தேவாரம் தொடரடைவு (திருநாவுக்கரசர்)

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


தேவாரம் (அப்பர்) நூல் முழுமையும் காண திருமுறை மேல் சொடுக்கவும்
1. நான்காம் திருமுறை
2. ஐந்தாம் திருமுறை
3. ஆறாம் திருமுறை

அப்பர் தேவாரத்தில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்