கட்டுருபன்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -தம் 1 -தமக்கு 1 -தன் 1 -தனில் 3 -தனை 2 -தன்னை 1 -பால் 1 -மின் 1 -வாய் 1 -தம் (1) கொடியில் இருப்பவர்-தம் கூறோ நெடிய மால் – அழகர்:1 57/2 மேல் -தமக்கு (1) சதிரிளமாதர்-தமக்கு இரங்குவீர் நெஞ்சு – அழகர்:8 180/1 மேல் -தன் (1) ஆரும் பறவைகளுக்கு அச்சுதன் பேரும் சிவன்-தன் பேரும் பகர்ந்தால் பிழை அன்றோ நேர்பெறு விவேகி – அழகர்:1 11/1,2 மேல் -தனில் (3) படம்-தனில் வைத்த மணி பாயான் தொடர்ந்த வினை – அழகர்:4 128/2 குன்றில் உற்ற வெள்ளம் கொழுந்து ஓடி வையை-தனில் சென்று எதிர்த்து நிற்பது என சீபதியோர் அன்று எதிர்த்து – அழகர்:6 145/1,2 தாங்கு விமானம்-தனில் புகும்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 1 வைகானதம் 1 வைகுந்த 1 வைத்த 1 வைத்து 1 வையம் 3 வையை 2 வையை-தனில் 1 வை (1) வை அம்பு அடைக்கும் மதனையும் மேல் கொண்டு இன்பம் – அழகர்:1 2/1 மேல் வைகானதம் (1) பாகம் ஒத்த வைகானதம் பாஞ்சராத்திரமாம் – அழகர்:3 114/1 மேல் வைகுந்த (1) விரசையுடன் வைகுந்த வீடும் இது என்ன – அழகர்:9 186/1 மேல் வைத்த (1) படம்-தனில் வைத்த மணி பாயான் தொடர்ந்த வினை – அழகர்:4 128/2 மேல் வைத்து (1) வளை பயில் கையின் மேல் வைத்து துளபம் அணி – அழகர்:10 197/2 மேல் வையம் (3) செய்யும் கிளி அரசே செப்ப கேள் வையம் எலாம் –…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகவதி 1 வேட்டுவர்க்கு 1 வேடர் 1 வேண்டா 2 வேணு 1 வேத 1 வேதபாரகரும் 1 வேதம் 1 வேதனை 1 வேதனையும் 1 வேல் 1 வேலைக்கு 1 வேழத்தை 1 வேள் 3 வேளாண்மை 1 வேளால் 1 வேளை 2 வேற்று 1 வேகவதி (1) நித்திரைதான் வேகவதி நீரில் உண்டோ இ தரையில் – அழகர்:8 177/2 மேல் வேட்டுவர்க்கு (1) வன் கானகம் கடந்த வாட்டத்தான் வேட்டுவர்க்கு மென் கால் நகங்கள் தந்த வீட்டினான் என் காதல் – அழகர்:2 74/1,2 மேல் வேடர் (1) ஊன் பிடிக்கும் வேடர் ஒரு பார்வையால் நூறு – அழகர்:2 95/1 மேல் வேண்டா (2) பேர் இருள் நீக்க பெரும் தவம்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெட்டவெறுவெளியிலே 1 வெட்டும் 1 வெண் 1 வெண்கதிரும் 1 வெண்ணெய் 2 வெண்ணெயுடன் 1 வெம் 2 வெய்யோன் 3 வெயர் 1 வெல்லவோ 1 வெல்லும் 1 வெள்ளத்து 1 வெள்ளம் 3 வெள்ளி 1 வெள்ளில்கனி 1 வெள்ளை 1 வெளி 1 வெற்புகள் 1 வெற்றியாய் 1 வெறுப்பு 1 வென்று 1 வெட்டவெறுவெளியிலே (1) வெட்டவெறுவெளியிலே நின்றும் தோற்றாதான் – அழகர்:2 76/1 மேல் வெட்டும் (1) விட்டார் முகத்தில் விழித்திடாய் வெட்டும் இரு – அழகர்:1 20/2 மேல் வெண் (1) கொட்டத்து வெண் பால் குனிந்து கறப்பார் முலையில் – அழகர்:8 181/1 மேல் வெண்கதிரும் (1) செங்கதிரும் வெண்கதிரும் என்ன திருவிழியும் – அழகர்:4 125/1 மேல் வெண்ணெய்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீட்டினான் 1 வீடணன் 1 வீடும் 1 வீண் 1 வீறு 2 வீறும் 1 வீட்டினான் (1) மென் கால் நகங்கள் தந்த வீட்டினான் என் காதல் – அழகர்:2 74/2 மேல் வீடணன் (1) அல் இலங்கு மெய்யானை அன்று அழித்து வீடணன் போய் – அழகர்:1 59/1 மேல் வீடும் (1) விரசையுடன் வைகுந்த வீடும் இது என்ன – அழகர்:9 186/1 மேல் வீண் (1) பெரிய தனம் வீண் அன்றோ பேசாய் தெரியுங்கால் – அழகர்:1 32/2 மேல் வீறு (2) திருவடிகள் வீறு எல்லாம் சேர்வாய் குருவாய் – அழகர்:1 22/2 வீறு பெறுமே நீ விரும்பினால் கூறில் அனம் – அழகர்:1 33/2 மேல் வீறும் (1) வீறும் பல…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசை 2 விட்டார் 1 விட்டீரோ 1 விட்டு 6 விட்டுவிடா 1 விடலாமோ 1 விடுவார் 1 விடை 1 விடையாய் 1 விண் 1 விண்டு 1 விண்ணவர் 1 விண்ணவர்_கோன் 1 விண்ணவர்க்கா 1 விண்ணோர் 1 வித்தை 1 விதம் 2 விதனம் 1 விதி 1 விபுதர் 1 விமல 1 விமானத்தை 1 விமானம் 4 விமானம்-தனில் 1 விமானமே 1 வியன் 1 விரக 1 விரகம்செய் 1 விரசையுடன் 1 விரல் 1 விரிஞ்சன் 1 விருதுக்கொடி 1 விருப்ப 1 விரும்பினால் 1 விரும்பு 1 வில் 2 வில்_வேள் 1 வில்லாளனை 1 வில்லுவம் 1 விலங்கு 1 விலங்குகளை 1 விலை 1 விவேகி…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 2 வாகனமாய் 1 வாங்க 1 வாங்கி 2 வாங்குவோன் 1 வாசம்செய்யும் 1 வாசுகியை 1 வாட்டத்தான் 1 வாட்டம் 2 வாடிக்கிடந்தாலும் 1 வாடை 1 வாண 1 வாத 1 வாய் 4 வாய்த்த 1 வாயாது 1 வாயால் 1 வாயான் 1 வாயில் 3 வாயுவை 1 வாயோ 1 வார் 1 வார்த்தை 3 வாழ்த்த 1 வாழ்வார் 1 வாழ்வானோனை 1 வாழும் 2 வாள் 1 வான் 1 வானில் 1 வா (2) மாயனுக்கு வாகனமாய் வா என்று சேடனைத்தான் – அழகர்:6 162/1 மரு மாலை நீ வாங்கி வா – அழகர்:14 239/2 மேல் வாகனமாய் (1) மாயனுக்கு வாகனமாய் வா என்று…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகை 1 வகையாய் 1 வகைவகையாய் 1 வங்கணம் 1 வஞ்சம் 1 வடகலையும் 1 வடிவம் 1 வடிவாம் 1 வடிவு 5 வடிவும் 2 வடிவுமாய் 1 வடுகிலே 1 வண்டியூர் 1 வண்டிலும் 1 வண்டு 3 வண்ணத்துள்ளே 1 வண்ணம் 2 வண்மையான் 1 வணங்க 1 வந்த 6 வந்ததோ 1 வந்தாய் 2 வந்து 8 வந்தேன் 1 வந்தோன் 1 வம்பலர் 1 வயமுனிக்கு 1 வயிணவமாம் 1 வர்க்கத்துடன் 1 வர 2 வரத்தினை 1 வரம் 2 வரவழைப்பாய் 1 வரவிட்ட 1 வரி 2 வரிசை 1 வரு 3 வருகின்ற 1 வருந்தும் 1 வரும் 8 வருமோ 1 வரை 1 வரையாமல்…

Read More

ரூ – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரூபம் 3 ரூபமாய் 1 ரூபம் (3) துன்னிய சாயுச்யம் சுக ரூபம் ஆகையால் – அழகர்:1 15/1 உற்ற பிணிமுகமே உன் போல் சுக ரூபம் பெற்ற பறவை பிற உண்டோ கற்று அறியும் – அழகர்:1 37/1,2 பச்சிலை ரூபம் படைத்து இருந்தாய் அச்ச – அழகர்:1 49/2 மேல் ரூபமாய் (1) வர தீப ரூபமாய் வந்த திருமால் – அழகர்:6 165/2 மேல்

Read More

ர – முதல் சொற்கள், அழகர் கிள்ளைவிடு தூது தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரச 1 ரதி 1 ரச (1) குளி பிள்ளாய் இன்ப ரச குஞ்சே வளிப்பிள்ளை-தன்னை – அழகர்:1 61/2 மேல் ரதி (1) மா ரதி பாரதியார்க்கு உன்னை உவமானிப்பார் – அழகர்:1 55/1 மேல்

Read More