இன்னா நாற்பது

பாடல் எண் எல்லைகள்


#0
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா
பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
சத்தியான் தாள் தொழாதார்க்கு

#1
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா
மந்திரம் வாயாவிடின்

#2
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு

#3
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா
நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா
கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா
தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு

#4
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா
கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா
திருவுடையாரை செறல் இன்னா இன்னா
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல்

#5
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா
உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா
மறை இன்றி செய்யும் வினை

#6
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல்

#7
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா
நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
மாற்றம் அறியான் உரை

#8
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா
இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு

#9
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
பண் இல் புரவி பரிப்பு

#10
பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு

#11
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா
கடன் உடையார் காண புகல்

#12
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா
வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு

#13
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா
பிணி அன்னார் வாழும் மனை

#14
வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா
துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா
உணர்வார் உணராக்கடை

#15
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
பல்லாருள் நாணுப்படல்

#16
உண்ணாது வைக்கும் பெரும் பொருள் வைப்பு இன்னா
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு

#17
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
ஈன்றாளை ஓம்பா விடல்

#18
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா
மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா
மன வறியாளர் தொடர்பு

#19
குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா
கலத்தல் குலம் இல் வழி

#20
மாரி நாள் கூவும் குயிலின் குரல் இன்னா
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா
மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா
மூரி எருத்தால் உழவு

#21
ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா
பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா
ஓத்து இலா பார்ப்பான் உரை

#22
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர்

#23
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா
நிறை இலான் கொண்ட தவம்

#24
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா
யாம் என்பவரோடு நட்பு

#25
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
நட்ட கவற்றினால் சூது

#26
பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா
அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா
பரியார்க்கு தாம் உற்ற கூற்று இன்னா இன்னா
பெரியார்க்கு தீய செயல்

#27
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா
வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா
இளமையுள் மூப்பு புகல்

#28
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா
வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா
கல்லாதான் கோட்டி கொளல்

#29
குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா
செறிவு இலான் கேட்ட மறை

#30
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா
கடும் புலி வாழும் அதர்

#31
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா
தண்மை இலாளர் பகை

#32
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
தொன்மை உடையார் கெடல்

#33
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா
கள்ள மனத்தார் தொடர்பு

#34
ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா
விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு

#35
எழிலி உறை நீங்கின் ஈண்டையார்க்கு இன்னா
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா
குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா
அழகுடையான் பேதை எனல்

#36
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா
வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு

#37
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல்

#38
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா
திறன் இலான் செய்யும் வினை

#39
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா
மடுத்துழி பாடா விடல்

#40
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா
தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா
அடக்க அடங்காதார் சொல்