நோ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நோக்கி 1 நோக்கியேனும் 1 நோய் 1 நோவ 1 நோக்கி (1) கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3 மேல் நோக்கியேனும் (1) வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/4 மேல் நோய் (1) உரம் தொலைந்து ஓய பல நோய் உடற்ற உறு பசியால் – கச்சிக்-:2 43/2 மேல் நோவ (1) வைத வம்பு நோக்கியேனும் மனம் உவக்க வந்திலர் மாதர் நோவ எய்து செல்வம் என் அவர்க்கு மங்கையே – கச்சிக்-:2 76/4 மேல்

Read More

நொ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நொந்த 1 நொந்தேன் 1 நொந்த (1) சிலை கரும்பன் உரு அழிந்தான் சேண் இயங்கும் இரு கதிரும் சிதைந்து நொந்த கலக்கு_அரிய பகை புரங்கள் நீறுபட்ட கச்சி ஏகம்பர் மேன்மை – கச்சிக்-:2 9/2,3 மேல் நொந்தேன் (1) கழை காமன் எய்யும் சரம் தைக்க நொந்தேன் கண்ணாளர் இந்த பனிக்காலம் ஓரார் – கச்சிக்-:2 66/2 மேல்

Read More

நை – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நைந்து 1 நையாமே 1 நைந்து (1) எய்த அம்பு தைக்கும் முன்னம் மற்றொர் பகழி தொட்டு வேள் ஏழை அங்கம் நைந்து தேய அப்பு மாரி பொழிகிறான் – கச்சிக்-:2 76/1 மேல் நையாமே (1) செய்ய மலர் அடியை சிந்தித்தி நையாமே இன்மை அறியா ஈகை எச்சம் அறியா வாய்மை – கச்சிக்-:2 2/2,3 மேல்

Read More

நே – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நேச 1 நேர் 1 நேர்தரும் 1 நேர்வர் 1 நேச (1) இட்டப்பட்ட மட்டு இன்பமும் வாய்க்குமோ ஈசனே அருள் நேச விலாசனே – கச்சிக்-:2 79/4 மேல் நேர் (1) சற்குணற்கு பரவை தரு தண் அளிக்கு நேர் ஆமோ – கச்சிக்-:2 1/34 மேல் நேர்தரும் (1) நீற்றை புனைந்தவர் திரு கச்சி போன்ற தலம் நேர்தரும் சத்தி எமதே – கச்சிக்-:2 78/4 மேல் நேர்வர் (1) கைதவம் கண் அங்கியான் மன்மதனை வென்ற காதை என் காதல் நோக்கி இன்பு அளிக்க நேர்வர் அல்லரேல் அனை – கச்சிக்-:2 76/3 மேல்

Read More

நெ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நெக்கு 1 நெகிழ்வித்தல் 1 நெகிழும் 1 நெஞ்சம் 2 நெஞ்சில் 1 நெஞ்சினும் 1 நெஞ்சு 2 நெஞ்சே 1 நெஞ்சோ 1 நெடியனும் 1 நெரித்த 1 நெருக்கிலே 1 நெருப்பானை 1 நெருப்பின் 1 நெருப்புக்கு 1 நெல்லால் 1 நெல்லும் 1 நெற்றி 1 நெற்றியில் 1 நெறி 1 நெக்கு (1) உள்ளம் நெக்கு உருக உரோமம் சிலிர்ப்ப – கச்சிக்-:2 1/98 மேல் நெகிழ்வித்தல் (1) கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல் ஐய முன் நாள் குருகு உய்ய உபதேசம் கூறிய நீ எனக்கு உரைத்தால் குறைமட்டாமே – கச்சிக்-:2 14/4 மேல் நெகிழும் (1) குருகு நெகிழும் திறம் நவில்வாய் கழி சேர் குருகே குரு கழிய…

Read More

நூ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நூபுரமும் 1 நூல் 2 நூலை 1 நூபுரமும் (1) புரத்தின் வனப்பும் நூபுரமும் புரை தீர் அகத்தின் வற்பு உரமும் பொலன் தோடு அணையும் பூ அணையும் புரியும் பணியும் பொன் பணியும் – கச்சிக்-:2 95/2 மேல் நூல் (2) தீது_அறு நூல் உணர் தெள்ளிய சிந்தையர் மனமூடே – கச்சிக்-:2 18/1 தாவாத சித்தாந்த சைவம் வாழ சந்த வரை செந்தமிழ் நூல் தழைத்து வாழ – கச்சிக்-:2 49/2 மேல் நூலை (1) ஏடு எழுத்தாணி எடுத்தறியேன் இ நூலை பாட அளிப்பான் நல் பதம் – கச்சிக்-:1 1/3,4 மேல்

Read More

நு – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நுண் 1 நுதல் 4 நுதலார் 1 நுதலால் 1 நுதலே 1 நும் 4 நுண் (1) இழை வகிர் நுண் இடை ஏந்து_இழை பங்கன் – கச்சிக்-:2 40/5 மேல் நுதல் (4) விழியால் விழி உறு பிறழ்வால் விது நிகர் நுதலால் நுதல் உறு சிலையால் மென் – கச்சிக்-:2 59/1 கச்சி உறைந்து அருள் கண்_நுதல் மறலி கண்டகனால் – கச்சிக்-:2 71/3 கட்டப்பட்ட தனம் பிறை வாள் நுதல் கடு அடங்கிய கண்ணின் மயங்குவேற்கு – கச்சிக்-:2 79/3 கழை கொண்ட மதன் அழியும் கனல் கொண்ட நுதல் விழியும் – கச்சிக்-:2 81/3 மேல் நுதலார் (1) கனி ஆரும் பொழில் கச்சி கண்_நுதலார் கை சிலம்பை கனகம் ஆக்கி –…

Read More

நீ – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நீ 5 நீக்காது 1 நீக்கி 1 நீங்க 1 நீங்காது 1 நீசன் 1 நீத்து 1 நீத 1 நீப 1 நீர் 5 நீர்க்குமிழி 1 நீர்த்துறை 1 நீரானை 1 நீலி 1 நீழல் 4 நீற்றை 1 நீறாக்க 1 நீறு 1 நீறுபட்ட 1 நீறும் 1 நீ (5) கைகைக்கு கான் நடந்த காகுத்தன் பொறையினும் நீ வைகைக்கு மண் சுமந்த வண்மை மிக பெரிது அன்றோ – கச்சிக்-:2 1/21,22 போது அலங்கல் அணி குமரன் குன்று-தொறும் பேர் உவகை பூப்ப மேவி புனித விளையாட்டு அயர்ந்தான் கச்சி அமர் புண்ணிய நீ கயிலை மேரு – கச்சிக்-:2 14/2 கோதுடைய மன சிலையை குழைத்து அன்பின் நெகிழ்வித்தல்…

Read More

நி – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நிகர் 3 நிகர்த்த 1 நிகர்வார் 1 நிணம் 1 நித்திய 1 நிதம் 1 நிதி 2 நிதியை 1 நிமல 2 நிமலர் 1 நிமித்தம் 4 நிமிர்ந்தன 1 நிரந்தரிக்கு 1 நிலம் 1 நிலைப்பட 1 நிலைபெறு 1 நிழல் 3 நிழலார் 1 நிழலாரை 1 நிழலான் 1 நிற 1 நிறுவி 1 நிறை 1 நிறைந்த 1 நிறைமதி 1 நின் 10 நின்மலர் 1 நின்மலன் 1 நின்ற 1 நின்றன 1 நின்னை 2 நினக்கு 1 நினது 1 நினைத்திலன் 1 நினைத்து 1 நிகர் (3) மட்டு இக்கு உள் தங்கும் கணு நிகர் கஞ்ச மலரனை அதட்டி – கச்சிக்-:2 15/1 பூ…

Read More

நா – முதல் சொற்கள்- கச்சிக் கலம்பகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் நா 4 நாட 1 நாடும் 1 நாடுவதே 1 நாடுவோர்-தமக்கு 1 நாணச்செய்வேன் 1 நாணம் 1 நாத 1 நாதன் 1 நாமுற 1 நாயக 1 நாரணன் 1 நால் 2 நால்வர் 2 நால்வர்-தம் 1 நாவரையன் 1 நாவின் 1 நாவினை 1 நாழி 1 நாள் 3 நாளை 2 நான் 2 நான்முகனும் 1 நானிலத்தீர் 1 நா (4) பா அடுக்க நா அளிப்பாய் பழ மறை சொல் பரமேட்டி – கச்சிக்-:2 1/58 நா அலர்ந்து மெய் பேசுவர் இன் நறை உண்ட நன்மையர் நல் பனை தெங்கு சேர் – கச்சிக்-:2 30/3 நா ஆரும் புகழ் கச்சி நகரில் காமநயனியொடு முறை இறை சீர்…

Read More