ல – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ல 7 லகரம் 1 லகார 3 லகாரம் 2 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ல (7) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 ல ளஃகான் முன்னர் ய வவும் தோன்றும் – எழுத். நூல்:24/2 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி இறுதி முன் – எழுத். குற்.புண:76/1 ன ர ல ள…

Read More

கட்டுருபன்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -ஆங்கு 5 -இடை 4 -உள்ளே 7 -கண் 9 -கண்ணும் 77 -கண்ணே 4 -காலும் 5 -காலை 87 -காலையான 9 -காலையும் 5 -காறும் 2 -குரைத்தே 1 -கொல் 1 -தன்னொடும் 2 -தாம் 23 -தாமும் 2 -தாமே 9 -தானும் 9 -தானே 27 -தொறும் 2 -பால் 7 -பால 1 -பாலான 2 -மன் 7 -மார் 23 -மிசை 9 -மிசைக்கு 1 -மிசைத்தே 1 -மிசையும் 1 -மிசையொடும் 1 -மின் 2 -வயின் 91 -வயினான 27 -வயினானும் 4 -வயினும் 2 -வழி 31 -வழியான 1 -வாயின் 1 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். -ஆங்கு (5)…

Read More

ண – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ண 7 ணகார 2 ணகாரம் 5 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ண (7) மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – எழுத். நூல்:20/1 ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:25/1 ண னஃகான் முன்னர் – எழுத். நூல்:26/2 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ண ன என் புள்ளி முன் யாவும் ஞாவும் – எழுத். தொகை:4/1 ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – எழுத். தொகை:8/1 ண ள என் புள்ளி…

Read More

ட – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ட 7 டகார 1 டகாரம் 3 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ட (7) வல்லெழுத்து என்ப க ச ட த ப ற – எழுத். நூல்:19/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – எழுத். தொகை:8/1 ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த – சொல். கிளவி:8/1 உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:5/3 க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:6/1 ஒன்றன் படர்க்கை த ற ட ஊர்ந்த – சொல். வினை:20/1…

Read More

ங – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ங 5 ஙகரமொடு 1 ஙகாரம் 1 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ங (5) மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – எழுத். நூல்:20/1 ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:25/1 க ச த ப ங ஞ ந ம ஈர் ஒற்று ஆகும் – எழுத். மொழி:15/2 தன் மெய் திரிந்து ங ஞ ந ஆகும் – எழுத். புணர்:27/2 ங ஞ ந ம என்னும் ஒற்று ஆகும்மே – எழுத். தொகை:1/3 TOP ஙகரமொடு (1) முதல் ஆகு எழுத்து ஙகரமொடு தோன்றும் – எழுத். நூல்:29/2 TOP ஙகாரம்…

Read More

ன – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ன 9 னஃகான் 5 னகர 2 னகரம் 2 னகரமும் 1 னகார 4 னகாரம் 3 னகாரை 1 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ன (9) மெல்லெழுத்து என்ப ங ஞ ண ந ம ன – எழுத். நூல்:20/1 ங ஞ ண ந ம ன எனும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:25/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ண ன என் புள்ளி முன் யாவும் ஞாவும் – எழுத். தொகை:4/1 ல ன என வரூஉம் புள்ளி முன்னர் – எழுத். தொகை:7/1 த ந என…

Read More

ற – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ற 7 றஃகான் 3 றகர 1 றகரம் 2 றகாரம் 2 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ற (7) வல்லெழுத்து என்ப க ச ட த ப ற – எழுத். நூல்:19/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 த ந என வரின் ற ன ஆகும்மே – எழுத். தொகை:7/2 ஒன்று அறி கிளவி த ற ட ஊர்ந்த – சொல். கிளவி:8/1 உம்மொடு வரூஉம் க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:5/3 க ட த ற என்னும் – சொல். வினை:6/1 ஒன்றன் படர்க்கை த ற ட ஊர்ந்த –…

Read More

ள – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ள 6 ளஃகான் 2 ளகார 1 ளகாரம் 3 ளகாரை 1 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ள (6) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ட ற ல ள என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:23/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 ண ள என் புள்ளி முன் ட ண என தோன்றும் – எழுத். தொகை:8/1 ன ர ல ள என்னும் அ நான்கு என்ப – சொல். விளி:11/1 தன்மை குறித்த ன ர ள என் இறுதியும்…

Read More

ழ – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழ 5 ழகர 1 ழகார 1 ழகாரம் 2 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். ழ (5) இடையெழுத்து என்ப ய ர ல வ ழ ள – எழுத். நூல்:21/1 ய ர ழ என்னும் புள்ளி முன்னர் – எழுத். நூல்:29/1 தம் முன் தாம் வரூஉம் ர ழ அலங்கடையே – எழுத். நூல்:30/2 ய ர ழ என்னும் மூன்றும் முன் ஒற்ற – எழுத். மொழி:15/1 ஞ ண ந ம ன ய ர ல வ ழ ள என்னும் – எழுத். மொழி:45/1 TOP ழகர (1) ழகர உகரம் நீடு இடன் உடைத்தே – எழுத். உயி.மயங்:59/1 TOP ழகார…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், தொல்காப்பியம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைஇய 1 வைகுறு 1 வைசியன் 1 வைத்த 4 வைத்த-வழி 1 வைத்தல் 1 வைத்தனர் 1 வைப்பது 1 வைப்பு 1 வையம் 1 வையே 1 முழு நூற்பாவையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வைஇய (1) மங்கல மொழியும் வைஇய மொழியும் – பொருள். பொருளி:50/1 TOP வைகுறு (1) வைகுறு விடியல் மருதம் எற்பாடு – பொருள். அகத்:8/1 TOP வைசியன் (1) வைசியன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை – பொருள். மரபி:77/1 TOP வைத்த (4) வரைவிடை வைத்த காலத்து வருந்தினும் – பொருள். கள:21/1 கூற்று இடை வைத்த குறிப்பினான – பொருள். செய்யு:165/6 நேர் இன மணியை நிரல்பட வைத்த ஆங்கு – பொருள். செய்யு:170/1 பாட்டு…

Read More