கட்டுருபன்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அதனை 2 -அது 3 -அரோ 36 -அவன் 1 -ஆகில் 1 -ஆகின் 1 -ஆம் 2 -ஆயின் 16 -ஆயினும் 12 -ஆய்விடின் 1 -இடை 97 -எனில் 2 -எனின் 2 -கண் 30 -கண்ணும் 2 -கால் 9 -காலும் 1 -காலை 7 -காலையே 4 -காறும் 9 -குரைய 3 -கொல் 62 -கொலோ 19 -கொல்லோ 3 -தங்கள் 2 -தங்களை 1 -தம் 32 -தமை 2 -தம்மால் 3 -தம்முள் 3 -தம்மை 3 -தன் 26 -தனக்கும் 1 -தனாலே 1 -தனை 1 -தன்னால் 3 -தன்னுள் 3 -தன்னை 17 -தன்னொடும் 1 -தன்னோடு 1 -தாம் 5 -தாமே 2 -தான்…

Read More

வௌ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வௌவ 1 வெளவி 2 வௌவி 1 வௌவிய 1 வெளவிய 1 வௌவில் 1 வெளவினானே 1 வெளவு 1 வெளவும் 1 வெளவுமேல் 1 நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். வௌவ (1) அறங்கள் வௌவ அதன் புறம் காக்கலார் – சிந்தா:1 248/4 TOP வெளவி (2) பள்ளி செம்பொன் படை அமளி மேல் மழலை மணி யாழ் தான் வெளவி கொள்ளும் தீம் சொல் அலங்கார பூம்_கொடியை புல்லி மணி குவட்டினை – சிந்தா:12 2591/2,3 மெலியவர் பெற்ற செல்வம் வேரொடும் கீழ்ந்து வெளவி வலியவர் கொண்டு மேலை வரம்பு இகந்து அரம்பு செய்யும் – சிந்தா:13 2727/1,2 TOP வௌவி (1) சாதி பைம்பொன்…

Read More

வை – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 23 வைக்க 1 வைக்கப்பட்ட 1 வைக்கப்பட்டார் 1 வைக்கிய 1 வைக்கும் 1 வைக 8 வைகல் 4 வைகல்-தோறும் 1 வைகலும் 5 வைகி 12 வைகிய 1 வைகியும் 1 வைகிருள் 1 வைகிற்று 1 வைகிற்றே 1 வைகின் 1 வைகினள் 1 வைகினன் 2 வைகினார் 4 வைகினார்களே 1 வைகினாள் 2 வைகினாளே 1 வைகினானே 1 வைகு 2 வைகுதல் 1 வைகும் 8 வைகுமே 1 வைகுவான் 1 வைகேன் 1 வைத்த 29 வைத்தது 4 வைத்ததை 1 வைத்தல் 1 வைத்தவர்கள் 1 வைத்தவன் 1 வைத்தவாறும் 1 வைத்தனர் 1 வைத்தாய் 1 வைத்தார் 11 வைத்தாரே 1 வைத்தால் 3 வைத்தாள்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 5 வேகத்தால் 1 வேகத்தின் 1 வேகத்து 1 வேகம் 4 வேகமும் 1 வேகமே 1 வேகமோடு 1 வேகற்கு 1 வேகன் 1 வேங்கை 9 வேங்கையின் 2 வேங்கையும் 1 வேங்கையோடு 1 வேட்கப்படா 1 வேட்கை 12 வேட்கைமை 1 வேட்கையால் 2 வேட்கையான் 1 வேட்கையானே 1 வேட்கையின் 2 வேட்கையும் 2 வேட்கையை 1 வேட்ட 3 வேட்டம் 4 வேட்டவர் 1 வேட்டவற்றின் 1 வேட்டவன் 1 வேட்டன 1 வேட்டனவே 1 வேட்டார்க்கு 1 வேட்டால் 1 வேட்டான் 1 வேட்டு 7 வேட்டுவர் 1 வேட்டுவன் 1 வேட்டுவீர் 1 வேட்டோர் 1 வேட்ப 2 வேட்பது 1 வேட்பன 1 வேடர் 6 வேடன்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃகி 3 வெஃகிய 2 வெஃகும் 1 வெகுண்டனன் 1 வெகுண்டான் 2 வெகுண்டீர் 1 வெகுண்டு 10 வெகுண்டும் 1 வெகுள 1 வெகுளல் 1 வெகுளி 14 வெகுளியில் 1 வெகுளியே 1 வெகுளும் 1 வெச்சென்றிட 1 வெடித்துராய் 1 வெடிப்பன 1 வெடிபட 2 வெடிபடு 1 வெண் 114 வெண்_தலை 1 வெண்கடம்பு 1 வெண்குடை 18 வெண்குடையினாற்கு 1 வெண்குடையினான் 1 வெண்குடையோய் 1 வெண்கோட்டு 1 வெண்கோடு 1 வெண்சாந்து 1 வெண்ணிலவின் 1 வெண்ணிலா 2 வெண்ணெய் 11 வெண்ணெயின் 2 வெண்ணெயும் 2 வெண்பொன் 1 வெண்பொனால் 2 வெண்மைய 1 வெதிர்ம் 1 வெதும்பும் 1 வெந்த 3 வெந்தது 1 வெந்தவர் 1 வெந்தன…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 5 வீக்க 2 வீக்கம் 1 வீக்கலின் 1 வீக்கற 1 வீக்கா 1 வீக்கி 17 வீக்கிய 2 வீக்கினன் 1 வீக்கினார் 1 வீக்கினான் 2 வீக்கு 4 வீக்கும்-போழ்தில் 1 வீக்குவார் 1 வீகின்றேன் 1 வீங்க 3 வீங்கலின் 1 வீங்கலும் 1 வீங்கி 19 வீங்கிய 4 வீங்கின 1 வீங்கினார் 1 வீங்கு 26 வீங்குபு 2 வீங்கும் 1 வீச 25 வீசி 14 வீசிய 1 வீசினார் 3 வீசினானே 1 வீசு 2 வீசும் 18 வீசுவ 1 வீட்டரும் 1 வீட்டினது 1 வீட்டினார் 1 வீட்டினை 1 வீட்டு 4 வீட்டுலகம் 4 வீட்டொடும் 1 வீடல் 1 வீடாத 1 வீடிய…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விகற்பித்திட்டார் 1 விச்சாதரியே-கொலோ 1 விச்சாலோக 1 விசயதத்தன் 1 விசயம் 1 விசயமும் 1 விசயன் 6 விசயனும் 1 விசயனே 1 விசயை 6 விசயை-கண் 1 விசயையே 1 விசயையை 1 விசித்து 3 விசியுறு 1 விசும்பில் 11 விசும்பின் 6 விசும்பு 31 விசும்பு-இடை 8 விசும்பும் 1 விசை 3 விசைத்து 1 விசைய 1 விசையிற்று 1 விசையின் 1 விசையை 4 விசையையை 1 விசையொடு 2 விஞ்சிய 1 விஞ்சை 14 விஞ்சைக்கு 1 விஞ்சைகள் 1 விஞ்சைமகளே-கொல் 1 விஞ்சையர் 8 விஞ்சையன் 2 விஞ்சையால் 1 விஞ்சையும் 1 விஞ்சையை 1 விட்ட 10 விட்டது 3 விட்டதே 2 விட்டவாறும் 1 விட்டனர்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வாக்கலின் 1 வாக்கினில் 1 வாக்கு 4 வாங்க 3 வாங்கி 30 வாங்கிக்கொண்டு 1 வாங்கிய 1 வாங்கினார் 1 வாங்கு 6 வாங்குக 1 வாங்குபு 4 வாச 18 வாசத்து 1 வாசம் 19 வாசமும் 4 வாசவல் 1 வாசிக்கின்றான் 1 வாசியும் 1 வாசியொடு 1 வாட்ட 3 வாட்டத்து 1 வாட்டம் 1 வாட்டமும் 2 வாட்டல் 1 வாட்டி 5 வாட்டிய 3 வாட்டினாள் 1 வாட்டும் 3 வாட 3 வாடல் 2 வாடலில் 1 வாடா 2 வாடாத 3 வாடாது 1 வாடி 8 வாடிய 3 வாடியவாறு 1 வாடின 1 வாடினன் 1 வாடினாள் 1 வாடு 2 வாடும் 3 வாடுமால்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகிர்படு 1 வகுக்க 1 வகுக்கல் 2 வகுத்த 4 வகுத்தாரே 1 வகுத்து 3 வகுத்தும் 1 வகுளம் 1 வகுளமும் 1 வகை 32 வகைய 1 வகையால் 1 வகையான் 1 வகையில் 6 வகையின் 8 வகையினாலே 1 வகையினானும் 1 வகையினில் 1 வகையினொடு 1 வகையும் 1 வகையே 1 வங்க 3 வங்கம் 1 வங்கமொடு 1 வச்சிர 4 வச்சிரம் 1 வசமும் 1 வசுந்தரி 1 வசை 4 வசைத்திறம் 1 வசையின் 1 வஞ்ச 2 வஞ்சத்தால் 1 வஞ்சம் 11 வஞ்சனை 1 வஞ்சி 7 வஞ்சித்தீர் 1 வஞ்சித்து 1 வஞ்சித்தேன் 1 வட்க 1 வட்ட 6 வட்டகை 1 வட்டணை…

Read More

யோ – முதல் சொற்கள், சீவக சிந்தாமணி தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் யோகம் 2 யோகொடு 1 யோசனை 2 யோனி 2 யோனிகள் 1 நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும். யோகம் (2) பசும் கதிர் கடவுள் யோகம் பழிப்பு அற நுனித்து வல்லான் – சிந்தா:3 621/1 ஆழ் துயர் அவித்தற்கு ஒத்த அரும் பெறல் யோகம் நாடி – சிந்தா:7 1800/2 TOP யோகொடு (1) உறைவது குழுவின் நீங்கி யோகொடு கறை அற முயல்வது ஓர் கடவுள் ஒத்ததே – சிந்தா:1 96/3,4 TOP யோசனை (2) இட்ட நூல் வழாமை ஓடி யோசனை எல்லை நீண்டு – சிந்தா:1 112/1 உரை உடை காதம் ஓடி யோசனை எல்லை சார்ந்தே – சிந்தா:3 506/4 TOP யோனி…

Read More