நளவெண்பா, தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

ஞி
ஞீ
ஞு
ஞூ
ஞெ
ஞே
ஞை
டொ
ஞோ
ஞௌ
யி
யீ
யு
யூ
யெ
யே
யை
யொ
யோ
யௌ
வு
வூ
வொ
வோ

கட்டுருபன்கள்


நளவெண்பா நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்
நளவெண்பாவில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்