கட்டுருபன்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 5 -அதனால் 3 -அதனில் 10 -அதனுக்கு 1 -அதனுள் 1 -அதனை 7 -அதாய் 1 -அது 2 -அவர் 6 -அவன் 2 -ஆம் 3 -ஆல் 109 -உழை 1 -கண் 96 -கணும் 1 -கால் 8 -காலில் 1 -காலும் 1 -காலை 16 -கொல் 31 -கொலாம் 3 -கொலோ 6 -தங்கட்கு 1 -தங்கள் 3 -தங்களை 1 -தங்களையும் 1 -தங்களோடும் 1 -தணை 1 -தம் 369 -தமக்கு 11 -தமக்கும் 3 -தமது 1 -தமை 142 -தமையும் 5 -தம்மில் 4 -தம்மிலே 1 -தம்முடன் 4 -தம்முடனே 1 -தம்முள் 3 -தம்மை 112 -தம்மையும் 2 -தம்மொடும் 2 -தம்மோடு…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவி 1 வௌவினேன் 1 வௌவி (1) ஆவது என் உன்-பால் வைத்த அடைக்கல பொருளை வௌவி பாவகம் பலவும் செய்து பழிக்கு நீ ஒன்றும் நாணாய் – 2.தில்லை:2 26/1,2 மேல் வௌவினேன் (1) வளத்தினால் மிக்க ஓடு வௌவினேன் அல்லேன் ஒல்லை – 2.தில்லை:2 27/1 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 3 வைக்க 4 வைக 5 வைகல் 2 வைகலும் 1 வைகறை 2 வைகாவினில் 1 வைகி 31 வைகிய 4 வைகிற்று 1 வைகினார் 7 வைகு 5 வைகும் 16 வைகும்-ஆல் 1 வைகுவாய் 1 வைகுவார் 1 வைகுவித்து 1 வைகை 4 வைகை-தன்னில் 1 வைகையில் 1 வைகையினுள் 1 வைத்த 52 வைத்தது 3 வைத்தபடி 1 வைத்தவர் 3 வைத்தவர்-தம் 1 வைத்தவன் 2 வைத்தனர் 1 வைத்தனர்-ஆல் 1 வைத்தனன் 2 வைத்தனை 2 வைத்தாய் 1 வைத்தார் 13 வைத்தான் 2 வைத்திட 1 வைத்து 50 வைத்துக்கொண்டு 1 வைத்துக்கொள்ள 1 வைத்தே 4 வைத்தேன் 2 வைதிக 14 வைதிகத்தின் 2 வைதிகம்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்தால் 4 வேகத்தில் 1 வேகம் 5 வேகமும் 1 வேங்கை 3 வேட்களத்து 1 வேட்கும் 1 வேட்கை 17 வேட்கைகள் 1 வேட்கைய 1 வேட்கையர் 1 வேட்கையாலே 1 வேட்கையில் 1 வேட்கையினால் 2 வேட்கையுடன் 1 வேட்கையொடும் 1 வேட்கையோடும் 2 வேட்கோவர் 5 வேட்கோவர்-தம்-பால் 1 வேட்கோவன்-பால் 1 வேட்ட 1 வேட்டருள 1 வேட்டு 3 வேட்டுவ 2 வேட்டுவர் 1 வேட்டை 14 வேட்டைகளும் 1 வேட்டையாட 2 வேட்டையாடி 2 வேட்டையின் 1 வேட்டையினில் 1 வேட 4 வேடத்தர் 1 வேடத்தால் 3 வேடத்தான் 1 வேடத்தானை 1 வேடத்து 2 வேடத்துடன் 1 வேடத்தை 1 வேடம் 19 வேடம்-தன்னை 1 வேடமாம் 1 வேடமும்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்ட 1 வெகுண்டார் 2 வெகுண்டான் 2 வெகுண்டு 9 வெகுண்டோன் 1 வெகுள்வார் 1 வெகுள 1 வெகுளா 1 வெகுளி 3 வெகுளியினால் 1 வெங்குரு 4 வெஞ்ச 2 வெஞ்சமாக்கூடலும் 1 வெட்சி 2 வெட்டவெளியே 1 வெட்டி 2 வெட்டுண்டு 1 வெடி 1 வெடிபட 1 வெண் 154 வெண்_குழையோன் 1 வெண்காடு 2 வெண்குடை 15 வெண்குடையின் 1 வெண்ணி 2 வெண்ணெய் 8 வெண்ணெய்நல்லூர் 1 வெண்ணெய்நல்லூரில் 3 வெண்ணெய்நல்லூரினில் 1 வெண்தலை 1 வெண்நீற்றார்-தம் 1 வெண்நீற்று 1 வெண்நீறு 3 வெண்பா 3 வெண்பாக்கம் 1 வெண்பொடியும் 1 வெண்மை 3 வெண்மையினால் 1 வெண்மையை 1 வெதுப்பவர் 1 வெதுப்பாய் 1 வெதுப்பு 1 வெதுப்புறும்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கி 7 வீக்கு 1 வீங்கு 5 வீச 6 வீசி 14 வீசிட 1 வீசிய 2 வீசினார் 1 வீசு 3 வீசும் 2 வீட்டினுக்கு 1 வீட்டு 1 வீடல் 1 வீடாது 1 வீடி 2 வீடிய 1 வீடினார் 1 வீடு 7 வீடும் 2 வீணை 1 வீணைக்கும் 1 வீணையின் 2 வீதி 68 வீதி-தொறும் 1 வீதி-தோறும் 1 வீதிகள் 10 வீதிகளில் 1 வீதிகளும் 2 வீதியில் 5 வீதியிலே 2 வீதியினில் 4 வீதியினை 2 வீதியூடு 2 வீதியை 4 வீதிவிடங்கப்பெருமாள் 2 வீதிவிடங்கப்பெருமாள்-தாம் 2 வீதிவிடங்கப்பெருமான் 3 வீதிவிடங்கப்பெருமானை 1 வீந்த 2 வீந்தான் 1 வீந்து 2 வீய 1 வீர…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகற்ப 1 விகற்பங்கள் 1 விகற்பம் 1 விகாரமே 1 விகிர்தனை 1 விச்சாதரர் 1 விச்சைகளால் 1 விசயமங்கையில் 1 விசயமங்கையின் 1 விசயமங்கையினில் 1 விசயன் 1 விசாரசருமனார் 1 விசி 3 விசும்பிடை 7 விசும்பிடை-நின்று 2 விசும்பில் 14 விசும்பின் 10 விசும்பினிடை 2 விசும்பினில் 3 விசும்பினும் 1 விசும்பு 14 விசும்பும் 4 விசும்பூடு 1 விசும்பை 2 விசை 7 விசைத்து 1 விசையில் 8 விசையின் 1 விசையினால் 2 விசையுடன் 2 விஞ்சை 5 விஞ்சையர் 5 விஞ்சையர்கள் 2 விஞ்சையரும் 1 விஞ்சையனோ 1 விஞ்சையில் 2 விஞ்சையிலும் 1 விட்ட 8 விட்டவர் 1 விட்டனன் 1 விட்டார் 14 விட்டால் 2 விட்டான்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 7 வாக்கால் 9 வாக்காலே 1 வாக்கிய 1 வாக்கில் 2 வாக்கின் 15 வாக்கினால் 1 வாக்கினாலே 1 வாக்கினில் 1 வாக்கினுக்கு 1 வாக்கு 9 வாக்கு-அதனால் 1 வாக 1 வாகன 2 வாகனங்கள் 1 வாகனம் 1 வாகனராய் 1 வாகனனாய் 1 வாகீச 6 வாகீசர் 32 வாகீசர்-தமை 2 வாகீசரும் 1 வாகு 1 வாகை 2 வாங்க 5 வாங்கி 27 வாங்கிக்கொண்டு 2 வாங்கிட 1 வாங்கிய 4 வாங்கினார் 2 வாங்கினான் 1 வாங்கு 6 வாங்கும் 1 வாங்குவார் 1 வாச 53 வாசகம் 4 வாசகர் 1 வாசம் 9 வாசமுடன் 1 வாசனை 3 வாசி 6 வாசிக்க 1 வாசிக்கும்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கரனை 1 வக்கரை 1 வக்குவித்து 1 வக்குன 1 வகிர் 1 வகுத்த 4 வகுத்தது 1 வகுத்தல் 1 வகுத்தார் 1 வகுத்திட 1 வகுத்து 11 வகுப்ப 3 வகுப்பதுவும் 1 வகுப்பு 2 வகுள 2 வகுளம் 1 வகை 78 வகைகள் 1 வகைய 2 வகையார் 1 வகையால் 17 வகையாலும் 1 வகையில் 4 வகையினால் 3 வகையினை 1 வகையே 2 வங்க 1 வங்கம் 2 வங்கியம் 2 வங்கினை 1 வச்சிரவும் 1 வச 1 வசந்தம் 1 வசையில் 1 வஞ்ச 5 வஞ்சக 1 வஞ்சகர் 3 வஞ்சகன் 1 வஞ்சம் 3 வஞ்சனை 6 வஞ்சனைக்கு 2 வஞ்சனைகள் 1 வஞ்சனையாம்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், பெரியபுராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோக 8 யோகத்தால் 2 யோகத்தில் 1 யோகத்தின் 1 யோகத்து 1 யோகம் 1 யோகமும் 1 யோகமே 1 யோகர் 2 யோகி 1 யோகிகள் 2 யோகிகளின் 1 யோகிகளும் 1 யோகியார் 2 யோகினிகள் 1 யோசனை 1 யோனி 1 யோனிகட்கும் 1 யோனிகள் 5 யோனிகளும் 1 யோனியும் 1 யோக (8) பொன் அணி மணி ஆர் யோக புரவி மேல் கொண்டு போந்தார் – 1.திருமலை:5 19/4 யோக சிந்தை மறையோர்கள் வளர்க்கும் ஓம தூமம் உயர் வானில் அடுப்ப – 1.திருமலை:5 100/3 நண்ணிய தவ சிவ யோக நாதரை – 2.தில்லை:2 13/1 சிந்தை யோகத்து முனிவர் யோகினிகள் சேரும் யோக பீடமும் உளது என்றும்…

Read More