மூவர் தேவாரம் தொடரடைவு

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

ஞு
ஞூ
ஞை
ஞொ
ஞௌ

கட்டுருபன்கள்


தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும்
1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469)
2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800)
3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169)
4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070)
5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085)
6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066)
7. தேவாரம் (சுந்தரர்)

மூவர் தேவாரத்தில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும்,சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்