வே – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேட்டு 1 வேட்டுவன் 1 வேண்டா 1 வேண்டும் 1 வேந்தர் 1 வேந்தன் 2 வேந்து 1 வேந்தே 1 வேம் 1 வேர் 1 வேல் 32 வேலி 1 வேழத்து 1 வேளை 1 வேற்றார் 1 வேறு 1 வேட்டு (1) வேட்டு ஆங்கு சென்ற என் நெஞ்சு அறியாள் கூட்டே – முத்தொள்:55/2 மேல் வேட்டுவன் (1) குறும்பூழ் பறப்பித்த வேட்டுவன் போல் அன்னை – முத்தொள்:55/3 மேல் வேண்டா (1) விலங்கி யான் வேண்டா எனினும் நலன் தொலைந்து – முத்தொள்:28/2 மேல் வேண்டும் (1) சொல்லவே வேண்டும் நம குறை நல்ல – முத்தொள்:12/2 மேல் வேந்தர் (1) தலை படுப தார் வேந்தர் மார்பு – முத்தொள்:87/4 மேல்…

Read More

கட்டுருபன்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -ஆயின் 1 -ஆயினும் 1 -எனினும் 1 -கால் 6 -கொண்டு 2 -கொல் 3 -கொலோ 1 -கொல்லோ 1 -தன் 2 -தொறும் 1 -பால் 1 -போது 1 -மின் 7 -வாய் 1 -ஆயின் (1) தானை கொண்டு ஓடுவது-ஆயின் தன் செங்கோன்மை – முத்தொள்:42/1 மேல் -ஆயினும் (1) ஏரிய-ஆயினும் என் செய்யும் கூரிய – முத்தொள்:77/2 மேல் -எனினும் (1) செய்யார்-எனினும் தமர் செய்வர் என்னும் சொல் – முத்தொள்:80/1 மேல் -கால் (6) புலாஅல் நெடு நல் வேல் மாறன் உலாஅம்-கால் பைய நடக்கவும் தேற்றாய் ஆல் நின் பெண்மை – முத்தொள்:73/2,3 நாணா-கால் பெண்மை நலன் அழியும் முன் நின்று – முத்தொள்:78/1 காணா-கால் கை வளையும் சோரும்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவினான் 1 வௌவினான் (1) மன்னன் புனல் நாடன் வௌவினான் என்னே – முத்தொள்:34/2

Read More

வை – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைகலும் 1 வைத்த 1 வைப்பன் 1 வையகம் 3 வையம் 1 வையை 1 வையையார் 1 வைகலும் (1) கார் நறு நீலம் கடி கயத்து வைகலும் நீர்நிலை நின்ற தவம்-கொலோ கூர் நுனை வேல் – முத்தொள்:65/1,2 மேல் வைத்த (1) கோவலர் வாய் வைத்த குழல் – முத்தொள்:35/4 மேல் வைப்பன் (1) நின் கால் மேல் வைப்பன் என் கை இரண்டும் நன்பால் – முத்தொள்:38/2 மேல் வையகம் (3) வானிற்கு வையகம் போன்றது வானத்து – முத்தொள்:16/1 வான் ஏற்ற வையகம் எல்லாமால் யானோ – முத்தொள்:58/2 வையகம் எல்லாம் எமது என்று எழுதுமே – முத்தொள்:99/3 மேல் வையம் (1) முற்று நீர் வையம் முழுதும் நிழற்றுமே – முத்தொள்:45/3…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெண் 3 வெண்_தேர் 1 வெண்குடையான் 1 வெண்கொடையை 1 வெம் 8 வெரீஇ 2 வெருவரு 1 வெல் 2 வெள் 2 வெள்_ஏற்றான்-பால் 1 வெள்ளம் 1 வெறும் 1 வென்றி 1 வென்று 1 வெண் (3) விளைந்தவா இன்று வியன் கானல் வெண்_தேர் – முத்தொள்:25/3 விரா மலர் தார் மாறன் வெண் சாந்து அகலம் – முத்தொள்:86/3 நீர் படுப வெண் சங்கும் நித்திலமும் சாரல் – முத்தொள்:87/2 மேல் வெண்_தேர் (1) விளைந்தவா இன்று வியன் கானல் வெண்_தேர் துலங்கு நீர் மா மருட்டி அற்று – முத்தொள்:25/3,4 மேல் வெண்குடையான் (1) நகை முத்த வெண்குடையான் நாடு – முத்தொள்:88/4 மேல் வெண்கொடையை (1) வீறு சால் மன்னர் விரி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீசும் 1 வீணில் 1 வீதி 2 வீதியுள் 1 வீழ்ந்தார் 4 வீறு 1 வீசும் (1) பிடி வீசும் வண் தட கை பெய் தண் தார் கிள்ளி – முத்தொள்:42/3 மேல் வீணில் (1) கடல் தானை கோதையை காண்கொடாள் வீணில் அடைத்தாள் தனி கதவம் அன்னை அடைக்குமேல் – முத்தொள்:4/1,2 மேல் வீதி (2) கண்டு உலாஅம் வீதி கதவு – முத்தொள்:2/4 நெடு வீதி நேர்பட்ட-போது – முத்தொள்:42/4 மேல் வீதியுள் (1) வழுவில் எம் வீதியுள் மாறன் வருங்கால் – முத்தொள்:57/1 மேல் வீழ்ந்தார் (4) கண்ணுற்று வீழ்ந்தார் களம் – முத்தொள்:21/4 முன்முன்னா வீழ்ந்தார் முடிகள் உதைத்த மா – முத்தொள்:95/3 வெருவரு வெம் சமத்து வேல் இலங்க வீழ்ந்தார்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பு 2 விசையன் 1 விடுமாற்றம் 1 விண் 1 விதிர்த்திட்ட 1 வியன் 1 விரலால் 1 விரா 1 விரி 1 வில் 3 விலக்கும் 1 விலங்கி 1 விலை 1 விளக்கு 1 விளக்கே 1 விளங்கு 1 விளங்கு_இழாய் 1 விளைந்தவா 1 விசும்பு (2) வில் எழுதி வாழ்வர் விசும்பு – முத்தொள்:17/4 மந்தரம் காம்பா மணி விசும்பு ஓலையா – முத்தொள்:45/1 மேல் விசையன் (1) செம் கண் நெடியான் மேல் தேர் விசையன் ஏற்றிய பூ – முத்தொள்:91/1 மேல் விடுமாற்றம் (1) விடுமாற்றம் கொள்ளாதார் நாடு – முத்தொள்:105/4 மேல் விண் (1) மீன் சேர் மதி அனையன் விண் உயர் கொல்லியர் – முத்தொள்:16/3 மேல்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாகை 1 வாங்க 1 வாங்கி 1 வாங்கு 1 வாட்கு 1 வாடாத 1 வாடாய் 3 வாடும் 1 வாடை 1 வாமான் 2 வாய் 6 வாய்_அவிழ 1 வாய்ச்சொல் 1 வாய்த்தன 1 வாயில்-தொறும் 1 வாயும் 1 வார் 2 வாரத்தால் 1 வாரல் 1 வாரா 1 வாழ்வர் 1 வாள் 3 வான் 1 வானகம் 1 வானத்து 3 வானவன் 1 வானிற்கு 1 வானோரும் 1 வாகை (1) வாகை வன மாலை சூடி அரசு உறையும் – முத்தொள்:105/1 மேல் வாங்க (1) நாண் ஒருபால் வாங்க நலன் ஒருபால் உள் நெகிழ்ப்ப – முத்தொள்:29/1 மேல் வாங்கி (1) வயிர கடக கை வாங்கி…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வங்கம் 1 வஞ்சி 2 வட்கார் 1 வட்ட 1 வடுப்படுப்ப 1 வண் 2 வண்டு 5 வண்ணனொடு 1 வணக்கும் 1 வதுவை 1 வந்தது 1 வந்து 3 வய 1 வயங்கு 1 வயமான் 2 வயிர 1 வயிறெரிய 1 வர 1 வரவு 2 வரி 2 வரு 1 வருக 1 வருங்கால் 1 வரும் 2 வருமே 2 வரை 1 வரையின் 1 வல்லே 1 வல்லையால் 1 வலையில் 1 வவ்வுதல் 1 வழிப்படர 1 வழுதி 5 வழுதியால் 1 வழுதியை 1 வழுவில் 1 வள் 1 வளவற்கு 1 வளவன் 4 வளவனை 1 வளை 5 வளையவாய் 1 வளையார்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், முத்தொள்ளாயிரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாங்கு 1 யாப்பு 1 யாம் 2 யாமத்து 2 யாமும் 1 யார்க்கு 1 யான் 9 யானும் 1 யானை 22 யானையும் 1 யானோ 1 யாங்கு (1) பூம்_தொடியை புல்லிய ஞான்று உண்டு ஆல் யாங்கு ஒளித்தாய் – முத்தொள்:92/2 மேல் யாப்பு (1) யாப்பு அடங்க ஓடி அடைத்த பின் மா கடுங்கோன் – முத்தொள்:53/2 மேல் யாம் (2) அறிவார் ஆர் யாம் ஒரு நாள் பெண்டிரேம் ஆக – முத்தொள்:66/1 இன் தமிழால் யாம் பாடும் பாட்டு – முத்தொள்:90/4 மேல் யாமத்து (2) காமரு தோள் கிள்ளிக்கு என் கண் கவற்ற யாமத்து இரு_தலை_கொள்ளியின் உள் எறும்பு போல – முத்தொள்:29/2,3 தாமரையும் நீலமும் தைவந்து யாமத்து வண்டு…

Read More