கட்டுருபன்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனால் 2 -அதனை 2 -அது 3 -அவள் 1 -அவளொடும் 1 -ஆங்கண் 4 -ஆங்கு 10 -ஆட்டியர் 1 -இதை 2 -என் 1 -கண் 13 -கண்ணே 3 -காலை 15 -காறும் 2 -கொல் 8 -கொலோ 1 -கொல்லோ 15 -கொள்ள 2 -கொள்ளும் 1 -சால் 7 -செய்க 2 -செய்த 1 -செய்ததும் 2 -செய்து 9 -செய்தோர் 1 -செய்ய 3 -செய்யா 4 -தம் 11 -தமக்கு 1 -தமக்கும் 2 -தமை 1 -தம்மால் 2 -தம்முடன் 7 -தம்மே 1 -தம்மொடு 5 -தம்மோடு 1 -தலை 1 -தன் 45 -தனக்கு 7 -தனாது 1 -தனில் 1 -தனை 14 -தன்னால்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வௌவ (1) நளி இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவ ஒடி மரம் பற்றி ஊர் திரை உதைப்ப – மணி:16/13,14

Read More

வை – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைக்கும் 1 வைகி 1 வைகிய 1 வைகு 1 வைசேடிக 1 வைசேடிகண் 1 வைசேடிகம் 1 வைசேடிகன் 1 வைத்த 4 வைத்தலும் 2 வைத்தனன் 1 வைத்திலேன் 1 வைத்து 5 வைத்து-ஆங்கு 1 வைத்தேன் 2 வைத்தோர் 2 வைதன்மிய 9 வைதன்மியம் 1 வைதிக 1 வைப்பது 1 வையம் 1 வையாததும் 1 நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வை (2) வை வாள் உழந்த மணி பூண் அகலத்து – மணி:8/42 வை வாள் விஞ்சையன் மயக்கு உறு வெகுளியின் – மணி:21/23 TOP வைக்கும் (1) கூட வைக்கும் கொட்பினள் ஆகி – மணி:21/77 TOP…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 2 வேங்கையும் 1 வேட்கை 13 வேட்கை-தனை 1 வேட்கையின் 4 வேட்கையேன் 1 வேட்கையொடு 1 வேட்டது 1 வேட்டம் 1 வேட்டனை 1 வேட்டு 2 வேட்டுவர் 1 வேட்டுவன் 1 வேடமொடு 1 வேண்ட 1 வேண்டல் 1 வேண்டா 3 வேண்டாது 1 வேண்டார் 1 வேண்டி 2 வேண்டினம் 1 வேண்டும் 10 வேண்டுவ 1 வேண்டேன் 1 வேணவா 2 வேத்தவையாரொடும் 1 வேத்தியல் 2 வேத 1 வேதக்கு 1 வேதனை 1 வேதாளிகர் 1 வேதிகை 1 வேதியன் 1 வேந்தர் 1 வேந்தர்-தம் 1 வேந்தரை 2 வேந்தற்கு 1 வேந்தன் 24 வேந்தனின் 2 வேந்தனும் 1 வேந்து 5 வேந்தே 9 வேய்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகல் 2 வெகுண்டு 1 வெகுளல் 2 வெகுளலும் 1 வெகுளி 2 வெகுளியின் 2 வெட்சியும் 1 வெண் 18 வெண்_திரை 1 வெண்குடை 4 வெண்ண் 1 வெதிரமும் 1 வெதிரேகத்தாலும் 1 வெதிரேகம் 7 வெதுப்ப 1 வெந்து 2 வெம் 24 வெம்_கதிர் 1 வெம்பிய 1 வெம்மை 1 வெம்மையின் 2 வெய்து 6 வெய்து_உயிர்த்து 5 வெய்யவன் 1 வெய்யோன்-தன் 1 வெயில் 6 வெரீஇ 1 வெருவ 1 வெரூஉ 1 வெரூஉம் 2 வெல்லும் 1 வெவ் 8 வெவ்வேறு 3 வெள் 3 வெள்ள 1 வெள்ளி 6 வெள்ளிடை 2 வெள்ளிடை-கண் 1 வெள்ளில் 1 வெள்ளின் 1 வெள்ளை 1 வெளிப்பட்டு 9 வெளிப்பட்டுள்ள…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீங்கு 3 வீங்கு_நீர் 1 வீங்கு_இள_முலையொடு 1 வீச 1 வீசலும் 1 வீசி 1 வீசு 1 வீட்டியது 1 வீட்டிற்கு 1 வீட்டு 1 வீடு 7 வீடு-செய்ததும் 1 வீடும் 3 வீடே 1 வீணையின் 1 வீதி 5 வீதியில் 6 வீதியின் 2 வீதியும் 6 வீய 1 வீயா 2 வீர 1 வீரன் 1 வீரை 2 வீரையும் 3 வீவு 1 வீழ் 9 வீழ்த்து 2 வீழ்த்தோர் 1 வீழ்ந்த 2 வீழ்ந்தன 1 வீழ்ந்து 9 வீழ்பு 1 வீழ்வது 2 வீழ 1 வீழா 1 வீழாது 1 வீற்றாக 1 வீற்றிருந்து 1 வீற்று 1 வீற்று_வீற்றாக 1 நூலில்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகலம் 5 விகலமும் 3 விகற்பமும் 1 விகார 1 விகாரத்தால் 1 விகாரம் 2 விகாரமாய் 1 விகாரமும் 6 விச்சையும் 1 விசயர் 1 விசயன் 1 விசாகை 1 விசாகையும் 2 விசாகையை 1 விசி 1 விசும்பில் 1 விசும்பின் 3 விசும்பு 4 விசும்பூடு 1 விசேட 5 விசேடணம் 2 விசேடம் 5 விசேடமும் 1 விசேடியம் 2 விசை 1 விஞ்சை 7 விஞ்சையர் 1 விஞ்சையன் 13 விஞ்சையன்-தன்னொடு 1 விஞ்சையின் 3 விஞ்ஞயன்-தன்னையும் 1 விஞ்ஞை 2 விஞ்ஞையன் 4 விட்ட 2 விட்டு 11 விட்டேற்றாளரும் 1 விடர் 1 விடரும் 2 விடாஅ 2 விடாஅது 1 விடியல் 1 விடீஇய 1 விடு…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாக்கு 2 வாகை 2 வாகையும் 1 வாங்க 1 வாங்கா 1 வாங்கி 8 வாங்கு 7 வாங்குநர் 2 வாசந்தவை 1 வாசம் 1 வாசமயிலை 1 வாசவர் 1 வாசவன் 1 வாடா 2 வாடி 2 வாடிய 3 வாடு 1 வாணன் 1 வாணிக 1 வாணிகர்-தம்முடன் 1 வாணிகன் 3 வாதி 1 வாதிகள் 1 வாதியா 1 வாதியும் 1 வாதியை 3 வாமன் 2 வாய் 29 வாய்க்க 1 வாய்த்த 1 வாய்ந்து 1 வாய்ப்ப 1 வாய்மை 3 வாய்மைக்கு 1 வாய்மையள் 1 வாய்மையின் 4 வாய்மையும் 2 வாய்மொழி 4 வாய்மொழியால் 1 வாய்வதாக 1 வாய்வது 2 வாயில்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுக்க 1 வகுத்த 7 வகுத்து 2 வகுளமும் 1 வகை 42 வகைத்து 2 வகைப்படும் 2 வகைய 3 வகையது 1 வகையாம் 1 வகையாய் 1 வகையால் 6 வகையான் 2 வகையானும் 1 வகையின் 2 வகையின 1 வகையும் 3 வங்க 2 வங்கத்து 2 வங்கம் 9 வங்கம்-தன்னொடும் 1 வச்சிர 1 வச்சிரம் 1 வசனம் 2 வசி 2 வசியும் 1 வசுவும் 1 வஞ்ச 6 வஞ்சம் 9 வஞ்சி 4 வஞ்சியில் 2 வஞ்சியின் 2 வஞ்சியும் 1 வஞ்சியுள் 4 வஞ்சினம் 2 வட்டணை 1 வட்டம் 1 வட்டிகை 2 வட்டினும் 1 வட்டுடை 1 வட்டும் 1 வட 3 வட-வயின்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், மணிமேகலை தொடரடைவு

நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். யோகத்து (1) உண்டு தெளிந்து இ யோகத்து உறு பயன் – மணி:3/100 TOP யோசனை (2) அந்தரம் ஆறா ஆறு_ஐந்து யோசனை தென் திசை மருங்கில் சென்று திரை உடுத்த – மணி:6/211,212 நாக நல் நாட்டு நானூறு யோசனை வியன் பாதலத்து வீழ்ந்து கேடு எய்தும் – மணி:9/21,22

Read More