கட்டுருபன்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் -அகத்து 1 -அதற்கு 2 -அதன் 6 -அதனால் 15 -அதனாலே 2 -அதனாலோ 1 -அதனான் 1 -அதனில் 11 -அதனிலே 1 -அதனின் 2 -அதனுக்கு 1 -அதனுள் 3 -அதனை 21 -அதனோடு 1 -அதா 1 -அதாகிய 1 -அதாம் 14 -அதாய் 25 -அதில் 23 -அதிலே 11 -அதின் 4 -அது 109 -அது_இலார் 1 -அதுதான் 1 -அதும் 1 -அதுவாய் 2 -அதுவும் 1 -அதுவே 3 -அதே 8 -அதை 12 -அதோ 5 -அமுதம் 13 -அவர் 1 -அவர்க்கே 1 -அவள் 2 -அவன்றன்னை 1 -அவை 3 -அன்றே 1 -அன்றோ 1 -இடத்து 4 -இடத்தே 2 -இதில் 1 -கண்…

Read More

ஹ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஹர 1 ஹரஹர 4 ஹர (1) மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 73/2 மேல் ஹரஹர (4) அனக பரம்பர சங்கர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 15/2 கருணாகர பரசுரவர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 26/2 அருணாம்பரதர ஹரஹர சிவசிவ – கீர்த்தனை:1 29/2 மகர அகர வர புர ஹர ஹரஹர – கீர்த்தனை:1 73/2 மேல்

Read More

ஸ்ரீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்ரீதிவ்வியோபய 1 ஸ்ரீராம 4 ஸ்ரீராமா 1 ஸ்ரீதிவ்வியோபய (1) ஸ்ரீதிவ்வியோபய செந்தாமரையாம் – திருமுகம்:1 1/13 மேல் ஸ்ரீராம (4) சீராய தூய மலர் வாய நேய ஸ்ரீராம ராம எனவே – கீர்த்தனை:41 6/2 சீராய தூய மலர் வாய நேய ஸ்ரீராம ராம எனவே – தனிப்பாசுரம்:17 1/2 நிலை கண்ணுறும் ஸ்ரீராம வள்ளலே என் நிலை அறிந்தும் அருள இன்னும் நினைந்திலாயே – தனிப்பாசுரம்:18 2/4 திறம் பழுக்கும் ஸ்ரீராம வள்ளலே நின் திரு_அருளே அன்றி மற்று ஓர் செயல் இலேனே – தனிப்பாசுரம்:18 7/4 மேல் ஸ்ரீராமா (1) உன்னுடைய திருவுளத்து என் நினைதியோ என் ஒரு முதல்வா ஸ்ரீராமா உணர்கிலேனே – தனிப்பாசுரம்:18 6/4 மேல்

Read More

ஸ் – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸ்தாபகம் 1 ஸ்தாபித 1 ஸ்தாபகம் (1) சைவ சித்தாந்த ஸ்தாபகம் செய்த – திருமுகம்:2 1/27 மேல் ஸ்தாபித (1) லளித ரூபக ஸ்தாபித நாதா – கீர்த்தனை:1 65/2 மேல்

Read More

ஸ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஸரஜதளம் 1 ஸரஜதளம் (1) அகித இத விவித பரிசய சகல விகல ஜக வர ஸரஜதளம் இழைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/7 மேல்

Read More

ஜோ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜோதி 709 ஜோதிக்கு 1 ஜோதியரே 1 ஜோதியனே 1 ஜோதியாம் 2 ஜோதியார் 1 ஜோதியினானை 1 ஜோதியீர் 3 ஜோதியும் 1 ஜோதியுள் 8 ஜோதியே 5 ஜோதியை 5 ஜோதி (709) பரவியோமம் பரம ஜோதி மயம் விபுலம் பரம்பரம் அனந்தம் அசலம் – திருமுறை1:1 2/9 துளக்கம் அற உண்ணுவனோ தொண்டை விக்கிக்கொளுமோ ஜோதி திருவுளம் எதுவோ ஏதும் அறிந்திலனே – திருமுறை6:11 5/4 ஆன்றானை அறிவானை அழிவு_இலானை அருள்_பெரும்_ஜோதியினானை அலர்ந்த ஜோதி மூன்றானை இரண்டானை ஒன்றானானை முன்னானை பின்னானை மூட நெஞ்சில் – திருமுறை6:47 8/1,2 துறை யாவும் பிண்ட வகை துறை முழுதும் விளங்க தூண்டாதே விளங்குகின்ற ஜோதி மணி_விளக்கே – திருமுறை6:60 25/2 அருள்_பெரும்_ஜோதி அருள்_பெரும்_சோதி – திருமுறை6:65 1/1…

Read More

ஜொ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜொலிதா 1 ஜொலிதா (1) அனந்த கோடி குணகர கர ஜொலிதா அகண்ட வேத சிரகர தர பலிதா – கீர்த்தனை:1 205/1,2 மேல்

Read More

ஜெ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜெகம் 2 ஜெகம் (2) ஜெகம் எனும் ஏகதேசமும் தெரிக்காள் – திருமுகம்:4 1/33 ஜெகம் எலாம் கலைக்குள் சேர்த்து கட்டுவள் – திருமுகம்:4 1/110 மேல்

Read More

ஜீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜீவ 30 ஜீவர்கள் 1 ஜீவன் 1 ஜீவ (30) தண் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 1/4 தண் துளவன் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 2/4 தன் புகழ் காண் அரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 3/4 தரும் புனிதர் புகழ் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 4/4 சல்லம் உலாத்தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகச வாழ்வே – திருமுறை5:9 5/4 தன்னை நிகர் தரும் தணிகை மணியே ஜீவ சாட்சியாய்…

Read More

ஜா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜாத 2 ஜாதி 1 ஜால 2 ஜாலம் 1 ஜாத (2) சூத வாத பாத நாத சூத ஜாத ஜோதியே – கீர்த்தனை:1 53/2 ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – கீர்த்தனை:1 202/2 மேல் ஜாதி (1) ஜாதி மணியே சைவ சமய மணியே சச்சிதானந்தமான மணியே சகஜ நிலை காட்டி வினை ஓட்டி அருள் நீட்டி உயர் சமரச சுபாவ மணியே – தனிப்பாசுரம்:13 2/2 மேல் ஜால (2) ஜால கோல கனகாம்பர சாயக – கீர்த்தனை:1 43/1 ஜாத ஜால விமோசன நிர்த்தன – கீர்த்தனை:1 202/2 மேல் ஜாலம் (1) படைத்து இங்கு இயற்றுவள் பற்பல ஜாலம் பிரமனை வலக்கை பிடிக்குள் அடக்குவள் – திருமுகம்:4 1/104,105 மேல்

Read More