கட்டுருபன்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 2 -அதனால் 1 -அதனாலே 1 -அதனிடை 1 -அதனில் 14 -அதனுக்கு 1 -அதினில் 1 -அது 41 -அதுவே 2 -அதே 1 -அவர் 3 -அவரே 1 -அவரை 1 -அவன் 5 -அவை 5 -அவையே 1 -இது 9 -கண் 19 -கணிலே 1 -கணே 7 -கால் 1 -கில் 1 -குரை 1 -கொல் 4 -கொலோ 2 -கொல்லோ 13 -தங்கள் 3 -தம் 18 -தமக்கு 1 -தமை 4 -தம்மை 10 -தம்மொடு 1 -தம்மோடு 1 -தம்மோடும் 2 -தலை 3 -தன் 39 -தனக்கு 5 -தனக்கும் 1 -தனக்கே 2 -தனது 1 -தனில் 3 -தனை 14 -தன்னில்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 1 வை-மின் 1 வைக்கவேண்டும் 1 வைகுவது 1 வைச்சு 1 வைத்த 10 வைத்தலுமே 2 வைத்தவா 1 வைத்தனையோ 1 வைத்தாய் 2 வைத்தாய்க்கு 1 வைத்திட்டிருக்கும்-அது 1 வைத்திட்டு 1 வைத்திடும் 1 வைத்து 12 வைத்தோன் 3 வைப்பதோ 1 வைப்பனே 1 வைப்பாய் 1 வைப்பான் 1 வைப்பிடம் 1 வைப்பு 3 வைப்பே 2 வையகத்தின் 1 வையகத்து 1 வையகத்துடைய 1 வையகத்தே 1 வையகம் 1 வையத்து 1 திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் வை (1) இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றி வை என்னின் அல்லால் – திருவா:6 18/1 மேல் வை-மின் (1) முத்து நல் தாமம் பூ_மாலை தூக்கி…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம் 1 வேங்கையின் 1 வேசற்றேன் 1 வேசறுவேனை 1 வேட்கை 3 வேட்ட 1 வேட்டான் 1 வேட்டு 1 வேடத்தர் 1 வேடத்து 1 வேடம் 3 வேடமொடு 1 வேடற்கு 1 வேடன் 1 வேடனார் 1 வேடு 1 வேடுவன் 2 வேண்ட 2 வேண்டா 2 வேண்டாது 2 வேண்டார்-தமை 1 வேண்டாவோ 4 வேண்டி 4 வேண்டிய 1 வேண்டிலேன் 1 வேண்டின் 1 வேண்டு 2 வேண்டும் 8 வேண்டும்தனையும் 1 வேண்டுமே 1 வேண்டுவனே 1 வேண்டேன் 9 வேத 5 வேதகம் 1 வேதங்கள் 2 வேதம் 2 வேதமும் 1 வேதனையில் 2 வேதி 1 வேதியரும் 1 வேதியன் 4 வேதியனை 4 வேந்தன்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுளி 3 வெண் 7 வெண்காடு-அதனில் 1 வெண்குடை 1 வெண்ணீற்றர் 1 வெண்ணீற்றாய் 1 வெண்ணீற்றான் 1 வெண்ணீற்று 1 வெண்ணீற 1 வெண்ணீறு 8 வெண்மையனே 1 வெதும்பி 1 வெதும்புறுவேனை 1 வெந்தவாறு 1 வெந்து 5 வெந்நீரில் 1 வெம் 7 வெம்புகின்றேனை 1 வெம்மை 1 வெய்ய 2 வெய்யவன் 1 வெய்யாய் 1 வெரு 1 வெருவ 3 வெருவரேன் 1 வெருள் 1 வெருளாவண்ணம் 1 வெருளே 1 வெல் 2 வெல்க 5 வெல்லும் 1 வெவ்வேறாய் 1 வெவ்வேறு 1 வெவ்வேறே 1 வெள் 9 வெள்கி 1 வெள்ள 5 வெள்ளத்தான் 1 வெள்ளத்திடை 1 வெள்ளத்தில் 1 வெள்ளத்து 6 வெள்ளத்துள் 3 வெள்ளத்தே…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீசி 3 வீசிய 1 வீட்டி 1 வீட்டிட 1 வீடகத்தே 1 வீடவேண்டும் 1 வீடிற்றிலேனை 1 வீடு 6 வீடுபேறு 1 வீடும் 2 வீடுவர் 2 வீணை 1 வீணையர் 1 வீணையில் 1 வீதி 1 வீதி-வாய் 1 வீர 1 வீரபத்திரரால் 1 வீரன் 1 வீழ்கிலேன் 1 வீழ்கின்றாய் 1 வீழ்ந்த 1 வீழ்ந்து 2 வீழ்வதற்கு 1 வீழ்வித்து 1 வீழ்வேனை 1 வீழ 1 வீற்றிருந்தான் 1 வீற்றிருப்ப 1 வீறு 3 வீறு_இலி 1 வீறு_இலியேற்கு 1 திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் வீசி (3) இருள் அகல வாள் வீசி இன்பு அமரும் முத்தி – திருவா:19 5/3 செடி ஆர் ஆக்கை…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கினேன் 1 விகார 3 விகிர்தா 3 விச்சகத்து 1 விச்சு 1 விச்சு-அது 1 விச்சை 2 விச்சை-தானே 1 விச்சைதான் 1 விச்சையனே 1 விச்சையே 2 விசிறும் 2 விசும்பின் 1 விசும்பு 2 விசும்பே 1 விசும்பை 1 விசேடங்கள் 1 விசைத்து 1 விட்டிடுதி 12 விட்டிலின் 1 விட்டு 4 விட்டேறு 1 விட 2 விடக்கு 2 விடங்க 1 விடங்கா 1 விடம் 6 விடர் 1 விடல் 2 விடலேனை 1 விடலையே 1 விடற்கு 1 விடாத 1 விடாது 3 விடிலோ 1 விடின் 3 விடு 1 விடு-மின் 1 விடு-மின்கள் 1 விடுத்தலும் 1 விடுத்து 1 விடுதி 38 விடும்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 9 வாஅழ்க 1 வாக்கினால் 1 வாக்கு 4 வாங்கவும் 1 வாங்காய் 1 வாங்கி 1 வாங்கிடவேண்டும் 1 வாங்கியும் 1 வாங்குவாய் 1 வாசகம் 2 வாசகன் 1 வாட 2 வாடிவாடி 1 வாடினேன் 1 வாடும் 1 வாடுவேன் 1 வாணரும் 1 வாணற்கு 1 வாணன் 1 வாதம் 1 வாதவூரினில் 1 வாய் 27 வாய்க்கு 2 வாய்ச்சியர் 1 வாய்தல் 1 வாய்ப்பு 1 வாய்விட்டு 1 வாயவள் 1 வாயார் 1 வாயார 3 வாயால் 2 வாயிடை 1 வாயில் 2 வாயிலில் 1 வாயிலே 1 வாயினில் 1 வாயினீர் 1 வார் 25 வார்த்தை 1 வார்த்தைக்கு 1 வார்த்தையும் 1 வார்த்தையுள்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 2 வகுத்த 1 வகுத்தோன் 1 வகை 12 வகையாய 1 வகையால் 1 வகையின் 1 வகையும் 1 வகையே 1 வசமே 1 வஞ்ச 1 வஞ்சக 1 வஞ்சம் 3 வஞ்சனேற்கு 1 வஞ்சனேன் 2 வஞ்சனேனை 1 வஞ்சனையை 1 வஞ்சி 1 வஞ்சிப்ப 1 வட்ட 2 வடிவின் 1 வடிவு 2 வடு 3 வண் 3 வண்டின் 1 வண்டு 5 வண்டும் 1 வண்டோதரிக்கு 1 வண்ண 2 வண்ணங்கள் 2 வண்ணம் 1 வண்ணம்-தான் 1 வண்ணம்-தான்-அது 1 வண்ணம்-தானே 1 வண்ணமும் 2 வண 1 வணங்க 2 வணங்கவே 1 வணங்கா 1 வணங்காதே 1 வணங்கி 4 வணங்கிட 1 வணங்குகின்றார்…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகத்தின் 1 யோகமே 1 யோகிகளே 1 யோகு 1 யோனியின் 1 திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் யோகத்தின் (1) பொருள் உடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே – திருவா:37 4/2 மேல் யோகமே (1) உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவு_அற நிறைந்த யோகமே ஊத்தையேன்-தனக்கு – திருவா:37 1/1 மேல் யோகிகளே (1) ஒண் திறல் யோகிகளே பேர் அணி உந்தீர்கள் – திருவா:46 2/2 மேல் யோகு (1) விண்-பால் யோகு எய்தி வீடுவர் காண் சாழலோ – திருவா:12 9/4 மேல் யோனியின் (1) ஊனம்_இல் யோனியின் உள் வினை பிழைத்தும் – திருவா:4/12 மேல்

Read More

யா – முதல் சொற்கள், திருவாசகம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கை 4 யாக்கையிலே 1 யாத்திரை 1 யாது 4 யாதும் 5 யாம் 9 யாய் 3 யார் 4 யார்க்கும் 1 யாரினும் 2 யாரும் 1 யாரே 1 யாவர் 2 யாவர்க்கும் 4 யாவராயினும் 1 யாவரினும் 1 யாவரும் 7 யாவரையும் 1 யாவுளும் 1 யாவைக்கும் 1 யாவையும் 5 யாழினர் 1 யான் 30 யான்-தானும் 1 யானும் 10 யானே 4 யானை 1 யானையை 1 திருவாசகம்  நூல் முழுமையும் காண இங்கே சொடுக்கவும் யாக்கை (4) அளி புண் அகத்து புறம் தோல் மூடி அடியேனுடை யாக்கை புளியம்பழம் ஒத்திருந்தேன் இருந்தும் விடையாய் பொடி ஆடி – திருவா:25 5/1,2 ஆவி யாக்கை யான் எனது…

Read More