ஜ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் ஜக 1 ஜகம் 1 ஜபம் 1 ஜயஜய 2 ஜக (1) அகித இத விவித பரிசய சகல விகல ஜக வர ஸரஜதளம் இழைத்தோய் – திருமுகம்:3 1/7 மேல் ஜகம் (1) தனது என்பது மனது என்பது ஜகம் என்றனை சரணம் சரணம் பதி சரணம் சிவ சரணம் குரு சரணம் – கீர்த்தனை:1 154/2 மேல் ஜபம் (1) இந்த ஜபம் அடிக்கடி இங்கு ஆராலே செய முடியும் அந்தோ நீரில் – தனிப்பாசுரம்:27 4/1 மேல் ஜயஜய (2) நாதாந்த நடாம்பர ஜயஜய – கீர்த்தனை:1 33/2 பாதாம்புஜ நாடக ஜயஜய – கீர்த்தனை:1 35/2 மேல்

Read More

வை – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வை 4 வைக்க 4 வைக்கின்ற 2 வைக்குங்கால் 1 வைக்கும் 5 வைக்குமேல் 1 வைகல் 2 வைகறை 1 வைகறையில் 1 வைகா 1 வைகாவூர் 1 வைகி 2 வைகிய 3 வைகியது 1 வைகின்றார் 1 வைகின்றான் 1 வைகின்றேன் 1 வைகினான் 1 வைகுந்தம் 1 வைகும்-கொலோ 1 வைகேனோ 1 வைகை 3 வைச்சு 3 வைச்சுமை 1 வைண 1 வைண_நத்தரை 1 வைத்த 54 வைத்தது 5 வைத்ததோ 1 வைத்ததோர் 1 வைத்தல் 1 வைத்தலே 1 வைத்தவன்-தன் 1 வைத்தவாறு 1 வைத்தனர் 1 வைத்தனன் 3 வைத்தனை 3 வைத்தனையே 2 வைத்தாய் 14 வைத்தாயே 1 வைத்தார் 4 வைத்தார்-தம்மை 1 வைத்தாலும்…

Read More

வே – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வேக 1 வேக_மாட்டேன் 1 வேகம் 2 வேகம்-அது 1 வேகா 1 வேகாத 9 வேகாத_கால் 3 வேகாத_காலாம் 1 வேகாத_காலின் 1 வேகாத_காலினீர் 1 வேகாத_காலே 1 வேகாத_காலை 1 வேகின்றது 1 வேங்கை 3 வேங்கையும் 1 வேங்கையை 1 வேசறிக்கையும் 1 வேசாறல் 1 வேசு 1 வேசை 1 வேட்களம் 1 வேட்கை 3 வேட்கையர்க்கு 1 வேட்கையில் 1 வேட்கையின் 1 வேட்கையும் 2 வேட்ட 5 வேட்டக்குடி 1 வேட்டமுறும் 1 வேட்டவர் 1 வேட்டவை 1 வேட்டவையை 1 வேட்டாசை 1 வேட்டாண்டியாய் 1 வேட்டு 12 வேட்டுநின்று 1 வேட்டுநின்றேன் 1 வேட்டுவ 1 வேட்டுவனால் 1 வேட்டுவனே 1 வேட்டேன் 2 வேட 3 வேடங்கள்…

Read More

வெ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வெஃக 1 வெஃகினையால் 1 வெகு 1 வெகுண்டிடில் 1 வெகுண்டே 1 வெகுளி 7 வெகுளி_கடலை 1 வெகுளி_உடையான் 1 வெகுளியினால் 1 வெகுளியும் 1 வெகுளியேன் 1 வெச்சென்ற 3 வெச்சென்றே 1 வெஞ்சமாக்கூடல் 1 வெஞ்சன் 1 வெட்கம் 6 வெட்கம்_இலேன் 1 வெட்கிலையே 2 வெட்கினாய் 1 வெட்டல் 1 வெட்டவெளி 2 வெட்டவெளி-அது 1 வெட்டவெளியா 2 வெட்டவெளியில் 1 வெட்டவெறுவெளி 1 வெட்டி 2 வெட்டிப்போட்டாலும் 1 வெட்டியில் 1 வெட்டியே 1 வெட்டிலும் 1 வெட்டினும் 1 வெட்டுண்ட 1 வெட்டுணி 1 வெட்டுவல் 10 வெட்டை 1 வெடிக்க 1 வெடித்த 1 வெடித்திடல் 1 வெடித்து 3 வெடிப்பினிடை 1 வெடிப்பு-அதனில் 1 வெடிப்பும் 1 வெடியுப்பும்…

Read More

வீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீ 1 வீக்கம் 3 வீக்கம்_இல்லார் 1 வீக்களால் 1 வீக்கிய 1 வீக்கினன் 1 வீங்காதேல் 1 வீங்கி 2 வீங்கிட 1 வீங்கின 1 வீங்கு 1 வீச 11 வீசம் 2 வீசாநின்றேன் 1 வீசி 6 வீசிய 1 வீசு 4 வீசுகின்ற 4 வீசுகின்றது 1 வீசுதல் 1 வீசும் 7 வீசுவது 1 வீட்டார் 2 வீட்டால் 1 வீட்டி 3 வீட்டிடை 1 வீட்டிய 1 வீட்டில் 8 வீட்டின் 1 வீட்டினிடை 1 வீட்டினில் 1 வீட்டினுள் 1 வீட்டு 9 வீட்டுக்கு 4 வீட்டை 3 வீடகத்து 1 வீடல் 1 வீடா 1 வீடாது 1 வீடு 28 வீடு-தோறு 1 வீடுகள் 1 வீடுகின்ற…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வி 1 விக்கல் 3 விக்கிக்கொண்டு 1 விக்கிக்கொளுமோ 1 விக்கினேச்சுரனே 10 விக்குள் 2 விகட 2 விகல 1 விகற்ப 4 விகற்பங்கள் 1 விகற்பம் 7 விகற்பமாய் 1 விகற்பு 1 விகாசனம் 1 விகாசனமே 1 விகார 5 விகாரத்தினால் 1 விகாரம் 3 விகித 2 விகிர்தர் 2 விகிர்தா 1 விகுதி 2 விகோடணம் 1 விச்சுவ 3 விச்சுவகருத்தன் 1 விச்சுவவியாபி 1 விச்சுவாதீத 1 விச்சை 14 விச்சையால் 1 விச்சையில் 1 விச்சையை 1 விச்சையையே 1 விசய 2 விசயன் 1 விசாரத்தினால் 1 விசாரித்திடவே 1 விசாரித்திடும் 1 விசிக்கில் 1 விசிக்கும் 1 விசிட்டாத்துவிதமாய் 1 விசித்திர 2 விசித்திரங்கள் 1 விசித்ரம்…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 41 வாக்கரசும் 1 வாக்கால் 1 வாக்கிய 1 வாக்கியம் 1 வாக்கியிட 1 வாக்கிலே 1 வாக்கின் 2 வாக்கின்படி 2 வாக்கினொடு 1 வாக்கு 20 வாக்கு-அதனால் 1 வாக்குக்கு 2 வாக்கும் 3 வாக்கே 1 வாகன 2 வாகனங்களில் 1 வாகனம் 2 வாகனமாய் 1 வாகனன் 1 வாகனனார் 1 வாகனனே 4 வாகா 1 வாகாம் 1 வாகீசர்க்கு 1 வாகை 6 வாகோர்-தம் 1 வாங்க 2 வாங்கல் 1 வாங்கலும் 1 வாங்கா 1 வாங்காது 2 வாங்காதே 1 வாங்கி 29 வாங்கிக்கொண்டது 1 வாங்கிக்கொண்டு 2 வாங்கிக்கொள் 2 வாங்கிடாது 1 வாங்கித்தந்த 1 வாங்கிநின்றேன் 1 வாங்கிய 5 வாங்கு 13 வாங்குக…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வகர 4 வகரமும் 2 வகார 1 வகிர்ந்து 1 வகிர்ந்தே 1 வகுக்க 2 வகுக்கின்றீர் 1 வகுக்கின்றோர் 1 வகுக்கின்றோர்களும் 1 வகுக்கின்றோரும் 1 வகுக்கும் 3 வகுக்குறு 1 வகுத்த 125 வகுத்ததில் 9 வகுத்தலொடு 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்தாய் 2 வகுத்திடு 1 வகுத்திடுக 1 வகுத்திடும் 1 வகுத்து 13 வகுத்துவகுத்து 1 வகுத்தே 2 வகுப்ப 1 வகுப்பது 2 வகுப்பள் 1 வகுப்பினும் 1 வகுப்பு 1 வகுப்பையும் 1 வகுளம் 1 வகை 242 வகை-அதனை 1 வகை_தொகைகள் 1 வகைக்கு 2 வகைகள் 2 வகைகளும் 1 வகைத்து 3 வகைய 2 வகையறியும் 1 வகையாகிய 1 வகையாம் 1 வகையாய் 2 வகையால்…

Read More

லோ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லோக 2 லோகாசார 1 லோகாண்டம் 2 லோகாதிக்கம் 1 லோபம் 1 லோபமாம் 1 லோபமே 1 லோக (2) விரிந்த மகா சுத்த பர லோக அண்டம் முழுதும் மெய் அறிவானந்த நிலை விளக்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 37/3 சகல லோக பரகாரக வாரக – கீர்த்தனை:1 208/1 மேல் லோகாசார (1) கொதித்த லோகாசார கொதிப்பு எல்லாம் ஒழிந்தது – கீர்த்தனை:40 3/3 மேல் லோகாண்டம் (2) சூதுறும் இந்திய கரண லோகாண்டம் அனைத்தும் சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுயம் சோதி சுடரே – திருமுறை6:60 29/3 வித்தமுறும் சுத்த பர லோகாண்டம் அனைத்தும் விளக்கமுற சுடர் பரப்பி விளங்குகின்ற சுடரே – திருமுறை6:60 32/3 மேல் லோகாதிக்கம் (1) பரம லோகாதிக்கம் நித்திய…

Read More

லீ – முதல் சொற்கள், திருவருட்பா தொடரடைவு (பாலகிருஷ்ணன் பிள்ளை பதிப்பு)

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் லீலாவினோதம் 1 லீலை-தனை 1 லீலாவினோதம் (1) ஈட்டு நின்ற லீலாவினோதம் எனும் கதையை – திருமுறை1:3 1/1067 மேல் லீலை-தனை (1) பொய் ஒன்றுள் மெய்யில் புகும் பால_லீலை-தனை – திருமுறை1:3 1/1065 மேல்

Read More