நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கட்டுருபன்கள்


நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள பிரிவுகளின் மேல் சொடுக்கவும்
1. முதலாம் ஆயிரம் (1 – 947)
2. இரண்டாம் ஆயிரம் (948 – 2081)
3. மூன்றாம் ஆயிரம் (2082 – 2898)
4. நான்காம் ஆயிரம் ( 2889 – 400)

நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தத்தில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்