சா – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் சா 1 சாக 3 சாகதன் 1 சாகம் 1 சாகரத்து 1 சாகாது 1 சாகை 1 சாடி 1 சாடிய 1 சாடியபோது 1 சாடினார் 1 சாடினான் 2 சாடு 1 சாண் 1 சாணே 1 சாத்த 1 சாத்தகி 9 சாத்தகி-தன்னுடன் 1 சாத்தகி-தன்னையும் 1 சாத்தகி-தானும் 1 சாத்தகியும் 2 சாத்தகியை 1 சாத்தி 4 சாத்திய 1 சாத்திரத்தின்படி 1 சாத்திரம் 1 சாத்தினன் 1 சாத்தினார் 1 சாத்தினான் 3 சாத்தினானே 1 சாத்தும் 2 சாத 1 சாதத்து 1 சாதர் 1 சாதல் 2 சாதன 1 சாதனன் 1 சாதி 5 சாதித்ததும் 1 சாதிப்பார் 1 சாதிமை 1 சாதியாதன 1 சாதுமோ…

Read More

கட்டுருபன்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனில் 3 -அதனினானும் 1 -அதனினும் 1 -அதனை 5 -அதாக 1 -அது 13 -அதுவாம் 1 -அவனும் 1 -அவனோடு 1 -அவை 2 -ஆனது 1 -ஆனவர் 2 -இவை 1 -கண் 46 -கணும் 2 -கணே 3 -கொல் 102 -கொலாம் 10 -கொலோ 35 -கொல்லோ 7 -தங்கட்கு 1 -தங்கள் 7 -தங்களால் 1 -தங்களை 5 -தம் 83 -தமக்கு 12 -தமக்கும் 2 -தமக்கே 1 -தமது 1 -தமை 8 -தம்பால் 2 -தம்மால் 3 -தம்மில் 10 -தம்மின் 1 -தம்முடன் 6 -தம்மை 31 -தம்மையும் 2 -தம்மையே 1 -தம்மொடும் 7 -தம்மோடு 2 -தன் 170 -தன 1 -தனக்கு…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 2 வௌவி 2 வௌவிய 1 வௌவினான் 1 தொடரடைவுக்கான முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ (2) மா வலான் வய மா பதினாயிரம் வௌவ கோ வலான் அவன் கொண்ட கோ மீளவும் கொண்டான் – வில்லி:22 20/3,4 வன்பினால் அவனி வௌவ என்று-கொல் என் மனையில் உண்டியை மறுத்தவன் – வில்லி:27 125/1 மேல் வௌவி (2) சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து – வில்லி:10 58/2 பிறர் பெரும் தாரம் வௌவி அந்தரத்தில் பெயர்வது பெருமையோ பித்தா – வில்லி:15 9/2 மேல் வௌவிய (1) கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே –…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 10 வைக்க 3 வைக்கவே 1 வைக்கின் 1 வைக்கும் 2 வைக்கும்படி 1 வைக்குமாறு 1 வைக 9 வைகல்-தோறும் 1 வைகலுடன் 1 வைகவே 1 வைகாது 1 வைகி 10 வைகிய 2 வைகினன் 3 வைகினார் 9 வைகினால் 1 வைகினாள் 1 வைகினான் 5 வைகினேன் 1 வைகினோம் 1 வைகு 1 வைகுண்ட 1 வைகுதல் 1 வைகுதற்கு 2 வைகுதி 1 வைகும் 24 வைகும்வகை 1 வைகுமா 1 வைகுமால் 1 வைகுமாறு 1 வைகுவீர் 1 வைகுவோர் 1 வைகை 1 வைசியனோ 1 வைத்த 22 வைத்தது 3 வைத்தருளி 1 வைத்தருளுதலும் 1 வைத்தல் 1 வைத்தலே 1 வைத்தவனே 1 வைத்தனர்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேக 22 வேகத்தின் 1 வேகத்து 1 வேகத்தோடு 1 வேகம் 8 வேகமுடன் 4 வேகமுற்ற 1 வேகமொடு 3 வேகமோடு 1 வேகித்து 1 வேட்கை 4 வேட்கையால் 2 வேட்கையும் 1 வேட்ட 6 வேட்டம் 1 வேட்டமாய் 1 வேட்டl 1 வேட்டார் 2 வேட்டான் 1 வேட்டிலானேல் 1 வேட்டு 2 வேட்டும் 1 வேட்டுவராய் 1 வேட்டேன் 1 வேட்டை 4 வேட்டையால் 1 வேட்டோன் 1 வேட 3 வேடம் 8 வேடம்-தனை 1 வேடமாதர் 1 வேடமாய் 1 வேடராய் 1 வேடருக்கும் 1 வேடரும் 1 வேடன் 8 வேடன்-தன்னை 1 வேடனும் 1 வேடுவர் 1 வேடுவரை 1 வேண்ட 3 வேண்டற்கு…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃக 1 வெஃகும் 1 வெகுண்ட 1 வெகுண்டவர்-தம் 1 வெகுண்டன 1 வெகுண்டனனே 2 வெகுண்டால் 1 வெகுண்டான் 1 வெகுண்டிடுகின்ற 1 வெகுண்டிடுவது 1 வெகுண்டு 43 வெகுள்வதும் 1 வெகுளவே 1 வெகுளா 6 வெகுளாவகை 1 வெகுளி 9 வெகுளியன் 1 வெகுளியால் 1 வெகுளியான் 1 வெகுளியே 1 வெகுளியை 1 வெகுளியோடு 1 வெகுளும் 2 வெகுளுமாறு 1 வெகுளுற்று 2 வெகுளேல் 1 வெஞ்சினத்தான் 1 வெட்சி 1 வெட்டா 1 வெட்டி 5 வெட்டிய 1 வெட்டின 1 வெட்டினார் 2 வெட்டினான் 1 வெட்டுதலுமே 1 வெட்புலம் 1 வெடி 4 வெடித்தது 1 வெடித்திட 1 வெடித்து 1 வெடிபட 1 வெண் 75 வெண்குடை…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 3 வீக்க 1 வீக்கி 1 வீக்கின 1 வீக்கினான் 2 வீக்கு 1 வீக்கும் 1 வீக்குமாறு 1 வீச்சினால் 1 வீச்சுற 1 வீச 6 வீசலின் 2 வீசவீச 1 வீசவும் 1 வீசவே 3 வீசாநின்ற 1 வீசி 26 வீசிய 2 வீசின 1 வீசினர் 1 வீசினன் 2 வீசினார் 3 வீசினான் 6 வீசு 11 வீசுகின்ற 1 வீசுகின்றன 1 வீசும் 5 வீசுமால் 2 வீசுவ 1 வீட்டி 1 வீட்டிடுவன் 1 வீட்டிடை 1 வீட்டில் 1 வீட்டுக 1 வீட 1 வீடணன் 1 வீடணனை 1 வீடவும் 1 வீடிய 1 வீடினன் 1 வீடு 17 வீடுகள் 1 வீடும்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வி 2 விக்க 1 விக்கிரமன் 1 விக்ர 1 விக்ரம 1 விக்ரமவாகு 1 விக்ரமனே 1 விக்ரமனை 1 விகங்க 1 விகங்கராசன் 1 விகட 4 விகத்தசேனன் 1 விகருணன் 3 விகன்னன் 1 விகன்னனும் 3 விகன்னனை 1 விகனன் 1 விகனனும் 2 விகனனை 2 விச்சாதரர் 1 விச்சுவகன்மா 1 விசய 10 விசயத்தாலே 1 விசயத்தின் 1 விசயத்தொடு 1 விசயம் 10 விசயமும் 1 விசயற்கு 11 விசயற்கும் 1 விசயன் 117 விசயன்-தன் 4 விசயன்-தன்மேல் 2 விசயன்-தன்னை 2 விசயன்-தனது 1 விசயன்-தனுடன் 1 விசயன்-தனை 4 விசயன்-தானும் 1 விசயன்-தானுமே 1 விசயன்னுழை 1 விசயனது 2 விசயனுக்கு 9 விசயனுக்கும் 4 விசயனுடன்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 5 வாக்கு 1 வாகம் 2 வாகமும் 2 வாகன் 3 வாகன 1 வாகனங்களொடும் 1 வாகனத்தினார் 1 வாகனத்தொடும் 1 வாகனம் 1 வாகனமும் 2 வாகனன் 8 வாகனாதியும் 1 வாகனும் 1 வாகு 21 வாகுவால் 1 வாகுவில் 2 வாகுவின் 2 வாகுவினால் 1 வாகுவும் 4 வாகுவுமே 1 வாகுவை 1 வாகை 37 வாகையால் 2 வாகையும் 3 வாகையோன் 1 வாங்க 3 வாங்கலும் 1 வாங்கவும் 1 வாங்கவே 1 வாங்காத 1 வாங்காமல் 1 வாங்கி 51 வாங்கிய 3 வாங்கியன 1 வாங்கின் 1 வாங்கின 1 வாங்கினார் 4 வாங்கினாரே 1 வாங்கினான் 1 வாங்கு 3 வாங்குக 1 வாங்குகை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், வில்லி பாரதம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்ர 1 வகிர் 4 வகிர்செய்து 1 வகிர்ந்து 1 வகிர்பட்டு 1 வகிரவும் 1 வகுக்க 2 வகுக்கப்பட்ட 1 வகுக்கவே 2 வகுத்த 9 வகுத்தது 3 வகுத்ததும் 1 வகுத்ததோ 1 வகுத்தவன் 1 வகுத்தன 2 வகுத்தனன் 2 வகுத்தனையான் 1 வகுத்தான் 3 வகுத்தானே 2 வகுத்து 23 வகுத்துளான் 1 வகுத்தேன் 1 வகுப்பொடு 1 வகை 60 வகை-தொறும் 1 வகைகொள் 1 வகைப்படு 1 வகைபட 2 வகைபடு 2 வகையாகிய 1 வகையாம் 1 வகையால் 2 வகையில் 2 வகையும் 1 வகையே 3 வங்க 1 வங்கம் 2 வங்கமும் 1 வங்கர் 2 வச்சிர 4 வச்சிரத்தவன் 1 வச்சிரத்தினால் 1 வச்சிரம்…

Read More