ரூ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ரூபியுமாய் (1) நிலம் துக்கம் நீர் வளி தீ ஆனான் கண்டாய் நிரூபியாய் ரூபியுமாய் நின்றான் கண்டாய் – தேவா-அப்:2319/2

Read More

கட்டுருபன்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 1 -அதனால் 2 -அதனில் 1 -அதனை 2 -கண் 62 -கண்ணும் 1 -கால் 40 -காலே 1 -காலை 3 -கொல் 104 -கொலோ 65 -கொல்லோ 14 -தங்கட்கு 10 -தங்கட்கே 1 -தங்கள் 47 -தங்களுக்கு 2 -தங்களை 8 -தங்களோடு 2 -தங்களோடும் 1 -தம் 280 -தமக்கு 27 -தமக்கும் 2 -தமக்கே 2 -தமது 3 -தமர் 1 -தமை 26 -தம்_கோமான் 1 -தம்_கோன் 1 -தம்_கோன்ஊர் 3 -தம்_கோனை 1 -தம்மால் 3 -தம்மில் 1 -தம்முடை 1 -தம்முடைய 2 -தம்மை 41 -தம்மையே 3 -தம்மொடு 2 -தம்மொடும் 2 -தம்மோடும் 1 -தலை 4 -தன் 311 -தன 4 -தனக்காய்…

Read More

எ – முதல் சொற்கள் பகுதி – 2, தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் எய்துதல் 1 எய்துதலும் 1 எய்துதற்கு 1 எய்துதுமே 1 எய்தும் 23 எய்துமதே 1 எய்துமே 2 எய்துவது 4 எய்துவதே 9 எய்துவர் 11 எய்துவர்கள் 1 எய்துவர்தாமே 2 எய்துவரே 3 எய்துவார் 1 எய்துவார்கள் 1 எய்துவார்களே 1 எய்துவித்த 1 எய்துவிப்பானை 1 எய்ப்ப 1 எய்ப்பினில் 1 எய்ப்பு 1 எய்ய 3 எய்யல் 1 எய்யா 1 எய்வது 1 எய்வர் 1 எய்வான் 1 எயில் 58 எயில்கள் 2 எயில்களை 1 எயிலார் 2 எயிலாரும் 1 எயிலும் 1 எயிலை 1 எயிற்ற 1 எயிற்றானை 1 எயிற்றின் 3 எயிற்று 17 எயிற்றொடு 1 எயிற்றோன் 1 எயிறன் 1 எயிறு 21 எயிறும்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 5 வேகத்தால் 1 வேகத்தை 1 வேகதளேரிய 1 வேகம் 2 வேகம்கொண்டு 1 வேங்கடனார் 1 வேங்கூர் 2 வேங்கை 32 வேங்கைகள் 2 வேங்கையின் 3 வேங்கையும் 4 வேங்கையே 1 வேங்கையொடு 1 வேங்கையோடு 1 வேட்க 1 வேட்கள 11 வேட்களத்து 1 வேட்களத்தும் 1 வேட்களத்துள் 1 வேட்களம் 8 வேட்களம்-தன்னையே 1 வேட்கில் 1 வேட்கும் 3 வேட்கை 2 வேட்கைமை 1 வேட்கையர் 1 வேட்கையனாய் 1 வேட்கையார் 1 வேட்கையார்க்கு 1 வேட்கையால் 4 வேட்கையாலே 1 வேட்கையாளரே 1 வேட்கையான் 1 வேட்கையினார் 1 வேட்கையும் 1 வேட்கையே 2 வேட்கையோடு 3 வேட்டக்குடி 1 வேட்டக்குடியாரே 9 வேட்டக்குடியாரை 1 வேட்டங்குடியாரே 1 வேட்டம்…

Read More

ளோ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளோகரதே 1 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ளோகரதே (1) வேரியுமேணவ காழியொயே யேனைநிணேமட ளோகரதே தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே – தேவா-சம்:4066/1,2

Read More

ளே – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளேதகவே 1 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ளேதகவே (1) காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே – தேவா-சம்:4064/2

Read More

ளா – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளாயுழிகா 2 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ளாயுழிகா (2) நேணவராவிழ யாசைழியே வேகதளேரிய ளாயுழிகா காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே – தேவா-சம்:4064/1,2 நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே – தேவா-சம்:4067/1,2

Read More

ழீ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழீகாயாமே 1 ழீகாலேமா 1 ழீதேமேகா 1 ழீநாதாநீ 1 ழீயாகாயா 1 ழீவேதா 1 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ழீகாயாமே (1) வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா – தேவா-சம்:4061/2 மேல் ழீகாலேமா (1) காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ – தேவா-சம்:4065/1 மேல் ழீதேமேகா (1) யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2 மேல் ழீநாதாநீ (1) தாவாமூவா…

Read More

ழா – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழாகரனே 1 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை ழாகரனே (1) காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே நேர் அகழ் ஆம் இதய ஆசு அழி தாய் ஏல் நன் நீயே நன் நீள் ஆய் உழி கா – தேவா-சம்:4067/2,3

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 2 வௌவவே 1 வௌவினார் 1 தேவாரம் நூல் முழுமையும் காண கீழே உள்ள திருமுறைகளின் பெயர்கள் மேல் சொடுக்கவும் 1.முதல்_திருமுறை (1 – 1469) 2.இரண்டாம் திருமுறை (1470 – 2800) 3.மூன்றாம் திருமுறை (2801 – 4169) 4. நான்காம் திருமுறை (1 – 1070) 5. ஐந்தாம் திருமுறை(1071 – 2085) 6. ஆறாம் திருமுறை(2086 – 3066) 7. ஏழாம் திருமுறை வௌவ (2) காலன் உயிர் வௌவ வல்லார்தாமே கடிது ஓடும் வெள்ளை விடையார்தாமே – தேவா-அப்:2450/1 தெறித்தது ஒரு வீணையராய் செல்வார் தம் வாய் சிறு முறுவல் வந்து எனது சிந்தை வௌவ மறித்து ஒரு கால் நோக்காதே மாயம் பேசி வலம்புரமே புக்கு அங்கே மன்னினாரே – தேவா-அப்:2671/3,4…

Read More