கட்டுருபன்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அரோ 9 -ஆயினும் 73 -இடை 36 -உடை 1 -உரை 1 -உழி 38 -உற்ற 27 -உற்றது 1 -உற்றவனை 1 -உற்றன 3 -உற்றனம் 1 -உற்றனை 2 -உற்றன்றால் 1 -உற்றார் 2 -உற்று 54 -உற்றேம் 1 -உற 28 -உறல் 3 -உறவு 1 -உறவும் 1 -உறா 1 -உறாஅ 2 -உறாஅது 2 -உறாஅன் 1 -உறாது 1 -உறாலின் 1 -உறினே 1 -உறீஇ 5 -உறு 101 -உறுக்கும் 3 -உறுதல் 1 -உறுதலின் 1 -உறுத்த 1 -உறுத்தலின் 1 -உறுத்து 6 -உறுத்தே 1 -உறுந்து 1 -உறுபு 2 -உறுப்ப 4 -உறும் 4 -உறுமே 2 -உறுவானை 1 -உறூஉ…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவல் 4 வௌவலின் 5 வெளவாத 2 வெளவான் 3 வௌவி 12 வௌவிக்கொண்டு 1 வௌவிய 4 வௌவியோளே 2 வௌவினர் 1 வௌவினன் 1 வௌவினை 1 வௌவுநர் 1 வௌவுபு 1 வௌவும் 8 வௌவும்-காலை 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ (1) தெண் திரை பாவை வௌவ/உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/2,3 மேல் வௌவல் (4) ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல்/பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை – பரி 133/13,14 மேல் வௌவலின் (5) தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5 வண்டல்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 55 வை_நுதி 1 வைஇய 1 வைக்கப்படும் 5 வைக்கற்பாற்று 1 வைக்கும் 3 வைக்கோல் 1 வைகம் 1 வைகல் 33 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறு 1 வைகல்-தோறும் 4 வைகல்_வைகல் 1 வைகலான் 1 வைகலில் 1 வைகலும் 33 வைகலுள் 1 வைகலை 2 வைகலொடு 2 வைகவும் 3 வைகறை 28 வைகறையானே 1 வைகி 9 வைகிய 10 வைகின் 2 வைகின 1 வைகினிர் 1 வைகினை 1 வைகு 17 வைகுதல் 1 வைகுதி 1 வைகுதும் 2 வைகுந்து 1 வைகுநர் 1 வைகும் 4 வைகுற 1 வைகுறு 6 வைகுறு_மீனின் 3 வைகை 1 வைசிரவண்ணன் 1 வைத்த 23 வைத்தக்கால் 1 வைத்ததனை…

Read More

வே – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வே 1 வேஎள் 1 வேக 1 வேகம் 1 வேகமோடு 1 வேங்கட 5 வேங்கடத்து 3 வேங்கடம் 6 வேங்கால் 1 வேங்கை 147 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கைய 3 வேங்கையின் 4 வேங்கையும் 6 வேங்கையை 2 வேங்கையொடு 2 வேசரி 1 வேசனை 1 வேசையர் 1 வேசையர்கள் 1 வேட்கும் 3 வேட்குவையே 1 வேட்கை 17 வேட்கைத்து 2 வேட்கையம் 1 வேட்கையர் 2 வேட்கையவர் 1 வேட்கையால் 2 வேட்கையான் 2 வேட்கையின் 11 வேட்கையும் 1 வேட்கையேம் 1 வேட்கையை 1 வேட்கையொடு 1 வேட்கையோன் 1 வேட்கோ 1 வேட்ட 21 வேட்டத்தில் 1 வேட்டத்து 5 வேட்டது 6 வேட்டதே 2 வேட்டம்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 3 வெஃகல் 1 வெஃகன்மின் 1 வெஃகா 2 வெஃகாது 1 வெஃகாமை 1 வெஃகார் 1 வெஃகான் 1 வெஃகி 15 வெஃகிய 1 வெஃகின் 2 வெஃகினை 1 வெஃகுதல் 1 வெஃகும் 1 வெஃகுமான் 1 வெக்கை 1 வெகுடல் 3 வெகுடலே 1 வெகுண்டனள் 1 வெகுண்டார் 1 வெகுண்டு 9 வெகுள்வர் 1 வெகுள்வாய் 1 வெகுள்வும் 2 வெகுள்வோள் 1 வெகுளாதான் 1 வெகுளாமை 3 வெகுளார் 4 வெகுளான் 1 வெகுளி 17 வெகுளிகட்கு 1 வெகுளியான் 1 வெகுளியின் 1 வெகுளியும் 1 வெகுளியை 1 வெகுளும் 2 வெங்கோன்மை 1 வெஞ்சுடர் 1 வெட்கென்றார் 1 வெட்சி 7 வெட்சியும் 1 வெட்டிய 1 வெடி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 145 வீ-வயின் 1 வீங்க 7 வீங்கல் 1 வீங்கி 4 வீங்கிய 6 வீங்கின 2 வீங்கினவே 1 வீங்கு 64 வீங்குபு 4 வீங்குவனள் 1 வீச 2 வீசாயோ 1 வீசி 35 வீசிய 2 வீசியோயே 1 வீசினை 1 வீசு 10 வீசும் 11 வீட்டி 1 வீட்டிய 1 வீட்டு 2 வீட 19 வீடு 16 வீடும் 1 வீடுமோ 1 வீடே 1 வீண் 1 வீத்த 1 வீதல் 1 வீதலின் 1 வீதியை 1 வீந்த 2 வீந்து 6 வீய்ந்து 1 வீய 2 வீயவும் 1 வீயா 8 வீயாது 5 வீயும் 6 வீரம் 2 வீரர் 1 வீரன்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கினான் 1 விக்குள் 1 விகிர்தம் 1 விச்சிக்கோவே 1 விச்சியர் 1 விச்சை 2 விச்சை-கண் 1 விசய 1 விசயம் 3 விசி 16 விசி-உறு 4 விசித்த 2 விசித்து 3 விசிப்ப 1 விசிப்பு-உறுத்து 1 விசும்பில் 17 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 53 விசும்பினானும் 1 விசும்பினானே 3 விசும்பினும் 1 விசும்பு 91 விசும்பு_அகம் 1 விசும்புடன் 1 விசும்பும் 5 விசும்போடு 2 விசை 38 விசைத்த 1 விசைத்து 6 விசைப்ப 1 விசைப்பின் 1 விசைப்பு 1 விசையம் 1 விசையின் 2 விட்ட 14 விட்டக்கால் 3 விட்டது 2 விட்டம் 1 விட்டவன் 1 விட்டன்று 3 விட்டனர் 2 விட்டனன் 1 விட்டனனே…

Read More

வா – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 18 வாஅ 1 வாஅய் 1 வாஅய்மை 1 வாஅய 1 வாஅல் 2 வாஅள் 1 வாஅன் 1 வாக்க 1 வாக்கல் 1 வாக்கி 2 வாக்கிய 2 வாக்கு 2 வாக்குநர் 1 வாக்குபு 2 வாகுவலயம் 1 வாகை 15 வாங்க 15 வாங்க_வாங்க 1 வாங்கா 1 வாங்கி 51 வாங்கிய 11 வாங்கியிருந்து 1 வாங்கியும் 1 வாங்கினன் 1 வாங்கு 66 வாங்கு-வயின் 1 வாங்குநள் 1 வாங்குபவர் 1 வாங்குபு 3 வாங்கும் 12 வாங்கும்மே 2 வாங்குவார் 2 வாங்குவான் 1 வாச 3 வாசம் 2 வாசி 1 வாட்கண்ணாய் 2 வாட்டல் 1 வாட்டலும் 1 வாட்டாய் 1 வாட்டாற்று 1 வாட்டான்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 5 வகு 1 வகுத்த 6 வகுத்ததன் 1 வகுத்தலும் 1 வகுத்தவன் 1 வகுத்தான் 1 வகுத்து 7 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பானேல் 1 வகுப்பு-உற்ற 1 வகுளம் 3 வகை 71 வகை_வகை 2 வகைத்தால் 1 வகைத்து 1 வகைத்துஆயினும் 1 வகைப்பட்ட 1 வகைபட 1 வகைமை 2 வகைமையின் 1 வகைய 5 வகையது 1 வகையர் 1 வகையால் 12 வகையான் 9 வகையிற்றே 1 வகையின் 4 வகையினால் 2 வகையினான் 1 வகையினிராய் 1 வகையும் 3 வகையே 1 வகைஇ 1 வங்க 1 வங்கத்து 1 வங்கம் 8 வங்கா 2 வங்கூழ்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் 1 யோசனையோர் 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் (1) கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் – சிறுபஞ்:42/2 மேல் யோசனையோர் (1) இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் – நாலடி:10 10/2

Read More