தேம்பாவணி தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்

கட்டுருபன்கள்


தேம்பாவணி நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

தேம்பாவணியில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்