இரட்சணிய யாத்திரிகம் தொடரடைவு

ஜி
ஷா
லு
லே
றா
று
றூ
னி
வு
வூ
வொ
வோ

கட்டுருபன்கள்


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

கடவுள் வாழ்த்து & பதிகம்
ஆதி பருவம்
குமார பருவம்
நிதான பருவம்
ஆரணிய பருவம்
இரக்ஷணிய பருவம்
தேவாரம்

இரட்சணிய யாத்திரிகம் – சொற்கள் – எண்ணிக்கை