பெரியபுராணம், தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


பெரியபுராணம் நூல் முழுமையும் காண சருக்கங்கள் மீது சொடுக்கவும்

0. பாயிரம்
1. திருமலைச் சருக்கம்
2. தில்லைவாழ் அந்தணர் சருக்கம்
3. இலை மலிந்த சருக்கம்
4. மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்
5. திருநின்ற சருக்கம்
6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்
7. வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்
8. பொய்யடிமை இல்லாத புலவர் சருக்கம்
9. கறைக்கண்டன் சருக்கம்
10. கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
12. மன்னிய நீர்ச் சருக்கம்
13. வெள்ளானைச் சருக்கம்

பெரியபுராணத்தில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கை