திருப்புகழ் தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

வு
வூ
வொ
வோ
வௌ

திருப்புகழ் நூல் முழுமையும் காண தொகுதியின் மேல் சொடுக்கவும்
1.முதல் தொகுதி (1 – 350)
2.இரண்டாம் தொகுதி (351 – 700)
3.மூன்றாம் தொகுதி (701 – 1000)
4.நான்காம் தொகுதி (1001 – 1334)

திருப்புகழில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்