கட்டுருபன்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அவன் 1 -அளவு 1 -அனைத்து 1 -ஆல் 1 -கண் 25 -கண்ணும் 2 -கண்ணே 3 -கால் 7 -காலை 73 -காலைக்கு 1 -காலையும் 2 -காறும் 8 -கொல் 55 -கொல்லோ 2 -ஞான்று 1 -தங்கட்கு 1 -தம் 3 -தமக்கு 1 -தமக்கும் 1 -தம்மொடும் 1 -தம்மோடு 1 -தலை 3 -தலையும் 1 -தன் 29 -தனக்கு 5 -தனக்கும் 1 -தனில் 1 -தனை 3 -தன்னின் 1 -தன்னினும் 1 -தன்னை 8 -தன்னையும் 4 -தன்னொடு 8 -தன்னோடு 2 -தாம் 1 -தான் 12 -தானும் 5 -தானே 4 -துணை 1 -தொறு 2 -தொறும் 39 -தொறூஉம் 1 -தோறு…

Read More

அ – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் அ 105 அ-தலை 1 அஃக 1 அஃகிய 1 அஃது 16 அக 17 அக-வயின் 33 அக_வாய் 1 அகங்கை 1 அகட்டு 2 அகடு 3 அகடு-தோறு 1 அகடுற 1 அகணி 1 அகத்ததை 1 அகத்தனள் 1 அகத்தால் 1 அகத்தில் 1 அகத்தினீர் 1 அகத்து 34 அகத்து-நின்று 1 அகத்தும் 3 அகத்தூண் 1 அகத்தே 11 அகத்தோடு 1 அகத்தோர் 1 அகத்தோர்க்கு 1 அகப்பட்ட-காலையும் 1 அகப்பட்டு 2 அகப்பட 1 அகப்படுத்து 2 அகப்படுப்ப 2 அகப்பாட்டு 1 அகம் 40 அகம்புரி 1 அகல் 25 அகல்-தொறும் 2 அகல்-மின் 1 அகல்க 3 அகல்தர 1 அகல்வது 1 அகல்வாய் 1 அகல்விடை…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவிய 2 வௌவியதும் 1 வௌவுதல் 1 வௌவும் 1 நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வௌவ (1) ஆர் உயிர் வௌவ அதன் தாள் முதல் பொருந்தி – உஞ்ஞை:55/128 TOP வௌவிய (2) இன்னா செய்து எம் எழில் நகர் வௌவிய குடி பகையாளர் அடைத்து அகத்து இராது – மகத:24/155,156 கூட்டம் வௌவிய கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – வத்தவ:8/2 TOP வௌவியதும் (1) மாண் கோசம்பி வௌவியதும் அறியான் – இலாவாண:17/121 TOP வௌவுதல் (1) ஆங்கு அவன் மகளை அரும் சிறை வௌவுதல் மூன்றினுள் ஒன்றே காய்ந்தவர் கடும் தொழில் – உஞ்ஞை:43/31,32 TOP வௌவும் (1) நல் நகர் வௌவும்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 10 வைக்க 1 வைக்கப்பெறீர் 1 வைக்கும் 3 வைகல் 7 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறும் 3 வைகலர் 1 வைகலும் 3 வைகறை 5 வைகறைக்கு 1 வைகா 1 வைகிய 2 வைகியது 1 வைகு 2 வைகும் 1 வைத்த 18 வைத்தது 3 வைத்ததை 1 வைத்தலின் 3 வைத்தலும் 1 வைத்தவும் 1 வைத்தனள் 1 வைத்தனளாய் 1 வைத்தனளால் 1 வைத்தனன் 2 வைத்து 14 வைத்தும் 1 வைத்துழி 1 வைது 1 வைந்நுதி 1 வைப்ப 1 வைப்பது 1 வைப்பில் 1 வைய 7 வையக 4 வையகத்து 4 வையகம் 4 வையத்தின் 1 வையத்து 15 வையம் 29 வையமும் 7 வையாக்கிரம்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎண்ம் 1 வேக 19 வேகத்து 1 வேகத்துள் 1 வேகம் 6 வேகமொடு 3 வேகுறு 1 வேங்கை 3 வேங்கையின் 1 வேங்கையும் 4 வேங்கையொடு 1 வேசாலி 1 வேசாலியும் 1 வேசாலியொடு 1 வேட்கும் 4 வேட்கை 21 வேட்கையர் 1 வேட்கையவாயினும் 1 வேட்கையள் 1 வேட்கையள்-தான் 1 வேட்கையன் 6 வேட்கையில் 1 வேட்கையின் 11 வேட்கையும் 1 வேட்கையை 1 வேட்கையொடு 5 வேட்ட 4 வேட்டகம் 1 வேட்டத்து 4 வேட்டதன் 1 வேட்டது 3 வேட்டம் 3 வேட்டவை 1 வேட்டன 1 வேட்டனள் 1 வேட்டனென் 1 வேட்டிடை 2 வேட்டு 12 வேட்டுவ 4 வேட்டுவர் 13 வேட்டுவன் 2 வேட்டுவீர் 1 வேட்டுவோர்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகு 1 வெகிர்முகம் 1 வெகுட்சி 1 வெகுட்சியின் 2 வெகுட்சியும் 1 வெகுட்சியுள் 1 வெகுட்டி 1 வெகுண்டு 4 வெகுளல் 1 வெகுளி 5 வெகுளியர் 2 வெட்கையில் 1 வெட்சி 1 வெட்சியும் 2 வெடிபட 1 வெடிபடு 1 வெண் 151 வெண்_சுதை 1 வெண்_மணை 1 வெண்ணெய் 1 வெண்ணெயின் 2 வெண்ணெயும் 2 வெண்மை 1 வெண்மைய 1 வெண்மையும் 1 வெதிர் 1 வெதிரமும் 1 வெதிரில் 1 வெதிரும் 1 வெந்த 6 வெந்நோய் 1 வெப்ப 2 வெப்பம் 2 வெப்பமும் 1 வெப்பமொடு 1 வெம் 151 வெம்ப 1 வெம்பரல் 1 வெம்பி 1 வெம்பிய 1 வெம்முறு 1 வெம்மை 6 வெம்மைத்து…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 2 வீக்கம் 5 வீக்கமொடு 2 வீக்கி 3 வீக்கிய 2 வீக்கு 1 வீக்குறு 1 வீங்கிய 1 வீங்கு 6 வீங்குபு 1 வீச்சுறு 2 வீச 4 வீசலின் 1 வீசி 15 வீசிட 1 வீசிய 3 வீசியிட்டு 1 வீசு 2 வீசுதல் 2 வீசுநர் 1 வீசுறும் 1 வீட்ட 1 வீட்ட_அரும் 1 வீட்டிடம் 1 வீட்டிய 1 வீட்டினது 1 வீட்டுதல் 1 வீடல் 1 வீடு 3 வீடும் 2 வீணை 30 வீணைக்கு 1 வீணையின் 1 வீணையும் 3 வீணையை 1 வீணையொடு 1 வீதல் 1 வீதி 10 வீதி-தொறும் 2 வீதி-தோறு 2 வீதி-தோறும் 1 வீதிய 1 வீதியில்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கிரற்கு 1 விக்கிரன் 1 விகற்பம் 2 விகற்பமும் 3 விகற்பமொடு 2 விகற்பித்து 1 விச்சாதரர் 4 விச்சாதரரிடை 1 விச்சாதரரின் 1 விச்சாதரரும் 2 விச்சாதரியரின் 1 விச்சாதரியே 1 விச்சுவலேகை 1 விச்சை 15 விச்சைகள் 1 விச்சையவன் 1 விச்சையில் 1 விச்சையின் 7 விச்சையும் 7 விச்சையொடு 3 விசய 3 விசயம் 2 விசயவரன் 1 விசி 2 விசித்த 2 விசித்திர 2 விசித்திரத்து 1 விசித்து 1 விசிந்து 1 விசிப்பது 1 விசியுறுத்து 1 விசும்பகம் 2 விசும்பிடை 2 விசும்பில் 4 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 13 விசும்பினீர் 1 விசும்பினும் 2 விசும்பு 27 விசும்பு_அகம் 1 விசும்புற 3 விசும்பொடு…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 8 வாக்கமைவாளன் 1 வாக்கியம் 3 வாக்கின் 3 வாக்கு 7 வாக்குற 1 வாகு 1 வாகை 5 வாகையும் 1 வாங்க 1 வாங்கி 33 வாங்கிய 1 வாங்கினர் 1 வாங்கினன் 1 வாங்கு 6 வாங்குபு 8 வாங்கும் 1 வாச 13 வாசக 1 வாசகம் 10 வாசம் 6 வாசமும் 1 வாசமொடு 2 வாசவதத்தாய் 3 வாசவதத்தை 29 வாசவதத்தைக்கு 7 வாசவதத்தைக்கும் 5 வாசவதத்தையும் 8 வாசவதத்தையை 20 வாசவதத்தையொடு 8 வாசனை 5 வாசனையும் 1 வாசி 1 வாசி-மின் 1 வாசு 1 வாட்டி 4 வாட்டிய 1 வாட்டு 1 வாட்டுதல் 1 வாட்டும் 1 வாட 2 வாடலும் 1 வாடா…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், பெருங்கதை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகீஇய 1 வகுக்கப்பட்டோர் 1 வகுக்கும் 1 வகுத்த 28 வகுத்தல் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்து 16 வகுத்தும் 1 வகுந்தும் 1 வகுப்ப 1 வகுப்பாளரை 1 வகை 106 வகைபெற 2 வகைய 2 வகையாயினும் 1 வகையால் 4 வகையான் 2 வகையில் 2 வகையிற்று 4 வகையின் 9 வகையினும் 5 வகையும் 6 வகையுளி 2 வகைவகை 2 வங்க 2 வச்சிர 1 வச்சிரம் 1 வச்சிரவண்ணன் 1 வச்சிரவண்ணனை 1 வசத்தது 1 வசம்பும் 1 வசுந்தரி 2 வசுந்தரி-தன் 1 வசை 7 வசை_அற 1 வசை_அறு 1 வசை_இல் 2 வஞ்ச 7 வஞ்சம் 6 வஞ்சம்_இல் 2 வஞ்சமாயினும் 1 வஞ்சமொடு 1 வஞ்சர்…

Read More