கட்டுருபன்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 2 -அதனால் 4 -அதனிடை 1 -அதனில் 7 -அதனின் 3 -அதனினும் 1 -அதனினூடு 1 -அதனினோடும் 1 -அதனுக்கு 1 -அதனை 2 -அதனொடும் 1 -அதால் 2 -அதில் 5 -அதின் 1 -அதினிடை 1 -அது 18 -அதுவாய் 1 -அம் 1 -அம்மா 1 -அரோ 183 -அலது 1 -அலிர் 1 -அல்லால் 1 -அவர் 1 -அவனும் 3 -அவை 2 -அவையும் 1 -அளவுமே 1 -அனைய 9 -அனையான் 1 -அன்னதில் 1 -அன்னான் 1 -ஆகில் 1 -ஆகின் 6 -ஆங்கு 1 -ஆயின் 25 -ஆயினும் 5 -இதன் 1 -இழை 2 -உடன் 4 -உழை 1 -உள்ளே 1 -ஊங்கு…

Read More

வௌ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 2 வௌவிய 1 வௌவினன் 1 வௌவினோன் 1 வெளவும் 1 வௌவும் 1 வெளவுவோர் 1 தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பகுதியைச் சொடுக்கவும் வௌவ (2) துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – ஆரண்:11 6/3 மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ ஏண் கலந்து அமைந்த வாளி ஏவினான் இடைவிடாமல் – யுத்3:28 41/3,4 TOP வௌவிய (1) வள்ளல் தேவியை வஞ்சித்து வௌவிய கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது – கிட்:13 8/1,2 TOP வௌவினன் (1) தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கிட்:3 71/4 TOP வௌவினோன் (1) இரவலர்…

Read More

வை-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 9 வை-மின் 1 வைக்கல்-பால 1 வைக்கலாமோ 1 வைக்கிலென் 1 வைக்கின் 1 வைக்கும் 5 வைக்கும்-தொறும் 1 வைக்குவெனால் 1 வைக 12 வைகல் 10 வைகல்-தோறும் 1 வைகல்-வாய் 1 வைகல்தான் 1 வைகலானும் 1 வைகலிர் 1 வைகலின் 3 வைகலும் 11 வைகலெம் 1 வைகவும் 1 வைகவே 1 வைகறை 1 வைகி 14 வைகிட 3 வைகிய 7 வைகியதா 1 வைகின்றார் 1 வைகின 1 வைகினர் 7 வைகினன் 3 வைகினார் 8 வைகினான் 8 வைகினிர் 1 வைகினேன் 3 வைகினை 1 வைகு 10 வைகுதல் 4 வைகுதற்கு 1 வைகுதி 2 வைகுதியோ 1 வைகுதிர் 2 வைகுதும் 1 வைகுந்தம்…

Read More

வே-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேக 27 வேகடம் 4 வேகத்த 3 வேகத்தால் 6 வேகத்தான் 2 வேகத்தினால் 1 வேகத்தினீர் 1 வேகத்து 2 வேகத்தை 1 வேகத்தொடு 2 வேகதரிசியே 1 வேகதெரிசி 1 வேகம் 22 வேகமா 1 வேகமாக 1 வேகமாய் 1 வேகமுடன் 1 வேகமும் 3 வேகரத்து 1 வேகின்ற 5 வேகின்றன 1 வேங்கடத்தில் 1 வேங்கடத்து 1 வேங்கை 12 வேங்கையில் 1 வேங்கையின் 3 வேங்கையும் 1 வேசரி 1 வேசியர் 1 வேசை 1 வேசையர் 2 வேட்கிற்பாய் 1 வேட்கின்ற 1 வேட்கும் 1 வேட்கை 10 வேட்கையால் 2 வேட்கையான் 2 வேட்கையின் 2 வேட்கையினால் 2 வேட்கையே 1 வேட்கையொடும் 1 வேட்கையோ…

Read More

வெ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 1 வெஃகல் 1 வெஃகலா 1 வெஃகற்கு 1 வெஃகா 1 வெஃகி 2 வெஃகிய 1 வெஃகினேன் 1 வெஃகினோர் 1 வெஃகும் 1 வெகுண்ட 2 வெகுண்டது 1 வெகுண்டன 2 வெகுண்டனர் 2 வெகுண்டனன் 1 வெகுண்டார் 1 வெகுண்டான் 15 வெகுண்டு 29 வெகுண்டும் 1 வெகுண்டுழி 1 வெகுள்வு 1 வெகுளி 28 வெகுளியன் 4 வெகுளியால் 6 வெகுளியாள் 1 வெகுளியான் 4 வெகுளியின் 4 வெகுளியும் 5 வெகுளியை 2 வெகுளியோடு 1 வெகுளியோடும் 1 வெங்கண் 1 வெங்கணாய் 1 வெங்கணான் 1 வெஞ்சின 1 வெட்ட 1 வெட்டி 1 வெட்டிய 2 வெட்டுதி 1 வெட்டும் 1 வெட்டுவ 1 வெடி 2 வெடிக்கின்றது…

Read More

வீ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 9 வீக்கம் 7 வீக்கமே 1 வீக்கி 10 வீக்கிய 11 வீக்கியும் 1 வீக்கியே 1 வீக்கின் 1 வீக்கினன் 2 வீக்கினான் 4 வீக்கினை 1 வீக்கு 3 வீக்கும் 2 வீக 1 வீகலாது 1 வீகலேன் 1 வீகிலதால் 1 வீகிலேன் 1 வீகுதலும் 1 வீங்க 12 வீங்கலும் 1 வீங்கவே 2 வீங்கா 2 வீங்கி 15 வீங்கிய 14 வீங்கிற்று 1 வீங்கிற்றே 1 வீங்கின 9 வீங்கினள் 3 வீங்கினன் 2 வீங்கினார் 4 வீங்கினார்கள் 1 வீங்கினாள் 3 வீங்கினான் 6 வீங்கு 35 வீங்குகின்ற 1 வீங்கும் 12 வீங்குவ 2 வீச்சு 1 வீச 55 வீசல் 2 வீசலால் 3 வீசலின்…

Read More

வி-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கல் 1 விக்கலும் 1 விக்காது 1 விக்காநின்றார் 1 விகட 1 விகடம் 1 விகற்ப 2 விகற்பத்துள் 1 விகற்பம் 1 விகார 1 விகுதியால் 1 விகுதியின் 1 விச்சையின் 2 விசய 10 விசயத்து 1 விசயம் 4 விசாகத்தை 1 விசாலை 1 விசி 4 விசிக 2 விசிகம் 11 விசிட்டனும் 1 விசித்த 5 விசித்தது 1 விசித்தனர் 1 விசித்தார் 1 விசித்தான் 1 விசித்து 5 விசியின் 1 விசிற 1 விசிறும் 1 விசும்பகம் 1 விசும்பதோ 1 விசும்பவும் 1 விசும்பாரும் 1 விசும்பிடை 35 விசும்பில் 25 விசும்பின் 28 விசும்பின்-நின்று 1 விசும்பின்-பாலும் 1 விசும்பின்-மேல் 3 விசும்பினரை 1 விசும்பினன்…

Read More

வா-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 18 வாக்கிய 3 வாக்கில் 2 வாக்கிற்கு 1 வாக்கின் 3 வாக்கினால் 11 வாக்கினாளுடன் 1 வாக்கினின் 1 வாக்கு 3 வாக்கும் 1 வாக்கை 1 வாக 1 வாகுவலய 1 வாகை 20 வாகையாய் 2 வாகையான் 1 வாகையினான் 1 வாகையினீர் 1 வாகையும் 1 வாகையே 1 வாங்க 7 வாங்க_அரிய 1 வாங்க_அரும் 1 வாங்கல் 2 வாங்கலம் 1 வாங்கலின் 1 வாங்கா 1 வாங்கா-வகை 1 வாங்கி 116 வாங்கிட 1 வாங்கிடின் 2 வாங்கிய 24 வாங்கியே 1 வாங்கின 3 வாங்கினர் 2 வாங்கினள் 1 வாங்கினன் 13 வாங்கினார் 1 வாங்கினாரை 1 வாங்கினாள் 1 வாங்கினான் 22 வாங்கினென் 2 வாங்கு…

Read More

வ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (வல் முதல் வனை வரை)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வல் 101 வல்_இயங்கள் 1 வல்ல 16 வல்லது 3 வல்லதே 1 வல்லதோ 1 வல்லபங்கள் 1 வல்லமோ 3 வல்லர் 7 வல்லரே 1 வல்லரேல் 1 வல்லரோ 4 வல்லவர் 6 வல்லவள் 1 வல்லவன் 4 வல்லவனை 1 வல்லவனோடு 1 வல்லவாறும் 1 வல்லவை 1 வல்லவோ 1 வல்லள் 3 வல்லன் 5 வல்லன 2 வல்லனேல் 1 வல்லனோ 4 வல்லாய் 4 வல்லார் 20 வல்லாரும் 2 வல்லாளரும் 1 வல்லான் 18 வல்லி 24 வல்லிக்கு 1 வல்லிகள் 4 வல்லிதாம் 1 வல்லிதின் 1 வல்லிய 1 வல்லியங்கள் 2 வல்லியம் 4 வல்லியர் 2 வல்லியில் 1 வல்லியின் 2 வல்லியும் 3 வல்லியே…

Read More

வ-முதல் சொற்கள், கம்பராமாயணம் தொடரடைவு (வத முதல் வரை வரை சொற்கள்)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வதன 4 வதனத்த 1 வதனத்தன 2 வதனத்தாள் 1 வதனத்து 3 வதனத்தோன் 1 வதனம் 26 வதனமும் 5 வதனன் 1 வதி 3 வதிகென 1 வதிட்டன் 1 வதிந்த 1 வதிந்தது 2 வதிந்ததே 1 வதிந்தன 1 வதிந்தேன் 1 வதுவை 3 வதுவையில் 1 வதை 3 வதைத்தது 2 வதைத்தல் 1 வதைத்து 1 வதைப்பவர் 1 வதையின் 2 வதையுண்டன 1 வந்த 185 வந்த-போது 1 வந்த-போதே 1 வந்ததன்-மேல் 1 வந்ததனால் 1 வந்ததனை 1 வந்ததாம் 1 வந்ததால் 1 வந்தது 82 வந்ததும் 2 வந்ததுவே 1 வந்ததே 5 வந்ததேயும் 1 வந்ததேனும் 1 வந்ததோ 1 வந்தபோதும் 2 வந்தமை…

Read More