கட்டுருபன்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -கண் 2 -கொல் 4 -கொலாம் 3 -கொலோ 3 -கொல்லாம் 1 -தம் 4 -தன் 1 -தனக்கு 1 -தன்னொடு 1 -தொறும் 3 -நின்று 2 -பால் 1 -மின் 2 -மினோ 2 -கண் (2) தடம் கரைக்-கண் நின்றவர் நீர்தாமோ நெடுந்தகை நும் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 27/2 எங்கையர் மனைக்-கண் வைத்து ஆங்கு எம்மிடை தேர்தி மற்று அ – மதுரைக்கலம்பகம்:2 74/3 மேல் -கொல் (4) சிறு நூல் மருங்குல் இறும் இறுமா-கொல் என்று சில சிலை நூபுரம் சொல் முறையீடு – மதுரைக்கலம்பகம்:2 15/3 செம் மேனிக்கு உண்டாம்-கொல் தீங்கு – மதுரைக்கலம்பகம்:2 56/4 நறு நுதலார் என்-கொல் உனை மதுரேசர் மிலைச்சும் நாகு இள வெண் திங்கள் என…

Read More

வை – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைகை 3 வைகைக்கோ 1 வைத்த 6 வைத்து 1 வைதல் 1 வையகம் 1 வையம் 1 வையாதார் 1 வையை 1 வைகை (3) கடம் கரைக்கும் வெற்பின் கரை கரைக்கும் வைகை தடம் கரைக்-கண் நின்றவர் நீர்தாமோ நெடுந்தகை நும் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 27/1,2 கொவ்வை வாய் விளர்ப்ப மை கரும் கணும் சிவப்பவே குளிர் தரங்க வைகை நீர் குடைந்து உடன் திளைத்திரால் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 89/3 மான் அடங்கிய அம் கையார் சடை கான் அடங்கிய கங்கையார் வைகை ஒன்றிய கூடலார் இவள் செய்கை ஒன்றையும் நாடலார் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 99/2 மேல் வைகைக்கோ (1) வைகைக்கோ புனல் கங்கை வான் நதிக்கோ சொரிந்து கரை – மதுரைக்கலம்பகம்:2 1/29 மேல் வைத்த…

Read More

வே – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேட்கையால் 1 வேட்டு 1 வேட்பான் 1 வேடமும் 1 வேண்டும் 1 வேண்டுவதும் 1 வேணியனே 1 வேத 3 வேப்பு 1 வேம்பினை 1 வேம்பு 3 வேய் 1 வேய்ந்திடச்செய்தேம் 1 வேல் 4 வேல்-தனக்கு 1 வேலை 1 வேலோய் 1 வேழம் 1 வேள் 3 வேற்றுமை 1 வேறு 2 வேனிலான் 1 வேகம் (1) அறியீர் என் நெஞ்சும் அலமரவே சுழன்றிடும் நும் அதி வேகம் நன்று அறவுமே – மதுரைக்கலம்பகம்:2 15/4 மேல் வேட்கையால் (1) குமரவேள் வழுதி உக்கிரன் என பேர் கொண்டதும் தண் தமிழ் மதுரம் கூட்டுண எழுந்த வேட்கையால் எனில் இ கொழி தமிழ் பெருமை யார் அறிவார் – மதுரைக்கலம்பகம்:2…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்டி 2 வெடிபட 1 வெண் 7 வெண்ணிலவு 1 வெண்ணிலா 1 வெண்பொன் 1 வெந்து 1 வெம் 5 வெம்மை 1 வெய்து 1 வெயர்த்து 1 வெயர்ப்பும் 1 வெயில் 1 வெரீஇ 1 வெருவரும் 1 வெள் 1 வெள்ளம் 1 வெள்ளி 3 வெள்ளிமன்று 1 வெள்ளியம்பல 1 வெள்ளியம்பலத்து 1 வெள்ளியரங்கத்துமே 1 வெள்ளியரங்கமே 1 வெள்ளை 2 வெளி 1 வெளியே 1 வெளிறியது 1 வெளிறும்படி 1 வெளுத்த 1 வெற்பர் 1 வெற்பில் 3 வெற்பின் 1 வெற்பு 5 வெற்பு_அனீர் 1 வெறி 1 வெறுக்கை 1 வென்றனர் 1 வென்றனரே 1 வெட்டி (2) விருது கட்டி அங்கம் வெட்டி வென்றனர் காண் அம்மானை…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீடாத 1 வீடு 1 வீடும் 2 வீண் 1 வீணில் 1 வீதியில் 1 வீதியிலே 1 வீர 1 வீரம் 2 வீழ 1 வீழார் 1 வீற்றிருந்த 1 வீற்றிருந்து 1 வீற்றுவீற்று 1 வீடாத (1) மெய்யாத மெய் கடிந்து வீடாத வீடு எய்தி வீழார் வீழ – மதுரைக்கலம்பகம்:2 18/3 மேல் வீடு (1) மெய்யாத மெய் கடிந்து வீடாத வீடு எய்தி வீழார் வீழ – மதுரைக்கலம்பகம்:2 18/3 மேல் வீடும் (2) எழுதப்படும் ஏடு உண்டு அது வீடும் தரவற்றால் எழுதாதது ஒர் திருமந்திரம் இளம் பாளையுள் உண்டே – மதுரைக்கலம்பகம்:2 24/4 இருந்த வீடும் வறும் பாழதாம் அவர்க்கு எருத்து கொட்டிலும் பொன் வேய்ந்திடச்செய்தேம் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 57/3…

Read More

வி – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகிர்த 1 விசிறா 1 விட்டாள் 2 விட்டு 1 விட 4 விடம் 2 விடு 2 விடுத்த 3 விடுத்திடுவன் 1 விடுத்து 2 விடை 1 விண் 2 விண்-நின்று 1 விண்ணோர் 1 விண்மீனை 1 வித்தை 1 விதிர்த்து 1 விம்மும் 1 விமானத்து 1 விமானம் 1 விமானமே 1 வியக்கும் 1 வியந்து 1 வியவாமை 1 விர்த்த 1 விரகம் 1 விராட 1 விரி 3 விரிக்கும் 1 விரிந்த 3 விருது 2 விரும்பு 2 விரும்பும் 1 விரை 1 வில் 5 வில்லி 1 வில்வேள் 1 விலை 1 விலோசன 1 விழவே 1 விழி 6 விழும் 1 விள்ளம்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாங்கு 1 வாடாத 1 வாணர் 1 வாணனே 1 வாம 1 வாய் 6 வாய்த்தது 2 வாய்த்தவள் 1 வாய்த்தீருக்கு 1 வாய்மடுத்து 2 வாயிட்டு 1 வாயிடை 1 வார் 2 வார்த்தையது 1 வாரி 1 வால 2 வாழ்க்கைதானே 1 வாழ்த்துகேன் 1 வாழ்த்துவதும் 1 வாழ்வது 1 வாழ்வு 1 வாழ்வு_அன்னீர் 1 வாழ்வோ 1 வாழி 2 வாழிய 1 வாழும் 1 வாள் 6 வாளா 3 வான் 4 வானும் 1 வா (1) பழகிய சொற்கு பயன் தேர்ந்து வா இங்கு என் பைங்கிளியே – மதுரைக்கலம்பகம்:2 53/4 மேல் வாங்கு (1) என வாங்கு – மதுரைக்கலம்பகம்:2 1/49 மேல் வாடாத…

Read More

வ – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 1 வசை 1 வஞ்சியன்னாள் 1 வட்டமிட 1 வட்டமிடும் 1 வட 2 வடிவு 1 வடிவுதானே 1 வடுப்பட்டதும் 1 வண் 3 வண்டலையும் 1 வண்டீர் 1 வண்டு 1 வண்டும் 1 வண்ண 1 வண்ணத்து 1 வண்ணம் 7 வண்ணமே 1 வணங்க 1 வணங்கினமால் 1 வந்தது 1 வந்ததுவும் 1 வந்தபேர்க்கும் 1 வந்திப்பதும் 1 வம்-மின் 1 வம்பிலே 1 வய 1 வயல் 1 வர 4 வரத்தே 1 வரமே 1 வராகமே 1 வரி 5 வரின் 1 வரு 1 வருந்தியும் 1 வரும் 1 வரும்-கொலோ 1 வருவேன் 1 வரை 2 வரையை 1 வல் 3 வல்லபம்…

Read More

லி – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லிங்கத்து 2 லிங்கத்து (2) மும்மை தமிழ் கூடல் மூல லிங்கத்து அம் கயல் கண் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 36/1 முளை இன்று முளைத்த மூல லிங்கத்து அளவையின் அளவா ஆனந்த மா கடல் – மதுரைக்கலம்பகம்:2 102/28,29 மேல்

Read More

ரா – முதல் சொற்கள்- மதுரைக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ராசியே 1 ராசியே (1) அடுப்பது அந்தணர் பல் நகர் ஆசியே அணிவதும் சில பன்னக ராசியே கொடுப்பது ஐயர்கள்-தம் பவனத்தையே கொள்வது ஐயர் கடம்பவனத்தையே – மதுரைக்கலம்பகம்:2 26/3,4 மேல்

Read More