கட்டுருபன்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதன் 1 -அதனால் 2 -கண் 25 -கண்ணும் 1 -கால் 9 -கொல் 48 -கொலோ 20 -கொல்லோ 1 -தங்கட்கு 1 -தங்கள் 13 -தங்களை 4 -தம் 132 -தமக்கு 12 -தமக்கே 2 -தமது 3 -தமை 14 -தம்_கோமான் 1 -தம்_கோன்ஊர் 3 -தம்_கோனை 1 -தம்மால் 1 -தம்முடை 1 -தம்மை 8 -தம்மையே 1 -தம்மொடு 2 -தம்மொடும் 2 -தன் 144 -தன 3 -தனக்கு 2 -தனது 3 -தனால் 8 -தனில் 27 -தனிலே 1 -தனின் 1 -தனுள் 37 -தன்ஊர் 2 -தனை 62 -தனையே 1 -தனொடு 1 -தனோடும் 8 -தன்_கோன் 1 -தன்றன் 1 -தன்னது 1 -தன்னால்…

Read More

ளோ – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளோகரதே 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ளோகரதே (1) வேரியுமேணவ காழியொயே யேனைநிணேமட ளோகரதே தேரகளோடம ணேநினையே யேயொழிகாவண மேயுரிவே – தேவா-சம்:4066/1,2

Read More

ளே – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளேதகவே 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ளேதகவே (1) காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே – தேவா-சம்:4064/2

Read More

ளா – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ளாயுழிகா 2 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ளாயுழிகா (2) நேணவராவிழ யாசைழியே வேகதளேரிய ளாயுழிகா காழியுளாயரி ளேதகவே யேழிசையாழவி ராவணனே – தேவா-சம்:4064/1,2 நேரகழாமித யாசழிதா யேனனியேனனி ளாயுழிகா காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே – தேவா-சம்:4067/1,2

Read More

ழீ – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழீகாயாமே 1 ழீகாலேமா 1 ழீதேமேகா 1 ழீநாதாநீ 1 ழீயாகாயா 1 ழீவேதா 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ழீகாயாமே (1) வீயாதாவீ தாமேயா ழீகாயாமே லாகாயா – தேவா-சம்:4061/2 மேல் ழீகாலேமா (1) காலேமேலே காணீகா ழீகாலேமா லேமேபூ – தேவா-சம்:4065/1 மேல் ழீதேமேகா (1) யேனாலாகா லேலாகா ழீதேமேகா போலேமே – தேவா-சம்:4062/2 மேல் ழீநாதாநீ (1) தாவாமூவா தாசாகா ழீநாதாநீ யாமாமா – தேவா-சம்:4059/1 மேல் ழீயாகாயா (1) மேராவானோ வாவாகா ழீயாகாயா வாவாநீ – தேவா-சம்:4060/2 மேல் ழீவேதா (1) நேதாநீகா ழீவேதா மாயாயேநீ மாயாநீ – தேவா-சம்:4063/2 மேல்

Read More

ழா – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ழாகரனே 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் ழாகரனே (1) காழியுளானின யேனினயே தாழிசயாதமி ழாகரனே நேர் அகழ் ஆம் இதய ஆசு அழி தாய் ஏல் நன் நீயே நன் நீள் ஆய் உழி கா – தேவா-சம்:4067/2,3

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவவே 1 வௌவினார் 1 முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவவே (1) மை கொள் கண்ணியர் கை வளை மால் செய்து வௌவவே நக்கராய் உலகு எங்கும் பலிக்கு நடப்பதே – தேவா-சம்:1495/3,4 மேல் வௌவினார் (1) வந்து என் நன் நலம் வௌவினார் பைம் தண் மாதவி சூழ்தரு பாற்றுறை – தேவா-சம்:610/2,3 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்க 1 வைக்கப்படும் 1 வைக 1 வைகல் 11 வைகலில் 2 வைகலும் 15 வைகறை 1 வைகாவில் 1 வைகாவிலே 10 வைகி 6 வைகிய 4 வைகு 11 வைகும் 14 வைகை 6 வைகையின் 2 வைச்ச 1 வைத்த 64 வைத்தது 4 வைத்ததும் 1 வைத்ததுவும் 1 வைத்ததே 3 வைத்தல் 4 வைத்தவர் 9 வைத்தவன் 7 வைத்தாய் 1 வைத்தார் 7 வைத்தான் 10 வைத்தியால் 1 வைத்தீர் 3 வைத்து 52 வைத்துக்கொண்டு 1 வைதிகத்தின் 1 வைதிகமும் 1 வைதேவி-தன்னை 1 வைப்பார் 3 வைப்பானை 1 வைப்பு 1 வையகத்தார் 1 வையகத்தார்கள் 1 வையகத்தான் 1 வையகத்து 4 வையகத்தே 1 வையகம்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 5 வேகத்தால் 1 வேகதளேரிய 1 வேகம் 1 வேங்கை 17 வேங்கைகள் 2 வேங்கையின் 1 வேங்கையும் 3 வேங்கையே 1 வேட்கள 10 வேட்களம் 1 வேட்கும் 1 வேட்கையனாய் 1 வேட்கையார் 1 வேட்கையாளரே 1 வேட்கையான் 1 வேட்கையே 2 வேட்கையோடு 3 வேட்டக்குடியாரே 9 வேட்டக்குடியாரை 1 வேட்டங்குடியாரே 1 வேட்டலாரேனும் 1 வேட்டவர் 1 வேட்டு 4 வேட்டுவ 1 வேட 3 வேடங்களே 11 வேடத்தர் 3 வேடத்தார் 2 வேடத்தால் 1 வேடத்தான் 1 வேடத்தானும் 1 வேடத்தின 1 வேடத்தினான் 1 வேடத்தீர் 1 வேடத்து 1 வேடத்தொடு 1 வேடம் 34 வேடமும் 3 வேடமே 4 வேடமொடு 1 வேடர் 8 வேடர்கள்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், சம்பந்தர் தேவாரம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுண்ட 2 வெகுண்டு 1 வெகுளன்-மின் 1 வெகுளேன்-மின் 1 வெங்கடத்து 1 வெங்கணையால் 1 வெங்கதிர் 1 வெங்கரி 1 வெங்குரு 56 வெங்குருவில் 2 வெங்குருவும் 2 வெங்குருவே 1 வெங்குருவொடு 2 வெங்குருவோடு 1 வெங்கூற்று 2 வெஞ்சின 1 வெட்குற 1 வெட்குறு 1 வெட்டி 1 வெட்டிட்டே 1 வெட்டிட 2 வெடி 4 வெடிகொள் 1 வெடிய 2 வெண் 402 வெண்காட்டான் 3 வெண்காட்டில் 1 வெண்காட்டின் 2 வெண்காட்டு 1 வெண்காட்டை 2 வெண்காடு 11 வெண்காடும் 1 வெண்காடே 12 வெண்டு 1 வெண்டுறை 1 வெண்டுறையே 10 வெண்ணி 5 வெண்ணியில் 6 வெண்ணியை 1 வெண்ணெய் 11 வெண்ணெய்_பிரான் 5 வெண்ணெய்_பெருமான் 6 வெண்தாமரை…

Read More