குறுந்தொகைக்காட்சிகள்

ஏதேனும் ஒரு தலைப்பைச் சொடுக்குக.

1. பாடல் 3 – நிலத்தினும் பெரிதே

2. பாடல் 18 – வேரல் வேலி

3. பாடல் 21 – வண்டுபடத் ததைந்த

4. பாடல் 27 – கன்றும் உண்ணாது

5. பாடல் 40 – யாயும் ஞாயும்

6. பாடல் 41 – காதலர் உழையராக

7. பாடல் 49 – அணில் பல் அன்ன

8. பாடல் 54 – யானே ஈண்டையேனே

9. பாடல் 58 – இடிக்கும் கேளிர்

10. பாடல் 85 – யாரினும் இனியன்

11. பாடல் 87 – மன்ற மராஅத்த பேஎம் முதிர் கடவுள்

12. பாடல் 111 – மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல்

13. பாடல் 119 – சிறுவெள் அரவின்

14. பாடல் 156 – பார்ப்பன மகனே

15. பாடல் 167 – முளி தயிர் பிசைந்த

16. பாடல் 176 – ஒருநாள் வாரலன்

17. பாடல் 196 – வேம்பின் பைங்காய்

18. பாடல் 246 – பெருங்கடற்கரையது

19. பாடல் 305 – கண்தர வந்த காம ஒள்ளெரி

20. பாடல் 374 – எந்தையும் யாயும் உணரக் காட்டி