கட்டுருபன்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அது 2 -கண் 11 -கண்ணினும் 1 -கால் 2 -கொல் 15 -கொலாம் 7 -கொலாய் 1 -கொலோ 2 -கொல்லோ 7 -தம் 9 -தன் 5 -தனது 1 -தனை 1 -தன்னையும் 1 -தொறும் 6 -தோறும் 1 -நின்று 2 -நின்றும் 1 -பால் 6 -மன் 2 -மன்னோ 2 -மின் 1 -மினே 2 -மின்கள் 1 -வயின் 8 -வயினும் 1 -வாய் 43 -அது (2) கல் பா மதில் தில்லை சிற்றம்பலம்-அது காதல் செய்த – திருக்கோ:310/1 கொக்கின் இறகு-அது அணிந்து நின்று ஆடி தென் கூடல் அன்ன – திருக்கோ:376/2 மேல் -கண் (11) மணம் தாழ் பொழில்-கண் வடி கண் பரப்பி மட…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெளவுதல் 1 வெளவுதல் (1) காவியம் கண் கழுநீர் செவ்வி வெளவுதல் கற்றனவே – திருக்கோ:384/4

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 3 வைக்க 1 வைகல் 1 வைகலுமே 1 வைகி 1 வைகிற்று 1 வைகும் 1 வைகுவதே 1 வைத்த 7 வைத்தவன் 1 வைத்தால் 1 வைத்தான் 1 வைத்து 6 வையகத்தே 1 வையம் 2 வையமும் 1 வையான் 1 வைவந்த 1 வை (3) போழச்செய்யாமல் வை வேல் கண் புதைத்து பொன்னே என்னை நீ – திருக்கோ:43/3 வை மலர் வாள் படை ஊரற்கு செய்யும் குற்றேவல் மற்று என் – திருக்கோ:233/1 வை கொண்ட ஊசி கொல் சேரியில் விற்று எம் இல் வண்ணவண்ண – திருக்கோ:386/3 மேல் வைக்க (1) பூரண பொன் குடம் வைக்க மணி முத்தம் பொன் பொதிந்த – திருக்கோ:296/1 மேல் வைகல்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேங்கை 6 வேங்கைகள் 1 வேங்கையின் 2 வேட்டம் 1 வேட்டை 2 வேட்டையின் 1 வேடர் 1 வேண்டி 1 வேண்டுவல் 1 வேதியர் 1 வேந்தர் 3 வேந்தற்கு 1 வேய் 7 வேய்தருவன் 1 வேய்ந்து 2 வேயாது 1 வேயின் 1 வேயின 1 வேரி 1 வேரிக்கு 1 வேரியம் 1 வேல் 29 வேல்_கண்ணி 1 வேல 1 வேலவர் 1 வேலன் 1 வேலி 1 வேலின் 1 வேலொடு 1 வேழ 2 வேழத்தின் 2 வேள்-கொல் 1 வேள்வி 1 வேள்வியின்-வாய் 1 வேளை 1 வேறு 1 வேங்கை (6) மற மனை வேங்கை என நனி அஞ்சும் மஞ்சு ஆர் சிலம்பா – திருக்கோ:96/2…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெகுள்வர் 1 வெங்கடத்து 1 வெண் 13 வெண்ணெயும் 1 வெதிர் 1 வெதுப்பு 1 வெப்புற்று 1 வெம் 12 வெம்மை 1 வெய்து 2 வெய்யோன் 1 வெயில் 1 வெரீஇ 2 வெருவரல் 1 வெல்ல 1 வெல்லும் 2 வெவ் 1 வெள் 9 வெள்_வளையே 2 வெள்கி 2 வெள்ளத்திடை 1 வெள்ளத்து 2 வெள்ளம் 1 வெள்ளி 3 வெள்ளை 4 வெளிப்பட்ட 1 வெளிறு 1 வெளுத்து 1 வெற்பக 1 வெற்பர் 1 வெற்பன் 2 வெற்பா 2 வெற்பில் 4 வெற்பின் 4 வெற்பு 1 வெறி 4 வெறியாடுக 1 வெறியுறு 1 வெறுப்ப 1 வென்ற 2 வென்றதற்கும் 1 வென்றவர் 1 வென்றி…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கும் 1 வீச 1 வீசி 1 வீசின 1 வீதல் 1 வீதியில் 1 வீப்பான் 1 வீயின் 1 வீயும் 1 வீயே 1 வீழ் 3 வீழ்ந்து 1 வீழ 1 வீழும் 1 வீங்கும் (1) வீங்கும் சுனை புனல் வீழ்ந்து அன்று அழுங்க பிடித்து எடுத்து – திருக்கோ:158/3 மேல் வீச (1) வாயும் திறவாய் குழை எழில் வீச வண்டு ஓலுறுத்த – திருக்கோ:241/3 மேல் வீசி (1) தாதிடம் கொண்டு பொன் வீசி தன் கள் வாய் சொரிய நின்று – திருக்கோ:138/3 மேல் வீசின (1) வீசின போது உள்ளம் மீன் இழந்தார் வியன் தென் புலியூர் – திருக்கோ:74/2 மேல் வீதல் (1) வீதல் உற்றார் தலை…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விசும்பினுக்கு 1 விசும்பு 3 விசும்பும் 2 விசும்போ 2 விட்டு 2 விட்டோ 1 விட 1 விடம் 6 விடலை 2 விடா 1 விடு 3 விடுத்த 1 விடுத்து 1 விடுப்பான் 1 விடும் 1 விடை 5 விடையாய் 1 விடையோன் 4 விண் 8 விண்-வாய் 1 விண்கள்-தம் 1 விண்டலர் 1 விண்டார் 1 விண்டு 2 விண்ணின் 1 விண்ணுக்கு 1 விண்ணும் 2 விண்ணை 1 விண்ணோர் 7 விண்ணோரின் 1 வித்தகம் 1 வித்தி 2 விதி 2 விதியுடையார் 1 விதியுடையோர் 1 விதிர்விதிர்த்து 1 விதைப்ப 1 விம்மி 2 விம்மிவிம்மி 1 விம்மும் 1 வியந்து 1 வியல் 2 வியவேன்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 1 வாக்கு 1 வாங்கிய 1 வாங்கு 2 வாங்கும் 1 வாசகமே 2 வாஞ்சியம் 1 வாட்டம் 2 வாட்டி 1 வாட 1 வாடா 1 வாடி 2 வாடிட 1 வாடியதே 1 வாடினள் 1 வாடுதிர் 1 வாடும் 1 வாணர் 2 வாம் 3 வாய் 44 வாய்க்கு 1 வாய்க்கொள்ளும் 1 வாய்ச்சி 1 வாய்த்த 3 வாய்தரின் 1 வாய்திறவாய் 1 வாய்திறவார் 1 வாய்ந்த 1 வாய்ந்து 2 வாய்மை 1 வாய்மையன் 1 வாய்மையனே 1 வாய்மையும் 1 வாய்மொழி 2 வாயான் 1 வாயில் 2 வாயின் 1 வாயும் 2 வார் 22 வார்த்தை 1 வார்த்தையின் 1 வாரண 2 வாரணம்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர் 2 வகிர்_கண்ணி 1 வகை 4 வகையே 3 வங்கம் 1 வசிக்கின் 1 வசை 1 வஞ்சனையே 1 வஞ்சி 3 வஞ்சித்து 1 வஞ்சியும் 1 வஞ்சினமும் 1 வட்கார் 1 வட்கி 1 வட 3 வடம் 2 வடமீனும் 1 வடி 3 வடி_கண்ணி 1 வடிக்கு 1 வடித்து 1 வடிவு 2 வடிவே 1 வடுத்தன 1 வடுத்தான் 1 வண் 17 வண்டல் 2 வண்டானங்களே 1 வண்டினம் 3 வண்டு 13 வண்டுகாள் 1 வண்ண 3 வண்ணர் 1 வண்ணவண்ண 1 வண்ணன் 2 வணங்க 3 வணங்கலர் 3 வணங்கா 1 வணங்கு 1 வணங்கும் 3 வந்த 8 வந்தது 3 வந்தமையான்…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், திருக்கோவையார் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யாக்கையும் 1 யாங்கள் 1 யாண்டையள் 1 யாது 2 யாதும் 1 யாதே 1 யாதோ 1 யாம் 13 யாமத்து 1 யாய் 2 யாயும் 1 யார் 5 யார்க்கும் 1 யாரையும் 1 யாவர்-கொல் 1 யாவர்க்கும் 4 யாவரின் 1 யாவருக்கும் 1 யாவன்-கொலாம் 1 யாவன 1 யாவும் 1 யாவையும் 1 யாழ் 6 யாழின் 2 யாழும் 1 யாளி 1 யான் 30 யானும் 1 யானை 9 யானையின் 1 யாக்கையும் (1) சீர் இயல் ஆவியும் யாக்கையும் என்ன சிறந்தமையால் – திருக்கோ:301/1 மேல் யாங்கள் (1) சினை வளர் வேங்கைகள் யாங்கள் நின்று ஆடும் செழும் பொழிலே – திருக்கோ:154/4 மேல் யாண்டையள்…

Read More