வ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகிர் 5
வகு 1
வகுத்த 6
வகுத்ததன் 1
வகுத்தலும் 1
வகுத்தவன் 1
வகுத்தான் 1
வகுத்து 7
வகுத்தோர் 1
வகுந்தில் 1
வகுந்தின் 1
வகுந்து 2
வகுப்ப 1
வகுப்பானேல் 1
வகுப்பு-உற்ற 1
வகுளம் 3
வகை 71
வகை_வகை 2
வகைத்தால் 1
வகைத்து 1
வகைத்துஆயினும் 1
வகைப்பட்ட 1
வகைபட 1
வகைமை 2
வகைமையின் 1
வகைய 5
வகையது 1
வகையர் 1
வகையால் 12
வகையான் 9
வகையிற்றே 1
வகையின் 4
வகையினால் 2
வகையினான் 1
வகையினிராய் 1
வகையும் 3
வகையே 1
வகைஇ 1
வங்க 1
வங்கத்து 1
வங்கம் 8
வங்கா 2
வங்கூழ் 2
வச்சிய 1
வச்சிர 1
வச்சிரத்தான் 1
வச்சிரத்தோன் 1
வச்சிரம் 1
வசி 9
வசித்ததை 1
வசிந்து 2
வசிபு 5
வசிவு 1
வசை 29
வசையுநர் 1
வசையும் 2
வசையே 1
வஞ்ச 2
வஞ்சத்தான் 1
வஞ்சத்தின் 1
வஞ்சம் 2
வஞ்சமாய் 1
வஞ்சமே 1
வஞ்சரை 1
வஞ்சன் 1
வஞ்சி 14
வஞ்சிக்கு 1
வஞ்சிக்கோ 1
வஞ்சித்தல் 1
வஞ்சித்து 1
வஞ்சிப்பது 1
வஞ்சியான் 1
வஞ்சியும் 4
வஞ்சின 1
வஞ்சினம் 10
வட்கர் 1
வட்குபவோ 1
வட்ட 2
வட்டத்தவை 1
வட்டத்தார் 1
வட்டத்து 1
வட்டம் 5
வட்டமொடு 1
வட்டா 1
வட்டி 4
வட்டித்தார் 1
வட்டித்து 5
வட்டிப்ப 1
வட்டிப்போரை 1
வட்டியர் 2
வட்டியள் 1
வட்டியும் 1
வட்டியுள் 1
வட்டின் 1
வட்டு 12
வட்டும் 1
வட 27
வட-வயின் 5
வட_குன்றத்து 1
வட_தெற்கு 1
வட_பெருங்கல் 2
வட_மலை 2
வட_மீன் 2
வட_மொழி 2
வட_வரை 1
வடக்கிருந்தனன் 1
வடக்கிருந்தார் 1
வடக்கிருந்து 1
வடக்கிருந்தோனே 1
வடக்கு 2
வடக்கும் 1
வடக்கொடு 1
வடந்தை 4
வடம் 1
வடவர் 3
வடவனம் 1
வடாஅது 5
வடி 43
வடிக்கும் 1
வடித்த 1
வடித்திசின் 1
வடித்து 7
வடித்தும் 1
வடிந்த 2
வடிந்து 2
வடிப்பு 1
வடிம்பின் 2
வடிம்பு 2
வடிய 1
வடியா 3
வடியின் 1
வடிவிற்று 1
வடிவின 1
வடிவு 6
வடு 66
வடுகர் 10
வடுத்து 1
வடுப்பட 1
வடுப்படுத்து 1
வடுவான 1
வடுவிடை 1
வடுவின் 1
வடுவினான் 1
வடுவும் 3
வடுவொடு 2
வண் 95
வண்டர் 1
வண்டல் 22
வண்டலவர் 1
வண்டலும் 1
வண்டன் 1
வண்டாய் 2
வண்டிற்கு 2
வண்டின் 16
வண்டினால் 1
வண்டினும் 1
வண்டு 190
வண்டு_இனம் 11
வண்டே 2
வண்டொடு 7
வண்டோடு 1
வண்ண 17
வண்ணத்த 1
வண்ணத்தர் 1
வண்ணத்தால் 1
வண்ணத்து 1
வண்ணம் 28
வண்ணமகளிர் 1
வண்ணமும் 4
வண்ணவண்ணத்த 1
வண்ணன் 3
வண்தாராய் 1
வண்மை 14
வண்மையான் 1
வண்மையின் 4
வண்மையும் 6
வண்மையொடு 2
வண்மையோனே 1
வணக்கம் 4
வணக்கமது 1
வணக்கமும் 1
வணக்கி 2
வணக்கிய 3
வணக்கு-உறுத்து 1
வணக்குதும் 1
வணக்கும் 1
வணங்க 2
வணங்கல் 3
வணங்கா 4
வணங்கார் 2
வணங்கார்க்கு 1
வணங்கி 9
வணங்கிய 4
வணங்கியும் 1
வணங்கியோர் 1
வணங்கின்று 1
வணங்கினர் 1
வணங்கினேம் 1
வணங்கினை 1
வணங்கு 24
வணங்குவன் 1
வணர் 23
வணர்ந்து 3
வணிகர் 1
வணிகன் 1
வத்தம் 1
வதி 6
வதி-மின் 1
வதி-வயின் 1
வதிந்த 8
வதிந்த-கால் 1
வதிந்தன 1
வதிந்தனை 1
வதிந்து 3
வதிய 6
வதியுநர் 1
வதியுநன் 1
வதியும் 23
வதியும்-மன்னே 1
வதுவை 32
வதுவையும் 1
வதுவையுள் 3
வந்த 133
வந்த-கால் 3
வந்த-காலை 1
வந்தக்கால் 2
வந்ததற்கு 1
வந்ததன் 3
வந்ததனினும் 1
வந்தது 12
வந்ததே 1
வந்ததை 3
வந்தமை 2
வந்தவர் 1
வந்தவன் 1
வந்தவாறு 1
வந்தவை 1
வந்தன்றால் 7
வந்தன்று 37
வந்தன்று-கொல் 1
வந்தன்றே 13
வந்தன்றோ 1
வந்தன 4
வந்தனம் 3
வந்தனர் 14
வந்தனரால் 1
வந்தனரே 2
வந்தனவால் 3
வந்தனள்-கொல் 1
வந்தனளோ 1
வந்தனன் 13
வந்தனனே 2
வந்தனனோ 1
வந்தனெம் 1
வந்தனென் 16
வந்தனை 5
வந்தனையே 1
வந்தனையோ 2
வந்தாய் 2
வந்தாயோ 3
வந்தார் 5
வந்தார்க்கே 2
வந்தாரே 1
வந்தாரை 1
வந்தால் 3
வந்தால்தான் 1
வந்தாள் 3
வந்தாற்கு 1
வந்தான் 2
வந்தானை 2
வந்திக்க 1
வந்திகை 1
வந்திசின் 9
வந்திசினே 8
வந்தீ 1
வந்தீக 2
வந்தீத்தந்தாய் 1
வந்தீத்தனர் 1
வந்தீமே 2
வந்தீமோ 1
வந்தீய 1
வந்தீயாய் 1
வந்தீயான்-கொல் 3
வந்து 232
வந்து_வந்து 1
வந்துறூஉம் 1
வந்தெனன் 1
வந்தே 2
வந்தேன் 2
வந்தை 1
வந்தையா 1
வந்தோய் 3
வந்தோயே 1
வந்தோர் 7
வந்தோரே 1
வந்தோன் 6
வம் 1
வம்-மதி 2
வம்-மின் 3
வம்-மினோ 1
வம்ப 17
வம்பர்க்கு 1
வம்பலம் 1
வம்பலர் 34
வம்பலர்க்கு 1
வம்பலன் 1
வம்பலீர் 2
வம்பு 17
வம்மே 1
வம்மோ 13
வய 94
வய_மா 4
வய_மான் 19
வயக்கி 1
வயக்கு-உறா 1
வயக்கு-உறு 4
வயக்குதல் 1
வயங்கலுள் 1
வயங்காது 1
வயங்கி 2
வயங்கிட்டு 1
வயங்கிய 6
வயங்கியோர் 1
வயங்கிழாய் 2
வயங்கிழைக்கு 2
வயங்கு 72
வயங்கு_இழாய் 1
வயங்கு_இழாஅய் 1
வயங்கு_இழை 2
வயத்தின் 1
வயந்தகம் 2
வயப்பட்டான் 1
வயப்படுவது 1
வயம் 5
வயமா 1
வயல் 82
வயல்_அகம் 1
வயலுள் 1
வயலே 3
வயலை 12
வயலையும் 1
வயவர் 24
வயவரால் 1
வயவரொடு 2
வயவன் 1
வயவு 11
வயவு-உறு 1
வயவே 1
வயவொடு 2
வயாவிற்கு 1
வயாவும் 1
வயாஅ 1
வயாஅம் 2
வயிர் 6
வயிர 2
வயிரத்து 1
வயிரம் 1
வயிரமொடு 1
வயிரமோடு 1
வயிரிய 2
வயிரியம் 1
வயிரியர் 11
வயிரியர்க்கு 1
வயிரின் 4
வயிரும் 1
வயிரொடு 2
வயிற்பட 1
வயிற்ற 2
வயிற்று 13
வயிற்று-இடை 1
வயிற்று_தீ 1
வயிற்றுக்கும் 1
வயிறு 17
வயிறே 1
வயிறோ 1
வயின் 33
வயின்-தொறும் 3
வயின்-தோறு 2
வயின்_வயின் 11
வயின்வயின் 1
வயினதுவே 1
வயினான் 2
வயினானும் 1
வயினானே 3
வயினோயும் 2
வர 40
வரகின் 21
வரகு 6
வரகும் 3
வரகே 2
வரப்பெறினே 1
வரம் 4
வரம்பனை 1
வரம்பாய் 1
வரம்பிடை 1
வரம்பில் 1
வரம்பிற்று 1
வரம்பின் 2
வரம்பின 1
வரம்பு 26
வரல் 59
வரல்-தோறு 1
வரலாறு 1
வரலுற 1
வரலே 2
வரவிற்கு 1
வரவின் 3
வரவினை 1
வரவு 48
வரவும் 6
வரவே 8
வரற்கு 1
வரற்கும் 1
வரற்கே 4
வரன்றி 2
வரன்று 1
வரன்றும் 2
வரால் 3
வராலொடு 1
வராஅல் 10
வராஅலின் 1
வராஅஅல் 1
வரி 227
வரிக்கும் 9
வரிசை 7
வரிசைக்கு 3
வரிசையா 2
வரிசையால் 3
வரிசையால்தான் 1
வரிசையான் 1
வரிசையில் 1
வரிசையின் 3
வரிசையோர்க்கே 1
வரித்த 9
வரித்து 1
வரித்தும் 1
வரிந்த 2
வரிப்ப 13
வரிபு 1
வரிய 1
வரியின் 1
வரியும் 5
வரியே 1
வரின் 50
வரினும் 18
வரினே 6
வரு 98
வரு-தொறும் 1
வரு-தோறும் 1
வரு_திறம் 6
வரு_திறன் 1
வரு_வைகல் 1
வருக்கை 2
வருக 27
வருக-மாள 1
வருகம் 7
வருகமன் 1
வருகுவது 1
வருகுவர் 3
வருகுவர்-கொல் 1
வருகுவர்-கொல்லோ 1
வருகுவள் 3
வருகுவன் 2
வருகுவை 2
வருகோ 2
வருங்கால் 4
வருங்காலை 1
வருட 4
வருடாயோ 1
வருடும் 1
வருடை 8
வருடையும் 1
வருடையை 1
வருடையொடு 1
வருணத்து 1
வருத்த 2
வருத்தத்தை 1
வருத்தம் 26
வருத்தமும் 4
வருத்தமொடு 7
வருத்தா 1
வருத்தா-காலே 1
வருத்தாதீமே 1
வருத்தாது 1
வருத்தி 2
வருத்தினான் 1
வருத்து-உறாலின் 1
வருத்து-உறாஅ 1
வருத்து-உறீஇ 1
வருத்து-உறும் 1
வருதல் 34
வருதலால் 1
வருதலான் 2
வருதலானே 3
வருதலின் 4
வருதலும் 6
வருதி 16
வருதி-மன் 3
வருதியர் 1
வருதியோ 2
வருதிர் 1
வருதும் 21
வருந்த 18
வருந்தல் 7
வருந்தல-மன் 1
வருந்தலும் 1
வருந்தலோ 1
வருந்தவும் 1
வருந்தா 4
வருந்தாதார் 1
வருந்தாதி 1
வருந்தாது 4
வருந்தாதே 1
வருந்தாமல் 2
வருந்தாமை 1
வருந்தி 25
வருந்திய 23
வருந்தியது 1
வருந்தியாள் 2
வருந்தியும் 2
வருந்தின்று-கொல்லோ 1
வருந்தின 1
வருந்தினம் 1
வருந்தினள் 4
வருந்தினள்-கொல்லோ 1
வருந்தினன் 1
வருந்தினார் 1
வருந்தினார்க்கு 1
வருந்தினாள்-கொல் 1
வருந்தினும் 1
வருந்தினென் 2
வருந்தினை 8
வருந்து 6
வருந்து-மன் 1
வருந்து-உற 1
வருந்துக 1
வருந்துதல் 1
வருந்துதி 1
வருந்துதும் 4
வருந்துப 1
வருந்தும் 13
வருந்தும்-கொல் 1
வருந்தும்-கொல்லோ 2
வருந்துமால் 2
வருந்துமாறு 1
வருந்துமாறும் 1
வருந்துவம் 1
வருந்துவர் 1
வருந்துவல் 3
வருந்துவள் 6
வருந்துவார் 1
வருந்துவேன் 1
வருந்தே 1
வருந்தேன் 1
வருநர் 14
வருநர்க்கு 7
வருநரும் 1
வருப 1
வருபவர் 3
வருபவள் 1
வருபவன் 2
வருபவோ 2
வருபு 2
வரும் 78
வரும்-கொல் 3
வரும்-மன்னே 1
வரும்_வரும் 1
வருமரோ 1
வருமால் 2
வருமே 18
வருமேல் 1
வருமோ 1
வருவ 1
வருவதா 1
வருவதாக 1
வருவது 9
வருவது-கொல்லோ 3
வருவதுகொல்லோ 1
வருவதே 1
வருவதை 6
வருவதோர் 2
வருவம் 1
வருவர் 33
வருவர்-கொல் 4
வருவர்-மன்னால் 1
வருவல் 5
வருவன் 1
வருவன 2
வருவனள் 1
வருவாய் 3
வருவாய்க்கு 1
வருவாயுள் 1
வருவார் 5
வருவாரை 1
வருவாள் 1
வருவாற்கும் 1
வருவான் 1
வருவான்கொல் 3
வருவானை 2
வருவிரோ 1
வருவீர் 2
வருவேம் 3
வருவை 3
வருவையால் 1
வருவோய் 1
வருவோர்க்கு 1
வருவோள் 1
வரூஉம் 47
வரூஉம்-காலை 2
வரூஉவோயே 1
வரை 421
வரை_வரை 2
வரை_அக 6
வரை_அகத்தால் 1
வரை_அகத்து 2
வரை_அகம் 3
வரை_அகம்-தொறும் 1
வரை_அர_மகளிரின் 2
வரைக்கு 2
வரைக 2
வரைத்து 8
வரைதல் 2
வரைதி 1
வரைந்த 3
வரைந்தனர் 2
வரைந்தனன் 1
வரைந்தனை 5
வரைந்தார்க்கு 1
வரைந்தார்க்கும் 1
வரைந்தானை 1
வரைந்திருந்தனனே 1
வரைந்து 10
வரைப்பகம் 1
வரைப்பட்ட 1
வரைப்பில் 11
வரைப்பின் 39
வரைப்பினள் 1
வரைப்பு 5
வரைப்பு_அகம் 4
வரைபவன் 1
வரைய 8
வரையக 3
வரையகத்து 1
வரையதுவே 1
வரையலள் 1
வரையவாம் 1
வரையன்னே 1
வரையன 1
வரையா 19
வரையாது 7
வரையாமையோ 1
வரையாய் 1
வரையாய 1
வரையார் 1
வரையார்க்கும் 1
வரையால் 2
வரையாள் 1
வரையான் 1
வரையிடை 1
வரையில் 1
வரையின் 5
வரையுந்து 1
வரையும் 4
வரையுள் 2
வரையேஆயினும் 1
வரையொடு 1
வரையோன் 1
வரைவாய் 1
வரைவு 7
வரைவோர் 1
வல் 152
வல்சி 35
வல்சியர் 2
வல்சியின் 1
வல்சியும் 1
வல்ல 1
வல்ல-கொல் 1
வல்லத்து 1
வல்லதற்கு 1
வல்லதால் 1
வல்லது 5
வல்லதூஉம் 2
வல்லதே 1
வல்லம் 1
வல்லர் 3
வல்லரோடு 1
வல்லவர் 5
வல்லவன் 3
வல்லவோ 1
வல்லளோ 1
வல்லறிதல் 1
வல்லன் 16
வல்லனால் 1
வல்லனை 1
வல்லா 3
வல்லா-கொல்லோ 1
வல்லாங்கு 3
வல்லாதான் 1
வல்லாதீமே 1
வல்லாதீமோ 1
வல்லாதோரே 1
வல்லாம் 1
வல்லாமை 1
வல்லாய் 4
வல்லார் 14
வல்லார்க்கு 2
வல்லாரை 3
வல்லாள 1
வல்லாளன்னே 2
வல்லாளனை 1
வல்லாளாய் 1
வல்லாற்கு 1
வல்லாறு 1
வல்லான் 8
வல்லி 4
வல்லிகை 1
வல்லிதின் 5
வல்லிய 2
வல்லியம் 1
வல்லியர் 1
வல்லியின் 1
வல்லியோர் 2
வல்லியோரே 3
வல்லிரோ 1
வல்லிற்றும் 1
வல்லின் 1
வல்லினர் 1
வல்லினும் 2
வல்லு 3
வல்லுதல் 1
வல்லுந 1
வல்லுநம் 1
வல்லுநர் 5
வல்லுநரே 1
வல்லுநள்-கொல் 3
வல்லுநள்-கொல்லோ 2
வல்லுநையோ 3
வல்லுவ 1
வல்லுவம்-கொல்லோ 1
வல்லுவள்-கொல்லோ 1
வல்லுவை 1
வல்லுவை-மன்னால் 1
வல்லுவோர்க்கே 2
வல்லுவோரே 2
வல்லென்ற 2
வல்லென்றது 1
வல்லென 4
வல்லே 31
வல்லேம் 1
வல்லேன் 4
வல்லேன்-மன் 1
வல்லை 14
வல்லையால் 1
வல்லையேல் 1
வல்லையோ 3
வல்லோடு 1
வல்லோய் 1
வல்லோர் 2
வல்லோர்க்கே 1
வல்லோன் 17
வல்வது 1
வல 6
வல-வயின் 3
வலக்கும் 1
வலஞ்சுழி 1
வலத்தர் 10
வலத்தன் 2
வலத்திர் 1
வலத்தினதே 1
வலத்து 5
வலந்த 13
வலந்தது 1
வலந்தன 2
வலந்தனள் 1
வலந்து 4
வலந்து-உழி 1
வலம் 73
வலம்பட 2
வலம்படு 3
வலம்படுத்த 1
வலம்படுப்ப 1
வலம்புரி 17
வலயம் 1
வலயமும் 1
வலவ 14
வலவன் 11
வலவனொடு 1
வலவா 1
வலவைகள் 3
வலவோய் 1
வலன் 35
வலனும் 1
வலாளர் 2
வலாளன் 1
வலான் 2
வலாஅர் 1
வலாஅரோனே 1
வலி 67
வலி-உறீஇ 2
வலி-உறுக்கும் 2
வலிக்கு 1
வலிக்கும் 1
வலிக்குமாம் 1
வலிகளும் 1
வலித்த 7
வலித்தன்று 1
வலித்தனை 1
வலித்தார் 1
வலித்தான் 1
வலித்தி-மன் 1
வலித்திசின் 1
வலித்து 9
வலிதா 1
வலிதின் 2
வலிதினின் 1
வலிது 2
வலிந்து 1
வலிப்ப 6
வலிப்பதே 1
வலிப்பல் 1
வலிப்பவும் 1
வலிப்பளவை 1
வலிப்பினும் 1
வலிப்பென்-மன் 1
வலிய 4
வலியதன் 1
வலியர் 3
வலியரா 1
வலியராய் 1
வலியன் 2
வலியா 2
வலியாக 1
வலியாய் 2
வலியாய்விடும் 1
வலியார் 3
வலியார்க்கு 2
வலியாரை 2
வலியால் 1
வலியானை 1
வலியின் 3
வலியினான் 1
வலியினும் 1
வலியும் 7
வலியுறுத்தனை 1
வலியுறுத்து 1
வலியுறுத்தும் 1
வலியுறுப்ப 1
வலியுறூஉம் 1
வலியே 1
வலியை 1
வலியோடு 1
வலை 43
வலை_வளம் 1
வலைஞர் 4
வலைப்பட்டார் 2
வலைப்பட்டு 1
வலையகத்து 1
வலையமும் 1
வலையால் 1
வலையில் 1
வலையின் 1
வலையும் 1
வலையுள் 1
வலையோர் 1
வலைவர் 2
வலைவர்க்கு 1
வவ்வலின் 3
வவ்வலும் 1
வவ்வன்மின் 1
வவ்வார் 3
வவ்வி 1
வவ்விய 4
வவ்வின 1
வவ்வு 1
வவ்வுதல் 1
வவ்வும் 1
வழக்கம் 1
வழக்கிற்றே 1
வழக்கின் 2
வழக்கு 25
வழக்கும் 1
வழங்க 4
வழங்கல் 7
வழங்கலரே 1
வழங்கலின் 1
வழங்கலும் 3
வழங்கவும் 1
வழங்கா 10
வழங்காத 2
வழங்காது 1
வழங்காமை 1
வழங்காமையின் 1
வழங்கார் 3
வழங்கான் 2
வழங்கி 11
வழங்கிய 1
வழங்கியும் 1
வழங்கின் 2
வழங்கினன் 1
வழங்கினை 1
வழங்கினோ 1
வழங்கு 25
வழங்குக 2
வழங்குங்கால் 1
வழங்குதல் 1
வழங்குந்து 1
வழங்குநர் 9
வழங்கும் 47
வழங்குமின் 1
வழங்குவது 2
வழங்குவான் 1
வழலை 1
வழாது 1
வழாமை 1
வழாஅ 6
வழாஅது 5
வழாஅமை 2
வழாஅல் 1
வழி 174
வழிகள்தாம் 1
வழிகளும் 1
வழித்த 1
வழிந்த 1
வழிப்பட்ட 2
வழிப்பட்டவரை 1
வழிப்பட்டு 1
வழிப்படா 1
வழிப்படார் 1
வழிப்படுநர் 1
வழிப்படுவார் 1
வழிப்படூஉம் 5
வழிபட்ட 1
வழிபட்டார் 1
வழிபட்டு 6
வழிபட 2
வழிபடல் 1
வழிபடின் 1
வழிபடீஇ 1
வழிபடு 1
வழிபடுதல் 2
வழிபடுவதன் 1
வழிபடுவார் 1
வழிபடுவான் 1
வழிபடுவோரை 1
வழிபாடு 4
வழிபு 1
வழிமுறை 5
வழிமுறையான் 1
வழிமொழிதல் 1
வழிமொழிந்து 4
வழிமொழிய 1
வழிமொழியலன் 1
வழியடை 1
வழியது 2
வழியராய் 3
வழியனும் 2
வழியின் 3
வழியும் 1
வழியுள் 1
வழியே 5
வழியை 1
வழிவந்த 3
வழிவந்தார்கண்ணே 1
வழிவழி 8
வழிவாய் 1
வழீஇ 3
வழீஇய 2
வழு 8
வழுக்காது 1
வழுக்காமை 1
வழுக்கான் 1
வழுக்கி 2
வழுக்கிய 1
வழுக்கியும் 3
வழுக்கில் 1
வழுக்கினுள் 1
வழுக்கு 1
வழுத்த 1
வழுத்தி 1
வழுத்தின் 1
வழுத்தினால் 1
வழுத்தினாள் 1
வழுத்தீர் 1
வழுதி 13
வழுதிக்கு 1
வழுதியின் 1
வழுதுணை 1
வழுதுணையும் 1
வழும்பு 4
வழும்பும் 1
வழுவ 2
வழுவழுப்பு-உற்று 1
வழுவாது 1
வழுவாய் 1
வழுவின் 1
வழுவொடு 1
வழூஉ 1
வழூஉம் 1
வழை 12
வழைச்சு 1
வழையொடு 2
வள் 68
வள்நகைப்பட்டதனை 1
வள்பின் 5
வள்பு 9
வள்ளண்மை 1
வள்ளத்தான் 1
வள்ளத்து 4
வள்ளம் 2
வள்ளல் 3
வள்ளல்கள் 1
வள்ளன்மை 5
வள்ளன்மையின் 1
வள்ளி 18
வள்ளியம் 1
வள்ளியன் 3
வள்ளியின் 4
வள்ளியை 3
வள்ளியொடு 1
வள்ளியோய் 2
வள்ளியோர் 7
வள்ளியோன் 1
வள்ளுரம் 1
வள்ளூரம் 1
வள்ளே 1
வள்ளை 13
வள்ளையும் 1
வள்ளையுள் 1
வள 37
வள-வயின் 1
வளகின் 1
வளத்தக்காள் 1
வளத்தன 1
வளத்தான் 1
வளத்து 1
வளப்பாடு 1
வளம் 90
வளமை 6
வளமைத்து 1
வளமையான் 2
வளமையில் 1
வளமையின் 1
வளமையும் 3
வளமையோ 1
வளமையோடு 1
வளர் 58
வளர்க்கும் 1
வளர்ச்சியும் 1
வளர்த்த 2
வளர்த்து 3
வளர்ந்த 5
வளர்ந்திசின் 1
வளர்ந்திட்ட 1
வளர்ந்து 2
வளர்ப்ப 4
வளர்ப்பவர் 1
வளர்ப்பு 1
வளர்பிறை 1
வளர்வதன் 1
வளர்வு 1
வளர்வோர் 1
வளர 6
வளரவிடல் 1
வளரா 4
வளரார் 1
வளராரே 1
வளரும் 4
வளவ 5
வளவன் 8
வளவிய 1
வளன் 8
வளனும் 6
வளனே 6
வளா 1
வளாகம் 1
வளாய் 1
வளாவ 2
வளாஅகம் 1
வளாஅய் 1
வளி 124
வளி_தரும்_செல்வனை 1
வளி_மகன் 1
வளிக்கு 3
வளியர் 1
வளியால் 2
வளியான் 1
வளியிடை 1
வளியின் 2
வளியினும் 1
வளியும் 7
வளியே 1
வளியொடு 1
வளை 227
வளை_மகள் 1
வளைகுபு 1
வளைத்த 1
வளைத்தார்கள் 1
வளைந்து 3
வளைய 1
வளையம் 1
வளையர் 1
வளையவர் 1
வளையள் 2
வளையன் 1
வளையாட்கு 1
வளையாய் 2
வளையின் 1
வளையினவை 1
வளையினாய் 1
வளையினும் 2
வளையுபு 1
வளையும் 5
வளையூஉ 1
வளையே 7
வளையொடு 4
வளையோ 1
வளையோடு 1
வளையோய் 1
வளையோர் 2
வளைஇ 21
வளைஇய 14
வற்கென்ற 1
வற்பத்தால் 1
வற்றல் 5
வற்றாகும் 1
வற்றி 2
வற்றிய 1
வற்று 4
வற 1
வறக்குமேல் 1
வறட்கு 1
வறத்தின் 1
வறந்த 7
வறந்தக்கால் 1
வறந்திருந்த 1
வறந்து 2
வறப்ப 4
வறப்பின் 3
வறப்பினும் 1
வறம் 16
வறல் 8
வறள் 2
வறள 1
வறன் 13
வறன்-உற்று 2
வறன்-உறல் 3
வறன்-உறு 2
வறாஅற்க 1
வறிஞராய் 1
வறிதால் 1
வறிது 24
வறிதே 3
வறிய 1
வறியராய் 1
வறியவர் 1
வறியவன் 1
வறியார்க்கு 1
வறியாளர் 1
வறியோன் 2
வறு 12
வறும் 32
வறுமை 8
வறுமையால் 1
வறுமையின் 2
வறுமையும் 1
வறுவிது 1
வறுவியன் 1
வறுவியேன் 1
வறை 5
வன் 78
வன்-பாலான் 1
வன்-புல 1
வன்_புல 9
வன்_புலத்ததுவே 1
வன்_புலத்து 2
வன்_புலம் 5
வன்கண் 23
வன்கண்ணதோ 1
வன்கண்ணர் 4
வன்கண்ணள் 1
வன்கண்ணன் 1
வன்கண்ணி 1
வன்கண்ணிக்கு 1
வன்கண்மை 3
வன்கணதுவே 1
வன்கணவர் 1
வன்கணவர்க்கு 1
வன்கணவன் 1
வன்கணார் 2
வன்கணாளரோடு 1
வன்கணாளன் 1
வன்கணானே 1
வன்கணினர் 1
வன்பர் 1
வன்பாட்டது 2
வன்பால்கண் 1
வன்பின் 1
வன்பு 2
வன்புற்றது 1
வன்புறை 1
வன்மீன் 1
வன்மை 4
வன்மையானே 2
வன்மையின் 5
வன்மையும் 2
வன்மையுள் 2
வன்னி 2
வன 28
வனத்து 1
வனப்பின் 20
வனப்பின 1
வனப்பினள் 2
வனப்பினாள் 1
வனப்பினோடு 1
வனப்பு 74
வனப்பும் 14
வனப்பே 3
வனை 3
வனைதல் 2
வனைந்து 4
வனைந்துவரல் 1
வனைமோ 1

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

வகிர் (5)

தடி தடி பல பட வகிர் வாய்த்த உகிரினை – பரி 4/21
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
இரு வகிர் ஈருளின் ஈரிய துயல்வர – அகம் 294/8
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2

மேல்


வகு (1)

வல்லை வீடு ஆகும் வகு – ஏலாதி:77/4

மேல்


வகுத்த (6)

ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள்:38 7/1

மேல்


வகுத்ததன் (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன்/உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 5,6

மேல்


வகுத்தலும் (1)

வகுத்தலும் வல்லது அரசு – குறள்:39 5/2

மேல்


வகுத்தவன் (1)

முழுதுடன் முன்னே வகுத்தவன் என்று – பழ:29/1

மேல்


வகுத்தான் (1)

வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள்:38 7/1

மேல்


வகுத்து (7)

பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து/ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 78,79
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து/யான் போது துணைப்ப தகரம் மண்ணாள் – அகம் 117/10,11
வேங்கை வெறி தழை வேறு வகுத்து அன்ன – அகம் 147/2
பளிங்கு வகுத்து அன்ன தீ நீர் – புறம் 150/27
வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று – நான்மணி:48/3
தா எனின் தாயம் வகுத்து – நான்மணி:74/4
ஆய் வாழ்வான் வகுத்து – ஏலாதி:49/4

மேல்


வகுத்தோர் (1)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர்/மான் குறையொடு மது மறுகவும் – பொரு 216,217

மேல்


வகுந்தில் (1)

மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/5

மேல்


வகுந்தின் (1)

வரை சேர் வகுந்தின் கானத்து படினே – மலை 242

மேல்


வகுந்து (2)

நிலம் வகுந்து உறாஅ ஈண்டிய தானையொடு – அகம் 124/4
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2

மேல்


வகுப்ப (1)

பையுள் நல் யாழ் செவ்வழி வகுப்ப/ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/13,14

மேல்


வகுப்பானேல் (1)

வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல் – ஏலாதி:7/2

மேல்


வகுப்பு-உற்ற (1)

வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல் – அகம் 198/9

மேல்


வகுளம் (3)

பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 70
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை – திணை150:24/1

மேல்


வகை (71)

நகை தாழ்பு துயல்வரூஉம் வகை அமை பொலம் குழை – திரு 86
மூன்று வகை குறித்த முத்தீ செல்வத்து – திரு 181
வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில் – மது 421
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/2
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
பாடுவார் பாடும் வகை/கூந்தல் என்னும் பெயரொடு கூந்தல் – பரி 3/80
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
வகை சாலும் வையை வரவு – பரி 6/13
வகை தொடர்ந்த ஆடலுள் நல்லவர் தம்முள் – பரி 7/71
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை/ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 11/64
வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை/நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர் – பரி 20/27
தகை வகை தைஇயினார் தார் – பரி 20/28
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/52
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
தகை மிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனம் ஆக – கலி 39/48
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
வை எயிற்றவர் நாப்பண் வகை அணி பொலிந்து நீ – கலி 59/12
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
தகை வகை மிசை_மிசை பாயியர் ஆர்த்து உடன் – கலி 102/17
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/3
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
வகை அமை பொலிந்த வனப்பு அமை தெரியல் – அகம் 76/8
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
வகை மாண் நல் இல் – புறம் 398/2
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் – நாலடி:39 4/1
என்னொடு பட்ட வகை – ஐந்70:28/4
என்கொல் யான் ஆற்றும் வகை – திணை150:93/4
உளர் ஆகி உய்யும் வகை – திணை150:111/4
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே – திணை150:124/2
வளர வளர்ந்த வகை – திணை150:136/4
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் – குறள்:3 3/1
வகை தெரிவான்கட்டே உலகு – குறள்:3 7/2
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி – குறள்:38 7/1
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை – குறள்:47 5/1
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் – குறள்:72 3/2
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின் – குறள்:73 1/1
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் – குறள்:88 8/1
வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என் ஆம் – குறள்:90 7/1
வகை என்ப வாய்மை குடிக்கு – குறள்:96 3/2
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ – திரி:96/2
நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து – ஆசாரக்:8/1
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும் – ஆசாரக்:70/2
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே – சிறுபஞ்:39/3
செம் வகை சேவகர் சென்று – சிறுபஞ்:39/4
வண்டு ஊது கோதை வகை நாடிக்கொண்டிருந்து – கைந்:44/2

மேல்


வகை_வகை (2)

வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18
வகை_வகை தைஇயினார் மாலை மிக_மிக – பரி 20/29

மேல்


வகைத்தால் (1)

வஞ்சமே என்னும் வகைத்தால் ஓர் மா வினாய் – திணை150:9/1

மேல்


வகைத்து (1)

தழுவும் தகை வகைத்து தண் பரங்குன்று – பரி 21/45

மேல்


வகைத்துஆயினும் (1)

பெரு வகைத்துஆயினும் பெட்டவை செய்யார் – இனிய40:22/3

மேல்


வகைப்பட்ட (1)

மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை – பழ:261/1

மேல்


வகைபட (1)

தகை மாண் காடியின் வகைபட பெறுகுவிர் – பெரும் 310

மேல்


வகைமை (2)

வல்லி ஒழியின் வகைமை நீள் வாள் கண்ணாய் – திணை150:88/3
வகைமை உணர்வார் பெறின் – குறள்:71 9/2

மேல்


வகைமையின் (1)

வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15

மேல்


வகைய (5)

பல் வேறு வகைய நனம் தலை ஈண்டிய – பதி 59/14
வான் துடைக்கும் வகைய போல – புறம் 38/2
ஊர்ந்தான் வகைய கலின மா நேர்ந்து ஒருவன் – நான்மணி:70/1
ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட – நான்மணி:70/2
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால் – பழ:203/3

மேல்


வகையது (1)

உறாஅ வகையது செய்தாரை வேந்தன் – பழ:305/1

மேல்


வகையர் (1)

நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான் – குறள்:82 7/1

மேல்


வகையால் (12)

பொய் கூறேன் அன்ன வகையால் யான் கண்ட கனவு தான் – கலி 92/59
ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால்
மருவுமின் மாண்டார் அறம் – நாலடி:4 6/3,4
உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால்
வழுக்கி கழிதலே நன்று – நாலடி:8 1/3,4
ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா – இன்னா40:21/1
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக – ஆசாரக்:25/2
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் – ஆசாரக்:25/3
ஒத்த வகையால் விரல் உறுத்தி வாய்பூசல் – ஆசாரக்:27/4
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் – பழ:133/2
பட்ட வகையால் பலரும் வருந்தாமல் – பழ:197/1
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் – பழ:199/3
ஒக்கும் வகையால் உடன் பொரும் சூதின்கண் – பழ:260/1
என்ன வகையால் செய பெறுப புன்னை – பழ:311/2

மேல்


வகையான் (9)

இரு வகையான் இசை சான்ற – மது 121
திருவும் திணை வகையான் நில்லா பெரு வலி – நான்மணி:39/1
இறை வகையான் நின்றுவிடும் – நான்மணி:39/4
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே – குறள்:4 3/1
எனை வகையான் தேறியக்கண்ணும் வினை வகையான் – குறள்:52 4/1
எனை வகையான் தேறியக்கண்ணும் வினை வகையான்
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் – குறள்:52 4/1,2
இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின் – ஆசாரக்:79/2
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் – பழ:303/3
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே – பழ:369/2

மேல்


வகையிற்றே (1)

வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன் – திணை150:138/3

மேல்


வகையின் (4)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
பல் வேறு வகையின் பணிந்த மன்னர் – பெரும் 428
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
ஈகை வகையின் இயல்பு – சிறுபஞ்:103/4

மேல்


வகையினால் (2)

வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
வல்லுவ நாடி வகையினால் சொல்லின் – ஏலாதி:76/2

மேல்


வகையினான் (1)

வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் – திணை150:85/3

மேல்


வகையினிராய் (1)

வகையினிராய் சேறல் வனப்பு – திணை150:69/4

மேல்


வகையும் (3)

வகையும் உண்டோ நின் மரபு அறிவோர்க்கே – பரி 3/58
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும்
தாளினால் தந்த விழு நிதியும் நாள்தொறும் – திரி:47/1,2
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் – பழ:199/2

மேல்


வகையே (1)

பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29

மேல்


வகைஇ (1)

வாளை ஈர்ம் தடி வல்லிதின் வகைஇ/புகை உண்டு அமர்த்த கண்ணள் தகைபெற – நற் 120/5,6

மேல்


வங்க (1)

வங்க பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும் – பரி 20/17

மேல்


வங்கத்து (1)

தூங்கல் வங்கத்து கூம்பில் சேக்கும் – நற் 258/9

மேல்


வங்கம் (8)

வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம்/பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 536,537
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/5
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/16
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம்/புலவு திரை பெரும் கடல் நீர் இடை போழ – அகம் 255/1,2
வளி வழக்கு அறுத்த வங்கம் போல – புறம் 368/9
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்/தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து – புறம் 400/19,20

மேல்


வங்கா (2)

வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1

மேல்


வங்கூழ் (2)

விரை செலல் இயற்கை வங்கூழ் ஆட்ட – அகம் 255/4
வங்கூழ் ஆட்டிய அம் குழை வேங்கை – அகம் 378/3

மேல்


வச்சிய (1)

வச்சிய மானே மறலினை மாற்று உமக்கு – பரி 20/84

மேல்


வச்சிர (1)

வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3

மேல்


வச்சிரத்தான் (1)

வச்சிரத்தான் வானவில்லு – பரி 18/39

மேல்


வச்சிரத்தோன் (1)

அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15

மேல்


வச்சிரம் (1)

எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52

மேல்


வசி (9)

நெடு வசி விழுப்புண் தணி-மார் காப்பு என – மலை 303
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/9
மின்னு வசி விளக்கத்து வரும் எனின் – நற் 334/8
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின் – பரி 5/39
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல் – திணை150:121/3

மேல்


வசித்ததை (1)

வசித்ததை கண்டம் ஆக மாதவர் – பரி 5/38

மேல்


வசிந்து (2)

வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி – புறம் 383/13

மேல்


வசிபு (5)

என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு/அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/1,2
அருள் இலர் வாழி தோழி மின்னு வசிபு/இருள் தூங்கு விசும்பின் அதிரும் ஏறொடு – நற் 261/1,2
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
என்னை இன்னல் படுத்தனை மின்னு வசிபு/உரவு கார் கடுப்ப மறலி மைந்து உற்று – அகம் 212/12,13
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு/மயங்கு துளி பொழிந்த பானாள் கங்குல் – அகம் 322/1,2

மேல்


வசிவு (1)

வானம் மின்னு வசிவு பொழிய ஆனாது – மலை 97

மேல்


வசை (29)

வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின் – பெரும் 35
வசை இல் வான் திணை புரையோர் கடும்பொடு – குறி 205
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
வால் எயிறு ஊறிய வசை இல் தீம் நீர் – குறு 267/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வசை இல் செல்வ வானவரம்ப – பதி 38/12
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே – பதி 41/16
வசை நீங்கிய வாய்மையால் வேள்வியால் – பரி 17/28
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
வசை இல் வெம் போர் வானவன் மறவன் – அகம் 143/10
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வருநர்க்கு வரையா வசை இல் வாழ்க்கை – புறம் 10/8
வசை பட வாழ்ந்தோர் பலர்-கொல் புரை இல் – புறம் 15/16
வசை இல் விழு திணை பிறந்த – புறம் 159/27
வீயாது பரந்த நின் வசை இல் வான் புகழே – புறம் 168/22
அதனால் வசை நீக்கி இசை வேண்டியும் – புறம் 359/11
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க – நாலடி:12 1/2
வசை தீர எண்ணுவர் சான்றோர் விசையின் – நாலடி:16 2/2
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் – நான்மணி:105/2
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை – திணை150:130/2
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் – குறள்:24 8/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய – குறள்:24 10/1
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி – பழ:24/2
நாவிற்கு நன்று அல் வசை – சிறுபஞ்:9/4
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக – சிறுபஞ்:33/1

மேல்


வசையுநர் (1)

வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/15

மேல்


வசையும் (2)

வசையும் நிற்கும் இசையும் நிற்கும் – புறம் 359/10
வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும் – ஆசாரக்:52/2

மேல்


வசையே (1)

வைததனால் ஆகும் வசையே வணக்கமது – நான்மணி:103/1

மேல்


வஞ்ச (2)

வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் – குறள்:28 1/1
வஞ்ச மலை நாடன் வாரான்கொல் தோழி என் – கைந்:2/3

மேல்


வஞ்சத்தான் (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15

மேல்


வஞ்சத்தின் (1)

வஞ்சத்தின் தீர்ந்த பொருள் – திரி:43/4

மேல்


வஞ்சம் (2)

வருந்தல் நின் வஞ்சம் உரைத்து – கலி 89/9
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம்
வெறுமின் வினை தீயார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:18 2/2,3

மேல்


வஞ்சமாய் (1)

வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ – கலி 135/11

மேல்


வஞ்சமே (1)

வஞ்சமே என்னும் வகைத்தால் ஓர் மா வினாய் – திணை150:9/1

மேல்


வஞ்சரை (1)

வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – குறள்:83 4/2

மேல்


வஞ்சன் (1)

வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்/நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 398/8,9

மேல்


வஞ்சி (14)

வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் – குறி 89
வஞ்சி ஓங்கிய யாணர் ஊர – ஐங் 50/2
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
நெடு வெண் மருதொடு வஞ்சி சாஅய – அகம் 226/9
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
விண் பொரு புகழ் விறல் வஞ்சி/பாடல் சான்ற விறல் வேந்தனும்மே – புறம் 11/6,7
பாடுநர் வஞ்சி பாட படையோர் – புறம் 33/10
வாடா வஞ்சி வாட்டும் நின் – புறம் 39/17
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட – புறம் 378/9
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
புல் இலை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக – புறம் 394/9

மேல்


வஞ்சிக்கு (1)

பாடினி பாடும் வஞ்சிக்கு/நாடல் சான்ற மைந்தினோய் நினக்கே – புறம் 15/24,25

மேல்


வஞ்சிக்கோ (1)

வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து – கள40:39/4

மேல்


வஞ்சித்தல் (1)

வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா – இன்னா40:14/1

மேல்


வஞ்சித்து (1)

நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் – குறள்:28 6/1,2

மேல்


வஞ்சிப்பது (1)

வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா – குறள்:37 6/2

மேல்


வஞ்சியான் (1)

அலைபுரியான் வஞ்சியான் யாதும் நிலை திரியான் – ஏலாதி:2/2

மேல்


வஞ்சியும் (4)

வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 50
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/2

மேல்


வஞ்சின (1)

நெஞ்சு உண தேற்றிய வஞ்சின காளையொடு – ஐங் 372/2

மேல்


வஞ்சினம் (10)

ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 210
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/5
பிழையா வஞ்சினம் செய்த – குறு 318/7
வஞ்சினம் முடித்த ஒன்றுமொழி மறவர் – பதி 41/18
வஞ்சினம் வாய்த்தானும் போன்ம் – கலி 101/20
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால் – திணை50:24/2

மேல்


வட்கர் (1)

வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3

மேல்


வட்குபவோ (1)

வாடிய காலத்தும் வட்குபவோ வாடி – பழ:278/2

மேல்


வட்ட (2)

வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8

மேல்


வட்டத்தவை (1)

புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61

மேல்


வட்டத்தார் (1)

அடல் வட்டத்தார் உளரேல் ஆம் – திணை150:150/4

மேல்


வட்டத்து (1)

கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் – திணை150:150/3

மேல்


வட்டம் (5)

இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப – நெடு 51,52
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்/குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/16,17

மேல்


வட்டமொடு (1)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111

மேல்


வட்டா (1)

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27

மேல்


வட்டி (4)

வித்தொடு சென்ற வட்டி பற்பல – நற் 210/3
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/2
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14

மேல்


வட்டித்தார் (1)

பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் – பழ:338/3

மேல்


வட்டித்து (5)

காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து/சேம திரை வீழ்த்து சென்று அமளி சேர்குவோர் – பரி 218/5,6
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து/கூற்று வெகுண்டு அன்ன முன்பொடு – புறம் 42/22,23
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து/உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/13,14
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து/கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன் – புறம் 399/25,26

மேல்


வட்டிப்ப (1)

தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப/கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி மேல்


வட்டிப்போரை (1)

மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை/துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும் – பரி மேல்


வட்டியர் (2)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர்/சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 152,153
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3

மேல்


வட்டியள் (1)

வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8

மேல்


வட்டியும் (1)

மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2

மேல்


வட்டியுள் (1)

வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2

மேல்


வட்டின் (1)

கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17

மேல்


வட்டு (12)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வட்டு உருட்டு வல்லாய் மலைய நெட்டுருட்டு – பரி 18/42
மோட்டு இரும் பாறை ஈட்டு வட்டு ஏய்ப்ப – அகம் 5/10
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் – திணை150:98/3
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய – குறள்:41 1/1
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் – பழ:86/3,4

மேல்


வட்டும் (1)

வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்பவே – நாலடி:27 4/3

மேல்


வட (27)

வட புல இமயத்து வாங்கு வில் பொறித்த – சிறு 48
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட புல வாடைக்கு பிரிவோர் – நற் 366/11
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
வட புலம் வாழ்நரின் பெரிது அமர்ந்து அல்கலும் – பதி 68/13
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை – பரி 5/8
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
வட புல மன்னர் வாட அடல் குறித்து – புறம் 52/5
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8
வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/7
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2
வட திசை நின்று தென்-வயின் செலினும் – புறம் 386/22
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/7
தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் – நாலடி:25 3/3

மேல்


வட-வயின் (5)

பெரு நல் வானத்து வட-வயின் விளங்கும் – பெரும் 302
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
இரு நிலம் துளங்காமை வட-வயின் நிவந்து ஓங்கி – பரி 9/1
மடவை மன்ற நீயே வட-வயின்/வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/6,7
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின்/நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/16,17

மேல்


வட_குன்றத்து (1)

வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ – புறம் 380/2

மேல்


வட_தெற்கு (1)

வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய – பதி 31/16

மேல்


வட_பெருங்கல் (2)

தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை – மது 70,71
தென் குமரி வட_பெருங்கல்/குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/1,2

மேல்


வட_மலை (2)

வட_மலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் – பட் 187
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7

மேல்


வட_மீன் (2)

வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வட_மீன் புரையும் கற்பின் மட மொழி – புறம் 122/8

மேல்


வட_மொழி (2)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1

மேல்


வட_வரை (1)

தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17

மேல்


வடக்கிருந்தனன் (1)

வாள் வடக்கிருந்தனன் ஈங்கு – புறம் 65/11

மேல்


வடக்கிருந்தார் (1)

வலி அழிந்தார் மூத்தார் வடக்கிருந்தார் நோயால் – சிறுபஞ்:71/1

மேல்


வடக்கிருந்து (1)

அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12

மேல்


வடக்கிருந்தோனே (1)

புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்தோனே – புறம் 66/8

மேல்


வடக்கு (2)

வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/24
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் – ஆசாரக்:33/1

மேல்


வடக்கும் (1)

வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும்/தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/1,2

மேல்


வடக்கொடு (1)

வடக்கொடு கோணம் தலை வையார் மீக்கோள் – ஆசாரக்:30/2

மேல்


வடந்தை (4)

வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை – நற் 152/6
தண் பனி வடந்தை அச்சிரம் – ஐங் 223/4
வடந்தை தூக்கும் வரு பனி அற்சிர – அகம் 378/13

மேல்


வடம் (1)

மிகாஅ இரு வடம் ஆழியான் வாங்க – பரி 23/75

மேல்


வடவர் (3)

வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – நெடு 51
வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம் – அகம் 340/16

மேல்


வடவனம் (1)

வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம் – குறி 67

மேல்


வடாஅது (5)

வருந்தினை வாழியர் நீயே வடாஅது/வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/3,4
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது/தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/18,19
ஆழல் வாழி தோழி வடாஅது/ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/9,10
எல்லாம் பெரும்பிறிதாக வடாஅது/நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 325/16,17
வடாஅது பனி படு நெடு வரை வடக்கும் – புறம் 6/1

மேல்


வடி (43)

வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 120
நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
இடி கலப்பு அன்ன நறு வடி மாவின் – மலை 512
வடி சேறு விளைந்த தீம் பழ தாரம் – மலை 513
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது – நற் 48/7
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/4
அலங்கு சினை பொதுளிய நறு வடி மாஅத்து – நற் 243/3
இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி/பைம் கால் மாஅத்து அம் தளிர் அன்ன – குறு 331/5,6
நறு வடி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – ஐங் 61/1
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
வடி மணி நெடும் தேர் கடைஇ – ஐங் 468/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
படியோர் தேய்த்து வடி மணி இரட்டும் – பதி 20/11
தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5
வடி மணி அணைத்த பணை மருள் நோன் தாள் – பதி 33/2
வடி மணி நெடும் தேர் வேறு புலம் பரப்பி – பதி 52/2
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
வடி மணி நெடும் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும் – பரி 12/29
தேம் படு மலர் குழை பூ துகில் வடி மணி – பரி 17/1
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி – கலி 41/14
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/21
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/13
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
மாவின் நறு வடி போல காண்-தொறும் – அகம் 29/7
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
வடி நவில் அம்பின் ஏவல் ஆடவர் – அகம் 215/10
வடி மணி நெடும் தேர் பூண ஏவாது – அகம் 350/7
வடி உறு நல் யாழ் நரம்பு இசைத்து அன்ன – அகம் 374/8
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/11
வடி நவில் நவியம் பாய்தலின் ஊர்-தொறும் – புறம் 23/8
வடி நவில் அம்பின் வில்லோர் பெரும – புறம் 168/16
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
வடி மணி வாங்கு உருள – புறம் 377/25
வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து – நாலடி:28 9/3
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் – கைந்:12/4

மேல்


வடிக்கும் (1)

செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும்/விளையாடு இன் நகை அழுங்கா பால் மடுத்து – நற் 341/2,3

மேல்


வடித்த (1)

வையார் வடித்த நூலார் – நாலடி:17 3/4

மேல்


வடித்திசின் (1)

திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின் எனவே – புறம் 180/13

மேல்


வடித்து (7)

இரும்பு வடித்து அன்ன மடியா மென் தோல் – பெரும் 222
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து/புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/8,9
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால் – நாலடி:26 7/1
கடலுளால் மா வடித்து அற்று – பழ:72/4

மேல்


வடித்தும் (1)

வாரியும் வடித்தும் உந்தியும் உறழ்ந்தும் – பொரு 23

மேல்


வடிந்த (2)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6

மேல்


வடிந்து (2)

முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து – கார்40:21/4
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற – பழ:319/2

மேல்


வடிப்பு (1)

வடிப்பு உறு நரம்பின் தீவிய மொழிந்தே – அகம் 142/26

மேல்


வடிம்பின் (2)

ஏற்று எருமை நெஞ்சம் வடிம்பின் இடந்து இட்டு – கலி 103/43
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்/நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/4,5

மேல்


வடிம்பு (2)

நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி – மது 588
மா உடற்றிய வடிம்பு/சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/2,3

மேல்


வடிய (1)

வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9

மேல்


வடியா (3)

நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா/சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/3,4
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் – அகம் 161/2
வடியா நாவின் வல்லாங்கு பாடி – புறம் 47/3

மேல்


வடியின் (1)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2

மேல்


வடிவிற்று (1)

எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11

மேல்


வடிவின (1)

பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/10

மேல்


வடிவு (6)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/2
மனக்கோள் நினக்கு என வடிவு வேறு இலையே – பரி 4/56
வையை பெருக்கு வடிவு/விரும்பிய ஈரணி மெய் ஈரம் தீர – பரி 90/8
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா – ஆசாரக்:27/2
வடிவு இளமை வாய்த்த வனப்பு வணங்கா – சிறுபஞ்:22/1

மேல்


வடு (66)

வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
மறு இன்றி விளங்கிய வடு இல் வாய் வாள் – சிறு 121
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
புணர் பொறை தாங்கிய வடு ஆழ் நோன் புறத்து – பெரும் 79
தொடுதோல் மரீஇய வடு ஆழ் நோன் அடி – பெரும் 169
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி – மது 569
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
வடு இன்று நிறைந்த மான் தேர் தெண் கண் – நற் 130/1
வடு கொள பிணித்த விடு புரி முரற்சி – நற் 222/2
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
வடு நாணலமே தோழி நாமே – குறு 88/5
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
ஈர்ம் தண் பெரு வடு பாலையில் குறவர் – ஐங் 213/2
மை அற விளங்கிய வடு வாழ் மார்பின் – பதி 38/11
நெடு வசி பரந்த வடு வாழ் மார்பின் – பதி 42/4
வடு அடு நுண் அயிர் ஊதை உஞற்றும் – பதி 51/8
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த – பரி 2/24
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/38
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/19
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நலம் மிகு சேவடி நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 5/3
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
இரும்பு இடம்படுத்த வடு உடை முகத்தர் – அகம் 90/11
நலம் கேழ் ஆகம் பூண் வடு பொறிப்ப – அகம் 93/15
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
தொடி கண் வடு கொள முயங்கினள் – அகம் 142/25
மணல் மலி முற்றத்து நிலம் வடு கொளாஅ – அகம் 254/4
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
சாப நோன் ஞாண் வடு கொள வழங்கவும் – புறம் 14/9
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
வாள் வாய்த்த வடு பரந்த நின் – புறம் 98/12
வாஅள் வாய்த்த வடு வாழ் யாக்கையொடு – புறம் 167/3
மருந்து கொள் மரத்தின் வாள் வடு மயங்கி – புறம் 180/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
வாள் வடு விளங்கிய சென்னி – புறம் 321/9
வடு இலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் – நாலடி:12 4/1
வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார் – நாலடி:16 7/3
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் – நான்மணி:95/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
நாவினால் சுட்ட வடு – குறள்:13 9/2
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் – குறள்:51 2/1
வடு அன்று வேந்தன் தொழில் – குறள்:55 9/2
விடு மாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடு மாற்றம் – குறள்:69 9/1
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் – குறள்:108 9/2
குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி – திரி:13/2
வடு குற்றம் ஆகிவிடும் – ஆசாரக்:67/4
வடு அல்ல செய்தலே வேண்டும் நெடு வரை – பழ:394/2
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/2
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா – சிறுபஞ்:67/2

மேல்


வடுகர் (10)

கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர்/நெடும் பெரும் குன்றம் நீந்தி நம்-வயின் – நற் 212/5,6
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர்/வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/11,12
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/8
நேரா வன் தோள் வடுகர் பெருமகன் – அகம் 253/18
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/8
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர்/பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/15,16
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர்/வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை – அகம் 381/7,8
வட வடுகர் வாள் ஓட்டிய – புறம் 378/2

மேல்


வடுத்து (1)

வடுத்து ஊர வரிப்ப போல் ஈங்கை வாடு உதிர்பு உக – கலி 31/3

மேல்


வடுப்பட (1)

வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர் – நாலடி:16 6/3

மேல்


வடுப்படுத்து (1)

நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே – நற் 357/3

மேல்


வடுவான (1)

வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் – திரி:77/3

மேல்


வடுவிடை (1)

வடுவிடை மெல்கின கண் – கைந்:13/4

மேல்


வடுவின் (1)

விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/15

மேல்


வடுவினான் (1)

பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான்/மேல் நாள் நின் தோள் சேர்ந்தார் நகை சேர்ந்த இதழினை – கலி மேல்


வடுவும் (3)

வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10

மேல்


வடுவொடு (2)

கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு/தந்தையும் வந்து நிலை – கலி மேல்


வண் (95)

வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
வண் புகழ் நிறைந்து வசிந்து வாங்கு நிமிர் தோள் – திரு 106
வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
வரு முலை அன்ன வண் முகை உடைந்து – சிறு 72
வண் தோட்டு தெங்கின் வாடு மடல் வேய்ந்த – பெரும் 353
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
கானல் அம் படப்பை ஆனா வண் மகிழ் – நற் 91/8
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/9
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/10
தண் புதல் அணி பெற மலர வண் பெயல் – நற் 248/3
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி – நற் 265/7
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என் – நற் 350/4
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை – குறு 91/5
வண் தேர் தொண்டையர் வழை அமல் அடுக்கத்து – குறு 260/6
வடு கொள் மாஅத்து வண் தளிர் நுடங்கும் – ஐங் 14/2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
வண் துறை நயவரும் வள மலர் பொய்கை – ஐங் 88/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
வண் பரி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 489/5
வண் புகழ் நிறுத்த வகை சால் செல்வத்து – பதி 31/22
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து – பதி 42/13
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
மலர்ந்த மார்பின் மா வண் பாரி – பதி 61/8
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/32
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
மாசு இல் வண் சேக்கை மணந்த புணர்ச்சியுள் – கலி 24/6
தேர் ஈயும் வண் கையவன் – கலி 42/21
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
மழை வளம் தரூஉம் மா வண் தித்தன் – அகம் 6/4
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி – அகம் 20/15
வளியொடு சினைஇய வண் தளிர் மாஅத்து – அகம் 37/7
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/16
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம் – அகம் 81/13
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4
மழை மருள் பல் தோல் மா வண் சோழர் – அகம் 123/10
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
இசை நல் ஈகை களிறு வீசு வண் மகிழ் – அகம் 152/11
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வான் வாய் திறந்தும் வண் புனல் பெறாஅது – அகம் 179/5
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/4
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வருவது மாதோ வண் பரி உந்தி – அகம் 278/9
உரை சால் வண் புகழ் பாரி பறம்பின் – அகம் 303/10
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை – அகம் 308/8
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/4
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும் – அகம் 355/1
பொய்யா நல் இசை மா வண் புல்லி – அகம் 359/12
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12
வண் தோட்டு நெல்லின் வாங்கு பீள் விரிய – அகம் 376/15
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
தேர் வண் பாரி தண் பறம்பு நாடே – புறம் 118/5
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
வண் பரி நெடும் தேர் பூண்க நின் மாவே – புறம் 146/11
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/3
வண் பரி புரவி பண்பு பாராட்டி – புறம் 301/13
வளி தொழில் ஒழிக்கும் வண் பரி புரவி – புறம் 304/3
வெண் காழ் தாய வண் கால் பந்தர் – புறம் 324/10
வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6
மா வண் தித்தன் வெண்ணெல் வேலி – புறம் 352/9
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
வண் புள்ளி மாறன் பொறையன் புணர்த்து யாத்த – ஐந்50:51/2
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் – திணை150:119/3
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் – திணை150:142/2
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா – குறள்:24 9/1
திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர் – ஆசாரக்:101/5
வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர – பழ:107/3

மேல்


வண்டர் (1)

வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள் – திணை150:63/2

மேல்


வண்டல் (22)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
மணல் காண்-தோறும் வண்டல் தைஇ – நற் 9/8
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/3
வண்டல் தைஇயும் வரு திரை உதைத்தும் – நற் 254/1
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/3
வண்டல் பாவை வௌவலின் – ஐங் 124/2
நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட – பரி 6/18
வளையவர் வண்டல் போல் வார் மணல் வடு கொள – கலி 29/5
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
வீ ததை கானல் வண்டல் அயர – அகம் 180/3
வண்டல் பாவை உண்துறை தரீஇ – அகம் 269/19
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1
வண்டல் சிதைத்தது என்றேன் – ஐந்50:44/4
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் – ஐந்50:46/2
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4

மேல்


வண்டலவர் (1)

வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 92/54

மேல்


வண்டலும் (1)

வண்டலும் காண்டிரோ கண் உடையீரே – அகம் 275/19

மேல்


வண்டன் (1)

வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23

மேல்


வண்டாய் (2)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/63
தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய்
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் – நாலடி:29 4/2,3

மேல்


வண்டிற்கு (2)

தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு/வண்டலவர் கண்டேன் யான் – கலி 72/3

மேல்


வண்டின் (16)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப – பொரு 211
யாணர் வண்டின் இம்மென இமிரும் – நற் 30/3
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல் – நற் 244/3
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர் – பரி 8/36
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
வண்டின் துறப்பான் மலை – கலி 40/25
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
அம் சிறை வண்டின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 234/12

மேல்


வண்டினால் (1)

போஒய வண்டினால் புல்லென்ற துறையவாய் – கலி 134/7

மேல்


வண்டினும் (1)

தாது உண் வண்டினும் பலரே – ஐங் 67/4

மேல்


வண்டு (190)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
வண்டு இருப்பு அன்ன பல் காழ் அல்குல் – பொரு 39
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு – முல் 8
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர் – மது 574
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து – நெடு 33
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
புனை தார் பொலிந்த வண்டு படு மார்பின் – மலை 56
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
பனி வார் காவின் பல் வண்டு இமிரும் – மலை 486
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
வண்டு தரு நாற்றம் வளி கலந்து ஈய – நற் 56/2
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
வண்டு படு வான் போது கமழும் – நற் 105/9
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு/அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு – நற் 176/8,9
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/5
வண்டு படு புது மலர் உண்துறை தரீஇய – நற் 197/7
வண்டு படு வான் போது வெரூஉம் – நற் 211/8
தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
வண்டு வாய் திறப்ப விண்ட பிடவம் – நற் 238/3
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
சாரல் ஆரம் வண்டு பட நீவி – நற் 259/6
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
வண்டு என மொழிப மகன் என்னாரே – நற் 290/9
வண்டு இமிர் இன் இசை கறங்க திண் தேர் – நற் 323/9
வண்டு எனும் உணரா ஆகி – நற் 326/9
வண்டு உண் நறு வீ நுண்ணிதின் வரித்த – நற் 342/8
சாரல் நீள் இடை சால வண்டு ஆர்ப்ப – நற் 344/7
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/6
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
வண்டு படு மலரின் சாஅய் – குறு 30/5
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் – குறு 220/6
இலை இல் அம் சினை இன வண்டு ஆர்ப்ப – குறு 254/1
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
வண்டு வாய் திறக்கும் பொழுதில் பண்டும் – குறு 265/2
வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ – குறு 291/7
வண்டு வீழ்பு அயரும் கானல் – குறு 306/5
வண்டு வாய் திறக்கும் தண் துறை ஊரனொடு – குறு 370/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
வண்டு தாது ஊதும் ஊரன் – ஐங் 89/3
மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
உண்கண் வண்டு இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 126/2
வண்டு இமிர் பனி துறை தொண்டி ஆங்கண் – ஐங் 172/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி – ஐங் 256/2
வண்டு படு கூந்தலை பேணி – ஐங் 267/4
வள மலர் ததைந்த வண்டு படு நறும் பொழில் – ஐங் 369/1
ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப – ஐங் 447/3
வண்டு தாது ஊத தேரை தெவிட்ட – ஐங் 494/1
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 31/7
வண்டன் அனையை-மன் நீயே வண்டு பட – பதி 31/23
வண்டு படு கூந்தல் முடி புனை மகளிர் – பதி 46/4
வண்டு இறைகொண்ட தண் கடல் பரப்பின் – பதி 51/6
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
வண்டு இசை கடாவா தண் பனம் போந்தை – பதி 70/6
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்டு படு சென்னிய பிடி புணர்ந்து இயல – பதி 82/6
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு/தார் தார் பிணக்குவார் கண்ணி ஓச்சி தடுமாறுவார் – பரி 10/89
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல் – பரி 20/23
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்டு பொரேரென எழ – பரி 23/30
வண்டு பொரேரென எழும் – பரி 23/31
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/10
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
ஏந்து மருப்பின் இன வண்டு இமிர்பு ஊதும் – கலி 43/2
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/3
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு/ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் – கலி 79/16
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
வண்டு ஊது சாந்தம் வடு கொள நீவிய – கலி 93/1
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
பெரும் கடல் துயில் கொள்ளும் வண்டு இமிர் நறும் கானல் – கலி 123/5
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி – அகம் 22/13
விரி இணர் வேங்கை வண்டு படு கண்ணியன் – அகம் 38/1
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
வண்டு ஊது பனி மலர் ஆரும் ஊர – அகம் 46/6
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/3
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
மலை பூ சாரல் வண்டு யாழ் ஆக – அகம் 82/6
வண்டு பட தொடுத்த நீர் வார் கண்ணியன் – அகம் 94/6
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
வண்டு படுபு இருளிய தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 131/3
வண்டு படு கடாஅத்து உயர் மருப்பு யானை – அகம் 148/3
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால் – அகம் 181/23
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/12
வண் தோட்டு தொடுத்த வண்டு படு கண்ணி – அகம் 191/3
வண்டு வழி படர தண் மலர் வேய்ந்து – அகம் 198/8
வண்டு இறைகொண்ட எரி மருள் தோன்றியொடு – அகம் 218/20
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு இமிர் இணர நுண் தாது வரிப்ப – அகம் 250/3
வண்டு கடிந்து ஓம்பல் தேற்றாய் அணி கொள – அகம் 257/9
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
வண்டு படு நறவின் வண் மகிழ் பேகன் – அகம் 262/16
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும் – அகம் 302/6
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
வண்டு உண் நறு வீ துமித்த நேமி – அகம் 324/11
வண்டு இடை படாஅ முயக்கமும் – அகம் 332/14
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
வண்டு இமிர் நறும் சாந்து அணிகுவம் திண் திமில் – அகம் 340/18
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5
வண்டு படு கண்ணியர் மகிழும் சீறூர் – அகம் 368/15
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி நெய்தல் – அகம் 370/10
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10
வண்டு பட மலர்ந்த தண் நறும் கானல் – புறம் 24/10
ஆடு வண்டு இமிரா தாமரை – புறம் 69/20
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
வளவன் என்னும் வண்டு மூசு கண்ணி – புறம் 227/9
பாணர் சென்னியும் வண்டு சென்று ஊதா – புறம் 244/1
வண்டு படு நறவின் தண்டா மண்டையொடு – புறம் 261/2
வண்டு மேம்படூஉம் இ வற நிலை ஆறே – புறம் 263/4
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப – நாலடி:8 3/3
உருவ வண்டு ஆர்க்கும் உயர் வரை நாட – நாலடி:23 3/3
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை – நாலடி:29 3/2
ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம் – நாலடி:29 10/1
பாடு வண்டு ஊதும் பருவம் பணைத்தோளி – கார்40:4/3
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி – கார்40:15/3
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் – கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் – கார்40:32/3
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு – ஐந்50:22/1
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் – ஐந்70:3/2
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர – ஐந்70:15/2
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி – ஐந்70:27/2
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் – திணை50:9/3
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல – திணை50:16/2
கூனி வண்டு அன்ன குளிர் வயல் நல் ஊரன் – திணை50:35/2
போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய – திணை150:95/3
வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் – திணை150:101/1
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் – திணை150:101/2
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் – திணை150:101/2
வானம் விளிப்ப வண்டு யாழாக வேனல் – திணை150:111/2
வண்டு வழி படரும் வாள் கண்ணாய் தோற்பன – பழ:4/3
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் – பழ:63/3
சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ – பழ:75/2,3
யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ – பழ:221/3
வண்டு தாது உண்டுவிடல் – பழ:242/4
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் – பழ:354/3
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் – சிறுபஞ்:52/2
பூ ஆதி வண்டு தேர்ந்து உண் குழலாய் ஈத்து உண்பான் – ஏலாதி:32/3
வண்டு ஊது கோதை வகை நாடிக்கொண்டிருந்து – கைந்:44/2

மேல்


வண்டு_இனம் (11)

நுண் தாது உறைக்கும் வண்டு_இனம் ஓப்பி – நற் 27/2
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
யாணர் வண்டு_இனம் யாழ் இசை பிறக்க – பரி 21/35
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/40
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம்/சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/3,4
வண்டு_இனம் தவிர்க்கும் தண் பத காலை – அகம் 244/6
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/2
நரம்பு ஆர்த்து அன்ன வண்டு_இனம் முரலும் – அகம் 355/5
நுண் தாது உண்டு வண்டு_இனம் துறப்ப – அகம் 360/5

மேல்


வண்டே (2)

போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
புதுவ மலர் தேரும் வண்டே போல் யாழ – கலி 98/2

மேல்


வண்டொடு (7)

மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
வண்டொடு தும்பியும் வண் தொடை யாழ் ஆர்ப்ப – பரி 23/50
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் – திணை150:120/3

மேல்


வண்டோடு (1)

தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது – திணை150:102/3

மேல்


வண்ண (17)

வண்ண கடம்பின் நறு மலர் அன்ன – பெரும் 203
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர தண்ணென்று – குறு 110/6
வண்ண துய்ம் மலர் உதிர – குறு 380/6
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை – ஐங் 73/1
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/2
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண/பருதி வலவ பொரு திறல் மல்ல – பரி 11/55
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர் – கலி 35/9
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வண்ண மூதாய் தண் நிலம் வரிப்ப – அகம் 283/15
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/15
வண்ண மார்பின் தாரும் கொன்றை – புறம் 1/2

மேல்


வண்ணத்த (1)

புல புல வண்ணத்த புள் – பழ:340/4

மேல்


வண்ணத்தர் (1)

குல குல வண்ணத்தர் ஆகுப ஆங்கே – பழ:340/3

மேல்


வண்ணத்தால் (1)

தக்க ஆங்கு நாடி தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து – குறள்:57 1/1,2

மேல்


வண்ணத்து (1)

மயில் எருத்து வண்ணத்து மாயோய் மற்று இன்ன – கலி 108/38

மேல்


வண்ணம் (28)

நிகழ்ந்த வண்ணம் நீ நனி உணர – குறி 33
வண்ணம் நோக்கியும் மென் மொழி கூறியும் – நற் 148/1
வண்ணம் மிகுந்த அண்ணல் யானை – நற் 273/6
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/3
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற – பதி 50/17
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/95
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே – அகம் 30/15
வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ – அகம் 57/13
வண்ணம் வாடிய வரியும் நோக்கி – அகம் 69/3
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ – அகம் 192/2
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
பாடுவல் விறலி ஓர் வண்ணம் நீரும் – புறம் 152/13
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் – நாலடி:5 10/3
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் – கார்40:40/3
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் – ஐந்50:27/4
வண்ணம் தா என்று தொடுத்து – ஐந்70:64/4
வண்ணம் தா என்கம் தொடுத்து – ஐந்70:66/4
முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ – திணை50:19/3
சொல்லும் அவர் வண்ணம் சோர்வு – திணை50:38/4
இது காண் என் வண்ணம் இனி – திணை150:74/4
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள் – திணை150:140/3
சொல்லிய வண்ணம் செயல் – குறள்:67 4/2
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் – குறள்:72 4/2

மேல்


வண்ணமகளிர் (1)

வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் – ஆசாரக்:82/1

மேல்


வண்ணமும் (4)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது – குறி 31
மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும்/தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி – பரி 119/2
நீத்த நீர் ஊரன் நிலைமையும் வண்ணமும்
யார்க்கு உரைத்தி பாண அதனால் யாம் என் செய்தும் – கைந்:42/1,2

மேல்


வண்ணவண்ணத்த (1)

வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 114

மேல்


வண்ணன் (3)

முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல் – கார்40:1/1
பூவை பூ வண்ணன் அடி – திரி:0/4

மேல்


வண்தாராய் (1)

வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய்
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய – சிறுபஞ்:52/2,3

மேல்


வண்மை (14)

உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/3
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/8
ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை/கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/7,8
மாரி அன்ன வண்மை/தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/6,7
புரவு கடன் பூண்ட வண்மை யானே – புறம் 149/5
தள்ளாது ஈயும் தகை சால் வண்மை/கொள்ளார் ஓட்டிய நள்ளியும் என ஆங்கு – புறம் 158/15,16
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 320/17,18
அருகாது ஈயும் வண்மை/உரை சால் நெடுந்தகை ஓம்பும் ஊரே – புறம் 329/8,9
விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி – நாலடி:28 9/2
வள பாத்தியுள் வளரும் வண்மை கிளை குழாம் – நான்மணி:14/1
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா – இன்னா40:9/3
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு – இன்னா40:10/4
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் – பழ:381/2

மேல்


வண்மையான் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12

மேல்


வண்மையின் (4)

வண்மையின் தொடுத்தனம் யாமே முள் எயிற்று – புறம் 126/18
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/16
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை – முது:1 4/1

மேல்


வண்மையும் (6)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும் – பதி 74/25
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27
வானத்து அன்ன வண்மையும் மூன்றும் – புறம் 55/17
வண்மையும் உடையையோ ஞாயிறு – புறம் 374/17
வண்மையும் அன்ன நகைத்து – நாலடி:27 9/4

மேல்


வண்மையொடு (2)

வரையா வண்மையொடு புரையோர் பேணி – அகம் 136/2
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு/பகை மேம்படுக நீ ஏந்திய வேலே – புறம் 158/27,28

மேல்


வண்மையோனே (1)

தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7

மேல்


வணக்கம் (4)

வாடாத தாமரை மேல் செந்நெல் கதிர் வணக்கம்
ஆடா அரங்கினுள் ஆடுவாள் ஈடு ஆய – திணை150:129/1,2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் – குறள்:83 7/1
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமையான் – குறள்:83 7/1,2
வைததனான் ஆகும் வசை வணக்கம் நன்று ஆக – சிறுபஞ்:33/1

மேல்


வணக்கமது (1)

வைததனால் ஆகும் வசையே வணக்கமது
செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த – நான்மணி:103/1,2

மேல்


வணக்கமும் (1)

காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் – திரி:24/3

மேல்


வணக்கி (2)

வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி/உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/3,4
சொல்லால் வணக்கி வெகுண்டு அடுகிற்பார்க்கும் – பழ:367/3

மேல்


வணக்கிய (3)

வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/4
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/12
வாய் செல வணக்கிய தா பரி நெடும் தேர் – அகம் 314/10

மேல்


வணக்கு-உறுத்து (1)

வாளை பகு வாய் கடுப்ப வணக்கு-உறுத்து/செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 143,144

மேல்


வணக்குதும் (1)

எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை – நாலடி:34 6/2

மேல்


வணக்கும் (1)

வரிசையில் வணக்கும் வாள் மேம்படுநன் – புறம் 200/14

மேல்


வணங்க (2)

வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க/முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 22,23
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6

மேல்


வணங்கல் (3)

வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
வணங்கல் வலம் கொண்டு வந்து – சிறுபஞ்:28/4

மேல்


வணங்கா (4)

வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
தாளை வணங்கா தலை – குறள்:1 9/2
வடிவு இளமை வாய்த்த வனப்பு வணங்கா
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய – சிறுபஞ்:22/1,2

மேல்


வணங்கார் (2)

வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/3
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு – ஆசாரக்:72/2

மேல்


வணங்கார்க்கு (1)

வணங்கார்க்கு ஈகுவன் அல்லன் வண் தோட்டு – புறம் 338/9

மேல்


வணங்கி (9)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி/நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 252,253
வல்லிதின் வணங்கி சொல்லுநர் பெறினே – நற் 68/6
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி/மன் உயிர் புரைஇய வலன் ஏர்பு இரங்கும் – பதி 24/26,27
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி/நல் அடி ஏத்தி நின் பரவுதும் – பரி 35/15
வணங்கி உணர்ப்பான் துறை – கலி 131/40
மென்மையின் மகளிர்க்கு வணங்கி வன்மையின் – புறம் 68/6
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா – பழ:404/1,2
வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு – ஏலாதி:59/1

மேல்


வணங்கிய (4)

வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 48/9
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை – பதி 70/20
வாடை தூக்க வணங்கிய தாழை – கலி 128/2
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
வாயினர் ஆதல் அரிது – குறள்:42 9/1,2

மேல்


வணங்கியும் (1)

அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும்/நினையுபு வருந்தும் இ நெடுந்தகை திறத்து இ ஊர் – கலி மேல்


வணங்கியோர் (1)

மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72

மேல்


வணங்கின்று (1)

அணங்கல் வணங்கின்று பெண் – நான்மணி:88/4

மேல்


வணங்கினர் (1)

வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2

மேல்


வணங்கினேம் (1)

தலை உற வணங்கினேம் பல் மாண் யாமும் – பரி 2/73

மேல்


வணங்கினை (1)

வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5

மேல்


வணங்கு (24)

வானோர் வணங்கு வில் தானை தலைவ – திரு 260
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
நெறி செறி வெறி-உறு முறல் விறல் வணங்கு அணங்கு வில் – பரி 1/18
வளை முன்கை வணங்கு இறையார் – பரி 17/33
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
வணங்கு காழ் வங்கம் புகும் – கலி 92/47
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வணங்கு உறு கற்பொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 73/5
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை – அகம் 77/15
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
முன்னோர் மருள வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 127/5
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
தொன்று முதிர் வட_வரை வணங்கு வில் பொறித்து – அகம் 396/17
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
மால் வரை வெற்ப வணங்கு குரல் ஏனல் – ஐந்50:12/1

மேல்


வணங்குவன் (1)

வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8

மேல்


வணர் (23)

வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
வள் உயிர் வணர் மருப்பு அன்ன ஒள் இணர் – அகம் 115/10
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி – அகம் 161/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா – இன்னா40:14/1
வணர் ஒலி ஐம்பாலாய் வல் வருதல் கூறும் – கார்40:11/2
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில் – ஐந்70:64/2

மேல்


வணர்ந்து (3)

வணர்ந்து ஏந்து மருப்பின் வள் உயிர் பேரியாழ் – மலை 37
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/7
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23

மேல்


வணிகர் (1)

புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார் – பரி 23/25

மேல்


வணிகன் (1)

அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன் – புறம் 134/2

மேல்


வத்தம் (1)

சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம்/சேதா நறு மோர் வெண்ணெயின் மாதுளத்து – பெரும் 305,306

மேல்


வதி (6)

வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வதி மாலை மாறும் தொழிலான் புது மாலை – பரி 10/113
மா வதி சேர மாலை வாள் கொள – கலி 119/11
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12

மேல்


வதி-மின் (1)

இல் புக்கு அன்ன கல் அளை வதி-மின்/அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 255,256

மேல்


வதி-வயின் (1)

ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8

மேல்


வதிந்த (8)

கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
யாணர் ஊரனொடு வதிந்த/ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/6,7
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2
வருந்தினை வதிந்த நின் வளை நீங்க சேய் நாட்டு – கலி 29/23
பூத்த பொங்கர் துணையொடு வதிந்த/தாது_உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி – அகம் 4/10,11
இயங்காது வதிந்த நம் காதலி – அகம் 19/18
பாசி பரப்பில் பறழொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் சொலிய – அகம் 336/2,3
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த/உண்ணா பிணவின் உயக்கம் தீரிய – அகம் 357/2,3

மேல்


வதிந்த-கால் (1)

நீள் நகர் நிறை ஆற்றாள் நினையுநள் வதிந்த-கால்/தோள் மேலாய் என நின்னை மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி மேல்


வதிந்தன (1)

புள்ளும் பிள்ளையொடு வதிந்தன அதனால் – நற் 385/5

மேல்


வதிந்தனை (1)

நன்கு வதிந்தனை நல் நெஞ்சே நாளை நாம் – ஐந்50:40/2

மேல்


வதிந்து (3)

குன்ற வேங்கை கன்றொடு வதிந்து என – நற் 57/2
விரி மென் கூந்தல் மெல் அணை வதிந்து/கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/19,20
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2

மேல்


வதிய (6)

புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய/நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/1,2
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/12,13
காமர் துணையொடு ஏமுற வதிய/காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/9,10
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய/சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/10,11
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய/மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/17,18
மனை வளர் நொச்சி மா சேர்பு வதிய/முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/4,5

மேல்


வதியுநர் (1)

மன்றில் வதியுநர் சேண் புல பரிசிலர் – மலை 492

மேல்


வதியுநன் (1)

இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து – முல் 80

மேல்


வதியும் (23)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
கூட்டு நிழல் துயில் வதியும்/கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 15,16
கல் அளை பள்ளி வதியும் நாடன் – நற் 98/7
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும்/புறவிற்று அம்ம நீ நயந்தோள் ஊரே – நற் 121/4,5
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும்/தண்ணம் துறைவன் தேரே கண்ணின் – நற் 178/5,6
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும்/தண் படு கானமும் தவிர்ந்தனம் செலவே – நற் 256/10,11
இருள் புனை மருதின் இன் நிழல் வதியும்/யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/5,6
களிறு புறங்காப்ப கன்றொடு வதியும்/மா மலை நாடன் நயந்தனன் வரூஉம் – நற் 399/7,8
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும்/புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 46/5,6
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும்/இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/4,5
மகளிர் அன்ன துணையோடு வதியும்/நிழல் முதிர் இலஞ்சி பழனத்ததுவே – ஐங் 94/2,3
துறுகல் அடுக்கத்து துணையொடு வதியும்/இலங்கு மலை நாடன் வரூஉம் – ஐங் 262/2,3
மருத மர நிழல் எருதொடு வதியும்/காமர் வேனில்-மன் இது – அகம் 37/16,17
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும்/அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/11,12
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும்/குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/16,17
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/12
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும்/கல் உடை அதர கானம் நீந்தி – அகம் 295/7,8
தகர தண் நிழல் பிணையொடு வதியும்/வட திசையதுவே வான் தோய் இமயம் – புறம் 132/6,7
பரல் பெய் பள்ளி பாய் இன்று வதியும்/உயவல் பெண்டிரேம் அல்லேம் மாதோ – புறம் 246/9,10
புன் புற பெடையொடு வதியும்/யாணர்த்து ஆகும் வேந்து விழுமுறினே – புறம் 318/8,9
பழனம் படிந்து செய் மாந்தி நிழல் வதியும்
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற – ஐந்70:46/2,3
நாரை துயில் வதியும் ஊர குளம் தொட்டு – பழ:23/3

மேல்


வதியும்-மன்னே (1)

முயங்கினள் வதியும்-மன்னே இனியே – அகம் 17/5

மேல்


வதுவை (32)

வான்_அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
நன்_நாள் வதுவை கூடி நீடு இன்று – நற் 125/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே – நற் 393/13
வதுவை அயர விரும்புதி நீயே – ஐங் 61/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள் – ஐங் 294/4
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
வதுவை மகளிர் நோக்கினர் பெயர்ந்து – பதி 89/17
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை/புலத்தினும் போரினும் போர் தோலா கூடல் – பரி 52/23
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
வதுவை விழவு அணி வைகலும் காட்டினையாய் – கலி 98/3
வதுவை அயர்வாரை கண்டு மதி அறியா – கலி 114/4
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/5
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே – அகம் 36/12
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/9
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/8
வதுவை கூடிய பின்றை புதுவது – அகம் 70/8
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
வதுவை மண்ணிய மகளிர் விதுப்பு உற்று – அகம் 136/8
வதுவை ஈர் அணி பொலிந்து நம்மொடு – அகம் 166/13
வதுவை மேவலன் ஆகலின் அது புலந்து – அகம் 206/12
வதுவை அயர்ந்தனர் நமரே அதனால் – அகம் 221/4
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
வதுவை விழவின் புதுவோர்க்கு எல்லாம் – புறம் 372/10
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/2

மேல்


வதுவையும் (1)

வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப அதுவே யாம் – கலி 115/20

மேல்


வதுவையுள் (3)

உமையொடு புணர்ந்து காம வதுவையுள்/அமையா புணர்ச்சி அமைய நெற்றி – பரி 39/38,39
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20

மேல்


வந்த (133)

நோன் பகட்டு உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/மகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர் – சிறு 55,56
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த/அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர் – மது 347,348
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப – மது 402
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த/இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 571,572
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும் – மது 695
நெல்லொடு வந்த வல் வாய் பஃறி – பட் 30
நீரின் வந்த நிமிர் பரி புரவியும் – பட் 185
காலின் வந்த கரும் கறி மூடையும் – பட் 186
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 61
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சேணும் எம்மொடு வந்த/நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/9,10
வேறு பல் நாட்டில் கால் தர வந்த/பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/8,9
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – நற் 117/7
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த/பயன் தெரி பனுவல் பை தீர் பாண – நற் 167/5,6
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/7
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த/பல வினை நாவாய் தோன்றும் பெரும் துறை – நற் 295/5,6
படையொடு வந்த பையுள் மாலை – நற் 343/7
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
வரைய வந்த வாய்மைக்கு ஏற்ப – நற் 393/9
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த/வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை – குறு 14/1,2
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/3
பெரும் புனல் வந்த இரும் துறை விரும்பி – குறு 80/2
நள்ளென வந்த நார் இல் மாலை – குறு 118/2
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
கண் தர வந்த காம ஒள் எரி – குறு 305/1
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
காலை வந்த முழு_முதல் காந்தள் – குறு 361/4
முருகு அயர்ந்து வந்த முது வாய் வேல – குறு 362/1
கையற வந்த பையுள் மாலை – குறு 391/6
ஊரின் ஊரனை நீ தர வந்த/பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/4,5
பலர் ஆடு பெரும் துறை மலரொடு வந்த/தண் புனல் வண்டல் உய்த்து என – ஐங் 69/2,3
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த/சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/2,3
நள்ளென வந்த இயல் தேர் – ஐங் 104/3
மெல்லம்புலம்பன் வந்த மாறே – ஐங் 120/4
வந்த நெஞ்சம் நீ நயந்தோள் பண்பே – ஐங் 323/4
நல் வரை நாடனொடு வந்த மாறே – ஐங் 392/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த/வேந்து மெய்ம்மறந்த வாழ்ச்சி – பதி 56/6,7
மைந்தர் மார்வம் வழி வந்த/செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 19/60
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
மெல் இயல் மே வந்த சீறடி தாமரை – கலி 13/11
துவ்வாமை வந்த கடை – கலி 22/22
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும் – கலி 32/10
தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு – கலி 50/16
மண மனையாய் என வந்த மல்லலின் மாண்பு அன்றோ – கலி 66/10
புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த/விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 88/18
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
செறி முறை வந்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு – கலி 98/25
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும் – கலி 100/2
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ – கலி 104/14
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த/குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 128/24
ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/23
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்-தலை – கலி 143/40
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/12
புலம்பொடு வந்த பொழுது கொள் வாடை – அகம் 13/21
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
வான் தோய் வெற்பன் வந்த மாறே – அகம் 42/14
புலம்பொடு வந்த புன்கண் மாலை – அகம் 47/13
புதுவது வந்த காவிரி – அகம் 166/14
தனியை வந்த ஆறு நினைந்து அல்கலும் – அகம் 182/11
விடியல் வந்த பெரு நீர் காவிரி – அகம் 226/10
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர் – அகம் 271/6
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த/இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/14,15
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள் – அகம் 360/9
நசை தர வந்த நன்னராளன் – அகம் 362/8
ஏறியது அறிந்தன்று அல்லது வந்த/ஆறு நனி அறிந்தன்றோ இலெனே தாஅய் – அகம் 384/3,4
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை – அகம் 400/19
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
தேர் தர வந்த சான்றோர் எல்லாம் – புறம் 63/5
பால் தர வந்த பழ விறல் தாயம் – புறம் 75/2
பொருதும் என்று தன் தலை வந்த/புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/11,12
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
ஊர் கொள வந்த பொருநனொடு – புறம் 82/5
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த/வலம் படு தானை வேந்தர் – புறம் 116/17,18
இவண் வந்த பெரு நசையேம் – புறம் 136/19
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த/வேளிருள் வேளே விறல் போர் அண்ணல் – புறம் 201/11,12
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
நின் தலை வந்த இருவரை நினைப்பின் – புறம் 213/4
நகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
நிரையொடு வந்த உரையன் ஆகி – புறம் 260/19
தமியன் வந்த மூதிலாளன் – புறம் 284/4
நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்று தன் – புறம் 316/5
கூறி வந்த மா முது வேந்தர்க்கு – புறம் 353/12
வந்த வைகல் அல்லது – புறம் 384/23
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் – நாலடி:7 2/3
தூதொடு வந்த மழை – கார்40:26/4
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப – ஐந்50:48/1,2
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட – ஐந்70:7/3
தந்தாயும் நீயே தர வந்த நல் நலம் – திணை50:36/3
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் – குறள்:57 9/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் – குறள்:61 9/1
தீது இன்றி வந்த பொருள் – குறள்:76 4/2
பீடு அழிய வந்த இடத்து – குறள்:97 8/2
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் – குறள்:105 4/1,2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று – குறள்:106 8/2
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு – குறள்:122 1/1
கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை – திரி:42/1
தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் – திரி:56/2,3
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் – திரி:69/3
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய் – திரி:76/1
வால் முறையான் வந்த நான் மறையாளரை – ஆசாரக்:61/1
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் – ஆசாரக்:89/2
நிரந்து வழி வந்த நீசருள் எல்லாம் – பழ:58/1
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து – பழ:255/2
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது – பழ:363/2
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த
பணி மொழி புள்ளே பற – கைந்:51/3,4

மேல்


வந்த-கால் (3)

ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால்/நீர் அற்ற புலமே போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/14,15
மறம் திருந்தார் என்னாய் நீ மலை இடை வந்த-கால்/அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி மேல்


வந்த-காலை (1)

தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/8

மேல்


வந்தக்கால் (2)

வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா – நாலடி:4 3/1
நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் – பழ:265/1

மேல்


வந்ததற்கு (1)

ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2

மேல்


வந்ததன் (3)

வந்ததன் செவ்வி நோக்கி பேடை – நற் 181/3
வாடை வந்ததன் தலையும் நோய் பொர – குறு 240/4
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11

மேல்


வந்ததனினும் (1)

நீ வந்ததனினும் இனிது ஆகின்றே – அகம் 298/14

மேல்


வந்தது (12)

வந்தது சாலும் வருத்தமும் பெரிது என – மலை 546
புத்தி யானை வந்தது காண்பான் யான் தங்கினேன் – கலி 97/7
புல்_இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
அதன் திறம் அத்தை யான் உரைக்க வந்தது/வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/7,8
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர் – புறம் 368/16
ஏத்தி வந்தது எல்லாம் முழுத்த – புறம் 372/2
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/28
வந்தது வந்தது கூற்று – நாலடி:1 4/4
வந்தது வந்தது கூற்று – நாலடி:1 4/4
மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை – ஐந்70:16/3
எம்தலையே வந்தது இனி – திணை150:107/4
நன்றொடு வந்தது ஒன்று அன்று – பழ:65/4

மேல்


வந்ததே (1)

வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே
ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் – நாலடி:2 2/3,4

மேல்


வந்ததை (3)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை/வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 119/13,14
சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி வந்ததை/கார் வான் இன் உறை தமியள் கேளா – புறம் 147/2,3

மேல்


வந்தமை (2)

காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7
பண்பு தர வந்தமை அறியாள் நுண் கேழ் – அகம் 242/7

மேல்


வந்தவர் (1)

மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு – ஐந்50:14/3

மேல்


வந்தவன் (1)

அது பழுது இன்றி வந்தவன் அறிவும் – புறம் 217/8

மேல்


வந்தவாறு (1)

தம் நடை நோக்கார் தமர் வந்தவாறு அறியார் – பழ:288/1

மேல்


வந்தவை (1)

ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20

மேல்


வந்தன்றால் (7)

அழிவு வந்தன்றால் ஒழிதல் கேட்டே – நற் 43/12
வாள் போல் வைகறை வந்தன்றால் எனவே – குறு 157/4
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது – அகம் 160/15
பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
காலை வந்தன்றால் காரே மாலை – அகம் 183/10
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/5

மேல்


வந்தன்று (37)

புதுவது வந்தன்று இது அதன் பண்பே – மலை 96
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று/அம்ம வாழி தோழி – நற் 79/8,9
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று/நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/3,4
வந்தன்று போலும் தோழி நொந்து_நொந்து – நற் 177/8
வந்தன்று பெருவிறல் தேரே – நற் 181/12
இன்ப வேனிலும் வந்தன்று நம்-வயின் – நற் 224/6
நோயும் பெருகும் மாலையும் வந்தன்று/யாங்கு ஆகுவென்-கொல் யானே ஈங்கோ – நற் 397/5,6
வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் – குறு 106/4
வந்தன்று வாழியோ மாலை – குறு 122/3
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
மாலை வந்தன்று மாரி மா மழை – குறு 319/5
வந்தன்று பெரு விறல் தேரே பணை தோள் – குறு 338/6
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/3
மாலை வந்தன்று மன்ற – ஐங் 116/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
இன்று புகுதரும் என வந்தன்று தூதே – ஐங் 400/6
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/2
வந்தன்று வையை புனல் – பரி 7/10
உரைதர வந்தன்று வையை நீர் வையை – பரி 12/32
கரை தர வந்தன்று காண்பவர் ஈட்டம் – பரி 12/33
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று/வாரார் தோழி நம் காதலோரே – கலி 143/41
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று/அறாஅ தணிக இ நோய் – கலி 39/20
உது காண் வந்தன்று பொழுதே வல் விரைந்து – அகம் 204/8
அற்சிரம் வந்தன்று அமைந்தன்று இது என – அகம் 217/13
போது வந்தன்று தூதே நீயும் – அகம் 259/10
வந்தன்று அம்ம தானே – அகம் 277/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
எவ்வெவ் திசைகளும் வந்தன்று சேறும் நாம் – கார்40:29/3
வழங்கிய வந்தன்று மாலை யாம் காண – ஐந்70:22/3

மேல்


வந்தன்று-கொல் (1)

அலர் வந்தன்று-கொல் என்னும் அதனால் – நற் 72/9

மேல்


வந்தன்றே (13)

தான் வந்தன்றே தளி தரு தண் கார் – குறு 65/3
பொழுதோ தான் வந்தன்றே மெழுகு ஆன்று – குறு 155/3
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/புது பூ அதிரல் தாஅய் – ஐங் 345/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/பொரி கால் மா சினை புதைய – ஐங் 349/1,2
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே/வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/1,2
தூது வந்தன்றே தோழி – கலி 32/18

மேல்


வந்தன்றோ (1)

எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6

மேல்


வந்தன (4)

தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/3
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
வந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று – கார்40:40/1

மேல்


வந்தனம் (3)

பெரும் பேது உறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே – நற் 6/11
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே – ஐங் 330/2
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13

மேல்


வந்தனர் (14)

வந்தனர் பெயர்வர்-கொல் தாமே அல்கல் – நற் 207/6
வந்தனர் வாழி தோழி கையதை – நற் 212/7
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/5
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/5
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/3
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 352/5
நீ இனிது முயங்க வந்தனர்/மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/3,4
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/5
தோள் துணை ஆக வந்தனர்/போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/4,5
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர்/திருந்து எயிறு இலங்கு நின் தே மொழி படர்ந்தே – கலி 148/23,24
வந்தனர் வாழி தோழி அந்தரத்து – அகம் 68/14
கண் பனி துடை-மார் வந்தனர் விரைந்தே – அகம் 269/25

மேல்


வந்தனரால் (1)

வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/4

மேல்


வந்தனரே (2)

அரிய சுரன் வந்தனரே/தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/3,4
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17

மேல்


வந்தனவால் (3)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால்/அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/4,5
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
அருள் வந்தனவால் புதல்வர் தம் மழலை – புறம் 92/3

மேல்


வந்தனள்-கொல் (1)

யாங்கு வந்தனள்-கொல் அளியள் தானே – நற் 352/12

மேல்


வந்தனளோ (1)

வந்தனளோ நின் மட_மகள் – ஐங் 393/4

மேல்


வந்தனன் (13)

வந்தனன் வாழி தோழி உலகம் – நற் 22/8
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன்/சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/11,12
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/5
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/3
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்/பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 41/42
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
பாணன் வந்தனன் தூதே நீயும் – அகம் 244/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த – புறம் 79/4

மேல்


வந்தனனே (2)

பெரும் தண் வாடையின் முந்து வந்தனனே – ஐங் 252/5
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே/ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/7,8

மேல்


வந்தனனோ (1)

வந்தனனோ மற்று இரவில் – ஐங் 229/3

மேல்


வந்தனெம் (1)

வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/3

மேல்


வந்தனென் (16)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
இன்மை தீர வந்தனென் வென் வேல் – பொரு 129
வாரேன்-மன் யான் வந்தனென் தெய்ய – நற் 267/8
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென்/நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/4,5
நின் நயந்து வந்தனென் அடு போர் கொற்றவ – பதி 55/2
கண்டனென் செல்கு வந்தனென் கால்கொண்டு – பதி 76/9
ஈங்கு காண்கு வந்தனென் யானே – பதி 88/39
வந்தனென் பெரும கண்டனென் செலற்கே – பதி 94/1
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2
அந்தோ அளியேன் வந்தனென் மன்ற – புறம் 238/12
வரை மருள் முகவைக்கு வந்தனென் பெரும – புறம் 370/21
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
நசை தர வந்தனென் யானே வசை இல் – புறம் 379/14

மேல்


வந்தனை (5)

மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
எனக்கே வந்தனை போறி புனல் கால் – அகம் 163/10
வந்தனை சென்மோ வளை மேய் பரப்ப – அகம் 200/7
நெடிது வந்தனை என நில்லாது ஏங்கி – அகம் 243/9
மா வண் தோன்றல் வந்தனை சென்மோ – அகம் 394/12

மேல்


வந்தனையே (1)

துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2

மேல்


வந்தனையோ (2)

யாங்கு வந்தனையோ ஓங்கல் வெற்ப – குறு 355/5
யாங்கு வந்தனையோ பூ தார் மார்ப – ஐங் 362/3

மேல்


வந்தாய் (2)

விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய்
நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு – ஐந்50:22/3,4

மேல்


வந்தாயோ (3)

அல்லல் பட்டு இருந்தாரை அயர்ப்பிய வந்தாயோ/மாலை நீ ஈரம் இல் காதலர் இகந்து அருளா இடன் நோக்கி – கலி 120/15,16
காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ/என ஆங்கு – கலி மேல்


வந்தார் (5)

தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/30
வந்தார் திகழ்க நின் தோள் – திணை50:21/4
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு – பழ:194/1
விழு தொடையர் ஆகி விளங்கி தொல் வந்தார்
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு – பழ:339/1,2
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார்
உடன் இயைந்த – கைந்:34/3,4

மேல்


வந்தார்க்கே (2)

வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே – திணை150:39/2
வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் – திணை150:39/2,3

மேல்


வந்தாரே (1)

எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 81/24

மேல்


வந்தாரை (1)

இணர் ஓங்கி வந்தாரை என் உற்றக்கண்ணும் – பழ:78/1

மேல்


வந்தால் (3)

வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் – திணை150:46/2
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால்
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் – பழ:66/1,2
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால்
அடி கெட மன்றிவிடல் – பழ:103/3,4

மேல்


வந்தால்தான் (1)

வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் – திணை150:77/1

மேல்


வந்தாள் (3)

இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள்/புணர்வினில் புகன்று ஆங்கே புனல் ஆட பண்ணியாய் – கலி 90/22,23
மோரோடு வந்தாள் தகை கண்டை யாரோடும் – கலி 109/7

மேல்


வந்தாற்கு (1)

உண்ணு நீர் வேட்டேன் என வந்தாற்கு அன்னை – கலி 51/6

மேல்


வந்தான் (2)

வரையக நாடனும் வந்தான் மற்று அன்னை – ஐந்70:3/3
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து – திணை150:145/4

மேல்


வந்தானை (2)

ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை/ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 53 10/1

மேல்


வந்திக்க (1)

வந்திக்க வார் என மன தக்க நோய் இது – பரி 20/70

மேல்


வந்திகை (1)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை/தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 415,416

மேல்


வந்திசின் (9)

வந்திசின் வாழியோ மடந்தை – ஐங் 175/3
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
பாடி காண்கு வந்திசின் பெரும – பதி 82/11
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
காண்கு வந்திசின் பெரும ஈண்டிய – புறம் 17/33
பாடி வந்திசின் பெரும பாடு ஆன்று – புறம் 369/22
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/20
மன் எயில் முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 373/34
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக – புறம் 391/14

மேல்


வந்திசினே (8)

நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே/செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/8,9
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே/தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/3,4
பகைவர் நாடும் கண்டு வந்திசினே/கடலவும் கல்லவும் யாற்றவும் பிறவும் – பதி 15/15,16
நீடினை ஆகலின் காண்கு வந்திசினே/ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/9,10
வசை இல் நெடுந்தகை காண்கு வந்திசினே/தாவல் உய்யுமோ மற்றே தாவாது – பதி 41/16,17
வள்ளியை என்றலின் காண்கு வந்திசினே/உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/1,2
நல் இசை தர வந்திசினே ஒள் வாள் – பதி 61/14
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே/நள்ளாதார் மிடல் சாய்ந்த – புறம் 125/4,5

மேல்


வந்தீ (1)

நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ/செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி மேல்


வந்தீக (2)

வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/12
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/10

மேல்


வந்தீத்தந்தாய் (1)

யாங்கு சென்று ஈங்கு வந்தீத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 96/4

மேல்


வந்தீத்தனர் (1)

மறை நின்று தாம் மன்ற வந்தீத்தனர்/ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி மேல்


வந்தீமே (2)

புன்னை அம் கானல் பகல் வந்தீமே – அகம் 80/13
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/22

மேல்


வந்தீமோ (1)

பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல – நற் 156/6

மேல்


வந்தீய (1)

பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய/கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி மேல்


வந்தீயாய் (1)

ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5

மேல்


வந்தீயான்-கொல் (3)

தேரொடும் தேற்றிய பாகன் வந்தீயான்-கொல்/ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/14,15
குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல்/கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி மேல்


வந்து (232)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174
வான் தோய் நிவப்பின் தான் வந்து எய்தி – திரு 288
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும் – குறி 10
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம் – குறி 136
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து/துஞ்சா முழவின் மூதூர் வாயில் – குறி 235,236
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
மின்னு நிமிர்ந்து அன்ன வேலன் வந்து என – நற் 51/6
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள் – நற் 55/3
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து/தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/7,8
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/5
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
சென்ற காதலர் வந்து இனிது முயங்கி – நற் 174/5
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/11
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து/தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/7,8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
வாடையும் கண்டிரோ வந்து நின்றதுவே – நற் 229/11
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
நீயும் தேரொடு வந்து பேர்தல் செல்லாது – நற் 300/7
பூ விரி கானல் புணர் குறி வந்து நம் – நற் 307/8
வேண்டாமையின் மென்மெல வந்து/வினவலும் தகைத்தலும் செல்லாள் ஆகி – நற் 308/4,5
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப – நற் 364/4
வீடு உறு நுண் துகில் ஊடு வந்து இமைக்கும் – நற் 366/2
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து/பரிவு தர தொட்ட பணிமொழி நம்பி – நற் 378/9,10
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
மாரி யானையின் வந்து நின்றனனே – குறு 161/7
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என் – குறு 176/2
காண வந்து நாண பெயரும் – குறு 212/3
பாலொடு வந்து கூழொடு பெயரும் – குறு 221/3
திரை வந்து பெயரும் என்ப நம் துறந்து – குறு 228/4
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
தேர் வந்து பெயர்ந்தது என்ப அதற்கொண்டு – குறு 246/4
நடுநாள் என்னார் வந்து/நெடு மென் பணை தோள் அடைந்திசினோரே – குறு 268/5,6
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து/முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே – குறு 294/3,4
பெரு நல குறு_மகள் வந்து என – குறு 295/5
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து – குறு 298/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
முள்ளூர் கானம் நாற வந்து/நள்ளென் கங்குல் நம் ஓர் அன்னள் – குறு 312/3,4
நடுநாள் வந்து நம் மனை பெயரும் – குறு 321/3
காலை வந்து மாலை பொழுதில் – குறு 346/6
நீ உடம்படுதலின் யான் தர வந்து/குறி நின்றனனே குன்ற நாடன் – குறு 383/1,2
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
தாது உண் பறவை வந்து எம் – ஐங் 82/3
தண்ணம் துறைவன் வந்து என – ஐங் 105/3
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
மெல்லம்புலம்பன் வந்து என – ஐங் 189/3
நளிந்து வந்து உறையும் நறும் தண் மார்பன் – ஐங் 222/2
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின் – ஐங் 237/2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/6
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம் வான் மலர் தாஅய் – பரி 12/9
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
தான் நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து தரூஉம் வையை – பரி 20/11
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன் – பரி 22/9
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/16
அணி மிக வந்து இறைஞ்ச அல் இகப்ப பிணி நீங்க – பரி 23/66
ஊடாளோ ஊர்த்து அலர் வந்து ஊர்ந்து – பரி 24/56
அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/13
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து/ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 36/4
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
மின் உகு தளிர் அன்ன மெலிவு வந்து உரைப்பதால் – கலி 48/19
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
நில் என நிறுத்தான் நிறுத்தே வந்து/நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும் – கலி 65/7
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
பணிந்தாய் போல் வந்து ஈண்டு பயனில மொழிவாயோ – கலி 69/11
வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ – கலி 69/15
செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது – கலி 69/22
மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே – கலி 70/10
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே – கலி 70/18
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
மலர் மார்பின் மறுப்பட்ட சாந்தம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/13
கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/17
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
பண்பு உடை நன் நாட்டு பகை தலை வந்து என – கலி 78/4
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
தந்தையும் வந்து நிலை – கலி 83/31
வாரல் நீ வந்து ஆங்கே மாறு – கலி 89/3
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை – கலி 94/14
ஆறு மயங்கினை போறி நீ வந்து ஆங்கே – கலி 95/3
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
யாமத்து வந்து நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/15
பிணங்கு இரு மோட்ட திரை வந்து அளிக்கும் – கலி 131/38
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
புல்லென் மருள் மாலை போழ்து இன்று வந்து என்னை – கலி 145/29
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து/வறம் தெற மாற்றிய வானமும் போலும் – கலி 146/16,17
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/33
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து/கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 5/4
நெருநல் ஆடினை புனலே இன்று வந்து/ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 6/11,12
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ – அகம் 16/14
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
தண் நறும் கானல் வந்து நும் – அகம் 30/14
திரு மணி ஒளிர்வரும் பூணன் வந்து/புரவலன் போலும் தோற்றம் உறழ் கொள – அகம் 32/2,3
வந்து வினை முடித்தனன் வேந்தனும் பகைவரும் – அகம் 44/1
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி – அகம் 49/6
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
பயிர்வன போல வந்து இசைப்பவும் தவிரான் – அகம் 66/23
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 97/7
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து/எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே – அகம் 100/3,4
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து/தட மென் பணை தோள் மட நல்லீரே – அகம் 110/9,10
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து/பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/22,23
பொன்னொடு வந்து கறியொடு பெயரும் – அகம் 149/10
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து/குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/1,2
பொய்தல் ஆடி பொலிக என வந்து/நின் நகா பிழைத்த தவறோ பெரும – அகம் 156/11,12
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து/தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/4,5
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/16
நீ வந்து அளிக்குவை எனினே மால் வரை – அகம் 192/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து/துஞ்சு ஊர் யாமத்து முயங்கினள் பெயர்வோள் – அகம் 198/10,11
எனக்கு வந்து உரைப்பவும் தனக்கு உரைப்பு அறியேன் – அகம் 203/5
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
இல் வந்து நின்றோன் கண்டனள் அன்னை – அகம் 248/14
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன் – அகம் 250/7
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வந்து வினை வலித்த நம்-வயின் என்றும் – அகம் 289/5
தணவா நெஞ்சமொடு தமியன் வந்து நம் – அகம் 290/10
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின் – அகம் 296/6
பன் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றலின் – அகம் 310/4
வந்து நின்றனரே காதலர் நம் துறந்து – அகம் 317/21
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து/புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி – அகம் 340/1,2
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/6
தாழ்ந்த போல நனி அணி வந்து/சோர்ந்த போல சொரிவன பயிற்றி – அகம் 374/5,6
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
தேர் சேண் நீக்கி தமியன் வந்து நும் – அகம் 380/1
மெல்ல வந்து நல்ல கூறி – அகம் 386/9
பகல் வந்து பெயர்ந்த வாள்_நுதல் கண்டே – அகம் 386/15
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/13
வந்து அடி பொருந்தி முந்தை நிற்பின் – புறம் 10/5
புத்தேள்_உலகத்து அற்று என கேட்டு வந்து/இனிது காண்டிசின் பெரும முனிவு இலை – புறம் 22/35,36
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
அதனொடும் அமையாது அணுக வந்து நின் – புறம் 50/11
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
இன்மை துரப்ப இசை தர வந்து நின் – புறம் 126/17
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/21
நசை தர வந்து நின் இசை நுவல் பரிசிலென் – புறம் 209/11
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6
நடுநாள் வந்து தும்பியும் துவைக்கும் – புறம் 280/2
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
வென் வேல் வந்து/முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/1,2
வேந்து விடு தொழிலொடு சென்றனன் வந்து நின் – புறம் 319/13
முயல் வந்து கறிக்கும் முன்றில் – புறம் 328/15
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும் – புறம் 343/11
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம் – புறம் 350/5
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து/அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/5,6
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
கேளாது வந்து கிளைகளாய் இல் தோன்றி – நாலடி:3 10/1
பழவினை வந்து அடைந்தக்கால் – நாலடி:13 3/4
வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து – இனிய40:14/3
வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும் – ஐந்50:5/3
ஈரும் இருள் மாலை வந்து – ஐந்50:6/4
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் – ஐந்50:44/3
மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை – ஐந்70:16/3
உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் – ஐந்70:21/3
பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் – திணை50:37/1
வரன்று உயிர்த்த பாக்கத்து வந்து – திணை150:49/4
வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து – திணை150:65/4
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து – திணை150:70/4
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் – திணை150:106/3
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை – பழ:191/1
பொரு திரை வந்து உலாம் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – பழ:247/3
வணங்கல் வலம் கொண்டு வந்து – சிறுபஞ்:28/4
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின் – ஏலாதி:1/3
கார் வானம் வந்து – கைந்:29/3
வந்து துளி வழங்க கண்டு – கைந்:31/2

மேல்


வந்து_வந்து (1)

சேரி சேர மெல்ல வந்து_வந்து/அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/1,2

மேல்


வந்துறூஉம் (1)

ஒருதலையான் வந்துறூஉம் மூப்பும் புணர்ந்தார்க்கு – திரி:18/1

மேல்


வந்தெனன் (1)

வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/10

மேல்


வந்தே (2)

தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
நல்கினள் வாழியர் வந்தே ஓரி – அகம் 208/21

மேல்


வந்தேன் (2)

வந்தேன் பெரும வாழிய நெடிது என – பெரும் 461
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24

மேல்


வந்தை (1)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12

மேல்


வந்தையா (1)

வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன் – திணை150:138/3

மேல்


வந்தோய் (3)

வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய்/கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/9,10
வந்தோய் மன்ற தண் கடல் சேர்ப்ப – அகம் 80/3
துனி கொள் பருவரல் தீர வந்தோய்/இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/17,18

மேல்


வந்தோயே (1)

தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே/நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/8,9

மேல்


வந்தோர் (7)

வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 494
நசை தர வந்தோர் இரந்தவை – அகம் 377/14
நசை தர வந்தோர் நசை பிறக்கு ஒழிய – புறம் 15/15
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/16
சென்று அமர் கடத்தல் யாவது வந்தோர்/தார் தாங்குதலும் ஆற்றார் வெடிபட்டு – புறம் 93/2,3
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர்/வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/13,14
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7

மேல்


வந்தோரே (1)

முற்றா வேனில் முன்னி வந்தோரே – நற் 86/9

மேல்


வந்தோன் (6)

வந்தோன் பெரும நின் வண் புகழ் நயந்து என – திரு 285
வந்தோன் மன்ற குன்ற நாடன் – நற் 114/6
தமியன் வந்தோன் பனியலை நீயே – நற் 182/10
தேரொடு குறுக வந்தோன்/பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/4,5
வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும் – புறம் 391/11

மேல்


வம் (1)

கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 101

மேல்


வம்-மதி (2)

மா அரை மறைகம் வம்-மதி பானாள் – நற் 307/7
தாழ் இரும் கூந்தல் வம்-மதி விரைந்தே – ஐங் 411/4

மேல்


வம்-மின் (3)

யாமும் சேறுகம் நீயிரும் வம்-மின்/துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/1,2
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
நாள் முறை தபுத்தீர் வம்-மின் ஈங்கு என – புறம் 294/6

மேல்


வம்-மினோ (1)

பாடுகம் வம்-மினோ பரிசில்_மாக்கள் – புறம் 32/6

மேல்


வம்ப (17)

வம்ப மாக்கள் உயிர் திறம் பெயர்த்து என – நற் 164/7
வம்ப மாக்கள் வரு_திறம் நோக்கி – நற் 298/1
வம்ப மாரியை கார் என மதித்தே – குறு 66/5
வம்ப நாரை சேக்கும் – குறு 236/5
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/14
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி – அகம் 375/14
அம்பு விட வீழ்ந்தோர் வம்ப பதுக்கை – புறம் 3/21
உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/9
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7
வம்ப மள்ளரோ பலரே – புறம் 79/5
வம்ப வேந்தன் தானை – புறம் 287/13
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
வந்தோர் பலரே வம்ப வேந்தர் – புறம் 345/7
வம்ப மழை உரற கேட்டு – ஐந்50:9/4

மேல்


வம்பர்க்கு (1)

வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல் – பழ:286/2

மேல்


வம்பலம் (1)

வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் – நாலடி:9 7/2

மேல்


வம்பலர் (34)

உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர்/தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட – பெரும் 76,77
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர்/உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/3,4
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர்/துள்ளுநர் காண்-மார் தொடர்ந்து உயிர் வௌவலின் – கலி 15/6
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
நெடும் சேண் வந்த நீர் நசை வம்பலர்/செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/6,7
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர்/உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/1,2
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர் – அகம் 311/9
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/8
அம்பு தொடை அமைதி காண்-மார் வம்பலர்/கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/3,4
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற – அகம் 389/18
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/3
வெம் கால் வம்பலர் வேண்டு புலத்து உறையவும் – புறம் 230/2
பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு – திணை150:91/3
வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே – பழ:135/3

மேல்


வம்பலர்க்கு (1)

ஓமை அம் பெரும் காட்டு வரூஉம் வம்பலர்க்கு/ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/9,10

மேல்


வம்பலன் (1)

வம்பலன் போல தோன்றும் உது காண் – புறம் 307/3

மேல்


வம்பலீர் (2)

உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர்/முற்றையும் உடையமோ மற்றே பிற்றை – நற் 374/4,5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர்/மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/2,3

மேல்


வம்பு (17)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
வம்பு விசித்து யாத்த வாங்கு சாய் நுசுப்பின் – நெடு 150
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு பெய்யுமால் மழையே வம்பு அன்று – குறு 382/4
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
வம்பு பரந்த தேர் – பதி 22/19
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/8
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
வம்பு அணி யானை வேந்து தலைவரினும் – புறம் 333/17

மேல்


வம்மே (1)

சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5

மேல்


வம்மோ (13)

எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/6
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/6
காண்கம் வம்மோ தோழி – ஐங் 199/3
சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு – ஐங் 317/1
காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5
காணிய வம்மோ காதலம் தோழி – அகம் 73/11
ஆடுகம் வம்மோ காதல் அம் தோழி – அகம் 312/8
காணிய வம்மோ கற்பு மேம்படுவி – அகம் 323/7
இரவின் வம்மோ உரவு நீர் சேர்ப்ப – அகம் 360/15
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/9
வைகம் வம்மோ வாய்மொழி புலவீர் – புறம் 221/10
காக்கம் வம்மோ காதல் அம் தோழீ – புறம் 281/7
மகிழ்கம் வம்மோ மற போரோயே – புறம் 364/8

மேல்


வய (94)

கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
ஓங்கு நிலை வய களிறு – மது 15
வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 30
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து – மது 255
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும் – மது 298
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல – மது 643
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான் – நெடு 128
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
இனம் சால் வய களிறு பாந்தள் பட்டு என – நற் 14/8
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
இரும் கேழ் வய புலி வெரீஇ அயலது – நற் 217/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/3
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/6
வாள் மிகு வய மொய்ம்பின் – பரி 9/57
மா மலி ஊர்வோர் வய பிடி உந்துவோர் – பரி 10/29
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
வாங்கி முயங்கி வய பிடி கால்கோத்து – பரி 10/51
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
வலம்புரி வய நேமியவை – பரி 15/59
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
பாடுகம் வா வாழி தோழி வய களிற்று – கலி 41/1
வெறுத்த வய வெள் ஏற்று அம் புடை திங்கள் – கலி 103/48
கடு வய நாகு போல் நோக்கி தொழு வாயில் – கலி 116/6
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/15
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல் – அகம் 78/4
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
ஓட்டு இயல் பிழையா வய நாய் பிற்பட – அகம் 182/5
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
திண் நிலை மருப்பின் வய களிறு உரி-தொறும் – அகம் 211/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/2
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
திமிலோன் தந்த கடுங்கண் வய மீன் – அகம் 320/2
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
முருக்கு அரும்பு அன்ன வள் உகிர் வய பிணவு – அகம் 362/5
புறம்பெற்ற வய வேந்தன் – புறம் 11/10
மல்லல் மூதூர் வய வேந்தே – புறம் 18/12
வல்லாளனை வய வேந்தே – புறம் 40/5
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
தென்னவர் வய மறவன் – புறம் 380/5
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண் – கார்40:10/1
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் – கள40:26/3
கோள் வல் வய மா குழுமும் – ஐந்70:38/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் – திணை150:26/2

மேல்


வய_மா (4)

கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும – மது 677
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
பணை நிலை முணைஇய வய_மா புணர்ந்து – ஐங் 449/2
வய_மா பண்ணுந மத_மா பண்ணவும் – பரி 20/18

மேல்


வய_மான் (19)

பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான்/கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 448,449
ஊட்டு-உறு பல் மயிர் விரைஇ வய_மான்/வேட்டம் பொறித்து வியன் கண் கானத்து – நெடு 128,129
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான்/வலி மிகு முன்பின் மழ களிறு பார்க்கும் – நற் 192/1,2
வய_மான் தோன்றல் வந்து நின்றனனே – நற் 267/12
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
வய_மான் தோன்றல் வல்லாதீமே – ஐங் 304/5
வய_மான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே – ஐங் 500/5
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/2
வண் பரி நவின்ற வய_மான் செல்வ – கலி 125/5
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
மடி பதம் பார்க்கும் வய_மான் துப்பின் – அகம் 73/13
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
துன் அரும் துப்பின் வய_மான் தோன்றல் – புறம் 44/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல் – புறம் 52/2
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/8
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/8
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான்/குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/5,6

மேல்


வயக்கி (1)

மாசு அற கண்ணடி வயக்கி வண்ணமும் – பரி 12/20

மேல்


வயக்கு-உறா (1)

வாடுபு வனப்பு ஓடி வயக்கு-உறா மணி போன்றாள் – கலி 132/14

மேல்


வயக்கு-உறு (4)

சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை – மது 415
வயக்கு-உறு வெள் வேலவன் புணர்ந்து செலவே – ஐங் 379/4
வயக்கு-உறு மண்டிலம் வட_மொழி பெயர் பெற்ற – கலி 25/1
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10

மேல்


வயக்குதல் (1)

வல் வினை வயக்குதல் வலித்தி-மன் வலிப்பளவை – கலி 17/6

மேல்


வயங்கலுள் (1)

மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3

மேல்


வயங்காது (1)

வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7

மேல்


வயங்கி (2)

வயங்கி தோன்றும் மீனினும் இம்மென – புறம் 367/16
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் – திணை150:66/1

மேல்


வயங்கிட்டு (1)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு/போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி மேல்


வயங்கிய (6)

நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
அறம் கரைந்து வயங்கிய நாவின் பிறங்கிய – பதி 64/3
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய/மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/9,10
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த – பரி 2/54
வட_மீன் போல் தொழுது ஏத்த வயங்கிய கற்பினாள் – கலி 2/21
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3

மேல்


வயங்கியோர் (1)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும் – குறி 213

மேல்


வயங்கிழாய் (2)

வல்லே வருதல் தெளிந்தாம் வயங்கிழாய்
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் – கார்40:14/2,3
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு – ஐந்50:9/1

மேல்


வயங்கிழைக்கு (2)

கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு
யான் இடை நின்ற புணை – ஐந்70:1/3,4
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு
நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து – ஐந்70:6/2,3

மேல்


வயங்கு (72)

வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
வசை இல் புகழ் வயங்கு வெண் மீன் – பட் 1
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/2
வான் இகுபு சொரிந்த வயங்கு பெயல் கடை நாள் – நற் 142/1
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/9
பரி உடை வயங்கு தாள் பந்தின் தாவ – நற் 249/7
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
வளி பொரு வயங்கு பிசிர் பொங்கும் – நற் 299/8
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/21
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
ஏஎர் வயங்கு பூண் அமரரை வௌவிய அமிழ்தின் – பரி 3/15
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
வரை_வரை தொடுத்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/4
வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
வாள் இடைப்படுத்த வயங்கு ஈர் ஓதி – கலி 36/23
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
வண்ண வண் தோன்றியும் வயங்கு இணர் கொன்றையும் – கலி 102/3
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை – கலி 131/43
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
புன வரை இட்ட வயங்கு தார் பீலி – கலி 140/5
வானம் ஊர்ந்த வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – அகம் 11/1
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
வயங்கு மணி பொருத வகை அமை வனப்பின் – அகம் 167/1
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/2
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன் – அகம் 202/1
வசை விட கடக்கும் வயங்கு பெரும் தானை – அகம் 208/17
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
நயந்தோர் பிணித்தல் தேற்றா வயங்கு வினை – அகம் 267/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
வயங்கு வெயில் ஞெமிய பாஅய் மின்னு வசிபு – அகம் 322/1
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
வயங்கு சிறை அன்னத்து நிரை பறை கடுப்ப – அகம் 334/10
உயங்கு நடை மட பிணை தழீஇய வயங்கு பொறி – அகம் 353/11
நின் பாடிய வயங்கு செந்நா – புறம் 22/31
வரூஉம் என்ப வயங்கு புகழ் பேகன் – புறம் 144/12
மார்பில் பூண்ட வயங்கு காழ் ஆரம் – புறம் 150/20
முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9
வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் – புறம் 206/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/5
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4
வாள் மின் ஆக வயங்கு கடிப்பு அமைந்த – புறம் 369/4
வயங்கு பன் மீனினும் வாழியர் பல என – புறம் 371/25
வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம் – நாலடி:3 2/1
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் – நாலடி:40 1/2

மேல்


வயங்கு_இழாய் (1)

வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22

மேல்


வயங்கு_இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5

மேல்


வயங்கு_இழை (2)

வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை/யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/7,8

மேல்


வயத்தின் (1)

ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23

மேல்


வயந்தகம் (2)

வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
வயந்தகம் போல் தோன்றும் வயல் ஊரன் கேண்மை – திணை150:128/3

மேல்


வயப்பட்டான் (1)

வயப்பட்டான் வாளா இருப்பானேல் வைதான் – நாலடி:33 5/3

மேல்


வயப்படுவது (1)

வருந்தினார் என்றே வயப்படுவது உண்டோ – பழ:9/2

மேல்


வயம் (5)

வையை வயம் ஆக வை – பரி 6/78
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/51
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
வயம் தொழில் தரீஇயர் வலன் ஏர் விளங்கி – அகம் 298/2
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7

மேல்


வயமா (1)

இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் – பழ:40/2

மேல்


வயல் (82)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
வயல் விளை இன் குளகு உண்ணாது நுதல் துடைத்து – முல் 33
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்/பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள – மது 173,174
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல்/அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/5,6
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல்/மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/1,2
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/2
குறும் பொறை நாடன் நல் வயல் ஊரன் – ஐங் 183/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் தண் மார்பே – ஐங் 459/5
தொறுத்த வயல் ஆரல் பிறழ்நவும் – பதி 13/1
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/3
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல்/வந்து இறைகொண்டன்று தானை அந்தில் – பதி 40/5,6
மருதம் சான்ற மலர் தலை விளை வயல்/செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/7,8
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது அரோ – பரி 17/40
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
திரு நய_தக்க வயல்/ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 66/1
வடி தீண்ட வாய் விடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 72/8
வண் பிணி தளைவிடூஉம் வயல் அணி நல் ஊர – கலி 73/5
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல்/அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/17,18
அம் வயல் நண்ணிய வளம் கேழ் ஊரனை – அகம் 26/4
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல்/நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/3,4
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல்/கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/11,12
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல்/கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/9,10
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல்/கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து – அகம் 306/5,6
புள்_இனம் இமிழும் புகழ் சால் விளை வயல்/வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/4,5
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/4
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
வாழ்தலின் வரூஉம் வயல் வளன் அறியான் – புறம் 230/12
வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/4
ஏர் பரந்த வயல் நீர் பரந்த செறுவின் – புறம் 338/1
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
வள் உகிர வயல் ஆமை – புறம் 387/1
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்/பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை – புறம் 388/1,2
மென்_புலத்து வயல் உழவர் – புறம் 395/1
வயல் நிறைய காய்க்கும் வள வயல் ஊர – நாலடி:37 7/3
வயல் நிறைய காய்க்கும் வள வயல் ஊர – நாலடி:37 7/3
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது – நாலடி:39 9/1
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு – ஐந்50:22/1
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல் – ஐந்50:23/1
அழல் அவிழ் தாமரை ஆய் வயல் ஊரன் – ஐந்50:25/1
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப – ஐந்50:26/2
தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ – ஐந்50:27/1
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
வழிபாடு கொள்ளும் வள வயல் ஊரன் – ஐந்70:53/3
வள வயல் ஊரன் மருள் உரைக்கு மாதர் – ஐந்70:56/1
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் – திணை50:32/3
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல் – திணை50:34/1
கூனி வண்டு அன்ன குளிர் வயல் நல் ஊரன் – திணை50:35/2
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர – திணை50:36/1
நெல் சேர் வள வயல் ஊரன் புணர்ந்த நாள் – திணை50:37/2
நல் வயல் ஊரன் நலம் உரைத்து நீ பாண – திணை50:38/1
ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் – திணை150:124/3
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் – திணை150:126/3
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை – திணை150:127/1
வயந்தகம் போல் தோன்றும் வயல் ஊரன் கேண்மை – திணை150:128/3
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் – திணை150:129/3
வயல் ஊரன் வண்ணம் அறிந்து தொடுப்பாள் – திணை150:140/3
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் – திணை150:142/2
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம் – திணை150:143/1
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை – திணை150:153/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ – பழ:18/3
உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு – சிறுபஞ்:64/2
பழன வயல் ஊரன் பாண எம் முன்னர் – கைந்:37/3
தாரா இரியும் தகை வயல் ஊரனை – கைந்:40/1
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு – கைந்:45/2
செருக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் பொய் பாண – கைந்:47/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம் – கைந்:48/1

மேல்


வயல்_அகம் (1)

வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3

மேல்


வயலுள் (1)

கிளைகள் வாய் கேட்பது நன்றே விளை வயலுள்
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர – பழ:299/2,3

மேல்


வயலே (3)

விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/2
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின் – புறம் 386/10
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21

மேல்


வயலை (12)

இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும் – ஐங் 11/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
வயலை வேலி வியலூர் அன்ன நின் – அகம் 97/13
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி – அகம் 176/13
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன் – அகம் 189/8
தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/13
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
வாடினை வாழியோ வயலை நாள்-தொறும் – அகம் 383/6
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்குல் – புறம் 305/1

மேல்


வயலையும் (1)

வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும்/மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/1,2

மேல்


வயவர் (24)

வாள் மீக்கூற்றத்து வயவர் ஏத்த – சிறு 212
வயவர் தந்த வான் கேழ் நிதியமொடு – சிறு 249
வாடா தும்பை வயவர் பெருமகன் – பெரும் 101
வடி மணி புரவியொடு வயவர் வீழ – பட் 232
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின் – நற் 276/3
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
வயவர் வேந்தே பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 15/21
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர்/திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/3,4
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர்/அம்பு களைவு அறியா தூங்கு துளங்கு இருக்கை – பதி 24/12,13
திருந்து தொழில் வயவர் சீறிய நாடே – பதி 26/14
கண்ணி கண்ணிய வயவர் பெருமகன் – பதி 58/8
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 65/4
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
வாயில் கொள்ளா மைந்தினர் வயவர்/மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர – பதி 81/9,10
விரவு மொழி கட்டூர் வயவர் வேந்தே – பதி 90/30
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/39
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
கல் உடை குறும்பின் வயவர் வில் இட – அகம் 31/7
நன் கலம் தரூஉம் வயவர் பெருமகன் – அகம் 69/17
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5
நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர்
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் – கள40:13/1,2
எற்றி வயவர் எறிய நுதல் பிளந்து – கள40:23/1
எ வாயும் ஓடி வயவர் துணித்திட்ட – கள40:26/1

மேல்


வயவரால் (1)

வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு – கள40:41/1

மேல்


வயவரொடு (2)

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ – புறம் 20/12

மேல்


வயவன் (1)

தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன்/மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என் – நற் 260/6,7

மேல்


வயவு (11)

வயவு பிடி முழந்தாள் கடுப்ப குழி-தொறும் – மலை 127
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்-மார் – பரி 11/67
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/12
ஈன்று அணி வயவு பிண பசித்து என மற புலி – அகம் 112/5
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவு துணை ஆக – அகம் 338/11
நாவின் ஒருவரை வைதால் வயவு உரை – பழ:45/2

மேல்


வயவு-உறு (1)

வயவு-உறு மகளிர் வேட்டு உணின் அல்லது – புறம் 20/14

மேல்


வயவே (1)

தாவாது ஆகும் மலி பெறு வயவே/மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/2,3

மேல்


வயவொடு (2)

கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2

மேல்


வயாவிற்கு (1)

கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27

மேல்


வயாவும் (1)

வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் நோவும் – நாலடி:21 1/1

மேல்


வயாஅ (1)

மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4

மேல்


வயாஅம் (2)

காணுநர் வயாஅம் கட்கு இன் சேயாற்றின் – மலை 476
கூர் உகிர் பேடை வயாஅம் ஊர – ஐங் 51/2

மேல்


வயிர் (6)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப – மது 185
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
முளி வயிர் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – ஐங் 395/1
வயிர் இடைப்பட்ட தெள் விளி இயம்ப – அகம் 269/18

மேல்


வயிர (2)

எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
வயிர குறட்டின் வயங்கு மணி ஆரத்து – புறம் 365/4

மேல்


வயிரத்து (1)

வயிரத்து அன்ன வை ஏந்து மருப்பின் – அகம் 178/1

மேல்


வயிரம் (1)

வயிரம் செறிப்பினும் வாள் கண்ணாய் பன்றி – நாலடி:36 8/3

மேல்


வயிரமொடு (1)

பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8

மேல்


வயிரமோடு (1)

வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16

மேல்


வயிரிய (2)

வயிரிய மாக்கள் கடும் பசி நீங்க – பதி 23/6
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ – பதி 29/8

மேல்


வயிரியம் (1)

மான விறல் வேள் வயிரியம் எனினே – மலை 164

மேல்


வயிரியர் (11)

விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய – மது 628
யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என – மது 750
புலம் புரி வயிரியர் நலம் புரி முழவின் – நற் 100/10
வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16
நிறைந்து நெடிது இரா தசும்பின் வயிரியர்/உண்டு என தவாஅ கள்ளின் – பதி 43/34,35
புறஞ்சிறை வயிரியர் காணின் வல்லே – பதி 64/8
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
புன்னை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர்/இன் இசை ஆர்ப்பினும் பெரிதே யானே – அகம் 45/11,12
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
வழை அமல் அடுக்கத்து வலன் ஏர்பு வயிரியர்/முழவு அதிர்ந்து அன்ன முழக்கத்து ஏறோடு – அகம் 328/1,2
மண் அமை முழவின் வயிரியர்/இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/12,13

மேல்


வயிரியர்க்கு (1)

செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9

மேல்


வயிரின் (4)

வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
செறி மடை வயிரின் பிளிற்றி பெண்ணை – அகம் 40/15
அயிர் யாற்று அடைகரை வயிரின் நரலும் – அகம் 177/11
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8

மேல்


வயிரும் (1)

வயிரும் வளையும் ஆர்ப்ப அயிர – முல் 92

மேல்


வயிரொடு (2)

வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
கறங்கு இசை வயிரொடு வலம் புரி ஆர்ப்ப – பதி 92/10

மேல்


வயிற்பட (1)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட/மாசு இல் தூ மடி விரிந்த சேக்கை – அகம் 13/15,16

மேல்


வயிற்ற (2)

ஆரல் அருந்த வயிற்ற/நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/4,5
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9

மேல்


வயிற்று (13)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று/ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 6,7
தாய் வயிற்று இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 132
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
புதல்வன் பயந்த திதலை அம் வயிற்று/வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/11,12
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
கரும் கச்சு யாத்த காண்பின் அம் வயிற்று/இரும் பொலம் பாண்டில் மணியொடு தெளிர்ப்ப – அகம் 376/8,9
மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று – நான்மணி:4/1
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் – நான்மணி:4/1,2
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் – ஏலாதி:57/2

மேல்


வயிற்று-இடை (1)

வள் இதழ் மா மலர் வயிற்று-இடை வகுத்ததன் – பெரும் 5

மேல்


வயிற்று_தீ (1)

மதுகை இன்றி வயிற்று_தீ தணிய – புறம் 74/5

மேல்


வயிற்றுக்கும் (1)

வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் – குறள்:42 2/2

மேல்


வயிறு (17)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து – சிறு 224
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/26
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
உடு உறு தலை நிரை இதழ் அணி வயிறு இரிய அமரரை – பரி 1/25
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
கரு வயிறு உறுக என கடம்படுவோரும் – பரி 8/106
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
வயிறு உடை போது வாலிதின் விரீஇ – அகம் 130/7
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வடித்து அன்ன வயிறு உடை பொதிய – அகம் 335/16
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி – புறம் 127/8
புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் பன் மான் – புறம் 304/7
புல்லறிவாளர் வயிறு – நாலடி:13 1/4
வாய் நன்கு அமையா குளனும் வயிறு ஆர – திரி:84/1

மேல்


வயிறே (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13

மேல்


வயிறோ (1)

ஈன்ற வயிறோ இதுவே – புறம் 86/5

மேல்


வயின் (33)

தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 23
வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
முல்லை முகை வாய் திறப்ப பல் வயின்/தோன்றி தோன்றுபு புதல் விளக்கு உறாஅ – நற் 69/5,6
பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு – நற் 139/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின்/உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/6,7
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/20
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/10
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின்
பாங்கனார் சென்ற நெறி – நாலடி:40 10/3,4

மேல்


வயின்-தொறும் (3)

வறை கால்யாத்தது வயின்-தொறும் பெறுகுவிர் – பெரும் 133
வாவலும் வயின்-தொறும் பறக்கும் சேவலும் – நற் 218/3
நிழல்-தொறும் நெடும் தேர் நிற்ப வயின்-தொறும்/செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/8,9

மேல்


வயின்-தோறு (2)

மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு/இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/6,7
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு/அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/19,20

மேல்


வயின்_வயின் (11)

வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைக்கும் – குறு 150/2
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/2
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
வகை சால் உலக்கை வயின்_வயின் ஓச்சி – கலி 40/5
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/17
வயவு பிடி இனத்தின் வயின்_வயின் தோன்றி – அகம் 183/8
வள்ளி நுண் இடை வயின்_வயின் நுடங்க – அகம் 286/2
அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின்/உடன்று மேல் வந்த வம்ப மள்ளரை – புறம் 77/8,9
வல்சி இன்மையின் வயின்_வயின் மாறி – புறம் 211/18

மேல்


வயின்வயின் (1)

மாமாவின் வயின்வயின் நெல் – பொரு 180

மேல்


வயினதுவே (1)

அமரும் நம் வயினதுவே நமர் என – அகம் 214/8

மேல்


வயினான் (2)

கூடு கெழீஇய குடி வயினான்/செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 182,183
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88

மேல்


வயினானும் (1)

எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4

மேல்


வயினானே (3)

நோயோ தோழி நின் வயினானே – குறு 36/6
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/5
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/21

மேல்


வயினோயும் (2)

எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70

மேல்


வர (40)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/4
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/2
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர/வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/1,2
விருந்து வர கரைந்த காக்கையது பலியே – குறு 210/6
பிரிந்து உறை காதலர் வர காண்போரே – குறு 344/8
தான் வர காண்குவம் நாமே – ஐங் 112/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
பெரும் தோள் நலம் வர யாமும் முயங்க – ஐங் 485/2
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு – பரி 8/72
மரா மலர் தாரின் மாண் வர தோன்றி – பரி 15/20
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
மெல்லியான் பருவம் போல் மயங்கு இருள் தலை வர/எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 145/63
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/20
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர/முளவு_மா தொலைச்சும் குன்ற நாட – அகம் 182/7,8
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
நார் அரை மருங்கின் நீர் வர பொளித்து – அகம் 257/15
இரவின் எய்தியும் பெறாஅய் அருள் வர/புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/11,12
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர/ஆடினிர் பாடினிர் செலினே – புறம் 109/16,17
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர/சீறியாழ் செவ்வழி பண்ணி யாழ நின் – புறம் 144/1,2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர/பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மாறு தக – புறம் 360/14,15
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர/பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற – புறம் 391/3,4
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் – நாலடி:4 9/1
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே – கார்40:18/1
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் – ஐந்50:19/3
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு – ஐந்70:71/3
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர
ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் – திணை150:6/3,4
வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் – திணை150:11/3
நின்றான் வலியாக நீ வர யாய் கண்டாள் – திணை150:27/3
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் – திணை150:94/2,3
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு – கைந்:18/3

மேல்


வரகின் (21)

குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின்/திரி மருப்பு இரலையொடு மட மான் உகள – முல் 98,99
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
அரலை தீர உரீஇ வரகின்/குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 24,25
இடு முறை நிரப்பிய ஈர் இலை வரகின்/கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/2,3
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின்/இரலை மேய்ந்த குறை தலை பாவை – குறு 220/1,2
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின்/கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/9,10
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு – அகம் 284/3
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின்/மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/6,7
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3
புறவு கரு அன்ன புன்_புல வரகின்/பால் பெய் புன்கம் தேனொடு மயக்கி – புறம் 34/9,10
புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/12
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின்/அரிகால் கருப்பை அலைக்கும் பூழின் – புறம் 384/4,5
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து – கார்40:25/1

மேல்


வரகு (6)

மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப – ஐங் 496/1
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய – புறம் 120/9
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3
வரகு கடன் இரக்கும் நெடுந்தகை – புறம் 327/7

மேல்


வரகும் (3)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும் – புறம் 392/10

மேல்


வரகே (2)

இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே/பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 113,114
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4

மேல்


வரப்பெறினே (1)

குறுகு பெரு நசையொடு தூது வரப்பெறினே – அகம் 333/22

மேல்


வரம் (4)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
வரு புனல் அணிக என வரம் கொள்வோரும் – பரி 8/105
வழுத்த வரம் கொடுப்பர் நாகர் தொழு திறந்து – நான்மணி:60/2

மேல்


வரம்பனை (1)

வான வரம்பனை நீயோ பெரும – புறம் 2/12

மேல்


வரம்பாய் (1)

நன்மை வரம்பாய் விடல் – நாலடி:19 8/4

மேல்


வரம்பிடை (1)

வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர – பழ:107/3

மேல்


வரம்பில் (1)

பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில்/புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 224,225

மேல்


வரம்பிற்று (1)

நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின் – பரி 5/17

மேல்


வரம்பின் (2)

நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/3
வெள்ள வரம்பின் ஊழி போகியும் – ஐங் 281/1

மேல்


வரம்பின (1)

வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி – பதி 90/54

மேல்


வரம்பு (26)

தாம் வரம்பு ஆகிய தலைமையர் காமமொடு – திரு 134
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
வரம்பு அறியாமை வந்து ஈண்டி – பட் 132
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின் – குறு 387/3
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/15
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
வனப்பு வரம்பு அறியா மரபினோயே – பரி 3/50
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
அணி வரம்பு அறுத்த வெண் கால் காரியும் – கலி 103/12
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/23
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வாழிய பெரும நின் வரம்பு இல் படைப்பே – புறம் 22/30
இரங்க விளிவது-கொல்லோ வரம்பு அணைந்து – புறம் 98/18
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/2
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் – பழ:103/2
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி – பழ:143/3
வார் சான்ற கூந்தல் வரம்பு உயர வைகலும் – சிறுபஞ்:44/1

மேல்


வரல் (59)

செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல்/அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 339,340
இர வரல் மாலையனே வரு-தோறும் – குறி 239
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
நெடும் தேர் பண்ணி வரல் ஆனாதே – நற் 207/4
வாய்த்து வரல் வாரா அளவை அத்த – நற் 316/7
தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5
வாராது உறையுநர் வரல் நசைஇ – குறு 65/4
தண் வரல் வாடை தூக்கும் – குறு 76/5
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
ஓங்கு வரல் விரி திரை களையும் – குறு 316/7
கடு வரல் அருவி காணினும் அழுமே – ஐங் 251/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
வளி வரல் வையை வரவு – பரி 12/8
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
மலை இடை போயினர் வரல் நசைஇ நோயொடு – கலி 36/16
இனை இருள் இது என ஏங்கி நின் வரல் நசைஇ – கலி 48/12
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/9
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
பூ மலர் கஞலிய கடு வரல் கான்யாற்று – அகம் 18/2
இன்று வரல் உரைமோ சென்றிசினோர் திறத்து என – அகம் 34/15
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
குறி வரல் அரைநாள் குன்றத்து உச்சி – அகம் 138/15
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும் – அகம் 190/9
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
பெயல் நீர் புது வரல் தவிர சினை நேர்பு – அகம் 243/5
புலம் புனிறு தீர்ந்த புது வரல் அற்சிரம் – அகம் 273/4
தலை வரம்பு அறியா தகை வரல் வாடையொடு – அகம் 273/10
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/3
வினை அமை வரல் நீர் விழு தொடி தத்த – அகம் 383/9
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:8/2
முன்கை இறப்ப துறந்தார் வரல் கூறும் – கார்40:9/3
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா – திணை50:1/3
எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் – குறள்:121 5/2
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் – குறள்:127 3/2
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் – கைந்:47/4
உத்தரம் வேண்டா வரல் – கைந்:48/4

மேல்


வரல்-தோறு (1)

வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4

மேல்


வரலாறு (1)

நாறுபு நிகழும் யாறு வரலாறு/நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து – பரி மேல்


வரலுற (1)

மருவி வரலுற வேண்டும் என் தோழி – திணை50:46/3

மேல்


வரலே (2)

சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5

மேல்


வரவிற்கு (1)

தென் திசை மாதிரம் முன்னிய வரவிற்கு/விண் உற ஓங்கிய பனி இரும் குன்றத்து – அகம் 281/9,10

மேல்


வரவின் (3)

மாய வரவின் இயல்பு நினைஇ தேற்றி – குறி 246
தொல் வரவின் தீர்ந்த தொழில் – ஆசாரக்:56/5
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின்
மா சாரியனா மறுதலை சொல் மாற்றுதலே – ஏலாதி:75/2,3

மேல்


வரவினை (1)

தோள் வலி யாப்ப ஈண்டு நம் வரவினை/புள் அறிவுறீஇயின-கொல்லோ தெள்ளிதின் – நற் 161/8,9

மேல்


வரவு (48)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
தரவு இடை தங்கல் ஓவு இலனே வரவு இடை – பொரு 173
வளை மருப்பு ஏனம் வரவு பார்த்திருக்கும் – பெரும் 110
நும்மொடு வரவு தான் அயரவும் – நற் 12/9
பெரும் கல் நாடன் வரவு அறிந்து விரும்பி – நற் 112/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/8
மழை வரவு அறியா மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 298/1
நன் நலம் நய வரவு உடையை – ஐங் 365/4
தெருள நின் வரவு அறிதல் – பரி 1/32
அந்தணர் காணும் வரவு/வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 6/13,14
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/50
பெருக்கு அன்றோ வையை வரவு/ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/86,87
குன்றத்தான் கூடல் வரவு/குன்றம் உடைத்த ஒளிர் வேலோய் கூடல் – பரி 8/50,51
ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு/நீ தக்காய் தை_நீர் நிறம் தெளிந்தாய் என்மாரும் – பரி 12/8,9
பூத்தன்று வையை வரவு/சுருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/31,32
மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு/அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 71/26
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
என் வரவு அறீஇ – புறம் 398/16
கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே – இனிய40:28/2
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ – திணை50:2/3
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் – திணை50:6/3
வாடாத சான்றோர் வரவு எதிர்கொண்டிராய் – திணை150:15/1
மன்னா வரவு மற – திணை150:36/4
குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப – திணை150:50/3
வல் வரவு வாழ்வார்க்கு உரை – குறள்:116 1/2
துப்பின் எவன் ஆவர்மன்கொல் துயர் வரவு
நட்பினுள் ஆற்றுபவர் – குறள்:117 5/1,2
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி – குறள்:127 4/1
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் – திரி:45/3
முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு – திரி:56/1
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை – முது:6 2/1
மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய் – முது:7 5/1
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய – ஏலாதி:22/3
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் – ஏலாதி:75/2
வல்லை நாம் காணும் வரவு – கைந்:22/4
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி – கைந்:27/2
கூடல் அணைய வரவு – கைந்:60/4

மேல்


வரவும் (6)

கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும்/இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 89,90
புதுவர் ஆகிய வரவும் நின் – நற் 393/12
கானக நாடன் வரவும் இவள் – ஐங் 217/3
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள் – கலி 52/24
நாளது செலவும் மூப்பினது வரவும்/அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/4,5
தொல் வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக – குறள்:105 3/1

மேல்


வரவே (8)

நெடு_நீர் சேர்ப்பன் பகல் இவண் வரவே – நற் 91/12
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
யார் வாய் கேட்டனை காதலர் வரவே – குறு 75/5
இஃதோ தோழி நம் காதலர் வரவே – குறு 160/6
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
இம்பர் நின்றும் காண்டிரோ வரவே – புறம் 287/14
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி – புறம் 395/28

மேல்


வரற்கு (1)

அணி நலம் பாடி வரற்கு/ஓரொரு-கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி மேல்


வரற்கும் (1)

நின் தோள் அணி பெற வரற்கும்/அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/8,9

மேல்


வரற்கே (4)

சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/9
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15
நெடு நீர் புற்கை நீத்தனம் வரற்கே – புறம் 64/7

மேல்


வரன்றி (2)

அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி/ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/2,3
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட – நாலடி:37 9/2,3

மேல்


வரன்று (1)

வரன்று உயிர்த்த பாக்கத்து வந்து – திணை150:49/4

மேல்


வரன்றும் (2)

திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட – பழ:368/3

மேல்


வரால் (3)

நுண் ஆரல் பரு வரால்/குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/9,10
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் – கள40:7/3
தொட்ட வரி வரால் பாயும் புனல் ஊரன் – கைந்:39/2

மேல்


வராலொடு (1)

பனை நுகும்பு அன்ன சினை முதிர் வராலொடு/உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/5,6

மேல்


வராஅல் (10)

பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல்/துடி கண் அன்ன குறையொடு விரைஇ – மலை 457,458
கரும் கண் வராஅல் பெரும் தடி மிளிர்வையொடு – நற் 60/4
வராஅல் சொரிந்த வட்டியுள் மனையோள் – ஐங் 48/2
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
நாள் துறைப்பட்ட மோட்டு இரு வராஅல்/துடி கண் கொழும் குறை நொடுத்து உண்டு ஆடி – அகம் 196/2,3
தான் புனல் அடைகரை படுத்த வராஅல்/நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/2,3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
பைம் நிண வராஅல் குறைய பெயர்தந்து – அகம் 316/5
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும் – ஐந்70:54/1

மேல்


வராஅலின் (1)

பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3

மேல்


வராஅஅல் (1)

வராஅஅல் வாங்குபவர் – பழ:302/4

மேல்


வரி (227)

வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 68
வை_நுதி பொருத வடு ஆழ் வரி நுதல் – திரு 78
பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
வரி புற அணிலொடு கருப்பை ஆடாது – பெரும் 85
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ – பெரும் 333
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
பொறி வரி புகர்_முகம் தாக்கிய வய_மான் – பெரும் 448
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
விரவு வரி கச்சின் பூண்ட மங்கையர் – முல் 47
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப – மது 717
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை – மது 723
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
அணி மிகு வரி மிஞிறு ஆர்ப்ப தேம் கலந்து – குறி 111
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 124
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
வரி புனை பந்தொடு வைஇய செல்வோள் – நற் 12/6
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1
செல்ப என்ப தாமே செ வரி/மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/6,7
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண – நற் 92/3
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர் – நற் 111/3
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
நிரைத்த யானை முகத்து வரி கடுப்ப – நற் 176/5
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/7
புள் அடி பொறித்த வரி உடை தலைய – நற் 241/2
பொறி வரி நன் மான் புகர் முகம் கடுப்ப – நற் 248/2
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை – நற் 255/4
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை – நற் 265/2
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
வரி அணி பந்தும் வாடிய வயலையும் – நற் 305/1
வரி புற புறவின் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 305/7
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி/கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/6,7
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
பெரும் தோள் நெகிழ அம் வரி வாட – நற் 358/1
புதல்வன் ஈன்று என பெயர் பெயர்த்து அம் வரி/திதலை அல்குல் முது பெண்டு ஆகி – நற் 370/5,6
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
ஓங்கு இரும் புன்னை வரி நிழல் இருந்து – நற் 388/7
வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
மாண் வரி அல்குல் குறு_மகள் – குறு 101/5
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
அம் வரி வாட துறந்தோர் – குறு 180/6
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி/பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/4,5
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி/வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/3,4
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/5
வரி வண்டு ஊத வாய் நெகிழ்ந்தனவே – குறு 260/2
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
புல் அரை உகாஅய் வரி நிழல் வதியும் – குறு 363/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும் – ஐங் 62/2
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/5
பொறி வரி சிறைய வண்டு_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 240/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/2
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
கரும் கால் யாத்து வரி நிழல் இரீஇ – ஐங் 388/2
வரி நுணல் கறங்க தேரை தெவிட்ட – ஐங் 468/1
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
நீள் வரி நெடும் கண் வாள் வனப்பு உற்றன – ஐங் 498/2
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 58/3
ஆடு சிறை வரி வண்டு ஓப்பும் – பதி 62/18
மாண் வரி அல்குல் மலர்ந்த நோக்கின் – பதி 65/7
வாள் முகம் பொறித்த மாண் வரி யாக்கையர் – பதி 67/14
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
பொறி வரி சாபமும் மரனும் வாளும் – பரி 5/65
பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
வானில் அணித்த வரி ஊதும் பல் மலரால் – பரி 18/49
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
புகர் வரி வண்டு_இனம் பூ சினை இமிர – பரி 22/39
வண்ண வரி இதழ் போதின் வாய் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 23/11
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
பல் வரி இன வண்டு புதிது உண்ணும் பருவத்து – கலி 26/9
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
மயிர் வார்ந்த வரி முன்கை மட நல்லாய் நின் கண்டார் – கலி 56/25
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/2
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
அல்குல் வரி யாம் காணும்-கால் – கலி 80/21
துனை வரி வண்டின் இனம் – கலி 92/29
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
நுண் வரி வாட வாராது விடுவாய் – கலி 125/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி/தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 0/14
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
நிண வரி குறைந்த நிறத்த அதர்-தொறும் – அகம் 31/8
வரி அணி அல்குல் வால் எயிற்றோள்-வயின் – அகம் 33/16
பகு வாய் வராஅல் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 36/1
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை – அகம் 58/4
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி/வானம் வாழ்த்தி பாடவும் அருளாது – அகம் 67/1,2
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
நறு வீ ஆடிய பொறி வரி மஞ்ஞை – அகம் 85/11
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/3,4
முயங்குகம் சென்மோ நெஞ்சே வரி நுதல் – அகம் 93/16
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும் – அகம் 109/13
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/17
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/7
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி/கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/6,7
பொறி வரி இன வண்டு ஆர்ப்ப பல உடன் – அகம் 164/5
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ – அகம் 165/10
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும் – அகம் 166/6
வாள் வரி வய புலி கல் முழை உரற – அகம் 168/12
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
திதலை அல்குல் அம் வரி வாடவும் – அகம் 183/2
எய்யா வரி வில் அன்ன பைம் தார் – அகம் 192/4
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
வரி வயங்கு இரும் புலி வழங்குநர் பார்க்கும் – அகம் 218/11
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர பொறி வரி/நன் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி – அகம் 229/13,14
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/5
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/16
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8
வாள் வரி நடுங்க புகல்வந்து ஆளி – அகம் 252/2
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
அறியாய் வாழி தோழி பொறி வரி/பூ நுதல் யானையொடு புலி பொர குழைந்த – அகம் 268/1,2
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
வரி மரல் வாடிய வான் நீங்கு நனம் தலை – அகம் 271/4
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி/இரும் புலி வேங்கை கரும் தோல் அன்ன – அகம் 285/7,8
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி/புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/5,6
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/9
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/13
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
வண்டல் பாவை வரி மணல் அயர்ந்தும் – அகம் 330/2
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/13
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை – அகம் 349/12
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
வரி புற இதலின் மணி கண் பேடை – அகம் 387/10
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
வரி அணி பணை தோள் வார் செவி தன்னையர் – அகம் 393/8
பொறி வரி அல்குல் மாஅயோட்கு என – அகம் 397/7
குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
வரி மணல் புனை பாவைக்கு – புறம் 11/3
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற – புறம் 33/16
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/7
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
வரி நவில் பனுவல் புலம் பெயர்ந்து இசைப்ப – புறம் 135/6
நெறி கொள் வரி குடர் குளிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
இரும் புலி வரி புறம் கடுக்கும் – புறம் 202/20
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
வேனல் வரி அணில் வாலத்து அன்ன – புறம் 307/4
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
வரி மரல் திரங்கிய கானம் பிற்பட – புறம் 370/10
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
கூவிள விறகின் ஆக்கு வரி நுடங்கல் – புறம் 372/6
இரும் கேழ் வய புலி வரி அதள் குவைஇ – புறம் 374/14
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை – நாலடி:9 5/2
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் – நாலடி:20 8/3
வரி நிற பாதிரி வாட வளி போழ்ந்து – கார்40:3/1
எரி வனப்பு உற்றன தோன்றி வரி வளை – கார்40:9/2
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் – கள40:7/3
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் – கள40:22/1
கொடு வரி வேங்கை பிழைத்து கோட்பட்டு – ஐந்50:16/1
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற – ஐந்50:43/2
பொறி கிளர் சேவல் வரி மரல் குத்த – ஐந்70:33/1
வரி நுதல் யானை பிடியோடு உறங்கும் – ஐந்70: