வா – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 2 வாஅய் 1 வாஅய்மை 1 வாக்கு 1 வாங்கி 3 வாங்கியிருந்து 1 வாங்கு 2 வாங்குபவர் 1 வாங்கும் 3 வாசம் 1 வாசி 1 வாட்கண்ணாய் 2 வாட்டான் 1 வாட 3 வாடல் 1 வாடா 1 வாடாத 3 வாடாமை 1 வாடாள் 1 வாடி 1 வாடிய 4 வாடிவிடும் 1 வாடினீர் 1 வாடினும் 1 வாடும் 5 வாடூ 1 வாணிகம் 4 வாணிகன் 1 வாணுதல் 1 வாணுதலாய் 1 வாதி 1 வாதிக்கப்பட்டு 1 வாது 1 வாம் 1 வாய் 97 வாய்க்கால் 1 வாய்க்கு 1 வாய்ச்சொல் 1 வாய்சோரார் 1 வாய்த்த 3 வாய்த்தா 1 வாய்த்து 3 வாய்ந்த…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகு 1 வகுத்த 1 வகுத்தலும் 1 வகுத்தவன் 1 வகுத்தான் 1 வகுத்து 3 வகுப்பானேல் 1 வகுளம் 1 வகை 21 வகைத்தால் 1 வகைத்துஆயினும் 1 வகைப்பட்ட 1 வகைமை 2 வகைய 3 வகையது 1 வகையர் 1 வகையால் 11 வகையான் 8 வகையிற்றே 1 வகையின் 1 வகையினால் 1 வகையினான் 1 வகையினிராய் 1 வகையும் 2 வசி 1 வசை 10 வசையும் 1 வசையே 1 வஞ்ச 2 வஞ்சத்தின் 1 வஞ்சம் 1 வஞ்சமே 1 வஞ்சரை 1 வஞ்சிக்கோ 1 வஞ்சித்தல் 1 வஞ்சித்து 1 வஞ்சிப்பது 1 வஞ்சியான் 1 வஞ்சினம் 1 வட்குபவோ 1 வட்டத்தார் 1 வட்டத்து 1 வட்டித்தார்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் 1 யோசனையோர் 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். யோகம் (1) கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2 TOP யோசனையோர் (1) இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2 TOP

Read More

யா – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 7 யாஅம் 1 யாஅர் 5 யாக்க 1 யாக்கும் 1 யாக்குமவர் 1 யாக்கை 6 யாக்கைக்கு 3 யாக்கையால் 1 யாக்கையுள் 1 யாக்கையை 2 யாங்கணும் 2 யாங்கு 2 யாண்டானும் 1 யாண்டு 3 யாண்டும் 11 யாணர் 2 யாத்த 7 யாத்தன 1 யாத்தார் 1 யாத்தாரோடு 1 யாத்து 4 யாத்துவிடல் 2 யாதற்கும் 1 யாதனின் 2 யாதானும் 5 யாது 23 யாதும் 18 யாதொன்றும் 3 யாப்பர் 1 யாப்பினும் 1 யாப்பினுள் 2 யாப்பு 5 யாப்புடைத்தா 1 யாப்புள் 1 யாம் 51 யாமத்து 1 யாமத்தும் 4 யாமம் 2 யாமமும் 1 யாமா 1 யாம்ஆயின் 1 யாமும்…

Read More

மோ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோட்டிடத்தும் 1 மோட்டுடை 1 மோத்தல் 1 மோதிரமும் 1 மோந்த 1 மோந்து 1 மோப்ப 1 மோரின் 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மோட்டிடத்தும் (1) மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை – நாலடி:36 8/2 TOP மோட்டுடை (1) மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு – ஆசாரக்:91/1 TOP மோத்தல் (1) புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் – பழ:278/4 TOP மோதிரமும் (1) சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய – திரி:66/2 TOP மோந்த (1) தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் – ஆசாரக்:90/1 TOP மோந்து (1) மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் – நான்மணி:75/2…

Read More

மொ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொக்குள் 2 மொக்குளின் 1 மொய் 6 மொய்த்து 1 மொய்ம்பின் 3 மொய்ம்பினவர் 1 மொய்ம்பினவர்க்கும் 1 மொழி 21 மொழிதன் 1 மொழிந்த 1 மொழிந்தவை 1 மொழிந்தார் 2 மொழிந்தான் 1 மொழிப்பட்ட 1 மொழியல் 1 மொழியலாமோ 1 மொழியலோ 1 மொழியற்க 2 மொழியற்பாலா 1 மொழியாது 1 மொழியாமை 1 மொழியார் 2 மொழியால் 3 மொழியின் 1 மொழியினாள் 1 மொழியும் 2 மொழியை 1 மொழிவது 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மொக்குள் (2) முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை – குறள்:128 4/1 நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு – குறள்:128 4/2 TOP மொக்குளின் (1)…

Read More

மை – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மை 16 மைத்துனர் 1 மைந்தர் 1 மைந்து 3 மைந்துற்று 1 மைந்துறும் 1 மைம்மைப்பின் 1 மையல் 3 மையாத்தி 1 மையால் 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மை (16) மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் – நாலடி:15 2/3 மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை – நாலடி:34 3/3 மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி – நாலடி:35 7/1 மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் – கார்40:12/1 மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள் – கள40:32/1 மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு –…

Read More

மே – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேஎம் 1 மேக 1 மேகம் 1 மேகமே 1 மேதக்க 1 மேதைக்கு 1 மேதைகள் 1 மேதையின் 1 மேதையும் 1 மேதைஆய் 1 மேம்பட்ட 1 மேம்பட 1 மேய் 2 மேய்ந்த 2 மேய்ந்தார் 1 மேய்ந்து 1 மேய்ப்பு 1 மேயாது 1 மேயிருந்த 1 மேயினும் 1 மேயும் 3 மேல் 142 மேல்வரினும் 1 மேல்வருங்கால் 1 மேல்வாரா 1 மேலது 1 மேலர் 1 மேலவாம் 1 மேலாய் 2 மேலாய்விடும் 1 மேலாய 1 மேலாயர் 1 மேலாயவர் 1 மேலாயார் 2 மேலாயோர் 1 மேலும் 6 மேலே 4 மேலேகொண்டு 1 மேலேம் 1 மேலை 5 மேலொடு 1 மேலோரை 1 மேவது…

Read More

மெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெச்சிய 1 மெச்சும் 1 மெய் 33 மெய்க்கண் 2 மெய்ஞ்ஞானம் 2 மெய்த்தாக 1 மெய்ப்பட்ட 1 மெய்ம் 4 மெய்ம்மை 1 மெய்ம்மையே 1 மெய்ம்மையை 1 மெய்யதா 1 மெய்யா 4 மெய்யாக 1 மெய்யாய 1 மெய்யான் 1 மெய்யிற்கு 1 மெய்யினும் 1 மெய்யும் 2 மெய்யே 2 மெல் 11 மெல்கின 1 மெல்ல 11 மெல்லிது 1 மெல்லிய 1 மெல்லியர் 1 மெல்லியரேஆயினும் 1 மெல்லியார் 1 மெல்லென் 2 மெல்லென்ற 1 மெலிந்து 2 மெலிய 1 மெலியார் 2 மெலியாரை 1 மெலியும் 1 மெலிவிற்கு 1 மெலிவு 3 மெழுகு 1 மென் 34 மென்கண் 1 மென்கண்ணன் 1 மென்முலையாய் 1 மென்மை…

Read More

மூ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூ 1 மூக்கின் 1 மூக்கினான் 1 மூக்கு 3 மூங்கில் 2 மூங்கை 2 மூட்டிய 1 மூடப்பட்டார் 1 மூடர் 1 மூடி 2 மூடும் 2 மூத்த 4 மூத்தல் 1 மூத்தவர் 1 மூத்தார் 5 மூத்தாலும் 2 மூத்தான் 1 மூத்தானே 1 மூத்தானை 1 மூத்து 2 மூத்தேம் 2 மூத்தொறூஉம் 1 மூத்தோர் 1 மூத்தோரை 2 மூத்தோன் 1 மூதூர் 3 மூதூரின் 1 மூப்பின்கண் 2 மூப்பு 12 மூப்பும் 2 மூப்பொடு 1 மூர்க்கற்கு 1 மூர்க்கன் 1 மூரி 2 மூரியை 1 மூரியோ 1 மூலத்தான் 1 மூலம் 1 மூவர் 37 மூவர்க்கும் 1 மூவா 1 மூவாதான் 1 மூவாது…

Read More