மீ – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீ 1 மீட்சி 1 மீட்டார் 1 மீட்பன 1 மீட்பானை 1 மீண்டற்கும் 1 மீண்டானை 1 மீண்டு 4 மீண்டும் 2 மீண்டே 7 மீண்டேன் 1 மீதன 1 மீது 6 மீதூரப்பட்டே 1 மீதே 1 மீயச்சூர் 15 மீயச்சூராய் 1 மீயச்சூரார் 2 மீள 1 மீளா 4 மீளாத 1 மீளாமே 1 மீளும் 1 மீன் 3 மீன 1 மீனம் 1 மீ (1) பரிந்தவன் காண் பனி வரை மீ பண்டம் எல்லாம் பறித்து உடனே நிரந்து வரு பாய் நீர் பெண்ணை – தேவா-அப்:2935/2 மேல் மீட்சி (1) மீட்சி ஒன்று அறியாது மிகுவதே – தேவா-அப்:1940/2 மேல் மீட்டார் (1) வெம் சொல் சமண்…

Read More

கட்டுருபன்கள் , அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனில் 1 -அதனை 1 -கண் 28 -கால் 19 -காலே 1 -காலை 3 -கொல் 42 -கொலோ 28 -கொல்லோ 12 -தங்கட்கு 7 -தங்கட்கே 1 -தங்கள் 27 -தங்களுக்கு 1 -தங்களை 1 -தங்களோடு 2 -தங்களோடும் 1 -தம் 107 -தமக்கு 10 -தமக்கும் 2 -தமை 9 -தம்_கோன் 1 -தம்மால் 2 -தம்மில் 1 -தம்முடைய 2 -தம்மை 24 -தம்மையே 2 -தலை 4 -தன் 130 -தனக்கு 4 -தனக்கே 1 -தனால் 1 -தனில் 5 -தனில 1 -தனை 55 -தனோடு 1 -தன்னால் 5 -தன்னில் 10 -தன்னிலே 1 -தன்னுடைய 2 -தன்னுள் 25 -தன்னுளே 1 -தன்னை 533 -தன்னையும்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 2 வௌவ (2) காலன் உயிர் வௌவ வல்லார்தாமே கடிது ஓடும் வெள்ளை விடையார்தாமே – தேவா-அப்:2450/1 தெறித்தது ஒரு வீணையராய் செல்வார் தம் வாய் சிறு முறுவல் வந்து எனது சிந்தை வௌவ மறித்து ஒரு கால் நோக்காதே மாயம் பேசி வலம்புரமே புக்கு அங்கே மன்னினாரே – தேவா-அப்:2671/3,4

Read More

வை – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 2 வைக்க 1 வைக்கமாட்டேன் 4 வைக்கவே 1 வைக்கும் 2 வைக்கையும் 1 வைகல் 5 வைகல்வைகல் 1 வைகலில் 1 வைகலும் 12 வைகலே 1 வைகவே 1 வைகா 1 வைகி 5 வைகுந்தற்கு 1 வைகும் 1 வைகுமே 1 வைகை 1 வைச்ச 2 வைச்சு 1 வைத்த 62 வைத்தது 2 வைத்தல் 1 வைத்தவர் 9 வைத்தவர்க்கு 1 வைத்தவன் 8 வைத்தவனே 1 வைத்தாய் 33 வைத்தார் 249 வைத்தார்க்கு 10 வைத்தார்தாமே 4 வைத்தான் 8 வைத்தான்-தன்னை 3 வைத்தான்தான் 1 வைத்தானும் 1 வைத்தானே 2 வைத்தானை 3 வைத்திட்ட 2 வைத்திடும் 1 வைத்தீர் 5 வைத்து 54 வைத்தேன் 2 வைத்தேனே…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்தை 1 வேகம் 1 வேங்கடனார் 1 வேங்கூர் 1 வேங்கை 11 வேங்கையோடு 1 வேட்க 1 வேட்கள 1 வேட்களத்து 1 வேட்களத்தும் 1 வேட்களத்துள் 1 வேட்களம் 7 வேட்களம்-தன்னையே 1 வேட்கில் 1 வேட்கும் 2 வேட்கை 1 வேட்கைமை 1 வேட்கையர் 1 வேட்கையார்க்கு 1 வேட்கையால் 3 வேட்கையாலே 1 வேட்டக்குடி 1 வேட்டியும் 1 வேட 2 வேடங்கள் 3 வேடத்தர் 5 வேடத்தராகிலும் 1 வேடத்தன் 3 வேடத்தாய் 1 வேடத்தார் 2 வேடத்தான் 2 வேடத்தினானும் 1 வேடத்தை 1 வேடம் 14 வேடமும் 1 வேடர் 8 வேடராய் 1 வேடன் 3 வேடன்-தன் 1 வேடன்-தன்னை 1 வேடனாய் 9 வேடனார் 1 வேடனே…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுட்சியே 1 வெகுண்டவன் 2 வெகுண்டார் 2 வெகுண்டு 4 வெகுளியனாய் 1 வெகுளீச்சுரம் 1 வெங்களவை 1 வெஞ்சமாக்கூடல் 1 வெஞ்சிலையர் 1 வெஞ்சின 1 வெட்களத்தார் 1 வெட்ட 1 வெட்டனவு 1 வெட்டி 3 வெடி 1 வெடித்தது 1 வெடித்தார்க்கு 1 வெடிபடு 1 வெடுபடு 1 வெடுவெடுத்து 1 வெண் 274 வெண்காட்டார் 1 வெண்காட்டானை 1 வெண்காட்டு 1 வெண்காட்டை 1 வெண்காடர்க்கு 1 வெண்காடன் 1 வெண்காடனார் 2 வெண்காடு 22 வெண்காடும் 4 வெண்காடே 2 வெண்ணி 14 வெண்ணியின் 1 வெண்ணியே 9 வெண்ணியை 1 வெண்ணெய்நல்லூர் 1 வெண்துறை 1 வெண்நீற்றர் 1 வெண்நீற்றவனே 2 வெண்நீற்றன் 1 வெண்நீற்றனை 2 வெண்நீற்றினர் 3 வெண்நீற்றினன்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கம் 1 வீக்கி 5 வீக்கின 1 வீக்கினானை 1 வீங்கி 1 வீங்கிய 1 வீங்கு 4 வீச 3 வீசி 15 வீசிய 2 வீசு 1 வீசும் 3 வீசும்-கால் 1 வீட்டல் 1 வீட்டி 1 வீட்டின் 1 வீட்டினார் 1 வீட்டினான் 2 வீட்டினானை 1 வீட்டும் 1 வீட 3 வீடவே 1 வீடாத 1 வீடாய் 2 வீடினன் 1 வீடினார் 1 வீடு 9 வீடு-தனை 1 வீடுசெய்த 1 வீடுபேறாய் 1 வீடும் 3 வீடுமே 6 வீடுவார் 1 வீணை 26 வீணைகள் 1 வீணையர் 1 வீணையராய் 1 வீணையில் 1 வீணையினான் 1 வீணையும் 2 வீணையோடு 1 வீதி 18 வீதிகள்-தோறும்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கினவிநாயகனும் 1 விகிர்த 1 விகிர்தங்களா 1 விகிர்தர் 9 விகிர்தரோ 1 விகிர்தன் 1 விகிர்தன்-தன்னை 3 விகிர்தன்தானும் 1 விகிர்தனார் 4 விகிர்தனாரே 30 விகிர்தனுக்கு 1 விகிர்தனே 3 விகிர்தனை 4 விகிர்தா 5 விச்சாதர்கள் 1 விச்சாதரர் 1 விச்சு 1 விச்சை 1 விச்சையும் 1 விசயமங்கை 9 விசயமும் 1 விசயற்கு 7 விசயன் 1 விசயன்-தன் 1 விசயன்னொடும் 1 விசயனுக்கு 2 விசயனை 1 விசயனொடு 3 விசயனோடு 1 விசிறி 1 விசும்பாய் 4 விசும்பில் 4 விசும்பின் 5 விசும்பினை 1 விசும்பு 7 விசும்பும் 7 விசும்பே 1 விசும்பை 1 விசும்போடு 1 விசை 3 விசையமங்கை 1 விசையமங்கையுள்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 4 வாக்கால் 1 வாக்கின் 1 வாக்கினால் 2 வாக்கு 1 வாக்கே 2 வாங்கா 1 வாங்காதானை 1 வாங்கி 24 வாங்கிய 1 வாங்கியும் 1 வாங்கினான் 1 வாங்கும் 2 வாச 5 வாசகம் 1 வாசகனா 1 வாசத்தால் 1 வாசம் 3 வாசமாய் 2 வாசல் 6 வாசலும் 1 வாசன் 1 வாசனை 2 வாசிக்குமே 1 வாசிகை 1 வாசுகி 2 வாசுகியை 3 வாஞ்சியத்தார் 1 வாஞ்சியத்து 1 வாஞ்சியம் 8 வாஞ்சியமும் 1 வாட்டம் 9 வாட்டி 2 வாட்டிய 1 வாட்டினார் 1 வாட்டினான் 2 வாட்டும் 1 வாட்டுவித்த 1 வாட்போக்கி 1 வாட்போக்கி-பால் 1 வாட்போக்கியார் 5 வாட்போக்கியார்க்கு 2 வாட்போக்கியை…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், அப்பர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கரன் 2 வக்கரை 3 வக்கரையார் 1 வக்கரையானை 1 வகிர் 1 வகுத்தன 1 வகுத்திலையேல் 1 வகுத்து 3 வகை 16 வகையது 1 வகையால் 2 வகையும் 1 வகையுள் 1 வகையே 1 வங்கம் 5 வச்சிரவணற்கு 1 வசம் 1 வசமே 1 வசிப்பு 1 வசியினால் 1 வசுக்கள் 1 வசுக்களோடு 1 வசை 1 வஞ்ச 18 வஞ்சக 1 வஞ்சகம் 2 வஞ்சகர்-பால் 1 வஞ்சகர்க்கு 1 வஞ்சகன் 1 வஞ்சம் 8 வஞ்சமா 1 வஞ்சமே 1 வஞ்சர் 3 வஞ்சர்-தம்மை 1 வஞ்சன் 1 வஞ்சனேன் 3 வஞ்சனை 3 வஞ்சனையார் 1 வஞ்சனையால் 1 வஞ்சித்து 1 வஞ்சு 1 வஞ்சே 1 வட்ட…

Read More