கட்டுருபன்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனுள் 1 -அதனொடு 1 -அது 3 -அவள் 1 -அவளொடும் 1 -அவற்கு 1 -அவன் 1 -அன்றே 9 -ஆங்கு 19 -இடத்து 1 -இடை 5 -இது 1 -காண் 4 -கால் 2 -காலை 13 -காலையும் 2 -கொல் 42 -கொல்லோ 9 -தங்கள் 2 -தம் 20 -தம்மால் 1 -தம்முடன் 1 -தம்முள் 1 -தம்மேல் 1 -தம்மொடு 6 -தம்மொடும் 1 -தலை 2 -தன் 43 -தனக்கு 6 -தனது 1 -தனாது 1 -தனை 1 -தன்மேல் 6 -தன்னால் 2 -தன்னில் 4 -தன்னின் 1 -தன்னினும் 4 -தன்னுடன் 9 -தன்னுள் 3 -தன்னை 22 -தன்னொடு 15 -தன்னொடும் 9 -தன்னோடு…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வௌவிய (1) படு_பொருள் வௌவிய பார்ப்பான் இவன் என – மது:23/102

Read More

வை – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 4 வைகல் 2 வைகல்வைகல் 1 வைகலின் 1 வைகலும் 2 வைகறை 6 வைகி 1 வைத்த 2 வைத்தலின் 1 வைத்து 10 வைத்து-ஆங்கு 2 வைதாளீகரும் 1 வைப்ப 2 வைப்பின் 1 வைப்போடு 1 வைம்-மின் 1 வையத்தின் 1 வையம் 5 வையமும் 2 வையமோ 1 வையை 9 வையை_கோன் 1 வையையார் 2 நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வை (4) வை எரி மூட்டிய ஐயை-தன்னொடு – மது:16/33 வை வாளின் தப்பிய மன்னவன் கூடலில் – மது:19/58 வை வாள் கிழித்த மணி பூண் மார்பமும் – வஞ்சி:28/14 வை எயிற்று ஐயையை கண்டாயோ தோழீ…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 3 வேங்கட 1 வேங்கட_மலையும் 1 வேங்கடம் 2 வேங்கை 13 வேங்கையும் 3 வேங்கையொடு 1 வேட்கையின் 7 வேட்கையும் 1 வேட்கையேன் 1 வேட்டத்து 2 வேட்டம் 1 வேட்டலும் 1 வேட்டு 3 வேட்டுவவரியும் 1 வேட்டோன் 1 வேடத்து 1 வேடர் 1 வேண்ட 2 வேண்டா 1 வேண்டி 6 வேண்டிய 1 வேண்டியது 1 வேண்டின் 1 வேண்டினள் 1 வேண்டு 1 வேண்டு-வயின் 1 வேண்டுதி 1 வேண்டுதிர் 2 வேண்டுதுமே 2 வேண்டுநர்க்கு 1 வேண்டும் 9 வேண்மாள் 1 வேண்மாளுடன் 1 வேத்தர் 1 வேத்தியல் 3 வேத்தினம் 1 வேத்து 1 வேத 3 வேத_முதல்வன் 3 வேதத்து 1 வேதரும் 1 வேதாளிகரொடு…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஞ்சினம் 2 வெட்சி 4 வெடி 1 வெண் 41 வெண்_நிலா 1 வெண்குடை 16 வெண்குடையான் 2 வெண்குடையும் 2 வெண்குன்றும் 1 வெண்ணெய் 3 வெண்ணெலும் 1 வெதிரமும் 1 வெதும்பி 1 வெம் 30 வெம்போர் 1 வெம்மை 4 வெம்மையின் 4 வெய்ய 4 வெய்யது 1 வெய்யவன் 1 வெய்யோளொடு 1 வெய்யோன் 4 வெய்யோனே 1 வெயில் 7 வெரிநும் 1 வெல் 8 வெள் 14 வெள்யானை 1 வெள்ள 1 வெள்ளணி 1 வெள்ளி 7 வெள்ளிடை 2 வெள்ளியம்பலத்து 1 வெள்ளை 8 வெள்ளைநாகர்-தம் 1 வெளி 1 வெளிப்படா 1 வெளிப்படுத்து 1 வெற்பன் 5 வெற்றம் 2 வெற்றி 5 வெற்றிவேல் 1 வெறி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீங்கு 13 வீங்கு_நீர் 1 வீசி 1 வீடு 3 வீணை 2 வீதி 4 வீதியில் 1 வீதியும் 15 வீயா 1 வீர 2 வீரரும் 2 வீரன் 2 வீவும் 3 வீழ் 9 வீழ்குடி 1 வீழ்த்து 3 வீழ்த்தோர் 1 வீழ்தரும் 1 வீழ்தலும் 1 வீழ்ந்த 2 வீழ்ந்ததும் 2 வீழ்ந்தனளே 1 வீழ்ந்தனன் 2 வீழ்ந்தனனே 1 வீழ்ந்து 2 வீழ்ந்தேன் 1 வீழ்ந்தோர் 1 வீழ 6 வீழும் 2 வீற்றிருக்கும் 2 வீற்றிருந்த 3 வீற்று 2 வீறு 4 நூலில் அடி வரும் முழுச் சூழலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வீ (1) ஆற்று வீ அரங்கத்து வீற்று…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விகாரம் 2 விச்சை 1 விசயர் 1 விசயர்-தம் 2 விசயரை 1 விசயனும் 2 விசித்திரன் 1 விசும்பில் 2 விசும்பின் 2 விசும்பு 3 விசை 1 விஞ்சத்து 1 விஞ்சை 1 விஞ்சையன் 2 விஞ்சையின் 1 விட்டனர் 1 விட்டாரோ 1 விட்டாள் 1 விட்டு 6 விடர் 3 விடலீயான் 1 விடவும் 2 விடாது 1 விடு 2 விடுத்தோன் 1 விடுதல் 1 விடும் 2 விடுவாய் 1 விடூஉ 1 விடூஉம் 1 விடை 4 விடைகொள்ள 1 விண் 3 விண்_புலம் 1 விண்ணக 1 விண்ணவர் 8 விண்ணவன் 1 விண்ணவனை 1 விண்ணோர் 5 வித்தகர் 2 வித்தலின் 1 வித்திய…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 4 வாக்கினால் 1 வாகை 6 வாகையொடு 1 வாங்க 2 வாங்கி 12 வாங்கிய 4 வாங்கு 2 வாங்குநர் 1 வாங்குபு 2 வாங்கும் 1 வாச 1 வாசகம் 1 வாசம் 4 வாசமும் 1 வாசவர் 1 வாசிகை 1 வாசித்தல் 1 வாசுகியை 1 வாட்டிய 1 வாட்டு 1 வாட்டு_அரும் 1 வாட 1 வாடா 3 வாடி 1 வாடிய 2 வாடு 1 வாடும் 1 வாடையொடு 1 வாணன் 1 வாணிக 2 வாணிகர் 2 வாணிகன் 5 வாணிகன்-தன்னை 1 வாதுவர் 1 வாய் 69 வாய்-முதல் 1 வாய்ச்சி 1 வாய்த்த 1 வாய்த்தலை 1 வாய்த்தி 1 வாய்த்திடின் 1 வாய்ந்ததால்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சிலப்பதிகாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்காணம் 1 வக்கிரி 1 வகுக்க 1 வகுக்கும் 1 வகுத்த 4 வகுத்தனர் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்து 6 வகுத்து-ஆங்கு 1 வகுந்து 1 வகுளமும் 1 வகை 35 வகை-தொறும் 1 வகைபெற்று 1 வகைபெறு 1 வகையால் 3 வகையான் 1 வகையின் 2 வகையே 1 வங்க 3 வச்சிர 5 வச்சிரம் 1 வசந்தமாலை 2 வசந்தமாலை-வாய் 1 வசந்தமாலையை 1 வசியும் 1 வசுவும் 1 வசை 2 வஞ்ச 1 வஞ்சம் 7 வஞ்சமோ 2 வஞ்சனை 1 வஞ்சி 25 வஞ்சி_கோன் 1 வஞ்சிமாலையொடு 1 வஞ்சியர் 1 வஞ்சியார் 1 வஞ்சியில் 1 வஞ்சியும் 6 வஞ்சியுள் 3 வஞ்சியொடு 1 வஞ்சினத்து 1 வஞ்சினம்…

Read More