கட்டுருபன்கள்- பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதற்கு 1 -அதனில் 1 -அதனின் 1 -அதனை 1 -தங்களுக்கு 1 -தங்களை 2 -தம் 1 -தமக்கு 1 -தமை 3 -தமையும் 1 -தம்மை 1 -தம்மையும் 4 -தன் 9 -தனக்கு 7 -தனில் 11 -தனிலும் 1 -தனிலே 3 -தனை 34 -தனையும் 1 -தன்னில் 2 -தன்னின் 1 -தன்னை 13 -தன்னையும் 5 -தன்னையே 2 -தோறும் 5 -நின்று 1 -பால் 3 -அதற்கு (1) குரு மகத்துவ வாகனை ஏகனை குவலய பரிபாலனை வாலனை குறம்-அதற்கு அருள் கூர்வனை நேர்வனை குருசேறினனை – பெத்ல-குற:2 11/3 மேல் -அதனில் (1) அங்கமுடன் ஒளிர் பொங்கும் எழுகணம் அங்கை-அதனில் இலங்கவே – பெத்ல-குற:9 83/1 மேல் -அதனின்…

Read More

ஸ் முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்திரீ 1 ஸ்நானக 1 ஸ்நானமது 1 ஸ்திரீ (1) விட்டு ஆகாமி பல ஸ்திரீ மார்க்கமாய் வேறு பாதையில் சென்றதை என் சொல்வேன் – பெத்ல-குற:49 652/2 மேல் ஸ்நானக (1) ஸ்நானக யொவானும் வந்தான் – பெத்ல-குற:7 48/2 மேல் ஸ்நானமது (1) ஸ்நானமது அளித்த யோர்தானு மா நதியான் – பெத்ல-குற:22 224/2 மேல்

Read More

வை முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 3 வைக்க 1 வைக்கவும் 1 வைக்கும் 3 வைத்த 9 வைத்ததுவோ 1 வைத்தவர் 1 வைத்தவனே 1 வைத்தனன் 1 வைத்தாள் 3 வைத்திடும் 2 வைத்திருக்கும் 1 வைத்து 15 வைத்துக்கொண்டு 3 வைத்துக்கொண்டே 1 வைத்துக்கோ 1 வைதாலும் 1 வைப்பாகி 1 வைப்பாய் 1 வைப்பில் 1 வைபோக 1 வைய 2 வையகம் 2 வையப்படு 1 வை (3) சோதித்து இசை மா திட்ட மதி வை சூட தகும் நாட தகும் இது தோணி தமிழ் ஆணி குரிசிலை சொல் தர சமைவாம் – பெத்ல-குற:2 12/3 முந்தின பலனில் பத்தில் ஒன்று வை அம்மே சற்றும் மோசம் அடராப்படிக்கு நன்று செய் அம்மே – பெத்ல-குற:35…

Read More

வே முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்து 1 வேகத்துடன் 1 வேகத்துடனே 1 வேகமுடன் 1 வேகமுடனே 1 வேகமொடு 1 வேகுறு 1 வேங்கை 1 வேஷம் 1 வேசரி 5 வேசரியில் 1 வேசாறலாய் 1 வேசி 7 வேசிகள் 1 வேசிகளாய் 1 வேசித்தன 1 வேசித்தனத்தின் 1 வேசித்தனத்தை 1 வேசித்தனம் 3 வேசித்தனம்செய்ய 1 வேசியாய் 1 வேசியானவள் 1 வேசியின் 1 வேசியும்தான் 1 வேசியை 1 வேசிவேசி 1 வேசை 1 வேசையை 1 வேட்டியின் 1 வேட்டை 2 வேட்டைக்கு 2 வேட்டையாடையில் 1 வேட 2 வேடம் 2 வேடம்போட்டு 1 வேடமதடி 1 வேடமானது 1 வேடிக்கை 2 வேடிக்கைக்காரி 1 வேடிக்கையாய் 1 வேண்டடா 1 வேண்டாம் 3 வேண்டாமோ…

Read More

வெ முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகு 6 வெகுண்டு 2 வெகுமதி 1 வெகுமானி 1 வெகுவாய் 2 வெகுவான 1 வெகுவிதமாய் 1 வெஸ்தியர் 1 வெட்கத்துள்ளானையோ 1 வெட்கம் 1 வெட்கமில்லா 1 வெட்ட 3 வெட்டப்பட்டு 1 வெட்டி 5 வெட்டிவிட 1 வெட்டினா 1 வெட்டுக்கிளி 1 வெட்டுக்கிளிகள் 1 வெட்டுக்கிளியா 1 வெட்டுக்கிளியை 2 வெட்டுண்டு 1 வெட்டுண்டோன் 1 வெட்டும் 2 வெட்டுமாம்படி 1 வெட்டுவிக்க 1 வெடிப்பின் 1 வெடுக்கென்று 1 வெண் 4 வெண்கலச்சற்பத்தை 1 வெண்குட்டம் 2 வெண்குட்டமான 1 வெண்ணிலாலே 1 வெண்ணிலாவே 39 வெண்மை 2 வெம் 2 வெம்பப்பட 1 வெம்பி 3 வெய்யோர்களாகிய 1 வெல்ல 1 வெல்லக்கூடாதபடி 1 வெல்லப்படு 1 வெல்லுதற்கு 1 வெல்லுவேன்…

Read More

வீ முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீக்குதல் 1 வீச்சுகளான 1 வீசி 4 வீசு 1 வீசும் 1 வீஞ்சு 1 வீட்டில் 2 வீட்டிலே 3 வீட்டினில் 1 வீட்டினை 1 வீட்டுக்கு 1 வீட்டுக்குள் 1 வீண் 3 வீண்கள் 1 வீணாய் 1 வீணில் 1 வீணினில் 1 வீணைப்படி 1 வீதி 4 வீதி-தனில் 1 வீதிகள் 1 வீதியில் 1 வீதியிலே 1 வீதியிலேயும் 1 வீம்பு 1 வீரமுடன் 1 வீரனை 1 வீரியத்தோடு 1 வீரியமாக 2 வீரியமாய் 4 வீரியரும் 1 வீழ்க 1 வீழ்குவார் 1 வீழ்த்தது 1 வீழ்ந்த 1 வீழ்ந்து 3 வீழ்வர்கள் 1 வீழ்வன் 1 வீழ்வான் 1 வீழச்செய் 1 வீறா 1 வீறாப்பாய்…

Read More

வி முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கிரக 2 விக்கிரகத்து 1 விகல் 1 விகலும் 1 விகற்பின் 1 விஸ்தரித்த 1 விஸ்தரித்து 1 விஸ்தரிப்பையும் 1 விஸ்தார 1 விஸ்தாரனுக்கு 1 விச்சித்திரத்தை 1 விச்சித்திரம் 1 விச்சு 1 விஷத்தை 1 விஷமும் 1 விசாரித்து 1 விசித்திரன் 1 விசுவாச 22 விசுவாசத்தின் 2 விசுவாசத்தை 4 விசுவாசம் 6 விசுவாசமாய் 2 விசுவாசமும் 1 விசுவாசித்த 1 விசுவாசிப்பதில் 1 விசுவாசியை 1 விசேஷனுக்கு 1 விசேஷித்த 1 விசேட 1 விசேடத்தை 1 விசேடம் 1 விசேடமாம் 1 விசை 6 விசைய 1 விசையாய் 3 விசையும் 1 விஞ்சை 2 விஞ்சையர் 1 விஞ்சையனை 1 விட்ட 7 விட்டதன் 1 விட்டதினால் 1 விட்டம்…

Read More

வா முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 4 வாக்காலே 1 வாக்கியங்கள் 1 வாக்கியத்தை 1 வாக்கியம் 1 வாக்கினாள் 1 வாக்கு 2 வாக்குக்கும் 1 வாக்குத்தத்தத்தின் 2 வாக்குத்தத்தத்தினுடைய 1 வாக்குத்தத்தம் 1 வாக்கை 1 வாகன 4 வாகனத்தாய் 1 வாகனத்தில் 3 வாகனத்தின் 2 வாகனத்து 1 வாகனத்துடையவன் 1 வாகனம் 1 வாகனை 1 வாகாக 1 வாகாம் 1 வாகாய் 1 வாகான 2 வாகு 2 வாகுறும் 1 வாங்க 2 வாங்கடா 1 வாங்கவும் 1 வாங்கி 8 வாங்கிக்கொண்டு 1 வாங்கிக்கொள்ள 1 வாங்கியே 1 வாங்கிவைத்து 1 வாங்கு 1 வாங்கும் 1 வாங்குவாள் 1 வாச்ச 1 வாச்சத்தின் 1 வாச்சுது 2 வாச்சுதே 1 வாச 3 வாசகத்தாய்…

Read More

வ முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கா 1 வக்காவும் 1 வக்கிரமாய் 1 வக்கிரன் 2 வகுக்க 1 வகுத்த 1 வகுத்தான் 1 வகுத்தே 2 வகை 3 வகையுடன் 1 வகையும் 1 வகையையும் 1 வங்கண 3 வங்கணக்காரர் 1 வங்கணத்துக்கு 1 வங்கணம் 1 வங்கம் 1 வங்கர் 1 வங்கார 2 வங்காளர் 1 வங்கிஷ 1 வங்கிஷம் 1 வங்கிஷம்தான் 1 வங்கையதாகிய 1 வஸ்தாய் 1 வஸ்திரங்கள் 1 வஸ்திரத்தை 1 வஸ்திரம் 1 வஸ்திரம்தானடா 1 வஸ்து 4 வஸ்தும் 1 வஸ்துவின் 1 வஸ்துவுக்கும் 1 வஸ்துவை 1 வஸ்துவையும் 1 வஸ்தை 1 வசமதில் 1 வசமாச்சுதே 1 வசமோ 1 வசனத்தாலே 1 வசனத்தை 4 வசனா 1 வசனித்து…

Read More

லோ முதல் சொற்கள் – பெத்லகேம் குறவஞ்சி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோக 5 லோகத்தினின் 1 லோகத்து 1 லோகம் 1 லோத்தின் 4 லோத்துட 1 லோக (5) வர லோக பெத்தலேம் திரிலோக தல மகிமை வழுத்துவாயே – பெத்ல-குற:27 390/4 மாயையான பல லோக வாழ்வின் வலை மண்ணின் ஆசை வலை பொன்னின் ஆசை வலை – பெத்ல-குற:42 585/1 பத்தி இல்லாமலே லோக செல்விக்கையின் பாக்கியத்தோடு சலாக்கியமாகவே – பெத்ல-குற:52 691/1 தன் மறை விட்டு அகன்று ஓடி புறத்தியில் சண்டாள லோக பொருள்-தனை நாடியே – பெத்ல-குற:63 837/3 மையலாய் இருப்பள் லோக செய்யலை தவிர்ப்பள் கூடை – பெத்ல-குற:67 864/2 மேல் லோகத்தினின் (1) தாவி பரலோகத்தின் மேல் எழுந்து உரை கூவி புவி லோகத்தினின் வாய் அடர்ந்து அமர் – பெத்ல-குற:44…

Read More