தொல்காப்பியம்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு அடிகள் கிடைக்கும்.

ஞி
ஞீ
ஞு
ஞூ
ஞே
ஞை
ஞொ
ஞோ
ஞௌ
யி
யீ
யு
யூ
யெ
யே
யை
யொ
யோ
யௌ
வு
வூ
வொ
வோ
வௌ

கட்டுருபன்கள்

முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

 1.எழுத்ததிகாரம்
 2. சொல்லதிகாரம்
 3. பொருளதிகாரம்

தொல்காப்பியத்தில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்