முதுமொழிக் காஞ்சி

பாடல் எண் எல்லைகள்

@1 சிறந்த பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை

#2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல்

#3
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை

#4
வண்மையின் சிறந்தன்று வாய்மை உடைமை

#5
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை

#6
நலன் உடைமையின் நாணு சிறந்தன்று

#7
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று

#8
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று

#9
செற்றாரை செறுத்தலின் தற்செய்கை சிறந்தன்று

#10
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று
@2 அறிவுப்பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப

#2
ஈரம் உடைமை ஈகையின் அறிப

#3
சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப

#4
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப

#5
ஏற்றம் உடைமை எதிர்கோளின் அறிப

#6
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப

#7
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப

#8
சொற்சோர்வு உடைமையின் எ சோர்வும் அறிப

#9
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப

#10
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப
@3 பழியா பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார்

#2
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார்

#3
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார்

#4
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார்

#5
நிறைய செய்யா குறை வினை பழியார்

#6
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார்

#7
செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார்

#8
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார்

#9
வறியோன் வள்ளியன் அன்மை பழியார்

#10
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார்
@4 துவ்வா பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
பழியோர் செல்வம் வறுமையின் துவ்வாது

#2
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது

#3
நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது

#4
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது

#5
செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது

#6
பொய் வேளாண்மை புலைமையின் துவ்வாது

#7
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது

#8
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது

#9
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது

#10
தான் ஓர் இன்புறல் தனிமையின் துவ்வாது
@5 அல்ல பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள்

#2
தாரம் மாணாதது வாழ்க்கை அன்று

#3
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று

#4
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன்

#5
நேரா நெஞ்சத்தோன் நட்டோன் அல்லன்

#6
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று

#7
வாழாமல் வருந்தியது வருத்தம் அன்று

#8
அறத்து ஆற்றின் ஈயாதது ஈகை அன்று

#9
திறத்து ஆற்றின் நோலாதது நோன்பு அன்று

#10
மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று
@6 இல்லை பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை

#2
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை

#3
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை

#4
வாயா வழக்கின் தீ வழக்கு இல்லை

#5
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை

#6
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை

#7
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை

#8
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை

#9
இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை

#10
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை
@7 பொய் பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய்

#2
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய்

#3
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய்

#4
காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய்

#5
மேல் வரவு அறியாதோன் தற்காத்தல் பொய்

#6
உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய்

#7
சிறுமை நோனாதோன் பெருமை வேண்டல் பொய்

#8
பெருமை நோனாதோன் சிறுமை வேண்டல் பொய்

#9
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய்

#10
வாலியன் அல்லாதோன் தவம் செய்தல் பொய்
@8 எளிய பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது

#2
உறழ் வெய்யோர்க்கு உறு செரு எளிது

#3
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது

#4
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது

#5
துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது

#6
இன்பம் வெய்யோர்க்கு துன்பம் எளிது

#7
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது

#8
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது

#9
பாரம் வெய்யோர்க்கு பாத்தூண் எளிது

#10
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது
@9 நல்கூர்ந்த பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று

#2
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று

#3
செற்று உடன் உறைவோனை சேர்தல் நல்கூர்ந்தன்று

#4
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று

#5
தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று

#6
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று

#7
சொல் செல்லாவழி சொலவு நல்கூர்ந்தன்று

#8
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று

#9
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று

#10
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று
@10 தண்டா பத்து

#0
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம்

#1
ஓங்கல் வேண்டுவோன் உயர் மொழி தண்டான்

#2
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான்

#3
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான்

#4
நிற்றல் வேண்டுவோன் தவம் செயல் தண்டான்

#5
வாழ்க்கை வேண்டுவோன் சூழ்ச்சி தண்டான்

#6
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான்

#7
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான்

#8
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான்

#9
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான்

#10
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான்
*