திருமந்திரம் தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


திருமந்திரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள தந்திரங்கள் மேல் சொடுக்கவும்

0.பாயிரம் 1 – 112
1.முதல் தந்திரம் 113 – 336
2.இரண்டாம் தந்திரம் 337 – 548
3.மூன்றாம் தந்திரம் 549 – 883
4.நான்காம் தந்திரம் 884 – 1418
5.ஐந்தாம் தந்திரம் 1419 – 1572
6.ஆறாம் தந்திரம் 1573 – 1703
7.ஏழாம் தந்திரம் 1704 – 2121
8.எட்டாம் தந்திரம் 2122 – 2648
9.ஒன்பதாம் தந்திரம் 2649 – 3047

திருமந்திரத்தில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்