வீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கம் 3 வீக்கமும் 1 வீக்கி 6 வீக்கிக்கொண்டு 1 வீக்கிடுவார் 1 வீக்கிய 2 வீக்கியும் 1 வீக்கினர் 1 வீக்கினார் 2 வீக்கினை 1 வீக்கும் 1 வீகின்ற 1 வீங்க 2 வீங்கி 10 வீங்கிட 6 வீங்கிய 4 வீங்கில 1 வீங்கின 1 வீங்கினர் 1 வீங்கினள் 1 வீங்கினன் 2 வீங்கினார் 4 வீங்கு 3 வீங்கும் 3 வீச்சில் 1 வீச்சும் 2 வீச 7 வீசல் 1 வீசலின் 1 வீசலும் 5 வீசலோடும் 1 வீசி 8 வீசிட 6 வீசிய 9 வீசின 1 வீசினர் 5 வீசினன் 1 வீசினார் 1 வீசினான் 1 வீசு 5 வீசும் 10 வீசுவ 1 வீசுவது…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கினத்தினை 1 விக்கினம் 5 விகசிதம் 1 விகட 1 விகற்பம் 1 விச்சை 2 விச்சையின் 2 விச்சையினால் 2 விசய 1 விசயம் 9 விசாரமிட்டு 1 விசிகம் 1 விசித்த 5 விசித்தனர் 2 விசித்தார் 1 விசித்திடு-மின் 1 விசித்து 11 விசிறி 1 விசும்பிடத்தவர் 1 விசும்பிடத்து 1 விசும்பிடம் 1 விசும்பிடை 6 விசும்பிடையினில் 1 விசும்பில் 6 விசும்பின் 2 விசும்பினவரினும் 1 விசும்பினில் 4 விசும்பினின்று 1 விசும்பினுக்கு 1 விசும்பினும் 1 விசும்பினை 2 விசும்பு 22 விசும்பும் 8 விசும்புற 2 விசும்பை 2 விசும்பொடு 1 விசை 18 விசைக்கு 1 விசைக்கும் 1 விசைகொண்டு 1 விசைத்த 1 விசைத்திட…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 9 வாக்கியம் 3 வாக்கில் 2 வாக்கின் 3 வாக்கினர் 1 வாக்கினால் 5 வாக்கினில் 10 வாக்கினை 1 வாக்கினோடு 1 வாக்கும் 7 வாக்கொடும் 3 வாகன் 1 வாகன 1 வாகனங்கள் 1 வாகனத்தில் 1 வாகனத்தின் 2 வாகனத்து 4 வாகனத்துடனும் 1 வாகனம் 2 வாகினி 2 வாகு 2 வாகுற 1 வாகுறும் 1 வாகை 8 வாகையும் 2 வாங்க 1 வாங்கப்படாமையால் 1 வாங்கலும் 1 வாங்கா 1 வாங்கி 35 வாங்கிக்கொண்டாள் 1 வாங்கிக்கொள்ளவும் 1 வாங்கிடாது 1 வாங்கிய 4 வாங்கியது 1 வாங்கியிருந்த 1 வாங்கியே 1 வாங்கிவைத்து 1 வாங்கின 1 வாங்கினது 1 வாங்கினம் 2 வாங்கினர் 2 வாங்கினர்கள்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கணை 2 வகிர் 1 வகிர்தரு 1 வகிர்ந்திட்டு 1 வகிர்ந்திடும் 1 வகிர்ந்து 4 வகிர்ந்தும் 2 வகிர்ப்படுத்தி 2 வகிருற்றனன் 1 வகுக்க 6 வகுக்கலுற்றார் 1 வகுக்கலுற்றேன் 1 வகுக்கற்பாலதோ 1 வகுத்த 9 வகுத்ததால் 1 வகுத்ததுவும் 1 வகுத்தவன் 2 வகுத்தவை 1 வகுத்தனர் 2 வகுத்தனர்கள் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்தார் 8 வகுத்தாள் 1 வகுத்தான் 2 வகுத்திட 1 வகுத்திடாதே 1 வகுத்திடும் 2 வகுத்து 39 வகுத்தே 1 வகுதை 4 வகுப்பார் 5 வகுப்பான் 1 வகுப்புற 1 வகை 28 வகைக்கும் 1 வகையறா 1 வகையா 1 வகையின் 1 வகையும் 3 வகையுற 1 வகையுறா 1 வகையுறாது 1 வகைவகை…

Read More

கட்டுருபன்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதற்கு 1 -அதற்கும் 1 -அதன் 1 -அதனால் 13 -அதனிடை 1 -அதனில் 19 -அதனின் 10 -அதனினால் 1 -அதனுள் 1 -அதனை 20 -அதனோடு 1 -அதாக 6 -அதாகவே 1 -அதாய் 7 -அதாயினும் 1 -அதில் 3 -அதின் 3 -அதினாலும் 1 -அது 32 -அதும் 1 -அதுவும் 3 -அதுள் 1 -அதை 5 -அதோ 1 -அவர் 1 -அவரின் 1 -அவரும் 3 -அவரை 1 -அவரொடும் 2 -அவர்தமக்கே 1 -அவன் 1 -அவை 2 -கடை 1 -கண் 8 -கணின் 5 -கண்ணே 7 -கொல் 94 -கொலாம் 1 -கொலொ 1 -கொலோ 15 -கொல்லொ 1 -கொல்லோ 2 -தங்கள்…

Read More

னி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் னிற்றகீம் 2 னிற்றகீம் (2) இன்புறும் பிசுமில்லா கிற்றகுமா னிற்றகீம் என்று – சீறா:4877/1 அற்றகுமா னிற்றகீம் என்ன அறைகின்ற வார்த்தை யாங்கள் – சீறா:4878/1

Read More

றூ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றூமா 1 றூமிராச்சியத்து 1 றூமா (1) முறையொடும் றூமா என்னும் அ தலத்தில் இறங்கினர் முனைப்பதி அமைத்தார் – சீறா:4455/4 றூமிராச்சியத்து (1) பத்திவிட்டு ஒளிரு றூமிராச்சியத்து பதியின் மாளிகை எலாம் தெரிந்து – சீறா:268/2

Read More

று – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றுக்கூவினோடு 1 றுக்கூவும் 1 றுக்கையா 1 றுக்கையா-தமையும் 1 றுகையாவை 1 றுக்கூவினோடு (1) நல் நிலை றுக்கூவினோடு சுசூதிவை நடத்தி இரண்டாம் – சீறா:4200/3 மேல் றுக்கூவும் (1) பற்றி இன் தக்பீர் கட்டி தொடர்ந்திட பயில் றுக்கூவும் நல் துறை சுசூதும் செய்து நாயகர் இருப்பின் மேவ – சீறா:4201/3,4 மேல் றுக்கையா (1) வடிவு உறும் சாயை வெளி உறா நபி-தம் மக்களில் றுக்கையா என்னும் – சீறா:3591/1 மேல் றுக்கையா-தமையும் (1) தரும நேர் உதுமானொடு றுக்கையா-தமையும் இருளும்போது அனுப்பினர் அபசா எனும் தேயம் – சீறா:2021/3,4 மேல் றுகையாவை (1) குயில் மொழி றுகையாவை ஈன்று உம்முக்குல்தூமை ஈன்று பின்னர் – சீறா:1217/2 மேல்

Read More

றா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றாகுவா 1 றாகுவாவிடத்திருந்து 1 றாத்தூனா 1 றாகுவா (1) வார் அணி முரசம் இடி என கறங்கும் வாயிலான் றாகுவா மதலை – சீறா:147/1 மேல் றாகுவாவிடத்திருந்து (1) வான் கிடந்து அனைய மின் ஒளிர் வடி வாள் மன்னன் றாகுவாவிடத்திருந்து கூன் கிடந்து அனைய பிறை கறை கோட்டு குஞ்சரத்து அரசர் கைகூப்ப – சீறா:146/2,3 மேல் றாத்தூனா (1) நனை மலர் வாவி சூழ் றாத்தூனா என – சீறா:2733/3 மேல்

Read More

ற – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் றக்அத்தின் 1 றக்அத்தை 1 றகாகு 1 றக்ஆத்து 1 றகுமான் 1 றகுமானுடன் 1 றகுமானும் 3 றசூல் 1 றப்பனா 2 றபாகும் 1 றபீயு 1 றபீயுல் 2 றபீவுல் 2 றமலால் 1 றவுலாவில் 1 றக்அத்தின் (1) ஈங்கு இயற்றியது இரண்டு றக்அத்தின் கசுறாம் அன்றே – சீறா:4202/4 மேல் றக்அத்தை (1) ஆங்கு இவர் எழுந்து இரண்டாம் றக்அத்தை அடுத்து செய்து – சீறா:4202/1 மேல் றகாகு (1) அதிர்தரு மதீன மூதூர் அண்ணல் தாத்துற் றகாகு பதியினில் வாழும் கத்துபான் எனும் கேளிர்-தம் மேல் – சீறா:4178/2,3 மேல் றக்ஆத்து (1) நின்று இரண்டு றக்ஆத்து நல் நெடியனை வணங்கி – சீறா:1871/2 மேல் றகுமான் (1) மடம் அபுதுற்…

Read More