கட்டுருபன்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனை 1 -கண் 9 -களே 1 -கால் 12 -கொல் 14 -கொலோ 17 -கொல்லோ 1 -தங்கட்கு 2 -தங்கள் 7 -தங்களுக்கு 1 -தங்களை 3 -தம் 41 -தமக்கு 5 -தமர் 1 -தமை 3 -தம்மை 9 -தம்மோடும் 1 -தன் 37 -தன 1 -தனக்காய் 1 -தனக்கு 4 -தனக்கும் 1 -தனக்கே 1 -தனது 2 -தனில் 13 -தனுள் 6 -தனை 11 -தன்னால் 2 -தன்னில் 1 -தன்னிலும் 1 -தன்னுள் 2 -தன்னை 37 -தன்னொடு 2 -தன்னொடும் 2 -தன்னோடு 1 -தன்னோடும் 1 -தொறு 1 -தொறும் 16 -தோறு 1 -தோறும் 18 -நின்று 1 -நின்றும் 1 -பால்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 1 வைக்கமாட்டீர் 1 வைக்கவும் 1 வைகலும் 8 வைகி 1 வைகும் 2 வைச்சே 1 வைத்த 25 வைத்தது 2 வைத்தல் 1 வைத்தவன் 1 வைத்தவனை 1 வைத்தனன் 1 வைத்தாய் 3 வைத்தாய்க்கு 1 வைத்தார் 1 வைத்தார்க்கும் 1 வைத்தான் 3 வைத்தானை 2 வைத்திடும் 1 வைத்தீர் 5 வைத்து 22 வைப்பது 1 வைப்பினை 1 வைப்பை 1 வைம்-மின்கள் 1 வையகம் 3 வையம் 1 வைக்க (1) வானை மதித்த அமரர் வலம்செய்து எனை ஏற வைக்க ஆனை அருள்புரிந்தான் நொடித்தான்மலை உத்தமனே – தேவா-சுந்:1018/3,4 மேல் வைக்கமாட்டீர் (1) தேடித்தேடி திரிந்து எய்த்தாலும் சித்தம் என்பால் வைக்கமாட்டீர் ஓடி போகீர் பற்றும் தாரீர் ஓணகாந்தன்தளி…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேகம்கொண்டு 1 வேங்கூர் 1 வேங்கை 4 வேங்கையின் 2 வேங்கையும் 1 வேங்கையொடு 1 வேட்கை 1 வேட்கையால் 1 வேட்கையினார் 1 வேட்கையும் 1 வேட்டம் 1 வேட்டு 1 வேட்டுவர் 1 வேடங்களால் 1 வேடம் 5 வேடர் 2 வேடர்கள் 2 வேடன் 1 வேடனாய் 2 வேடனே 1 வேடா 1 வேடி 1 வேடுவர் 5 வேடுவன் 1 வேடுவனாய் 2 வேண்ட 5 வேண்டா 7 வேண்டாதே 1 வேண்டாய் 1 வேண்டாவோ 1 வேண்டி 6 வேண்டிக்கொள்வேன் 11 வேண்டிடில் 1 வேண்டியதே 1 வேண்டியவா 1 வேண்டில் 3 வேண்டிற்று 1 வேண்டீர் 1 வேண்டுதியே 11 வேண்டும் 4 வேண்டுவதானால் 1 வேண்டுவது 1 வேண்டேன்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்டவர்க்கும் 1 வெகுண்டு 2 வெகுளேன் 1 வெஞ்சமாக்கூடல் 10 வெஞ்சின 1 வெஞ்சுரத்து 1 வெட்டனராய் 1 வெட்டென 1 வெடிபட 1 வெண் 72 வெண்காடனீரே 9 வெண்காடு 1 வெண்குழையனை 1 வெண்ணி 2 வெண்ணிக்கூற்றத்து 1 வெண்ணிநாட்டு 1 வெண்ணியே 1 வெண்ணெய் 1 வெண்ணெய்நல்லூர் 10 வெண்ணெய்நல்லூரில் 10 வெண்ணெயூர் 1 வெண்தலைஏந்தீ 1 வெண்நீற்றன் 3 வெண்நீற்றானே 1 வெண்நீற்றானை 1 வெண்பாக்கம் 1 வெண்பிறையாய் 1 வெண்பொடியாய் 1 வெண்மதியினானை 1 வெண்மருப்பா 1 வெந்த 2 வெந்தார் 1 வெந்து 2 வெப்பொடு 1 வெம் 20 வெம்மையினான் 1 வெய்து 1 வெய்ய 5 வெயிலாய் 2 வெருட்டி 3 வெருட்டிட 1 வெருவ 3 வெருவி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீக்கி 2 வீக்கிய 1 வீசி 3 வீசும் 2 வீட்ட 1 வீட்டில் 1 வீட்டினீர் 1 வீடின் 1 வீடு 3 வீடுபேறு 1 வீடுவித்தானை 1 வீடுவித்து 1 வீண் 2 வீணை 3 வீணைதான் 1 வீணையொடும் 1 வீதி 5 வீதி-தோறும் 1 வீந்தவர் 1 வீந்து 1 வீமனே 1 வீரட்டத்து 5 வீரட்டத்துள் 4 வீரட்டானத்து 11 வீரத்தால் 1 வீழ் 1 வீழ்த்து 1 வீழ்ந்தவர் 1 வீழ்ந்து 2 வீழ்வதும் 1 வீழ 2 வீழா 1 வீழாதே 2 வீழி 10 வீழிமிழலை-தனில் 1 வீழினும் 1 வீழும் 3 வீற்றிருந்த 1 வீ (1) மது வார் கொன்றை புது வீ…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகிர்தம் 1 விகிர்தர் 1 விகிர்தன் 5 விகிர்தனே 1 விகிர்தா 11 விச்சி 1 விசயற்கு 2 விசயன் 1 விசயன்-தனக்கு 1 விசயனே 1 விசும்பில் 1 விசும்பு 2 விசும்பும் 1 விசைத்து 1 விஞ்சை 1 விட்ட 3 விட்டது 1 விட்டானை 1 விட்டிடு 1 விட்டு 6 விட்டொழி 1 விட்டொழித்தேன் 1 விட 2 விடக்கினை 1 விடக்கையே 1 விடகிலா 1 விடங்கர் 1 விடங்கரே 10 விடங்கரை 1 விடங்களூர் 1 விடங்கனது 1 விடங்கு 2 விடம் 10 விடம்-தனை 1 விடல் 10 விடா 1 விடாதவனை 1 விடீர் 1 விடு 1 விடுக்ககிற்றிலேன் 1 விடுத்து 1 விடுதற்கு 1 விடும்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாக்கு 1 வாங்கி 2 வாசத்தின் 1 வாசத்தை 1 வாசம் 4 வாசிகை 1 வாஞ்சியத்து 9 வாஞ்சியத்துள் 1 வாட்டம் 1 வாட்டிய 1 வாடாமுலையாள்-தன்னோடும் 1 வாடாமே 1 வாடி 6 வாடுகின்றாள் 3 வாடும் 1 வாண் 1 வாணர் 1 வாணன் 1 வாணியம் 1 வாய் 36 வாய்த்த 2 வாய்தல் 1 வாய்தான் 1 வாய்ந்த 1 வாய்மூர் 1 வாய்மையால் 1 வாய்மொழி 1 வாய்மொழியை 1 வாய 4 வாயன 3 வாயா 1 வாயார் 2 வாயால் 1 வாயிடை 1 வாயில் 1 வாயிலான் 1 வாயின 1 வாயினன் 1 வாயினால் 3 வாயினொடு 1 வாயும் 1 வாயை 1 வார்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கிரம் 1 வகுத்தனை 1 வகுத்து 2 வகுளம் 1 வகை 9 வகையாலே 1 வகையினரேனும் 1 வங்கங்களும் 1 வங்கத்தொடு 1 வங்கம் 6 வசம் 1 வசவுணும் 1 வசுக்கள் 1 வஞ்ச 3 வஞ்சம் 5 வஞ்சம்கொண்டார் 1 வஞ்சர் 2 வஞ்சர்கள் 1 வஞ்சனை 3 வஞ்சனைக்கு 1 வஞ்சனையுள் 1 வஞ்சி 2 வஞ்சியாது 2 வஞ்சியும் 1 வட்ட 3 வட 12 வட-பால் 11 வட-பாலின் 1 வட-பாலை 1 வடக்கு 1 வடகத்தொடு 1 வடபேறூர் 1 வடம் 2 வடி 6 வடிக்கின்றன 1 வடிவிலான் 1 வடிவு 2 வடிவே 1 வடுக 1 வடுகர் 1 வண் 8 வண்டின் 1 வண்டு…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோப 1 லோப (1) கலை அமைத்த காம செற்ற குரோத லோப மத வரூடை – தேவா-சுந்:49/3

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், சுந்தரர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகரும் 1 யோகு-தன்னை 1 யோகரும் (1) புல்கியும் தாழ்ந்தும் போந்து தவம் செய்யும் போகரும் யோகரும் புலரி-வாய் மூழ்க – தேவா-சுந்:753/2 மேல் யோகு-தன்னை (1) அங்கு இயல் யோகு-தன்னை அழிப்பான் சென்று அணைந்து மிக – தேவா-சுந்:1014/1 மேல்

Read More