கட்டுருபன்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதற்கு 1 -அதற்கும் 1 -அதன் 1 -அதனால் 13 -அதனிடை 1 -அதனில் 19 -அதனின் 10 -அதனினால் 1 -அதனுள் 1 -அதனை 20 -அதனோடு 1 -அதாக 6 -அதாகவே 1 -அதாய் 7 -அதாயினும் 1 -அதில் 3 -அதின் 3 -அதினாலும் 1 -அது 32 -அதும் 1 -அதுவும் 3 -அதுள் 1 -அதை 5 -அதோ 1 -அவர் 1 -அவரின் 1 -அவரும் 3 -அவரை 1 -அவரொடும் 2 -அவர்தமக்கே 1 -அவன் 1 -அவை 2 -கடை 1 -கண் 8 -கணின் 5 -கண்ணே 7 -கொல் 94 -கொலாம் 1 -கொலொ 1 -கொலோ 15 -கொல்லொ 1 -கொல்லோ 2 -தங்கள்…

Read More

னி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் னிற்றகீம் 2 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) னிற்றகீம் (2) இன்புறும் பிசுமில்லா கிற்றகுமா னிற்றகீம் என்று – சீறா:4877/1 அற்றகுமா னிற்றகீம் என்ன அறைகின்ற வார்த்தை யாங்கள் – சீறா:4878/1

Read More

றூ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றூமா 1 றூமிராச்சியத்து 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) றூமா (1) முறையொடும் றூமா என்னும் அ தலத்தில் இறங்கினர் முனைப்பதி அமைத்தார் – சீறா:4455/4 றூமிராச்சியத்து (1) பத்திவிட்டு ஒளிரு றூமிராச்சியத்து பதியின் மாளிகை எலாம் தெரிந்து – சீறா:268/2

Read More

று – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றுக்கூவினோடு 1 றுக்கூவும் 1 றுக்கையா 1 றுக்கையா-தமையும் 1 றுகையாவை 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) றுக்கூவினோடு (1) நல் நிலை றுக்கூவினோடு சுசூதிவை நடத்தி இரண்டாம் – சீறா:4200/3 மேல் றுக்கூவும் (1) பற்றி இன் தக்பீர் கட்டி தொடர்ந்திட பயில் றுக்கூவும் நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/3,4 மேல் றுக்கையா (1) வடிவு உறும் சாயை வெளி உறா நபி-தம் மக்களில் றுக்கையா என்னும் – சீறா:3591/1…

Read More

றா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றாகுவா 1 றாகுவாவிடத்திருந்து 1 றாத்தூனா 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) றாகுவா (1) வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1 மேல் றாகுவாவிடத்திருந்து (1) வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/2,3 மேல் றாத்தூனா (1) நனை மலர் வாவி சூழ் றாத்தூனா என – சீறா:2733/3…

Read More

ற – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றக்அத்தின் 1 றக்அத்தை 1 றகாகு 1 றக்ஆத்து 1 றகுமான் 1 றகுமானுடன் 1 றகுமானும் 3 றசூல் 1 றப்பனா 2 றபாகும் 1 றபீயு 1 றபீயுல் 2 றபீவுல் 2 றமலால் 1 றவுலாவில் 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) றக்அத்தின் (1) ஈங்கு இயற்றியது இரண்டு றக்அத்தின் கசுறாம் அன்றே – சீறா:4202/4 மேல் றக்அத்தை (1) ஆங்கு இவர் எழுந்து இரண்டாம் றக்அத்தை அடுத்து செய்து – சீறா:4202/1 மேல்…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோபியரிடத்தில் 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) லோபியரிடத்தில் (1) இரக்கம் அறு லோபியரிடத்தில் உறுவார் போல் – சீறா:4895/2

Read More

லே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லேசாம் 1 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) லேசாம் (1) பதித்து இவன் நாமசாரம் பார்த்திடில் லேசாம் தூதாய் – சீறா:4874/3

Read More

லு – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லுகறினை 1 லுகறு 1 லுஸ்தா 1 லுமாமின் 1 லுவை 1 லுவையு 2 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) லுகறினை (1) நினைப்ப அரும் பொருளை ஏத்தி லுகறினை தொழுது நின்றார் – சீறா:4187/4 மேல் லுகறு (1) தக்க செவ்வாயினில் லுகறு நேரத்தில் – சீறா:2956/2 மேல் லுஸ்தா (1) ஏதம் ஒன்று அணுகா செமுறத்தி லுஸ்தா எனும் ஒரு தலத்தினின் நடுவே – சீறா:255/3 மேல் லுமாமின் (1) அரிது உணர் லுமாமின் செய்கை…

Read More

லீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லீடேற்றம் 2 சீறாப்புராணம் நூல் முழுமையும் காண காண்டங்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1. விலாதத்துக் காண்டம் (0- 1240) 2. நுபுவ்வத்துக் காண்டம் (1241 – 2345) 3. இசிறத்துக் காண்டம்-1 ( 2345 – 3748) 4. இசிறத்துக் காண்டம்-2 ( 3749 – 5028) லீடேற்றம் (2) இறுதியில் பவத்தின் மாதர் என் சபாஅத்தி லீடேற்றம் பெற மன்றாட்டு அருள வேண்டி பேரருள் கபூல் செய்தானேல் – சீறா:3091/1,2 இறுதி நாளினில் மன்றாடி தன் சபாஅத்தி லீடேற்றம் மறை-தொறும் விளங்க சொல்லும் முகம்மதும் ஜிபுறயீலும் – சீறா:3099/1,2

Read More