வீ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வீக்கம் 3 வீக்கமும் 1 வீக்கி 6 வீக்கிக்கொண்டு 1 வீக்கிடுவார் 1 வீக்கிய 2 வீக்கியும் 1 வீக்கினர் 1 வீக்கினார் 2 வீக்கினை 1 வீக்கும் 1 வீகின்ற 1 வீங்க 2 வீங்கி 10 வீங்கிட 6 வீங்கிய 4 வீங்கில 1 வீங்கின 1 வீங்கினர் 1 வீங்கினள் 1 வீங்கினன் 2 வீங்கினார் 4 வீங்கு 3 வீங்கும் 3 வீச்சில் 1 வீச்சும் 2 வீச 7 வீசல் 1 வீசலின் 1 வீசலும் 5 வீசலோடும் 1 வீசி 8 வீசிட 6 வீசிய 9 வீசின 1 வீசினர் 5 வீசினன் 1 வீசினார் 1 வீசினான் 1 வீசு 5 வீசும் 10 வீசுவ 1 வீசுவது…

Read More

வி – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் விக்கி 1 விக்கினத்தினை 1 விக்கினம் 5 விகசிதம் 1 விகட 1 விகற்பம் 1 விச்சை 2 விச்சையின் 2 விச்சையினால் 2 விசய 1 விசயம் 9 விசாரமிட்டு 1 விசிகம் 1 விசித்த 5 விசித்தனர் 2 விசித்தார் 1 விசித்திடு-மின் 1 விசித்து 11 விசிறி 1 விசும்பிடத்தவர் 1 விசும்பிடத்து 1 விசும்பிடம் 1 விசும்பிடை 6 விசும்பிடையினில் 1 விசும்பில் 6 விசும்பின் 2 விசும்பினவரினும் 1 விசும்பினில் 4 விசும்பினின்று 1 விசும்பினுக்கு 1 விசும்பினும் 1 விசும்பினை 2 விசும்பு 22 விசும்பும் 8 விசும்புற 2 விசும்பை 2 விசும்பொடு 1 விசை 18 விசைக்கு 1 விசைக்கும் 1 விசைகொண்டு 1 விசைத்த 1 விசைத்திட…

Read More

வா – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வா 9 வாக்கியம் 3 வாக்கில் 2 வாக்கின் 3 வாக்கினர் 1 வாக்கினால் 5 வாக்கினில் 10 வாக்கினை 1 வாக்கினோடு 1 வாக்கும் 7 வாக்கொடும் 3 வாகன் 1 வாகன 1 வாகனங்கள் 1 வாகனத்தில் 1 வாகனத்தின் 2 வாகனத்து 4 வாகனத்துடனும் 1 வாகனம் 2 வாகினி 2 வாகு 2 வாகுற 1 வாகுறும் 1 வாகை 8 வாகையும் 2 வாங்க 1 வாங்கப்படாமையால் 1 வாங்கலும் 1 வாங்கா 1 வாங்கி 35 வாங்கிக்கொண்டாள் 1 வாங்கிக்கொள்ளவும் 1 வாங்கிடாது 1 வாங்கிய 4 வாங்கியது 1 வாங்கியிருந்த 1 வாங்கியே 1 வாங்கிவைத்து 1 வாங்கின 1 வாங்கினது 1 வாங்கினம் 2 வாங்கினர் 2 வாங்கினர்கள்…

Read More

வ – முதல் சொற்கள், சீறாப்புராணம் தொடரடைவு

கீழே உள்ள சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும் வக்கணை 2 வகிர் 1 வகிர்தரு 1 வகிர்ந்திட்டு 1 வகிர்ந்திடும் 1 வகிர்ந்து 4 வகிர்ந்தும் 2 வகிர்ப்படுத்தி 2 வகிருற்றனன் 1 வகுக்க 6 வகுக்கலுற்றார் 1 வகுக்கலுற்றேன் 1 வகுக்கற்பாலதோ 1 வகுத்த 9 வகுத்ததால் 1 வகுத்ததுவும் 1 வகுத்தவன் 2 வகுத்தவை 1 வகுத்தனர் 2 வகுத்தனர்கள் 1 வகுத்தனன் 1 வகுத்தார் 8 வகுத்தாள் 1 வகுத்தான் 2 வகுத்திட 1 வகுத்திடாதே 1 வகுத்திடும் 2 வகுத்து 39 வகுத்தே 1 வகுதை 4 வகுப்பார் 5 வகுப்பான் 1 வகுப்புற 1 வகை 28 வகைக்கும் 1 வகையறா 1 வகையா 1 வகையின் 1 வகையும் 3 வகையுற 1 வகையுறா 1 வகையுறாது 1 வகைவகை…

Read More