லோ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோக 1 லோகத்தினுக்கும் 1 லோகநூல் 1 லோபம் 1 லோபர் 1 லோக (1) தீய அத்தம் ஆதியோடு லோக ரத்ந ராசி பல தேயம் முற்றும் ஆர் பொருள் எலாம் – நீதிநூல்:21 258/3 மேல் லோகத்தினுக்கும் (1) ஆசைக்கு அடியான் அகில லோகத்தினுக்கும் ஆசு அற்ற நல் அடியான் ஆவானே ஆசை-தனை – நீதிவெண்பா:1 12/1,2 மேல் லோகநூல் (1) லோகநூல் கற்று உணர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 101/1 மேல் லோபம் (1) இயக்கமோடு ஈட்டம் பெருக்கலும் லோபம் வியப்பு மிகை கோடலோடு ஐந்து – அருங்கலச்செப்பு:1 78/1,2 மேல் லோபர் (1) பெண்டுகள் சொல்கேட்கின்ற பேயரேனும் குணம் மூட பேடி லோபர் முண்டைகளுக்கு இணை இலா முனை வீரர் புருடர் என மொழியொணாதே –…

Read More

லீ – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லீலாவதி 1 லீலை 2 லீலையின் 1 லீலாவதி (1) மாறு_இல் உயர் லீலாவதி இரவை ஏன் கொடிதா – திருக்குறள்குமரேசவெண்பா:117 1169/1 மேல் லீலை (2) ஒப்புற கணவனோடே ஓர் லீலை செய்யும் போது – விவேகசிந்தாமணி:1 70/2 லீலை இவ் உலகு – புதிய-ஆத்திசூடி:1 99/1 மேல் லீலையின் (1) மதன லீலையின் மங்கையர் வையினும் – விவேகசிந்தாமணி:1 46/3 மேல்

Read More

லி – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லிங்க 1 லிங்க (1) மூல லிங்க பூசை முயன்ற பயன் வரும் முன்னே – முதுமொழிமேல்வைப்பு:1 155/1 மேல்

Read More

ல – முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லஞ்சம் 1 லவம் 1 லஞ்சம் (1) மன்னு சீட்டை உண்டாக்குதல் கை லஞ்சம் வாங்கல் – நீதிநூல்:17 209/2 மேல் லவம் (1) லவம் பல வெள்ளமாம் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 97/1 மேல்

Read More

ரோ- முதல் சொற்கள், நீதிநூல்கள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ரோகியே 1 ரோதனம் 1 ரோம 1 ரோகியே (1) ரோகியே நான்கு போது உண்பான் உடல்விட்டு – நீதிவெண்பா:1 9/3 மேல் ரோதனம் (1) ரோதனம் தவிர் – புதிய-ஆத்திசூடி:1 95/1 மேல் ரோம (1) தாருறு கரிய ரோம சங்கிலி வழியே சென்று – விவேகசிந்தாமணி:1 103/3 மேல்

Read More