வி – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கினான் 1 விச்சிக்கோவே 1 விச்சியர் 1 விச்சை-கண் 1 விசய 1 விசயம் 3 விசி 16 விசி-உறு 4 விசித்த 2 விசித்து 3 விசிப்ப 1 விசிப்பு-உறுத்து 1 விசும்பில் 15 விசும்பிற்கு 1 விசும்பின் 45 விசும்பினானும் 1 விசும்பினானே 3 விசும்பினும் 1 விசும்பு 89 விசும்பு_அகம் 1 விசும்புடன் 1 விசும்பும் 5 விசும்பொடு 1 விசும்போடு 2 விசை 37 விசை_மர 2 விசைத்த 1 விசைத்து 6 விசைப்ப 1 விசைப்பின் 1 விசைப்பு 1 விசையம் 1 விசையின் 1 விட்ட 11 விட்டது 2 விட்டம் 1 விட்டன்று 1 விட்டனர் 2 விட்டனன் 1 விட்டனனே 2 விட்டனை 1 விட்டனையோ 1 விட்டு…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 18 வாஅ 1 வாஅய 1 வாஅல் 2 வாஅள் 1 வாஅன் 1 வாக்க 1 வாக்கல் 1 வாக்கி 2 வாக்கிய 2 வாக்கு 1 வாக்குநர் 1 வாக்குபு 2 வாகுவலயம் 1 வாகை 15 வாகை-தானே 1 வாங்க 15 வாங்க_வாங்க 1 வாங்கா 1 வாங்கி 48 வாங்கிய 11 வாங்கியும் 1 வாங்கினன் 1 வாங்கு 64 வாங்கு-வயின் 1 வாங்குநள் 1 வாங்குபு 3 வாங்கும் 9 வாங்கும்மே 2 வாங்குவார் 2 வாங்குவான் 1 வாச 3 வாசம் 1 வாட்டல் 1 வாட்டலும் 1 வாட்டாய் 1 வாட்டாற்று 1 வாட்டி 1 வாட்டிய 2 வாட்டுநர் 2 வாட்டும் 1 வாட்டொடும் 1 வாட…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வ 14 வஃகான் 1 வகர 3 வகரத்து 1 வகரம் 8 வகாரத்து 1 வகாரம் 3 வகாரம்-மிசையும் 1 வகிர் 5 வகுக்கும்-காலை 1 வகுத்த 8 வகுத்ததன் 1 வகுத்தல்-கண்ணும் 1 வகுத்தனர் 3 வகுத்து 6 வகுத்தோர் 1 வகுந்தில் 1 வகுந்தின் 1 வகுந்து 2 வகுப்ப 1 வகுப்பு-உற்ற 1 வகுளம் 2 வகை 101 வகை-தாமே 1 வகை-தானே 1 வகை_வகை 2 வகைத்து 5 வகைத்தே 10 வகைப்பட்ட 1 வகைப்படுமே 2 வகைபட 2 வகைபெற்றனவே 1 வகைமையான 1 வகைமையின் 1 வகைய 6 வகையது 1 வகையால் 1 வகையான் 7 வகையானும் 3 வகையிற்று 1 வகையின் 14 வகையின்-கண்ணும் 2 வகையினால்…

Read More

ல – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 7 லகரம் 1 லகார 3 லகாரம் 2 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ல (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – தொல்_எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:23/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – தொல்_எழுத். நூல்:24/2 ஞ ண ந…

Read More

ர – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ர 7 ரஃகான் 1 ரகர 1 ரகரத்து 1 ரகரம் 3 ரகார 4 ரகாரம் 1 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ர (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – தொல்_எழுத். நூல்:21/1 ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – தொல்_எழுத். நூல்:29/1 தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே…

Read More

யூ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யூகம் 1 யூகமொடு 1 யூப 1 யூபம் 2 யூபமொடு 1 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் யூகம் (1) வெருள்பு உடன் நோக்கி வியல் அறை யூகம்/இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி

Read More

யா – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 15 யா-வயின் 1 யா_மர 1 யாஅ 3 யாஅத்து 11 யாஅம் 10 யாஅர் 3 யாஅன் 1 யாக்குநரும் 2 யாக்கும் 1 யாக்கை 27 யாக்கைக்கு 2 யாக்கையர் 5 யாக்கையன் 1 யாக்கையின் 1 யாக்கையுள் 1 யாக்கையை 1 யாக்கையொடு 4 யாங்கணும் 2 யாங்கனம் 4 யாங்கு 60 யாங்கும் 4 யாங்ஙனம் 6 யாட்டின்-கண்ணே 1 யாட்டு 3 யாடு 3 யாடும் 1 யாண்டினது 1 யாண்டு 34 யாண்டும் 4 யாண்டே 1 யாண்டையனோ 1 யாண்டோரும் 1 யாணது 1 யாணர் 85 யாணர்த்தால் 1 யாணர்த்து 6 யாணரஃதே 1 யாணரது 1 யாணரின் 1 யாணு 1 யாத்த 50 யாத்தலொடு…

Read More

ய – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ய 9 யஃகான் 1 யகர 3 யகரம் 4 யகரமும் 1 யகார 1 யகாரம் 2 யமன் 1 யவனர் 5 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ய (9) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – தொல்_எழுத். நூல்:21/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – தொல்_எழுத். நூல்:24/2 க ச ஞ…

Read More

மௌ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மௌவல் 8 மௌவலும் 1 மௌவலொடு 2 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் மௌவல் (8) ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி – குறி 81 மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/2 எல்-உறு மௌவல் நாறும் – குறு 19/4 மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/77 மண மௌவல் முகை அன்ன மா…

Read More

மோ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் + சங்க இலக்கியம் கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் மோ 1 மோக்கலும் 1 மோகூர் 4 மோசி 1 மோசை 1 மோட்ட 1 மோட்டு 13 மோத்தையும் 2 மோதகம் 1 மோதி 1 மோதிரம் 2 மோந்தனன் 1 மோந்து 1 மோயினள் 1 மோர் 4 மோரியர் 4 மோரோடமொடு 1 மோரோடமோடு 1 மோரோடு 1 மோவாய் 3 மோழைமை 1 மோனை 2 முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்  1.எழுத்ததிகாரம்  2. சொல்லதிகாரம்  3. பொருளதிகாரம்  1.திருமுருகாற்றுப்படை  2.பொருநராற்றுப்படை  3.சிறுபாணாற்றுப்படை  4.பெரும்பாணாற்றுப்படை  5.முல்லைப்பாட்டு  6.மதுரைக்காஞ்சி  7.நெடுநல்வாடை  8.குறிஞ்சிப்பாட்டு  9.பட்டினப்பாலை  10.மலைபடுகடாம்  11.நற்றிணை  12.குறுந்தொகை  13.ஐங்குறுநூறு  14.பதிற்றுப்பத்து  15.பரிபாடல்  16.கலித்தொகை  17.அகநானூறு  18.புறநானூறு முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல்…

Read More