கட்டுருபன்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனை 1 -அவள் 1 -அவற்கும் 1 -ஆகில் 1 -இடை 3 -இடையே 2 -ஊடே 1 -கண் 3 -கால் 2 -கொல் 10 -கொலோ 1 -கொல்லோ 1 -தங்கள் 1 -தம் 8 -தமை 1 -தம்மை 2 -தன் 22 -தனில் 1 -தனிலே 1 -தனை 3 -தன்னை 1 -தான் 1 -தானும் 1 -தோறும் 1 -நின்று 1 -நின்றும் 1 -பால் 19 -போதே 1 -மின் 3 -வாய் 15 தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும் -அதனை (1) பொன் புள்-அதனை பிடிப்பான் நலன் புகுத – நள:260/1 TOP -அவள் (1) கார் ஆரும் மெல்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும் வௌவி (1) வண்ண குவளை மலர் வௌவி வண்டு எடுத்த – நள:148/1

Read More

வை – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 3 வைகும் 3 வைகுவிப்பேன் 1 வைத்த 4 வைத்ததோ 1 வைத்தலுமே 1 வைத்தார் 1 வைத்தான் 3 வைத்து 11 வையத்தார் 1 வையம் 6 வையாரும் 1 தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும் வை (3) மன்னவரில் வை வேல் நளனே மதி வதன – நள:166/1 வை உற்ற வேல் தானை மன் – நள:205/4 தானவரை வெல்ல தரித்த நெடு வை வேலாய் – நள:415/1 TOP வைகும் (3) தாமரையாள் வைகும் தடம் தோளான் காமரு பூம் – நள:24/2 முன் அப்பு உள் தோன்றும் முளரி தலை வைகும் அன்ன புள் தோன்றிற்றே ஆங்கு – நள:30/3,4 சினை ஆமை…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகத்து 1 வேகின்ற 3 வேகின்றதேயோ 1 வேகின்றான் 1 வேட்கை 1 வேட்கையே 1 வேட்ட 1 வேட்டிடு 1 வேட்டு 2 வேட்டை 1 வேடன் 7 வேண்ட 1 வேண்டி 1 வேண்டினை 1 வேண்டும் 2 வேணியாய் 1 வேத 7 வேதத்தின் 1 வேதம் 1 வேதியனை 1 வேந்தர் 14 வேந்தர்-தங்கள் 1 வேந்தர்-தம்மை 1 வேந்தர்க்கும் 1 வேந்தற்கு 6 வேந்தன் 36 வேந்தனுக்கு 1 வேந்தனும் 1 வேந்தனே 2 வேந்தனையும் 1 வேந்து 11 வேந்தே 7 வேந்தை 3 வேய் 1 வேய்ந்த 2 வேய்ந்து 1 வேர் 2 வேர்த்தாளை 1 வேரி 3 வேல் 36 வேலன் 1 வேலாய் 3 வேலால்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்டு 1 வெடியாதால் 1 வெண் 14 வெண்குடை 2 வெண்குடையாய் 1 வெண்குடையான் 3 வெண்பாவால் 1 வெதும்ப 1 வெந்து 1 வெம் 36 வெம்மை 2 வெய்து 1 வெய்துயிரா 2 வெய்துற்று 2 வெய்ய 3 வெய்யோற்கு 1 வெய்யோன் 3 வெய்யோனை 1 வெயிலால் 1 வெல்ல 1 வெல்லும் 1 வெள் 2 வெள்கி 1 வெள்ள 1 வெள்ளத்தான் 1 வெள்ளத்தே 1 வெள்ளம் 1 வெள்ளி 1 வெள்ளை 4 வெளி 1 வெளுத்தவே 1 வெற்பு 1 வெற்றி 1 வெற்றியொடு 1 வெறி 1 வெறித்த 1 வெறும் 1 வென்றார் 1 வென்றாள்-தன்-பால் 1 வென்றான் 2 வென்றானை 1 வென்றி 7 வென்று…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கிய 1 வீங்கு 2 வீச 1 வீசி 1 வீசும் 1 வீதி 4 வீமன் 20 வீமன்-தன் 3 வீர 1 வீரர் 1 வீரன் 2 வீழ் 1 வீழ்த்த 1 வீழ்ந்தது 2 வீழ்ந்தாள் 7 வீழ்ந்து 5 வீழ்வார்-தம் 1 வீழ 1 வீற்றிருந்த 2 வீற்றிருப்ப 1 தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும் வீக்கிய (1) வீக்கிய கச்சையர் வேல் வாளர் காக்க – நள:121/2 TOP வீங்கு (2) விழுது பட திணிந்த வீங்கு இருள் வாய்ப்பட்டு – நள:131/1 மின் இமைக்கும் பூணாள் அ வீங்கு இருள்-வாய் யாங்கு உணர்ந்தால் – நள:355/3 TOP வீச (1) கொழுநன் கொழும்…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பில் 1 விசும்பின் 1 விசும்பு 1 விஞ்ச 1 விஞ்சவே 1 விஞ்சியது 1 விஞ்சைக்கு 1 விட்ட 1 விட்டு 11 விட 3 விடத்தை 1 விடத்தோடு 1 விடா 1 விடாதான் 1 விடாநின்றாள் 1 விடாய் 1 விடிய 1 விடுக 1 விடுத்த 2 விடுத்தான் 1 விடை 2 விடையின் 1 விண் 5 விண்ணவர் 3 விண்ணவரும் 1 விண்ணோடும் 1 விதர்ப்ப 2 விதர்ப்பன் 4 விதர்ப்பன்-தன் 1 விதர்ப்பன்-தான் 1 விதியிலே 1 விதியின் 4 விதியை 1 விதைய 1 விந்தம் 3 விந்தை 1 விம்மினான் 1 வியர் 1 வியர்த்தாள் 1 வியர்வு 1 வியன் 1 விரவார் 1 விரவு…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 3 வாக்கில் 1 வாக்கினால் 1 வாக்கினான் 1 வாக்கும் 1 வாகு 1 வாகுகன் 1 வாகுவனாய் 1 வாங்க 1 வாங்கி 4 வாங்கு 1 வாங்கும் 1 வாச 4 வாசகத்தை 1 வாசம் 1 வாட்டு 1 வாடி 2 வாடுதலால் 1 வாடும் 1 வாடைக்கும் 1 வாணன் 1 வாம 2 வாய் 22 வாய்-நின்றும் 1 வாய்க்கு 1 வாய்த்திருந்தாள் 1 வாய்ப்பட்டு 5 வாய்மை 1 வாய்மையால் 1 வாய்மையும் 1 வாய்மையே 1 வாய்மொழிக்கும் 1 வாய்விட்டு 2 வாய 1 வாயால் 1 வாயாள் 2 வாயாளும் 1 வாயில் 8 வாயிலும் 1 வாயின் 2 வாயினான் 1 வாயுடையது 1 வாயும்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 1 வகையே 1 வச்சிரத்தால் 2 வச்சிரத்தான் 1 வச்சிராயுதன் 1 வசை 1 வசையில் 1 வஞ்ச 3 வஞ்சனையால் 2 வஞ்சி 1 வஞ்சிக்கும் 1 வஞ்சித்த 1 வஞ்சிப்பான் 1 வட்டை 1 வடம் 2 வடி 4 வடித்தாரின் 1 வடிவாய் 1 வடிவில் 1 வடிவின் 1 வடிவு 2 வடிவை 1 வடு 1 வண் 3 வண்டல் 1 வண்டின் 3 வண்டு 29 வண்டை 2 வண்டோடு 1 வண்ண 3 வண்ணம் 2 வண்மை 2 வணிகர் 1 வணிகன் 2 வதன 4 வதனம் 1 வந்த 3 வந்தடைந்த 1 வந்தடைந்தோம் 1 வந்ததால் 1 வந்தது 3 வந்தபடியே 1 வந்தாய்-கொல்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், நளவெண்பா தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாங்கு 3 யாது 5 யாதும் 5 யாதொன்று 1 யாதோ 1 யாம் 2 யாமத்து 3 யாமம் 3 யாமை 1 யார் 3 யாரும் 1 யாரேனும் 1 யாவர்க்கும் 2 யாவரே 1 யாவனோ 1 யாழ் 4 யாழின் 1 யான் 13 யானுடைய 1 யானை 11 தொடரடைவுக்கான முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியை அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும் யாங்கு (3) யார் காக்க போல்வது நீ யாங்கு என்றார் தம் கண்ணின் – நள:233/3 பூம் குயிலும் போர் வேல் புரவலனும் யாங்கு உற்றார் – நள:322/2 மின் இமைக்கும் பூணாள் அ வீங்கு இருள்-வாய் யாங்கு உணர்ந்தால் – நள:355/3 TOP யாது (5) பொரும்படி…

Read More