கட்டுருபன்கள் , தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -ஆங்கு 5 -இடை 7 -உடை 1 -உரை 1 -உழி 38 -உள்ளே 7 -உற 28 -உறல் 3 -உறவு 1 -உறவும் 1 -உறா 1 -உறாஅ 2 -உறாஅது 2 -உறாஅன் 1 -உறாது 1 -உறாலின் 1 -உறினே 1 -உறீஇ 5 -உறு 101 -உறுக்கும் 3 -உறுதல் 1 -உறுதலின் 1 -உறுத்த 1 -உறுத்தலின் 1 -உறுத்து 6 -உறுத்தே 1 -உறுந்து 1 -உறுபு 2 -உறுப்ப 4 -உறும் 4 -உறுமே 2 -உறுவானை 1 -உறூஉ 1 -உறூஉம் 8 -உற்ற 27 -உற்றது 1 -உற்றவனை 1 -உற்றன 3 -உற்றனம் 1 -உற்றனை 2 -உற்றன்றால் 1 -உற்றார் 2 -உற்று…

Read More

ன – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ன 9 னஃகான் 5 னகர 2 னகரம் 2 னகரமும் 1 னகார 4 னகாரம் 3 னகாரை 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ன (9) மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – தொல்_எழுத். நூல்:20/1 ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:25/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – தொல்_எழுத். மொழி:45/1 ண ன என் புள்ளி முன் யாவும் ஞாவும் – தொல்_எழுத். தொகை:4/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். தொகை:7/1…

Read More

ற – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ற 7 றஃகான் 3 றகர 1 றகரம் 2 றகாரம் 2 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ற (7) வல்லெழுத்து என்ப க ச ட த ப ற – தொல்_எழுத். நூல்:19/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:23/1 த ந என வரின் ற ன ஆகும்மே – தொல்_எழுத். தொகை:7/2 ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த – தொல்_சொல். கிளவி:8/1 உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் – தொல்_சொல். வினை:5/3 க ட த ற என்னும் – தொல்_சொல். வினை:6/1 ஒன்றன் படர்க்கை த ற…

Read More

ள – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ள 6 ளஃகான் 2 ளகார 1 ளகாரம் 3 ளகாரை 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ள (6) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – தொல்_எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:23/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – தொல்_எழுத். மொழி:45/1 ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – தொல்_எழுத். தொகை:8/1 ன ர ல ள என்னும் அ நான்கு என்ப – தொல்_சொல். விளி:11/1 தன்மை குறித்த ன ர…

Read More

ழ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழ 5 ழகர 1 ழகார 1 ழகாரம் 2 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ழ (5) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – தொல்_எழுத். நூல்:21/1 ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:29/1 தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – தொல்_எழுத். நூல்:30/2 ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற – தொல்_எழுத். மொழி:15/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – தொல்_எழுத். மொழி:45/1 மேல் ழகர (1) ழகர உகரம் நீடு இடன் உடைத்தே – தொல்_எழுத்.…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வௌவல் 3 வௌவலின் 5 வௌவி 11 வௌவிக்கொண்டு 1 வௌவிய 4 வௌவியோளே 2 வௌவினர் 1 வௌவினன் 1 வௌவினை 1 வௌவுநர் 1 வௌவுபு 1 வௌவும் 8 வௌவும்-காலை 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ (1) தெண் திரை பாவை வௌவ/உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/2,3 மேல் வௌவல் (3) ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல்/பருவத்து பல் மாண் நீ சேறலின் காண்டை – பரி 133/13,14 மேல் வௌவலின் (5) தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/5 வண்டல் பாவை வௌவலின்/நுண் பொடி அளைஇ…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 50 வை_நுதி 1 வைஇய 2 வைக்கும் 1 வைகம் 1 வைகல் 29 வைகல்-தொறும் 1 வைகல்-தோறு 1 வைகல்-தோறும் 4 வைகல்_வைகல் 1 வைகலான் 1 வைகலில் 1 வைகலும் 18 வைகலுள் 1 வைகலொடு 2 வைகவும் 3 வைகறை 27 வைகறையானே 1 வைகி 9 வைகிய 9 வைகின் 2 வைகின 1 வைகினிர் 1 வைகினை 1 வைகு 16 வைகுதி 1 வைகுதும் 2 வைகுந்து 1 வைகுநர் 1 வைகும் 3 வைகுற 1 வைகுறு 7 வைகுறு_மீனின் 3 வைகை 1 வைசியன் 1 வைத்த 21 வைத்த-வழி 1 வைத்தது 2 வைத்தல் 1 வைத்தலை 1 வைத்தனர் 2 வைத்தனன் 1 வைத்தான்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேஎள் 1 வேக 1 வேகமோடு 1 வேங்கட 5 வேங்கடத்து 3 வேங்கடம் 6 வேங்கை 123 வேங்கைக்கு 1 வேங்கைமார்பன் 1 வேங்கைய 3 வேங்கையின் 4 வேங்கையும் 5 வேங்கையை 2 வேங்கையொடு 2 வேசரி 1 வேசனை 1 வேட்கும் 3 வேட்குவையே 1 வேட்கை 22 வேட்கைத்து 1 வேட்கையம் 1 வேட்கையர் 2 வேட்கையால் 1 வேட்கையான் 2 வேட்கையின் 12 வேட்கையும் 1 வேட்கையேம் 1 வேட்கையொடு 1 வேட்கோ 1 வேட்ட 17 வேட்டத்தில் 1 வேட்டத்து 5 வேட்டது 5 வேட்டதே 1 வேட்டம் 23 வேட்டல் 1 வேட்டலும் 1 வேட்டவை 1 வேட்டன்றே 1 வேட்டனவே 1 வேட்டனள் 1 வேட்டனை 3 வேட்டனையால்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெ 5 வெஃகாது 1 வெஃகார் 1 வெஃகி 7 வெஃகிய 1 வெஃகினை 1 வெக்கை 1 வெகுண்டனள் 1 வெகுண்டு 7 வெகுள்வர் 1 வெகுள்வாய் 1 வெகுள்வோள் 1 வெகுளி 6 வெகுளியான் 1 வெகுளியின் 1 வெகுளும் 1 வெட்சி 7 வெட்சி-தானே 1 வெட்சியும் 1 வெட்டிய 1 வெடி 5 வெடிபட்டு 1 வெண் 309 வெண்_குருகு 19 வெண்குடை 21 வெண்கூதாளத்து 2 வெண்கூதாளம் 1 வெண்கை 3 வெண்சீர் 4 வெண்ணி 3 வெண்ணிப்பறந்தலை 1 வெண்ணிலவின் 1 வெண்ணிலவே 1 வெண்ணிவாயில் 1 வெண்ணெய் 5 வெண்ணெய்க்கும் 1 வெண்ணெயின் 1 வெண்ணெல் 26 வெண்ணெல்லின் 1 வெண்ணெலொடு 1 வெண்தளை 1 வெண்பா 12 வெண்பாட்டின்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 142 வீ-வயின் 1 வீங்க 5 வீங்கி 5 வீங்கிய 4 வீங்கின 2 வீங்கு 61 வீங்குபு 4 வீங்குவனள் 1 வீச 2 வீசாயோ 1 வீசி 34 வீசிய 3 வீசியோயே 1 வீசினை 1 வீசு 10 வீசும் 10 வீட்டி 1 வீட 20 வீடு 4 வீடுமோ 1 வீத்த 1 வீதல் 1 வீதலின் 1 வீதியை 1 வீந்த 2 வீந்து 3 வீய்ந்து 1 வீய 2 வீயா 7 வீயாது 3 வீயும் 3 வீரர் 1 வீரன் 1 வீரை 2 வீவது-கொல் 1 வீவு 3 வீழ் 82 வீழ்-மின் 1 வீழ்க்கும் 2 வீழ்க்கும்மே 1 வீழ்க்குவனே 1 வீழ்க்கை…

Read More