பெருங்கதை தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


பெருங்கதை நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள காதைகள் மேல் சொடுக்கவும்
1.உஞ்சைக் காண்டம்
2.இலாவாண காண்டம்
3.மகத காண்டம்
4.வத்தவ காண்டம்
5.நரவாண காண்டம்

பெருங்கதையில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்