ஜ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜஃபறும் 1 ஜபுறயீல் 4 ஜமால் 1 ஜலால் 1 ஜஃபறும் (1) வந்த ஜஃபறும் அவருடன் மைந்தர்கள் சிலரும் – சீறா:2023/2 மேல் ஜபுறயீல் (4) வானவர்க்கு இறைவன் ஜபுறயீல் பலகால் வந்து அவர் மெய் ஒளி பாய்ந்தே – சீறா:80/3 அமரருக்கு இறைவன் ஜபுறயீல் வரிசை அகுமதை எடுத்து இனிது ஏந்தி – சீறா:263/1 அவிர் ஒளி ஜபுறயீல் முன் வடிவெடுத்து அடுத்து பேசி – சீறா:1736/1 அலகில் கதிர் சிறை ஜபுறயீல் அகுமது உறைந்த குவடு அடுத்து அன்பாக – சீறா:2169/2 மேல் ஜமால் (1) தென்னுறு ஜலால் ஜமால் என்று ஏத்திய திரு கை ஆர – சீறா:104/3 மேல் ஜலால் (1) தென்னுறு ஜலால் ஜமால் என்று ஏத்திய திரு கை ஆர…

Read More

ஹா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹாஷிம் 13 ஹாஷிமா 1 ஹாஷின் 1 ஹாஷீம் 4 ஹாஷீமிடத்து 1 ஹாஷிம் (13) அதுனான் கிளை ஹாஷிம் குலம் அமரும் பதி மக்கம் – சீறா:985/1 திரு துணைவர் உரைத்த மொழி அபித்தாலிப் கருத்தூடு திளைப்ப ஹாஷிம் பெருத்த குலத்தவர்க்கு ஓதி குறைஷிகளின் முதியாரை பெரிது கூட்டி – சீறா:1089/1,2 ஹாஷிம் மா குலத்து அப்துல்லா மகர் அணி மறுவி – சீறா:1099/1 பெருகிய ஹாஷிம் குலத்தவர் அனைத்தும் பிரியமுற்று உரைத்தனர் அன்றே – சீறா:1209/4 ஹாஷிம் மா குல கடல் நடு எழுந்து அகலிடத்தின் – சீறா:1366/1 சாதி ஹாஷிம் என் குலத்தவர் பெலன் குறித்ததுவோ – சீறா:1373/3 உரிய ஹாஷிம் எனும் கிளையோரையும் – சீறா:1405/3 வரிசை ஹாஷிம் என் குலத்தினில் உதித்த மா…

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹக்கா 1 ஹஜறுல் 1 ஹபீபினை 1 ஹபீபு 26 ஹபீபு-தம் 2 ஹபீபுடன் 1 ஹபீபும் 1 ஹபீபுல்லா 2 ஹபீபெனும் 1 ஹபீபே 1 ஹபீபை 1 ஹபுசா 1 ஹபுசு 1 ஹம்சா 9 ஹமுசா 10 ஹமுசா-தம் 1 ஹமுசாவுடனே 1 ஹமுசாவும் 3 ஹமுசாவை 1 ஹமுசாவையும் 1 ஹயினான் 1 ஹயினானிடத்தினிலிருந்து 1 ஹவ்வா 2 ஹவ்வாவை 2 ஹறம் 2 ஹறம்-அதுள் 1 ஹறம்-அதை 2 ஹறுபு 2 ஹறுபு-தன் 4 ஹக்கா (1) ஆதியே ஹக்கா றப்பனா இறையே அழிவு இலா பேரின்ப வாழ்வே – சீறா:132/1 மேல் ஹஜறுல் (1) இருந்திடும் ஹஜறுல் அசுவது எனும் கல் எதிர்கொடு நடந்தது அன்றே – சீறா:351/4 மேல் ஹபீபினை…

Read More

ஷா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஷாம் 11 ஷாமிராச்சியத்தில் 1 ஷாமிருந்து 1 ஷாமில் 3 ஷாமின் 3 ஷாமினி 1 ஷாமினில் 3 ஷாமினிலிருந்து 3 ஷாமினின்று 1 ஷாமினுக்கு 5 ஷாமினை 3 ஷாமு 1 ஷாமுக்கு 3 ஷாமுநாட்டவர் 1 ஷாம் (11) படித்த பாட்டு அயர் பொழில் திகழ் ஷாம் எனும் பதிக்கு – சீறா:586/2 எழுந்து ஷாம் எனும் பதியை விட்டு இரும் சுரம் கடந்து – சீறா:660/1 பத்திவிட்டு ஒளிர் ஷாம் என்னும் பதி உடை தலைவர்-கொல்லொ – சீறா:794/2 பலன் பெறும் முகம்மது இங்ஙன் ஷாம் எனும் பதியை நாடி – சீறா:829/1 பாதை போந்தனர் ஷாம் எனும் திரு பெயர் பதிக்கு ஓர் – சீறா:854/3 கடந்து இலங்கிய ஷாம் எனும் திரு நகர்…

Read More

ஸ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸஹீதும் 3 ஸஹீதை 1 ஸகுபிகள் 1 ஸயினபு 2 ஸஹீதும் (3) திரு மயில் பாத்திமாவும் செ இயல் ஸஹீதும் தேன் சோர் – சீறா:1566/1 பெறு கதி ஸஹீதும் தம்மில் பேதுற்று நெறி கப்பாபை – சீறா:1567/3 தாது அவிழ் அலங்கல் கோதை தையலும் ஸஹீதும் உற்ற – சீறா:1580/3 மேல் ஸஹீதை (1) மன்னிய சீலம் நீக்கி மைத்துனர் ஸஹீதை கோபித்து – சீறா:1568/3 மேல் ஸகுபிகள் (1) சிறந்த வெம் பரியும் ஸகுபிகள் எவர்க்கும் தெரிதர பகுந்து எடுத்து அளித்தார் – சீறா:3597/3 மேல் ஸயினபு (2) பெருகும் இள மயில் கதீஜா ஸயினபு எனும் பசுங்கிளியை பெற்றார் அன்றே – சீறா:1216/4 ஸயினபு எனும் மணி ஈன்ற வலம்புரி நேர் அனைய குல…

Read More

ஜி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜிபுரியீல் 1 ஜிபுரீலே 4 ஜிபுரீலை 1 ஜிபுறயீல் 32 ஜிபுறயீல்-தம் 1 ஜிபுறயீல்-தமை 1 ஜிபுறயீல்-பால் 1 ஜிபுறயீலும் 3 ஜிபுறயீலே 1 ஜிபுறயீலை 1 ஜின் 2 ஜின்கட்கு 1 ஜின்கள் 14 ஜின்கள்-தம் 1 ஜின்களால் 1 ஜின்களில் 2 ஜின்னை 1 ஜின்னோ 1 ஜிபுரியீல் (1) அரும் மக செழும் குழவியும் ஜிபுரியீல் அணுகி – சீறா:3747/2 மேல் ஜிபுரீலே (4) இறையவன் ஆயத்து இறங்கியது என அங்கிருந்து இறங்கினர் ஜிபுரீலே – சீறா:1449/4 தென் திறல் தமது உயிர் என வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:1871/4 செகதலத்து உறைந்த நபியிடத்து வந்தார் தெரி மறை கொடு ஜிபுரீலே – சீறா:1944/4 செருகும் வானகம் கீண்டிட வரும் ஜிபுரீலே – சீறா:2961/4 மேல்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவி 4 வெளவி 1 வௌவினரால் 1 வௌவினார் 1 வௌவி (4) வத்திரம் பலபல் மணியொடு நிதியும் வழக்கொடும் கணக்கொடும் வௌவி நித்தமும் கெடுப்பன் தமரின் மேல் வாஞ்சை நினைவு அற கருத்தையும் கலைப்பன் – சீறா:4101/2,3 வரு விறல் தொறுவன் தலை-தனை வீழ்த்தி ஆன் நிரை அனைத்தையும் வௌவி தரு திரை கடல் போல் ஏகினர் என்று சாற்றினர் பவள வாய் திறந்தே – சீறா:4958/3,4 கறுழ் வய பரியை வௌவி ஏறினன் பரி கடாவி – சீறா:4972/2 வெற்றி கொள் வீரர் வௌவி விரைந்து முன் கொணர்ந்து அளிக்க – சீறா:4999/2 மேல் வெளவி (1) தரையிடை வீழ்த்தி வெளவி கட்டுதல்-தனை கண்டு ஏங்கி – சீறா:3345/3 மேல் வௌவினரால் (1) வள்ளல் பெரும் பாசறை…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 16 வைகல்-தோறும் 1 வைகலும் 6 வைகி 6 வைகிய 3 வைகியது 1 வைகினரால் 1 வைகினன் 2 வைகினார் 13 வைகினாரால் 2 வைகும் 12 வைகுவம் 1 வைகுவர் 1 வைகை 1 வைத்த 16 வைத்தது 1 வைத்ததும் 1 வைத்ததோர் 1 வைத்தபேர் 1 வைத்தல் 1 வைத்தலும் 1 வைத்தவர் 1 வைத்தவர்களே 1 வைத்தன 2 வைத்தனர் 9 வைத்தனரால் 2 வைத்தனன் 2 வைத்தனனால் 1 வைத்தனனே 1 வைத்தார் 13 வைத்தான் 2 வைத்திட 2 வைத்திடில் 1 வைத்திடீர் 1 வைத்திடு 1 வைத்திடு-மின் 3 வைத்திடுபவர் 1 வைத்திடும் 4 வைத்திடுவார் 1 வைத்திருக்கின்றாரால் 1 வைத்திருக்கும் 2 வைத்திருந்ததின் 1 வைத்திருந்தனை…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 16 வேகத்தால் 1 வேகத்தில் 1 வேகத்தின் 1 வேகத்து 1 வேகத்தை 1 வேகத்தொடு 1 வேகத்தொடும் 1 வேகத்தோடும் 1 வேகம் 21 வேகம்-தனை 1 வேகமாய் 2 வேகமும் 8 வேகமுற்ற 1 வேகமோடு 1 வேங்கை 11 வேங்கைகள் 2 வேங்கையின் 1 வேங்கையோடு 1 வேசரி 1 வேசு 1 வேட்கை 2 வேட்கையில் 2 வேட்கையின் 1 வேட்கையை 1 வேட்ட 2 வேட்டமுற்று 1 வேட்டல் 1 வேட்டலாய் 1 வேட்டலுற்று 4 வேட்டவர்-தம்மை 1 வேட்டவை 1 வேட்டற்கு 1 வேட்டிடார்களை 1 வேட்டு 9 வேட்டுவர் 2 வேட்டுவன் 3 வேட்டுவனை 2 வேட்டையாடி 1 வேட்ப 1 வேடத்து 1 வேடம்-தனையும் 1 வேடமாய்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகி 1 வெகு 7 வெகுண்டதும் 1 வெகுண்டவரும் 1 வெகுண்டன 1 வெகுண்டனன் 1 வெகுண்டனை 1 வெகுண்டார் 2 வெகுண்டிட 1 வெகுண்டு 33 வெகுண்டும் 1 வெகுமான 1 வெகுவாய் 1 வெகுளாது 2 வெகுளி 12 வெகுளியில் 2 வெகுளியின் 4 வெகுளியினால் 1 வெகுளியும் 1 வெகுளியுற்று 2 வெகுளியை 2 வெகுளியையும் 1 வெகுளியோடும் 3 வெங்கோல் 1 வெட்குமால் 1 வெட்சியார் 1 வெட்டலும் 1 வெட்டி 5 வெட்டிய 3 வெட்டியே 1 வெட்டினர் 3 வெட்டினார் 1 வெட்டு 1 வெட்டுக்குத்து 1 வெட்டும் 2 வெட்டுவர் 1 வெட்டுவார் 3 வெடி 2 வெடித்த 4 வெடித்திட 3 வெடித்து 2 வெடிபட 2 வெடுவெடுத்தார்…

Read More