திருவருட்பா தொடரடைவு, பாலகிருஷ்ண பிள்ளை பதிப்பு

வு
வூ
வொ
வோ
வ்

கட்டுருபன்கள்


முழு நூலையும் காண இங்கே சொடுக்கவும்.

1. முதலாம் திருமுறை
2. இரண்டாம் திருமுறை
3. மூன்றாம் திருமுறை
4. நான்காம் திருமுறை
5. ஐந்தாம் திருமுறை
6. ஆறாம் திருமுறை
7. கீர்த்தனைப் பகுதி
8. தனிப் பாசுரப் பகுதி
9. திருமுகப் பகுதி

திருவருட்பா – ஊரன் அடிகள் பதிப்பில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்