கட்டுருபன்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -ஆயினும் 17 -இடை 6 -கடை 11 -கட்டே 3 -கண் 70 -கண்ணும் 13 -கண்ணே 5 -கண்ணேயும் 1 -கால் 34 -காலை 1 -கொல் 26 -கொலோ 3 -கொல்லோ 10 -தம் 1 -தான் 2 -தொறு 2 -தொறும் 5 -தொறூஉம் 2 -தோறும் 3 -பால் 2 -பால 3 -பாலது 3 -பாலவை 1 -பாற்று 4 -மன் 18 -மன்ற 2 -மன்னும் 2 -மன்னோ 5 -மாட்டும் 2 -மின் 2 -வயின் 2 -வாய் 1 முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். -ஆயினும் (17) மணை மாட்சி இல்லாள்-கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை எனை மாட்சித்து-ஆயினும் இல் – குறள் 6:2…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வைக்கப்படும் 4 வைக்கும் 1 வைகலும் 1 வைத்தான்-வாய் 1 வைத்து 3 வைத்தூறு 1 வைப்பர் 1 வைப்பில் 1 வைப்பிற்கு 1 வைப்பு 1 வையக்கு 1 வையகத்து 2 வையகம் 1 வையகமும் 1 வையத்தார்க்கு 1 வையத்தின் 1 வையத்து 2 வையத்துள் 1 வையம் 1 வையாது 2 வையாரே 1 முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வைக்கப்படும் (4) வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் – குறள் 5:10 ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும் – குறள் 22:4 முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் – குறள் 39:8 உலகத்தார் உண்டு என்பது…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேட்ட 2 வேட்டலின் 1 வேட்டுவன் 1 வேட்ப 3 வேட்பன 1 வேண்ட 2 வேண்டல்-பாற்று 2 வேண்டற்க 2 வேண்டா 9 வேண்டாதார் 2 வேண்டாதான் 2 வேண்டாது 2 வேண்டாமை 4 வேண்டாரை 1 வேண்டாவாம் 1 வேண்டி 4 வேண்டிய 4 வேண்டியிருப்பர் 1 வேண்டின் 8 வேண்டுக 1 வேண்டுதல் 1 வேண்டுப 1 வேண்டுபவர் 6 வேண்டும் 22 வேண்டும்-கால் 1 வேண்டும்-கொல்லோ 1 வேண்டும்-மன்ற 1 வேண்டுவான் 1 வேத்தோள் 1 வேந்தர் 1 வேந்தர்க்கு 3 வேந்தற்கு 1 வேந்தன் 13 வேந்தன்-கண் 1 வேந்தனும் 1 வேந்து 8 வேபாக்கு 1 வேர்ப்பர் 1 வேரார் 1 வேல் 7 வேலாருள் 1 வேலி 1 வேலை…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகா 1 வெஃகாமை 1 வெஃகி 6 வெஃகின் 2 வெஃகுதல் 1 வெகுளாமை 2 வெகுளி 6 வெகுளியின் 1 வெகுளியை 1 வெகுளும் 1 வெண்மை 1 வெம் 2 வெய்து 2 வெயர்ப்ப 1 வெயில் 1 வெருவந்த 1 வெருவந்து 1 வெரூஉம் 1 வெல் 1 வெல்லல் 1 வெல்லும் 5 வெல்வது 1 வெள்ள 1 வெள்ளத்து 2 வெளிப்படும்-தோறும் 1 வெளியார் 1 வெளிறு 1 வெறி 1 வெறிய 1 வெறுக்கை 2 வெறுக்கையுள் 1 வெறுத்தக்க 1 வெறுப்பு 1 வென்ற 1 வென்றதூஉம் 1 வென்றார் 1 வென்றி 2 வென்றிடினும் 1 வென்று 1 வென்றுவிடல் 1 முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீங்கிய 1 வீடு 1 வீயா 1 வீயாது 2 வீவர் 1 வீழ் 1 வீழ்த்த 1 வீழ்ந்த-கண்ணும் 1 வீழ்பவள் 1 வீழ்வார் 6 வீழ்வார்க்கு 1 வீழ்வாரின் 1 வீழப்படாஅர் 1 வீழப்படுவர்க்கு 1 வீழப்படுவார் 1 வீழப்பெற்றவர் 1 வீழின் 1 வீழுநர் 1 வீழுநர்-கண்ணே 1 வீழும் 3 வீற்றிருக்கை 1 வீறு 3 முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வீங்கிய (1) தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் – குறள் 124:3 TOP வீடு (1) நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு – குறள் 80:1 TOP வீயா (1) களவின்-கண் கன்றிய…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்குள் 1 விசும்பின் 2 விசும்பு 1 விட்ட-கால் 1 விட்டேம் 1 விடல் 12 விடற்கு 1 விடாஅ 2 விடாஅதவர்க்கு 1 விடாஅது 1 விடாஅர் 1 விடின் 1 விடு 3 விடும் 3 விடுவாரோடு 1 விண் 1 வித்தகர்க்கு 1 வித்து 3 வித்தும் 1 விதிரார் 1 விதுப்பு 1 வியந்தான் 1 வியந்து 1 வியல் 1 வியவற்க 1 வியன் 3 விரல் 1 விரி 1 விரித்து 1 விருந்தின் 1 விருந்து 15 விருப்பு 1 விரைந்ததே 1 விரைந்து 4 வில் 2 விலங்கொடு 1 விலை 1 விழிக்கும்-கால் 1 விழித்த 1 விழிப்பது 1 விழு 3 விழுங்கி 1 விழுப்பத்து…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாஅய்மை 1 வாடிய 3 வாடினும் 1 வாடூ 1 வாணிகம் 2 வாய் 14 வாய்சோரார் 1 வாய்ந்த 1 வாய்ப்ப 1 வாய்ப்பன 1 வாய்மை 5 வாய்மையான் 1 வாய்மையின் 1 வாய்மையும் 1 வாய்மையொடு 1 வாயால் 1 வாயில் 1 வாயின் 1 வாயினர் 1 வாரா 2 வாரா-கால் 1 வாரி 2 வாரும் 1 வால் 2 வால்_அறிவன் 1 வாழ் 1 வாழ்க்கை 11 வாழ்க்கை_துணை 1 வாழ்க்கையவர் 1 வாழ்க்கையும் 1 வாழ்க 1 வாழ்தல் 4 வாழ்தலின் 2 வாழ்தும் 2 வாழ்நாள் 1 வாழ்பவன் 2 வாழ்வது 2 வாழ்வதோர் 1 வாழ்வாங்கு 1 வாழ்வார் 6 வாழ்வார்க்கு 2 வாழ்வாரின் 2 வாழ்வாரே…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகுத்த 1 வகுத்தலும் 1 வகுத்தான் 1 வகை 9 வகைமை 1 வகையர் 1 வகையான் 3 வசை 3 வஞ்ச 1 வஞ்சரை 1 வஞ்சித்து 1 வஞ்சிப்பது 1 வட்டு 1 வடு 5 வண் 1 வண்ணத்தால் 1 வண்ணம் 2 வணக்கம் 2 வணங்கா 1 வணங்கிய 1 வந்த 7 வந்தானை 1 வயிற்றுக்கும் 1 வரல் 2 வரவு 3 வரவும் 1 வரிசையா 1 வரின் 6 வரினும் 2 வரு 4 வருக-மன் 1 வருத்த 1 வருத்தம் 1 வருதலால் 1 வருதலான் 1 வருந்தா 1 வருந்தினார்க்கு 1 வருப 1 வருபவன் 1 வரும் 15 வரும்-கால் 3 வருவது 1 வருவது-கொல்லோ…

Read More

யா – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யா 7 யாக்க 1 யாக்கை 2 யாக்கைக்கு 1 யாங்கணும் 1 யாங்கு 1 யாண்டு 2 யாண்டும் 4 யாத்து 1 யாதனின் 2 யாதானும் 1 யாது 18 யாதும் 2 யாப்பினுள் 1 யாப்பு 1 யாம் 14 யாமத்தும் 3 யாமும் 2 யார் 13 யார்-மாட்டும் 2 யார்க்கு 1 யார்க்கும் 8 யாரினும் 3 யாரும் 1 யாரே 4 யாரையும் 1 யாழ் 2 யான் 11 யானே 1 யானை 4 யானையால் 1 யானோ 3 முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். யா (7) பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் திண்மை உண்டாக பெறின் – குறள்…

Read More

மோ – முதல் சொற்கள், திருக்குறள் தொடரடைவு

முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். மோப்ப (1) மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து – குறள் 9:10

Read More