நு – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நுகத்து 1 நுகர்தல் 2 நுகர்ந்து 1 நுகர்வனன் 1 நுகர்வு 1 நுங்கு 1 நுசுப்பிற்கு 1 நுசுப்பினாய் 2 நுட்பத்தை 1 நுட்பம் 6 நுட்பமும் 1 நுண் 20 நுண்ணிது 1 நுண்ணிய 3 நுண்ணியம் 1 நுண்ணியர் 1 நுண்மை 1 நுணங்கிய 3 நுணங்கு 1 நுணலும் 1 நுணாவோடு 1 நுணுக்கம் 1 நுணுக்கும் 1 நுணுகியவாறு 1 நுதல் 11 நுதலார் 1 நுதலாள் 2 நுதற்கு 2 நுதி 1 நுதுப்பும் 1 நுதுப்பேம் 1 நும் 1 நும்மில் 1 நும்மின் 1 நும்மை 1 நுமர் 1 நுரை 2 நுழை 1 நுழைந்து 2 நுழையா 1 நுழையும் 1 நுழைவானேல் 1 நுளையர்…

Read More

இ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் இ 182 இஃதோ 3 இகந்த 1 இகந்தார் 2 இகந்தானும் 1 இகந்து 9 இகந்துழி 1 இகந்தேகல் 1 இகல் 14 இகலன் 2 இகலான் 1 இகலி 1 இகலிற்கு 1 இகலின் 4 இகலினால் 1 இகவற்க 1 இகவா 4 இகவாதவரை 1 இகவாமை 1 இகவார் 1 இகவான் 1 இகழ்க 1 இகழ்ச்சி 1 இகழ்ச்சியின் 1 இகழ்தல் 1 இகழ்தலின் 1 இகழ்ந்த 1 இகழ்ந்தமை 1 இகழ்ந்தவன் 1 இகழ்ந்தவை 1 இகழ்ந்தார் 2 இகழ்ந்தார்க்கு 1 இகழ்ந்தார்க்கும் 1 இகழ்ந்து 8 இகழ்ப 2 இகழ்வார் 4 இகழ்வாரை 2 இகழ்வானேல் 1 இகழப்படுவர் 1 இகழல் 1 இகழாது 1 இகழாமை 2 இகழார்…

Read More

கட்டுருபன்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அரோ 9 -ஆயினும் 73 -இடை 33 -எனினும் 52 -கண் 183 -கண்ணும் 58 -கண்ணே 19 -கண்ணேயும் 1 -கால் 174 -காறும் 1 -கொல் 90 -கொல்லோ 20 -கொலோ 12 -தொறு 2 -தொறும் 17 -தொறூஉம் 3 -தோறு 2 -தோறும் 5 -பால 17 -பாலது 3 -பாலது 9 -மன் 29 -மன்ற 14 -மன்னே 1 -மன்னோ 8 -மாட்டு 19 -மாட்டும் 19 -மின் 36 -வயின் 4 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். -அரோ (9) தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா – நாலடி:14 8/3 எதிர் செல தின்று அன்ன தகைத்துஅரோ என்றும் – நாலடி:22 1/3…

Read More

ஊ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஊஉங்கு 2 ஊக்க 1 ஊக்கத்தின் 1 ஊக்கம் 12 ஊக்கல் 6 ஊக்கா 1 ஊக்காது 1 ஊக்கார் 1 ஊக்கி 6 ஊக்கின் 2 ஊக்கும் 1 ஊக்குமாம் 1 ஊங்கி 1 ஊங்கு 3 ஊங்கும் 1 ஊச்சும் 1 ஊசல் 1 ஊட்கு 1 ஊட்ட 3 ஊட்டா 1 ஊட்டாத 1 ஊட்டார் 2 ஊட்டி 3 ஊட்டியக்கண்ணும் 1 ஊட்டினமை 1 ஊட்டினும் 1 ஊட்டும் 3 ஊட்டுமாறு 1 ஊடல் 7 ஊடல்கண் 1 ஊடலின் 4 ஊடாமை 1 ஊடார் 1 ஊடி 9 ஊடியவரை 1 ஊடிவிடும் 1 ஊடினாள் 1 ஊடு 3 ஊடுகமன்னோ 1 ஊடுதல் 2 ஊடும் 2 ஊண் 44 ஊணின்கண்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 5 வைக்கப்படும் 5 வைக்கற்பாற்று 1 வைக்கும் 2 வைக்கோல் 1 வைகல் 4 வைகலும் 15 வைகலை 2 வைகறை 1 வைகிய 1 வைகு 1 வைகுதல் 1 வைகும் 1 வைசிரவண்ணன் 1 வைத்த 6 வைத்தக்கால் 1 வைத்ததனை 1 வைத்தல் 3 வைத்தார் 4 வைத்தாரின் 1 வைத்தால் 2 வைத்தாற்கு 1 வைத்தான்வாய் 1 வைத்தீர் 1 வைத்து 20 வைத்தூறு 1 வைததனால் 1 வைததனான் 1 வைததனை 1 வைததை 1 வைதல் 1 வைதலே 1 வைதாரா 1 வைதாரின் 1 வைதால் 1 வைதான் 3 வைது 2 வைப்பது 1 வைப்பர் 1 வைப்பாம் 1 வைப்பார் 1 வைப்பார்க்கும் 1 வைப்பானும்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேகம் 1 வேங்கால் 1 வேங்கை 24 வேங்கையும் 1 வேசையர் 1 வேசையர்கள் 1 வேட்கை 5 வேட்கைத்து 1 வேட்கையவர் 1 வேட்கையால் 1 வேட்கையும் 1 வேட்கையை 1 வேட்கையோன் 1 வேட்ட 4 வேட்டது 1 வேட்டதே 1 வேட்டம் 1 வேட்டலின் 1 வேட்டவன் 1 வேட்டு 1 வேட்டுவன் 1 வேட்ப 3 வேட்பன 1 வேண்ட 2 வேண்டல் 3 வேண்டல்பாற்று 2 வேண்டலும் 1 வேண்டற்க 2 வேண்டா 44 வேண்டாத 2 வேண்டாதார் 4 வேண்டாதான் 3 வேண்டாது 4 வேண்டாமை 5 வேண்டார் 4 வேண்டார்மன் 1 வேண்டாரை 1 வேண்டாவாம் 2 வேண்டாவிடினும் 2 வேண்டாவிடும் 1 வேண்டாவே 2 வேண்டான்…

Read More

வெள – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெளவல் 1 வெளவாத 2 வெளவான் 3 வெளவி 1 முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வெளவல் (1) பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் – ஆசாரக்:38/1 TOP வெளவாத (2) அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத நன்றியின் நன்கு இனியது இல் – இனிய40:30/3,4 வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் – திணை150:101/1 TOP வெளவான் (3) பிறன்கை பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே – இனிய40:21/1 மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் – ஏலாதி:41/2 வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் – ஏலாதி:45/2 TOP வெளவி (1) களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி ஒளிறுபு மின்னும் மழை…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகல் 1 வெஃகன்மின் 1 வெஃகா 2 வெஃகாமை 1 வெஃகான் 1 வெஃகி 8 வெஃகின் 2 வெஃகுதல் 1 வெஃகும் 1 வெஃகுமான் 1 வெகுடல் 3 வெகுடலே 1 வெகுண்டார் 1 வெகுண்டு 3 வெகுள்வும் 2 வெகுளாதான் 1 வெகுளாமை 3 வெகுளார் 4 வெகுளான் 1 வெகுளி 14 வெகுளிகட்கு 1 வெகுளியின் 1 வெகுளியும் 1 வெகுளியை 1 வெகுளும் 1 வெங்கோன்மை 1 வெஞ்சுடர் 1 வெட்கென்றார் 1 வெடி 2 வெடிபட 1 வெண் 22 வெண்குடை 2 வெண்ணெய் 2 வெண்தேரை 1 வெண்படைக்கோள் 1 வெண்பலி 1 வெண்பா 2 வெண்மை 2 வெதிர் 2 வெந்த 1 வெந்தமை 1 வெந்தால் 1 வெந்து…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 3 வீங்க 2 வீங்கல் 1 வீங்கிய 2 வீங்கினவே 1 வீங்கு 3 வீசி 1 வீசும் 1 வீட்டிய 1 வீட்டு 2 வீடு 12 வீடும் 1 வீடே 1 வீண் 1 வீந்து 3 வீயவும் 1 வீயா 1 வீயாது 2 வீயும் 3 வீரம் 2 வீரியத்து 1 வீவர் 1 வீவு 2 வீழ் 8 வீழ்க 1 வீழ்த்த 2 வீழ்த்து 1 வீழ்தரும் 3 வீழ்ந்த 3 வீழ்ந்தக்கண்ணும் 1 வீழ்ந்தது 1 வீழ்ந்தவர் 1 வீழ்ந்து 3 வீழ்ந்துவிடும் 2 வீழ்பவள் 2 வீழ்மீனும் 1 வீழ்மீனோடு 1 வீழ்வர் 1 வீழ்வர்கொல் 1 வீழ்வார் 8 வீழ்வார்க்கு 1 வீழ்வாரின் 1 வீழ்வானேல்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்குள் 1 விகிர்தம் 1 விச்சை 2 விசும்பில் 2 விசும்பின் 8 விசும்பு 2 விசை 4 விசையின் 1 விட்ட 3 விட்டக்கால் 3 விட்டவன் 1 விட்டன்று 2 விட்டார் 1 விட்டானும் 1 விட்டிருப்பின் 1 விட்டு 17 விட்டுழி 1 விட்டுழியும் 1 விட்டேம் 1 விடக்கு 1 விடம் 1 விடர் 1 விடரகம் 1 விடல் 25 விடலை 1 விடலைமை 1 விடலையோடு 1 விடற்கு 1 விடற்பாலர் 1 விடா 1 விடாமை 1 விடான் 1 விடாஅ 2 விடாஅதவர்க்கு 1 விடாஅது 1 விடாஅர் 2 விடின் 1 விடினும் 1 விடினே 1 விடு 6 விடுக்க 2 விடுக்கும் 1 விடுக…

Read More