கட்டுருபன்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அது 1 -கண் 2 -தம் 4 -தம்பால் 2 -தன் 2 -தனை 4 -தன்னிலே 1 -தன்னை 1 -தன்னோடு 1 -தொறும் 1 -பால் 10 -அது (1) அருகு உலவும் தட்டு-அது அசைய இரு சுடர்க்கும் – தமிழ்-தூது:7 235/2 மேல் -கண் (2) ஆதிக்-கண் வையையில் வேதாகமத்தை தாபித்தாய் – தமிழ்-தூது:3 126/1 நல்லார்-கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே – தமிழ்-தூது:4 194/1 மேல் -தம் (4) செல்வார்-தம் காரியம் சித்திக்குமே செல்வாய் – தமிழ்-தூது:4 180/2 மூவராய் நின்றார்-தம் முன் ஓதி ஓவாதே – தமிழ்-தூது:8 247/2 புக்கு வந்தார்-தம் மேல் பொடிபோட்டு உளம் மயக்கின் – தமிழ்-தூது:8 255/1 மை குவளை கண்ணி வளை கவர்ந்து மங்கையர்-தம் கைக்கு வளை…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைத்த 1 வைதாய் 1 வைதாலும் 1 வையை 1 வையையில் 2 வையையிலே 1 வைத்த (1) மாசற நீ வைத்த குறுமன்னியரோ வீசு – தமிழ்-தூது:1 37/2 மேல் வைதாய் (1) வைதாய் நீ வைதாலும் வாழ்த்தாமே மெய்தான் – தமிழ்-தூது:3 150/2 மேல் வைதாலும் (1) வைதாய் நீ வைதாலும் வாழ்த்தாமே மெய்தான் – தமிழ்-தூது:3 150/2 மேல் வையை (1) வையை கருவை மருதாறு மருவூர் நடுவே – தமிழ்-தூது:1 40/1 மேல் வையையில் (2) நெடும் கோல வையையில் என் நேசர் மேல் பட்ட – தமிழ்-தூது:1 35/1 ஆதிக்-கண் வையையில் வேதாகமத்தை தாபித்தாய் – தமிழ்-தூது:3 126/1 மேல் வையையிலே (1) பின் போய் யமன் ஓட பேர்ந்து ஓடும் வையையிலே…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேண்டாதே 1 வேண்டாவோ 2 வேண்டி 1 வேண்டுமோ 1 வேண்டேன் 1 வேத 1 வேதத்தே 1 வேதம் 2 வேதவனம் 1 வேதாகமங்கள் 1 வேதாகமத்தை 1 வேந்தர் 2 வேந்தனுக்கு 1 வேந்தே 1 வேந்தோ 1 வேம்பாய் 1 வேம்பு 2 வேய்ந்து 1 வேயுறு 1 வேவாய் 1 வேள் 1 வேளை 2 வேறு 1 வேறும் 1 வேறுவேறாக 1 வேறே 1 வேறோ 1 வேண்டாதே (1) வேண்டாதே கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி என்று – தமிழ்-தூது:4 190/1 மேல் வேண்டாவோ (2) வெள்ளம் கடத்திவிட வேண்டாவோ தள் என்று – தமிழ்-தூது:3 154/2 மேவும் பெயர் இனிமேல் வேண்டாவோ ஆவலினால் – தமிழ்-தூது:8 254/2 மேல் வேண்டி…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்டி 1 வெண் 2 வெண்சாமரை 1 வெண்ணீற்றர் 1 வெண்ணீறும் 1 வெண்பா 1 வெண்மதி 1 வெப்பு 1 வெப்புநோய் 1 வெம் 3 வெல் 1 வெல்வாய் 1 வெவ் 1 வெள் 2 வெள்ள 1 வெள்ளத்தினும் 1 வெள்ளம் 1 வெள்ளி 1 வெற்பு 1 வெற்பு_அனையார் 1 வெட்டி (1) வெட்டி களைபறிக்க மேலாய் தூர் கட்டி – தமிழ்-தூது:1 67/2 மேல் வெண் (2) துங்க முடி மேல் குடை வெண் சோதி விட பொங்கி எழும் – தமிழ்-தூது:7 240/2 முந்து கடல் வெண் திரைகள் முன்னே மாமிக்காக – தமிழ்-தூது:7 241/1 மேல் வெண்சாமரை (1) வந்தவன் போல் வெண்சாமரை இரட்ட விந்தை செயும் – தமிழ்-தூது:7…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீசு 1 வீட்டு 1 வீடு 3 வீடும் 2 வீணாக 1 வீதி 2 வீதியிலே 1 வீயாது 1 வீரர் 1 வீரியம் 1 வீற்றிருக்க 1 வீற்றிருந்தால் 1 வீறாக 1 வீறு 1 வீசு (1) மாசற நீ வைத்த குறுமன்னியரோ வீசு – தமிழ்-தூது:1 37/2 மேல் வீட்டு (1) என்றே ஓர் பெண் வீட்டு இருக்கலாம் சென்று ஒரு நாள் – தமிழ்-தூது:8 262/2 மேல் வீடு (3) பாடல் அறிவித்த படைவேளும் வீடு அகலா – தமிழ்-தூது:1 4/2 வீடு ஆளும் வாணி அங்கை மேலே இருந்தாயோ – தமிழ்-தூது:1 92/1 அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆரணர் சொன்னார் அ – தமிழ்-தூது:3 129/1 மேல் வீடும் (2)…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசிறி 1 விஞ்சு 2 விட 1 விடுத்த 1 விடுத்தாய் 1 விடுப்பேன் 2 விடை 1 விடையார் 1 விண்ணப்பம் 1 விண்ணவரும் 1 விண்ணில் 1 வித்தகராய் 1 வித்தாக 1 வித 1 விதியோ 1 விதைத்து 1 விதையா 1 விந்தை 1 விமலரிடத்தே 1 வியன் 1 விரக 2 விரசு 1 விரலால் 1 விரிவு 1 விருத்த 1 விருத்தம் 1 விருது 1 விருந்து 1 விரும்பாயோ 1 வில்லி 1 விலக்கும் 1 விலங்க 1 விழியார் 1 விழியாள் 1 விழுச்செல்வம் 1 விளங்க 1 விளங்கனி 1 விளம்ப 1 விளம்பாதோ 1 விளையாட்டு 2 விளையாடி 2 விளையும் 1 விற்க…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாக்காம் 1 வாக்கும் 1 வாக்கே 1 வாகனமா 1 வாங்கி 1 வாங்கு 1 வாசருக்கு 1 வாசி 2 வாடாது 1 வாடாதே 1 வாடிய 1 வாணி 1 வாதவூராளி 1 வாதில் 1 வாய் 3 வாய்க்குமே 1 வாய்ப்ப 1 வாயால் 1 வாயிலா 1 வாயும் 1 வார்ந்து 1 வாராது 1 வாராதோ 1 வாரி 1 வாரி_இலா 1 வால 1 வாழ்க்கை 2 வாழ்த்தாமே 1 வாழ்தற்கு 1 வாழ்ந்தாலும் 1 வாழ்ந்திருக்கும் 1 வாழ்ந்தே 1 வாழ்வதற்கும் 1 வாழ்வு 2 வாழ்வே 1 வாழ 1 வாழுநர் 1 வாழும் 1 வாழும்படி 1 வாழைக்கனியாய் 1 வான் 1 வானவரை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 2 வகுத்தாய் 1 வகை 2 வகையின் 1 வசனமே 1 வசையாடி 1 வஞ்சி 1 வட 1 வடமதுரை 1 வடமதுரைக்கு 1 வடமொழியில் 1 வடவரையும் 1 வடிவம் 1 வடிவாய் 1 வடிவு 1 வண் 2 வண்டு 1 வண்டை 1 வண்ணங்கள் 2 வண்ணானை 1 வணங்க 2 வணங்கல் 1 வணங்கா 1 வணங்கி 1 வணிக 1 வந்த 5 வந்தவர் 1 வந்தவன் 1 வந்தாய் 2 வந்தாயோ 1 வந்தார் 1 வந்தார்-தம் 1 வந்தி 1 வந்து 10 வந்தே 1 வம்பாக 1 வர 2 வரம்பாக 1 வரல் 1 வரவிடுத்த 1 வரு 3 வருத்தம் 1 வருந்தினன்…

Read More

ரா – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராச 1 ராச (1) வீரியம் செய்து வினை ஒழியவே ராச காரியம் செய்யும் கவிதையே பாரில் – தமிழ்-தூது:1 61/1,2 மேல்

Read More

ர – முதல் சொற்கள்- தமிழ்விடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரசம் 1 ரசம் (1) ஊன ரசம் ஆறு அல்லால் உண்டோ செவிகள் உணவு – தமிழ்-தூது:1 75/1 மேல்

Read More