திருக்குறள், தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு குறள்கள் கிடைக்கும்.

ஞி
ஞீ
ஞு
ஞூ
ஞெ
ஞே
ஞை
டொ
ஞோ
ஞௌ
யி
யீ
யு
யூ
யெ
யே
யை
யொ
யோ
யௌ
வு
வூ
வொ
வோ
வௌ

கட்டுருபன்கள்


திருக்குறள் – நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்

திருக்குறளில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்