மோ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோடி 1 மோடி (1) கை இரிய மண்டை கணம் மோடி காவலற்கு – புபொவெபாமா:3 11/3 மேல்

Read More

மொ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மொய் 9 மொய்யகத்து 1 மொய்யிடை 1 மொழி 7 மொழிதி 1 மொழிந்தன்று 8 மொழிந்தனர் 1 மொழிந்தனன் 1 மொழிந்தார்க்கு 1 மொழிந்து 1 மொழிப 6 மொழியார் 1 மொழியினும் 1 மொய் (9) மொய் அணல் ஆன்_நிரை முன் செல்ல பின் செல்லும் – புபொவெபாமா:1 27/1 மொய் இரிய தான் முந்துறும் – புபொவெபாமா:3 11/4 கொய்யா குறிஞ்சி பல பாடி மொய் இணர் – புபொவெபாமா:4 39/2 மொய் திகழ் வேலோன் முற்று விட்டு அகல – புபொவெபாமா:6 50/1 மொய் சுடர் பூண் மன்னர் முடி – புபொவெபாமா:6 57/4 மொய் வளை விறலியர் வயவரொடு ஆடின்று – புபொவெபாமா:8 16/2 முன் நின்று மொய் அவிந்தார் என் ஐயர்…

Read More

மை முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மை 7 மை_அறு 3 மைந்த 1 மைந்தர் 5 மைந்தரும் 1 மைந்தற்கு 1 மைந்தன் 3 மைந்தனை 1 மைந்தா 1 மைந்தின் 1 மைந்து 2 மையல் 1 மையாக்கும் 1 மையாந்து 1 மை (7) மை_அறு புறப்பொருள் வழால்_இன்று விளங்க – புபொவெபாமா:0 5/10 மை அணல் காளை மகிழ் துடி கை அணல் – புபொவெபாமா:1 27/2 மை_அறு சிறப்பின் பொதுவியல் பால – புபொவெபாமா:11 1/7 மை_அறு சீர்த்தி வரும் இரு_மூன்றும் – புபொவெபாமா:12 1/5 மை அமர் உண்கண் மடந்தை கண் – புபொவெபாமா:14 5/3 மை வரை நாடனை மடந்தை பின்னரும் – புபொவெபாமா:15 12/1 மை வரை நாடன் மார்பகம் பொருந்தி – புபொவெபாமா:16 24/1…

Read More

மே முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மேம்பட்ட 1 மேம்பட்டான் 1 மேம்பாடு 1 மேய்ந்து 1 மேயா 1 மேயார்க்கு 1 மேல் 48 மேல்கொண்டு 1 மேலார் 1 மேலார்க்கும் 1 மேலுலகம் 2 மேலே 1 மேவரு 2 மேவரும் 2 மேவார் 3 மேற்கொண்டு 1 மேனியான் 1 மேனியும் 1 மேம்பட்ட (1) மன் மேம்பட்ட மதி குடையோற்கு – புபொவெபாமா:2 22/1 மேல் மேம்பட்டான் (1) மேல் கொண்டு அவை செலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/3,4 மேல் மேம்பாடு (1) தன் மேம்பாடு தான் எடுத்துரைத்தற்று – புபொவெபாமா:2 22/2 மேல் மேய்ந்து (1) புல் மேய்ந்து அசைஇ புணர்ந்து உடன் செல்க என்னும் – புபொவெபாமா:1 25/1…

Read More

மெ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மெய் 3 மெய்ந்நிறீஇ 2 மெய்யின் 1 மெல் 3 மெலிதல் 1 மெலிய 1 மெலிவின் 1 மெலிவொடு 1 மெலிவொடுவைகல் 1 மென் 9 மெய் (3) மெய் கொண்டான் பின்னரும் மீட்டு – புபொவெபாமா:7 29/4 மெய் ஆய பொருள் நயந்தன்று – புபொவெபாமா:8 66/2 மெய் ஐந்தும் மீது ஊர வைகாது மேல் வந்த – புபொவெபாமா:8 67/3 மேல் மெய்ந்நிறீஇ (2) தான் முருகு மெய்ந்நிறீஇ தாமம் புறம் திளைப்ப – புபொவெபாமா:1 45/3 மிகை அணங்கு மெய்ந்நிறீஇ மீளி மறவர் – புபொவெபாமா:10 17/1 மேல் மெய்யின் (1) மெய்யின் ஆர் தமிழ் வெண்பா மாலையுள் – புபொவெபாமா:18 1/13 மேல் மெல் (3) மாதர் மெல் இயல் மலிபு உரைத்தன்று…

Read More

மூ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மூட்டி 1 மூத்த 1 மூதானந்தம் 2 மூதில் 2 மூதின்முல்லை 1 மூது 1 மூதுரை 1 மூப்பு 2 மூப்பும் 1 மூப்போடு 1 மூரி 2 மூவர் 1 மூவரில் 1 மூவரும் 2 மூவா 1 மூவீரைந்தும் 1 மூவுலகில் 1 மூழ்க 2 மூழ்கி 2 மூழ்கும் 1 மூழை 1 மூளை 1 மூன்று 2 மூன்றும் 4 மூட்டி (1) களரி கனல் முழங்க மூட்டி விளரிப்பண் – புபொவெபாமா:7 23/2 மேல் மூத்த (1) முன் தோன்றி மூத்த குடி – புபொவெபாமா:2 29/4 மேல் மூதானந்தம் (2) மாலைநிலையே மூதானந்தம் ஆனந்தம்மே ஆனந்தப்பையுள் – புபொவெபாமா:11 1/4,5 முடியான் அவிதலும் மூதானந்தம் – புபொவெபாமா:11 20/2 மேல்…

Read More

மு முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மு 2 முக்கணான் 1 முக்காலமும் 1 முகத்த 2 முகத்தார் 1 முகத்தாள் 1 முகத்தானை 1 முகத்து 2 முகந்த 3 முகந்தன 1 முகந்து 3 முகப்ப 2 முகம் 1 முகில் 3 முகில்_அன்னார் 1 முகிழ் 1 முகை 2 முகையோடு 1 முடி 8 முடித்த 1 முடிந்தன்று 1 முடிபு 1 முடிய 2 முடியான் 1 முடியினும் 1 முடியும் 1 முடுகு 1 முத்தீ 1 முத்து 2 முதல் 2 முதல்வர் 3 முதலை 1 முதலைய 1 முதியம் 1 முதியாள் 2 முதிரும் 1 முது 3 முதுகாஞ்சிய்யொடு 1 முதுபாலையே 1 முதுமொழிக்காஞ்சி 1 முதுமொழிவஞ்சி 1 முதுஉழிஞையே 1 முந்த…

Read More

மீ முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மீட்டான் 1 மீட்டு 2 மீட்டும் 1 மீடல் 1 மீண்டது 1 மீண்டு 1 மீது 1 மீளவும் 1 மீளா 1 மீளான் 1 மீளி 3 மீளியாளர்க்கு 1 மீட்டான் (1) வாள் தானை வெள்ளம் வரவு அஞ்சி மீட்டான் மலையா மற மன்னன் மால் வரையே போலும் – புபொவெபாமா:3 35/2,3 மேல் மீட்டு (2) மெய் கொண்டான் பின்னரும் மீட்டு – புபொவெபாமா:7 29/4 வேல் கொண்ட கண்ணாளை மீட்டு – புபொவெபாமா:18 14/4 மேல் மீட்டும் (1) மீட்டும் மிடை மணி பூணானை காட்டு என்று – புபொவெபாமா:15 13/2 மேல் மீடல் (1) சூடல் மலைந்த சுழல் கண் பேய் மீடல் மறந்த வேல் ஞாட்பின் மலைந்தவர் மார்பம் –…

Read More

மி முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மிக 4 மிகவும் 1 மிகு 6 மிகுத்தன்று 14 மிகுதி 1 மிகுந்தன்று 2 மிகை 1 மிசை 4 மிசைய 1 மிசையாள் 1 மிசையினும் 1 மிசையும் 1 மிசையோர் 2 மிடல் 2 மிடற்றானை 1 மிடை 1 மிளை 7 மிளையோடு 1 மின் 3 மின்ன 2 மின்னிற்றால் 1 மின்னுக 1 மின்னும் 2 மிக (4) தம்மினும் மிக சிறப்பு ஈந்தன்று – புபொவெபாமா:1 36/2 மீளியாளர்க்கு மிக உய்த்தன்று – புபொவெபாமா:3 18/2 மிக தாய செம் குருதி மேவரு மார்பின் – புபொவெபாமா:5 12/1 மிக தடிந்தார் மேல் நின்றவர் – புபொவெபாமா:5 16/4 மேல் மிகவும் (1) மேல் வரும் படை வரல் மிகவும்…

Read More

மா முதல் சொற்கள் – புறப்பொருள் வெண்பாமாலை தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மா 28 மா_வலான் 1 மாக்கள் 1 மாட்டிய 1 மாட 1 மாடத்து 1 மாடம் 1 மாண் 3 மாண்_இழைக்கு 1 மாண்ட 2 மாதர் 3 மாதராம் 1 மாந்தர் 1 மாமை 3 மாய்ந்து 4 மாய 1 மாயம் 1 மாயவன் 1 மாயா 1 மாயும் 1 மார்ப 2 மார்பகம் 1 மார்பம் 7 மார்பன் 5 மார்பில் 6 மார்பின் 9 மார்பினான் 1 மார்பு 3 மாராயவஞ்சி 1 மாரி 3 மால் 10 மாலை 28 மாலைநிலையே 1 மாலையால் 1 மாலையுள் 1 மாவும் 2 மாவொடு 1 மாற்ற 1 மாற்ற_அரும் 1 மாற்றார் 2 மாற்றார்-அது 1 மாற்றான் 1 மாற்றி…

Read More