கட்டுருபன்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனில் 3 -கட்டே 4 -கண் 147 -கண்ணதே 1 -கண்ணும் 27 -கண்ணே 11 -கண்ணேயும் 1 -காறும் 2 -கொல் 70 -கொலாம் 1 -கொலோ 11 -கொல்லோ 22 -தங்கள் 2 -தங்களுக்கு 1 -தங்களை 3 -தம் 43 -தமக்கு 6 -தமக்கும் 2 -தமக்கே 1 -தமை 15 -தமையும் 1 -தம்கண் 1 -தம்பால் 2 -தம்பாலே 1 -தம்மால் 1 -தம்மில் 1 -தம்முள்ளே 1 -தம்மை 18 -தம்மையும் 3 -தம்மையே 1 -தம்மொடும் 2 -தலை 1 -தன் 33 -தனக்கு 10 -தனில் 21 -தனிலே 3 -தனினும் 1 -தனை 72 -தனையும் 1 -தனையே 3 -தன்பாலும் 1 -தன்னால் 1 -தன்னில்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவல் 1 வௌவாலை 1 வௌவியும் 1 வௌவுதல் 1 வௌவல் (1) குறளை மறைவிரி இல்லடை வௌவல் புறவுரை பொய்யோலை கேடு – அருங்கலச்செப்பு:1 70/1,2 மேல் வௌவாலை (1) மரம் பழுத்தால் வௌவாலை வா என்று கூவி – நல்வழி:1 29/1 மேல் வௌவியும் (1) தள்ளா தனபதி பொன் தாயத்தார் வௌவியும் ஏன் – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:18 177/1 மேல் வௌவுதல் (1) வௌவுதல் நீக்கு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 110/1 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 5 வை_அகத்து 1 வைக்க 3 வைக்கப்படும் 7 வைக்கும் 4 வைகல்-தோறும் 1 வைகலும் 7 வைகறை 2 வைகி 1 வைசியர்க்கு 1 வைத்த 11 வைத்தது 1 வைத்தல் 2 வைத்தலை 1 வைத்தவர் 1 வைத்தவனை 1 வைத்தார் 3 வைத்தார்க்கு 1 வைத்தால் 2 வைத்தாலும் 1 வைத்தான் 3 வைத்தான்வாய் 1 வைத்தானே 1 வைத்தானை 1 வைத்திடுதல் 1 வைத்தியநூல் 1 வைத்திருக்க 1 வைத்திருந்தும் 1 வைத்து 21 வைத்தும் 3 வைத்தூறு 2 வைத்தோர்க்கு 1 வைத 1 வைதலாம் 1 வைதாலும் 1 வைதாள் 3 வைதிகம் 1 வைது 4 வைதும் 2 வைப்பது 1 வைப்பதுவும் 1 வைப்பர் 1 வைப்பாம்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்தோடும் 1 வேகவதி 1 வேகனை 1 வேகை 1 வேங்கடத்தான் 1 வேங்கை 6 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கையின் 1 வேசி 3 வேசி-தன் 1 வேசிக்கு 2 வேசியர் 3 வேசியரும் 2 வேசை 8 வேசைக்கா 1 வேசைக்கு 1 வேசையரின் 1 வேசையரை 1 வேசையவள் 1 வேசையை 2 வேட்கை 2 வேட்கையாலே 1 வேட்கையான் 1 வேட்கையுற்றும் 1 வேட்கையுற 2 வேட்ட 2 வேட்டகத்து 1 வேட்டது 1 வேட்டலின் 2 வேட்டவாறு 1 வேட்டாய் 1 வேட்டானை 1 வேட்டு 12 வேட்டுவ 1 வேட்டுவன் 2 வேட்ப 3 வேட்பன 1 வேட்பொடு 1 வேட 1 வேடம் 4 வேடம்கொண்டே 1 வேடமுற்றோர்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகா 1 வெஃகாது 1 வெஃகாமை 2 வெஃகார் 1 வெஃகி 11 வெஃகியதால் 1 வெஃகின் 3 வெஃகின்ற 1 வெஃகுதல் 2 வெகுண்ட 1 வெகுண்டிடாது 1 வெகுண்டு 2 வெகுண்டெழுந்த 1 வெகுள 1 வெகுளா 1 வெகுளாமை 3 வெகுளி 11 வெகுளியால் 1 வெகுளியின் 1 வெகுளியை 2 வெகுளின் 1 வெகுளினும் 1 வெகுளுதல் 1 வெகுளும் 2 வெகுளுவோர் 1 வெங்காரம் 1 வெங்கோலன் 2 வெங்கோலோடு 1 வெஞ்சமரில் 1 வெட்கம் 1 வெட்ட 1 வெட்டல் 2 வெட்டி 2 வெட்டினதால் 1 வெட்டுண்டான் 1 வெட்டுதலும் 1 வெட்டென 5 வெட்டெனவை 1 வெட்டையிலே 1 வெடி 2 வெடிப்புற 1 வெண் 13 வெண்கல்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 2 வீக்கி 3 வீக்குதலால் 1 வீங்கிய 2 வீங்கினும் 1 வீங்குவது 1 வீச 1 வீசச்செய்து 1 வீசியுறு 1 வீசு 5 வீசுங்கால் 1 வீசும் 4 வீட்டில் 6 வீட்டினார் 1 வீட்டு 4 வீட்டுக்கு 1 வீட்டுதற்கே 1 வீட்டுநெறி 1 வீட்டுமனார் 1 வீட்டுமனும் 1 வீட்டுலகம் 1 வீட்டொடு 1 வீடணன் 5 வீடணனார் 1 வீடணனோடு 1 வீடது 1 வீடாக 1 வீடாத 3 வீடாமல் 1 வீடானது 1 வீடினனே 1 வீடு 29 வீடு-தனிலே 1 வீடு-தொறும் 2 வீடு_இல் 1 வீடுதான் 1 வீடும் 5 வீடுமர் 2 வீடுமன் 2 வீடுமனார் 2 வீண் 4 வீண்காலம் 1 வீண்செலவு…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கிரமன் 4 விக்கிரமாதித்தன் 1 விக்கிரமார்க்கன் 1 விக்குள் 1 விகர்னன் 2 விகற்பம் 2 விகற்பமாம் 1 விகற்பமும் 1 விச்சனிடம் 1 விச்சாதரரும் 1 விச்சுவவுருவன் 1 விச்சை 2 விச்சையும் 1 விஜயன் 1 விசயதரன் 1 விசயர் 1 விசயர்க்கு 1 விசயன் 8 விசயனால் 1 விசயனுக்கு 1 விசயனும் 1 விசயனை 1 விசயை 2 விசாரம் 1 விசாரியாமல் 1 விசாலமாம் 1 விசாலன் 1 விசாலை 1 விசிகநூல் 1 விசும்பின் 3 விசும்புளார் 1 விசும்பை 1 விசேட 1 விசை 1 விசையினொடும் 1 விசையொடும் 1 விசையோடு 1 விஞ்சி 1 விஞ்சிய 1 விஞ்சும் 1 விட்ட 4 விட்டக்கால்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாஅய்மை 1 வாக்கரசர் 1 வாக்கால் 3 வாக்கியத்தால் 1 வாக்கில் 1 வாக்கின் 1 வாக்கினால் 1 வாக்கு 3 வாக்குண்டாம் 1 வாக்கும் 2 வாகடத்து 1 வாகனம் 3 வாகனமாம் 1 வாகனனாய் 1 வாகனிடம் 1 வாகீசர் 5 வாகீசர்க்கு 1 வாகு 3 வாகுவலி 1 வாங்க 1 வாங்கல் 3 வாங்கலும் 2 வாங்காநின்ற 1 வாங்கி 7 வாங்கிடும் 1 வாங்கிய 1 வாங்குதல் 1 வாங்கும் 4 வாங்குவர் 1 வாங்குவோம் 1 வாச 1 வாசகத்தால் 1 வாசகம் 2 வாசகர் 1 வாசம் 4 வாசமதா 1 வாசமதால் 1 வாசல் 4 வாசவர்கோன் 1 வாசவன் 1 வாசித்தல் 2 வாசித்து…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர்தல் 1 வகுத்த 1 வகுத்தலும் 1 வகுத்தான் 1 வகுத்திட்ட 1 வகுத்திட்டானால் 1 வகுத்திட 1 வகுத்து 3 வகுப்பவன் 1 வகுப்பை 1 வகை 36 வகைகளும் 1 வகைசெயாது 1 வகைத்து 1 வகைமை 1 வகையர் 1 வகையறிந்து 1 வகையாய் 1 வகையார் 1 வகையால் 2 வகையாலும் 1 வகையான் 4 வகையில் 2 வகையினால் 2 வகையினை 1 வகையும் 2 வகையே 1 வகையை 1 வகைவகை 1 வங்கம் 1 வச்சந்தன் 1 வச்சம் 1 வச்சளத்தின் 1 வச்சிர 1 வச்சிரனை 1 வச்சையன் 1 வசந்தை 1 வசம் 2 வசம்செய்து 1 வசமாக்கும் 1 வசமாம் 1 வசவர் 1 வசவரிடம்…

Read More